ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 

 Το ΕΒΕΚΙ όσον αφορά τον νέο Αναπτυξιακό νόμο, συντάσσεται με την ΚΕΕΕ και εκτιμά ότι η στοχοθεσία του βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Επισημαίνει, όμως, τη μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε για να εκδηλωθεί η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία, για να έχει αποτελέσματα θα πρέπει να συνδυαστεί με την τακτοποίηση θεμάτων όπως είναι η πραγματική απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης – αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, η διατήρηση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου κ.λ.π.

 

Ειδικότερες παρατηρήσεις:

 

1.Ο νέος Αναπτυξιακός πρέπει να ενισχύει κάθε κλάδο που μπορεί πραγματικά να αποτελέσει την ατμομηχανή της οικονομίας και να καθιερώνει  διαφοροποίηση επιδότησης ανάλογα με τον κλάδο

 

2.Η ιεράρχηση των βαθμολογημένων Επενδυτικών Σχεδίων πρέπει να λαμβάνει υπ όψιν και την ζώνη υλοποίησης τους και πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση των ανώτατων ποσοστών ανά ζώνη με βάση και το είδος του Επενδυτικού Σχεδίου. Παράλληλα μπορούν να θεσπιστούν οριζόντια ποσοστά ενίσχυσης σε συγκεκριμένες κρίσιμες κατηγορίες, ανεξαρτήτως ζώνης, όπως: Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχειακών Μονάδων με μετατροπή σε ΑΑ΄ κατηγορία- Ειδικές Μορφές Τουρισμού- Ανάπτυξη νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών Έντασης Γνώσης- Προστασία Περιβάλλοντος- Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια συνδεδεμένα με συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους.

 

3 Ως προς τις προβλεπόμενες μορφές ενίσχυσης, χρειάζεται να διευκρινιστεί αν υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού μορφών ενίσχυσης.

 

4 Η υποβολή προτάσεων ένταξης δεν πρέπει να γίνεται μόνο δυο φορές τον χρόνο, αλλά σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η πρόβλέψη του ισχύοντος Αναπτυξιακού (ν. 3299/2004),  ήταν η δυνατότητα άμεσης υποβολής πρότασης όταν αυτή ήταν ώριμη και όχι στο τέλος του εξάμηνου, ήταν ορθότερη

 

5.Η μέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων είναι λανθασμένη διότι  δεν διασφαλίζει την ταχύτητα αξιολόγησης των προτάσεων και την αντικειμενικότητα αφού ανόμοιες επενδύσεις θα καλούνται να αξιολογηθούν στο ίδιο σύστημα .Η συγκριτική αξιολόγηση είναι αποδεκτή μόνο αν στηρίζεται σε κοινά σημεία αναφοράς και, πάντως, είναι μια δύσκολη ιστορία.

 

6.Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο αξιολόγησης και υλοποίησης, επισημαίνεται ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η απόφαση έγκρισης και η υλοποίηση θα είναι, κατά το δυνατόν, αμεσότερες.

 

Το ΕΒΕΚΙ θεωρεί, τέλος, ότι θα πρέπει να δοθεί ένα μικρό επιπλέον χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί η φάση της δημόσιας διαβούλευσης.