ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ( Α7/9452/1057/7.9.2012 ) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

927916921922919_914927919920917921913

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ( Α7/9452/1057/7.9.2012 ) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

 

1. Σας κοινοποιούμε σε αντίγραφο για ενημέρωση και εφαρμογή την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. οικ. 3900/555/2012 “Διασυνοριακή1 παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδικής βοήθειας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στην ελληνική επικράτεια” (ΦΕΚ Β’327/14-2-2012, ΑΔΑ ΒΟΖ81-ΥΜΗ).

 

1 Ο όρος “διασυνοριακή” παροχή υπηρεσιών σημαίνει την παροχή υπηρεσιών εντός της Ελλάδας από πάροχο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση των μεταφορών, ο όρος δεν αναφέρεται σε διεθνείς μεταφορές αλλά στην πραγματοποίηση εθνικών μεταφορών από αυτόν τον πάροχο στην Ελλάδα.

 

2. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) προβλέπεται στο κεφάλαιο Δ’ του ν.3844/2010 (ΦΕΚ Α’ 63), που ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά της EE.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της κ.υ.α. οικ.3900/555/2012, επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων που είναι νόμιμα εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της EE μπορεί να παρέχει προσωρινά στην Ελλάδα υπηρεσίες οδικής βοήθειας2 με τους όρους και προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 3844/2010 και εφ’ όσον υποβάλει σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών την αρχική δήλωση διασυνοριακής προσωρινής παροχής υπηρεσίας οδικής βοήθειας του παραρτήματος I της κυα οικ.3900/555/2012. Σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν έχει εφαρμογή ο ν. 3651/2008.

 

2 Ως “οδική βοήθεια οχημάτων” για την εφαρμογή της κ.υ.α. οικ.3900/555/2012 θεωρούνται οι εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 1 του ν. 3651/2008 (ΦΕΚ Α’ 44)

 

4. Αρχική δήλωση. Η δήλωση υποβάλλεται απευθείας ή μέσω των ΕΚΕ (πρώην ΚΕΠ) προς την αρμόδια για όλη την Ελλάδα Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Σε αυτήν, η επιχείρηση δηλώνει τον χρόνο έναρξης παροχής υπηρεσιών, τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών και τον τόπο δραστηριοποίησης. Η δραστηριοποίηση μπορεί να είναι και πανελλαδική. Η επιχείρηση συνυποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κυα και τα οποία αποδεικνύουν ότι ασκεί νόμιμα την δραστηριότητα οδικής βοήθειας στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

 

5. Ανανέωση δήλωσης. Σε περίπτωση επανάληψης της παροχής υπηρεσιών, υποβάλλεται η ανανέωση δήλωσης διασυνοριακής προσωρινής παροχής υπηρεσίας του παραρτήματος I της κυα οικ. 3900/555/2012.

 

6. Βεβαίωση υποβολής δήλωσης. Με την υποβολή της αρχικής δήλωσης ή της δήλωσης ανανέωσης και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί στην επιχείρηση την “βεβαίωση υποβολής δήλωσης διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας” του παραρτήματος της παρούσας. Η βεβαίωση παραμένει επί του οχήματος σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο, και επιδεικνύεται στα όργανα ελέγχου του ν. 3446/2006 για τον έλεγχο νομιμότητας των μεταφορών που πραγματοποιούνται.

 

7. Μητρώο. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής τηρεί α) φάκελλο για κάθε επιχείρηση που παρέχει διασυνοριακά υπηρεσίες οδικής βοήθειας καθώς και β) μητρώο, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της επιχείρησης και του νομίμου εκπροσώπου, τα στοιχεία της εποπτικής αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης και τα χρονικά διαστήματα προσωρινής παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα

 

8. Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών απαγορεύεται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειάρχη, σε περίπτωση που από τα στοιχεία του φακέλου και το σύνολο των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης προκύπτει ότι δεν πρόκειται για προσωρινή παροχή υπηρεσιών αλλά για εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα.

 

9. Διάκριση μεταξύ εγκατάστασης και προσωρινής παροχής υπηρεσιών. Η Ε. Επιτροπή έχει δώσει οδηγίες προς τις υπηρεσίες των κρατών μελών EE3 σύμφωνα με τις οποίες εγκατάσταση είναι η πραγματική άσκηση οικονομικής δραστηριότητας μέσω σταθερής εγκατάστασης για αόριστο χρονικό διάστημα. Αντίθετα η ελευθερία παροχής υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από την απουσία σταθερής και συνεχούς συμμετοχής στην οικονομική ζωή του κράτους μέλους υποδοχής. Ο διαχωρισμός μεταξύ εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη διάρκεια αλλά και τη συχνότητα, την περιοδικότητα και τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατό να καθοριστούν γενικά χρονικά όρια για το διαχωρισμό μεταξύ εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών.

10. Γερανοί δημοσίας χρήσης. Οι ρυθμίσεις ….δεν έχουν εφαρμογή στην παροχή υπηρεσιών ανέλκυσης, ρυμούλκησης και μεταφοράς οχημάτων από γερανοφόρα φορτηγά δημοσίας χρήσης που ανήκουν σε μεταφορικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της EE.