ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

«ΔΥΟ ΣΕ ΕΝΑ»; ΝΑΙ, ΑΛΛΑ…

 

Με την Αγορανομική διάταξη που υπέγραψε η Υπουργός Οικονομίας επιχειρείται να τεθούν κανόνες διαφάνειας προς όφελος του καταναλωτή στις «προωθητικές»(promotion )ενέργειες των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης για συσκευασμένα προϊόντα .Τίθενται,επίσης, κανόνες για τη χρονική διάρκεια των «προωθητικών» ενεργειών ,απαγορεύονται οι προωθητικές ενέργειες, για προϊόντα των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί μέχρι και τρεις μήνες νωρίτερα, αλλά και η διαμόρφωση υψηλότερων τιμών ανά μονάδα προϊόντος κατά την «προωθητική» διάθεση, από τις τιμές που εφαρμόζονται κατά τη μεμονωμένη πώληση των ίδιων προϊόντων.

 

Η Διάταξη τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να δοθεί στις επιχειρήσεις ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής.  Ειδικότερα, με τη νέα Αγορανομική διάταξη ορίζεται ότι: Κάθε προωθητική ενέργεια κατά τη διάθεση προϊόντων (τροφίμων, ποτών και μη εδωδίμων πλην εφημερίδων και περιοδικών ), σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία(συμπεριλαμβανομένων και αυτών ιδιωτικής ετικέτας), απευθείας από τα καταστήματα λιανικής πώλησης ή από τους παραγωγούς, χονδρεμπόρους και εισαγωγείς, επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις: α) Το όφελος του καταναλωτή πρέπει να είναι φανερό και να προκύπτει άμεσα και επαγωγικά. β) Επί της πινακίδας πώλησης πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά η τιμή πώλησης της μονάδας μέτρησης και της μονάδας συσκευασίας των προϊόντων προ και μετά την προωθητική ενέργεια. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει διαφορά τιμής, το όφελος για τον καταναλωτή πρέπει να αναφέρεται ρητά. Τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μορφή εμπορικής πρακτικής.  γ) Κάθε συσκευασμένο προϊόν μπορεί να είναι αντικείμενο οποιασδήποτε προωθητικής ενέργειας που το περιλαμβάνει ως βασικό προϊόν, σε κατάστημα λιανικής πώλησης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:Ι)Οι προωθητικές ενέργειες επιτρέπονται μέχρι τρεις (3) φορές τον χρόνο με μέγιστη διάρκεια ισχύος τον ένα (1) μήνα κάθε φορά ΙΙ)Δεν επιτρέπεται προωθητική ενέργεια πριν την πάροδο ενός (1) μήνα από την προηγούμενη προωθητική ενέργεια του ίδιου βασικού προϊόντος. Αποθέματα μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται μέχρι και 14 ημέρες μετά το πέρας του ενός (1) μηνός και ΙΙΙ) Ο χρόνος έναρξής της θα ορίζεται ανά κατάστημα από την ημέρα που το εν λόγω προϊόν θα τίθεται σε προωθητική ενέργεια σε αυτό το κατάστημα. δ) Προκειμένου για επώνυμες και κλειστές συσκευασίες προϊόντων, που διατίθενται μέσω προωθητικών ενεργειών, απαγορεύεται ρητά η καταστροφή της συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου αυτών ως μεμονωμένα προϊόντα. ε)Στα συσκευασμένα απορρυπαντικά σε σκόνη ή σε υγρό, προοριζόμενα για πλυντήρια ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας τους δηλώνεται  η ένδειξη “Συνολικός αριθμός πλύσεων ανά συσκευασία” ή εφόσον επί της συσκευασίας τους δηλώνεται η ένδειξη ” Συνολικός αριθμός μοναδιαίων δόσεων ανά συσκευασία”,  οι λιανοπωλητές υπόκεινται στην κατωτέρω υποχρέωση:  Επί της πινακίδας, εκτός από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία, αναγράφουν επιπλέον τον συνολικό αριθμό πλύσεων ή τον συνολικό αριθμό των μοναδιαίων δόσεων, καθώς και την αξία κάθε πλύσης ή μοναδιαίας δόσης κατά περίπτωση στ) Σε κάθε εμπορική πρακτική, όπου προσφέρεται μαζί με το προϊόν της κύριας συναλλαγής ως δώρο και άλλο προϊόν- ανόμοιο προς το προϊόν της κύριας συναλλαγής- πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία, χωριστά ,η αξία του ανόμοιου προϊόντος (Λιανική Τιμή). Σε περίπτωση που το ανόμοιο προϊόν- δώρο πωλείται μεμονωμένα στην αγορά τότε αναγράφεται η λιανική τιμή πώλησής του. (Σε περίπτωση που το ανόμοιο προϊόν – δώρο δεν πωλείται μεμονωμένα, τότε η αξία του υπολογίζεται με βάση τα τιμολόγια αγοράς του προϊόντος προσαυξημένης με ποσοστό έως 30%.)Η αξία του δώρου, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή πώλησης του προωθούμενου προϊόντος. ζ) Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης του προωθούμενου προϊόντος δεν θα πρέπει να έχει αυξηθεί για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την προωθητική ενέργεια. η) Απαγορεύεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης με προωθητική ενέργεια να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή ανά μονάδα μέτρησης του προϊόντος χωρίς προωθητική ενέργεια. θ) Η επιχείρηση, που πραγματοποιεί τις παραπάνω προωθητικές ενέργειες υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ο πελάτης, προσερχόμενος στο ταμείο της επιχείρησης, να είναι απολύτως ενήμερος για το οικονομικό όφελος που θα έχει από την ενέργεια αυτή.