Αριθμ.Πρωτ. Α2- 8092/31.12.2008 Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τις επιταγές της παραγράφου 10 άρθρου 26του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 

Αριθμ.Πρωτ. Α2- 8092/31.12.2008  Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τις επιταγές της παραγράφου 10 άρθρου 26του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α

 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

 

Πεδίο Εφαρμογής

 

 

 

            1. Οι εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και μορφής που λειτουργούν  στην Ελλάδα ,για τις συναλλαγές τους με εταιρίες που είναι συνδεδεμένες κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920  (ενδοομιλικές συναλλαγές), πρέπει να εφαρμόζουν όρους οι οποίοι να είναι ταυτόσημοι ή όμοιοι με αυτούς που θα εφαρμόζονταν για τις ίδιες ή παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων Επιχειρήσεων (αρχή των ίσων αποστάσεων). 

 

            Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης τους με την υποχρέωση αυτή, οι ως άνω εταιρίες υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τις τιμές στις ενδοομιλικές συναλλαγές τους με την κατάρτιση πλήρους και τυποποιημένης μελέτης τεκμηρίωσης.

 

 Στη διάταξη αυτή εμπίπτουν οι ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρίες και  Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, οι ομόρρυθμες και  ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου  2 του π.δ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και ενώσεις αυτών, οι δημόσιες, δημοτικές και κοινωνικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα κατά την έννοια των διατάξεων του ¶ρθρου 100 παρ. 1 του Ν. 2238/94 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων) ή των οικείων Διμερών Συμβάσεων για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της Χώρας στην οποία η επιχείρηση έχει την έδρα τους,  όπου υπάρχει τέτοια Σύμβαση. 

 

            2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να συντάσσουν φακέλους τεκμηρίωσης των τιμών τους για τι συναλλαγές τους με τις εταιρίες (ημεδαπές και αλλοδαπές) που είναι συνδεδεμένες με αυτές, κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 (ε) του Κ.Ν. 2190/1920.

 

            Στην ως άνω έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αυτών.

 

            Επίσης θεωρούνται ενδοομιλικές συναλλαγές οι ενδοομιλικές παραδόσεις προϊόντων που τιμολογούνται από τρίτα μέρη (Τριγωνικές συναλλαγές).

 

            3. Στην ως άνω υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών εμπίπτουν και οι συναλλαγές μεταξύ κεντρικού και μόνιμης εγκατάστασης, είτε πρόκειται για μόνιμη εγκατάσταση ημεδαπής εταιρίας στην αλλοδαπή είτε για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης

 

            4. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις δε χρειάζονται να υποβάλουν φακέλους τεκμηρίωσης των τιμών τους στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 

                α)     Σε σχέση με συμβάσεις που συνομολογούν με φυσικά πρόσωπα που δε λειτουργούν ως επιχειρηματίες.

 

                β)     Όταν οι συμβάσεις μεταξύ των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων δεν υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ ετησίως.  Ως συμβάσεις νοούνται και οι προφορικές συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων, όπως αποδεικνύονται από σχετικές εγγραφές στα βιβλία ή τιμολόγια και άλλα φορολογικά στοιχεία.

 

                γ)     Όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν ξεπερνά το 1,000,000 Ευρώ.  Η απαλλαγή αίρεται από τον δεύτερο διαδοχικά χρόνο κατά τον οποίο η επιχείρηση ξεπερνά το όριο του ετήσιου τζίρου των 1,000,000 Ευρώ.

 

                δ)     Όταν αντικείμενο των συναλλαγών τους είναι μετοχές, εταιρικές μερίδες ή μερίδια 

 

                ε)     Για μεταβιβάσεις κυριότητας και λοιπών εμπραγμάτων  δικαιωμάτων επί ακινήτων.

 

        στ)    Οι ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 27 επ. (Κεφ. ΣΤ΄) του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312/27-12-2005) περί τροποποίησης, αντικατάστασης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Α.Ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως στην Ελλάδα αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιριών»

 

 

 

               

 

ΑΡΘΡΟ 2

 

Περιεχόμενο των φακέλων τεκμηρίωσης

 

 

 

Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την αρχή των ίσων αποστάσεων στις συναλλαγές τους με τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες οφείλουν να θέτουν στη διάθεση του ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής αίτησης, τους ακόλουθους φακέλους:

 

 

 

I. Το «Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης» ,όσον αφορά τους ομίλους, όπου η μητρική εταιρία είναι ελληνική και ο οποίος περιέχει τις εξής πληροφορίες:

 

 

 

Α.     Πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο:

 

 

 

1. Περιγραφή της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του Ομίλου, των εταιριών που περιλαμβάνει ο Όμιλος, συμπεριλαμβανομένων και των μονίμων εγκαταστάσεων και των συμμετοχών σε προσωπικές εταιρίες, του γενικότερου πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιείται  και των οικονομικών στοιχείων αυτού.

 

 

 

2. Γενική περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικής στρατηγικής του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν μεταβολών στην επιχειρηματική στρατηγική σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος·

 

 

 

3. Γενική  περιγραφή και εφαρμογή της ενδοομιλικής τιμολογιακής πολιτικής επί των ενδοομιλικών συναλλαγών, όπου υπάρχει·

 

 

 

4. Γενικό προσδιορισμό των συναλλαγών μεταξύ της ελληνικής μητρικής και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (ημεδαπών και αλλοδαπών) καθώς και των συνδεδεμένων εταιριών μεταξύ τους όταν μία από αυτές είναι ημεδαπή, ήτοι:

 

 

 

(α)   φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ.)

 

(β)   ροή των τιμολογίων

 

(γ)    χρηματικά ποσά (ύψος) συναλλαγών·

 

 

 

Η περιγραφή των συνδεδεμένων μερών ή και των μονίμων εγκαταστάσεων τους που σχετίζονται με αυτές τις συναλλαγές ή συμφωνίες θα περιλαμβάνει το αντικείμενο εργασιών τους, τα έτη λειτουργίας τους, τον κύκλο εργασιών τους, τον αριθμό προσωπικού τους κλπ.

 

 

 

5. Γενική περιγραφή των λειτουργιών που επιτελούνται και των κινδύνων που αναλαμβάνονται από τα συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν  μεταβολών που συνέβησαν στον τομέα αυτόν σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

 

 

 

Επίσης γενική περιγραφή των υλικών παγίων που χρησιμοποιούνται από τον όμιλο για την επίτευξη των εν λόγω λειτουργιών.

 

 

 

6. Την ιδιοκτησία επί των αύλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον όμιλο (σήματα, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία κ.λ.π.) και αμοιβές (Royalties) που καταβάλλονται ή εισπράττονται για αυτά·

 

 

 

7. Κατάλογο με τις Συμφωνίες Προέγκρισης των Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων που τυχόν έχουν συνάψει εταιρίες του Ομίλου με αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

 

 

 

 

 

 

 

Β.    Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία

 

 

 

1. Αναλυτική αναφορά στις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης.

 

 

 

(α)   φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ.)

 

(β)   ροή των τιμολογίων

 

(γ)    χρηματικά ποσά (ύψος) συναλλαγών

 

 

 

2. Συγκριτική ανάλυση:

 

 

 

(α)   χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών·

 

(β)   λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, κίνδυνοι που αναλαμβάνονται, περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται κ.λ.π.)

 

(γ)    συμβατικοί όροι·

 

(δ)   οικονομικές συνθήκες·

 

(ε)    ειδικές επιχειρηματικές στρατηγικές·

 

 

 

3. Περιγραφή της ακολουθούμενης μεθόδου υπολογισμού των τιμών των  ενδοομιλικών συναλλαγών, εκ των προβλεπόμενων στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines), όπως ειδικότερα περιγράφονται και προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, και των επιχειρημάτων για τα κριτήρια επιλογής της μεθόδου.

 

 

 

5. Συναφείς πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά ή/και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται.

 

 

 

6. Περιγραφή άλλων δεδομένων ή συνθηκών που θεωρούνται αναγκαίες από την ελεγχόμενη εταιρία

 

 

 

ΙΙ. Τον «Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης»  όσον αφορά τους ομίλους, όπου η μητρική εταιρία είναι αλλοδαπή καθώς και αλλοδαπές εταιρίες που λειτουργούν με οποιαδήποτε τύπο ή μορφή στην Ελλάδα και  ο οποίος περιέχει τις εξής πληροφορίες:

 

 

 

Α.     Πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο:

 

 

 

1. Γενική περιγραφή της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του Ομίλου, των εταιριών που περιλαμβάνει ο Όμιλος, συμπεριλαμβανομένων και των μονίμων εγκαταστάσεων και των συμμετοχών σε προσωπικές εταιρίες, του γενικότερου πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιείται, και των οικονομικών στοιχείων αυτού.

 

 

 

2. Γενική περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικής στρατηγικής του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν μεταβολών στην επιχειρηματική στρατηγική σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος·

 

 

 

3. Γενική περιγραφή και εφαρμογή της ενδοομιλικής τιμολογιακής πολιτικής επί των ενδοομιλικών συναλλαγών, όπου υπάρχει·

 

 

 

4. Γενικό προσδιορισμό των συναλλαγών μεταξύ της ελληνικής θυγατρικής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένης στην Ελλάδα εταιρίας και των με αυτήν συνδεδεμένων εταιριών (ημεδαπών και αλλοδαπών).

 

 

 

5. Γενική περιγραφή των λειτουργιών που επιτελούνται και των κινδύνων που αναλαμβάνονται από τα συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν μεταβολών που συνέβησαν στον τομέα αυτόν σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος·

 

 

 

6. Την ιδιοκτησία των άυλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον όμιλο (σήματα, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία κ.λ.π.) και αμοιβές (Royalties) που καταβάλλονται ή εισπράττονται για αυτά·

 

 

 

7. Κατάλογο με τις Συμφωνίες Προέγκρισης των Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων που έχουν συνάψει εταιρίες του Ομίλου με αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

 

 

 

Β.    Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία

 

 

 

1. Αναλυτική αναφορά στις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης.

 

 

 

(α)   φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ.)

 

(β)   ροή των τιμολογίων

 

(γ)    χρηματικά ποσά (ύψος) συναλλαγών·

 

 

 

2. Συγκριτική ανάλυση:

 

 

 

(α)   χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών·

 

(β)   λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, κίνδυνοι που αναλαμβάνονται, περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται κ.λ.π.)

 

(γ)    συμβατικοί όροι·

 

(δ)   οικονομικές συνθήκες·

 

(ε)    ειδικές επιχειρηματικές στρατηγικές·

 

 

 

3. Περιγραφή των συνδεδεμένων μερών ή και των μονίμων εγκαταστάσεων τους που σχετίζονται με αυτές τις συναλλαγές ή συμφωνίες·

 

 

 

4. Περιγραφή της ακολουθούμενης μεθόδου υπολογισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, εκ των προβλεπομένων στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines), όπως περιγράφονται και προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, και επιχειρήματα για τα κριτήρια επιλογής της μεθόδου:

 

 

 

5. Συναφείς πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά ή/και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται

 

 

 

6. Περιγραφή άλλων δεδομένων ή συνθηκών που θεωρούνται αναγκαίες από την ελεγχόμενη εταιρία

 

 

 

ΙΙΙ. Οι ανωτέρω φάκελοι τεκμηρίωσης ενημερώνονται υποχρεωτικά ,όταν μεταβληθούν τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία της αγοράς ή τα στοιχεία των συναλλαγών τα οποία επηρεάζουν την αξιολόγηση της ακολουθούμενης ενδοομιλικής τιμολογιακής πολιτικής.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

Μέθοδοι υπολογισμού τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών

 

 

 

1.      Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής»

 

 

 

Για την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους οι υπόχρεες εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ακολουθούν καταρχήν τη μέθοδο της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής», όπως αυτή αναλυτικότερα περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines), σύμφωνα με την οποία συγκρίνονται οι τιμές των συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρίες με τις τιμές που εφαρμόζονται σε συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων.

 

 

 

Η σύγκριση της προηγούμενης παραγράφου αφορά τις τιμές που εφαρμόζονται είτε από την ίδια την ελεγχόμενη εταιρία σε συγκρίσιμες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, συναλλαγές της με ανεξάρτητες επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση τιμών) είτε στις τιμές που εφαρμόζονται  σε συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων (εξωτερική σύγκριση τιμών).

 

 

 

Στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή της μεθόδου της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής» είναι αδύνατη ή ατελέσφορη και στο βαθμό που οι λόγοι της μη εφαρμογής της αιτιολογούνται επαρκώς στο φάκελο τεκμηρίωσης, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι άλλες εκ των παραδοσιακών μεθόδων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (Transfer Pricing Guidelines) ήτοι η μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης μείον» ή του «κόστους συν κέρδους, όπως αυτές αναλυτικότερα περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines).

 

 

 

2. Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης μείον»

 

 

 

Η μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης μείον» μειώνει την τιμή μεταπώλησης προς τρίτους αγαθού ή υπηρεσίας που αποκτήθηκε προγενέστερα από συνδεδεμένη εταιρία κατά το περιθώριο κέρδους μεταπώλησης. H αξία που προκύπτει θεωρείται ότι είναι η συμβατή με την αρχή των ίσων αποστάσεων τιμή της προηγηθείσας ενδοομιλικής συναλλαγής.

 

 

 

Για τον προσδιορισμό του περιθώριο κέρδους μεταπώλησης λαμβάνονται υπόψη τα άμεσα και έμμεσα έξοδα της εταιρίας που συνδέονται αυστηρά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή καθώς και το ποσοστό κέρδους που προσιδιάζει στο είδος της συναλλαγής. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των γενικών εξόδων διαχείρισης της επιχείρησης.

 

 

 

Για τον προσδιορισμό του ως άνω περιθωρίου κέρδους λαμβάνεται υπόψη το περιθώριο κέρδους που προκύπτει για την ελεγχόμενη εταιρία από συγκρίσιμες συναλλαγές με ανεξάρτητες επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση) ή το περιθώριο κέρδους που προκύπτει από συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων εταιριών (εξωτερική σύγκριση)

 

 

 

Για τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους μεταπώλησης λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα ακόλουθα:

 

 

 

α) το χρονικό διάστημα που παρήλθε μεταξύ της αρχικής αγοράς και της μεταπώλησης, ιδίως αν επήλθαν μεταβολές στην αγορά σε σχέση με τα κόστη, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή πληθωρισμό

 

 

 

β) φυσιολογική φθορά των αγαθών ή άλλες αλλαγές στα χαρακτηριστικά τους, περιλαμβανομένων και τυχόν τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριμένο τομέα

 

 

 

γ) το αποκλειστικό δικαίωμα της μεταπωλήτριας επιχείρησης να πουλά συγκεκριμένα αγαθά ή να εκμεταλλεύεται συγκεκριμένα δικαιώματα, που μπορεί να επηρεάζει το περιθώριο κέρδους

 

 

 

3. Μέθοδος του «κόστους συν κέρδους»

 

 

 

Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζεται η τιμή πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς συνδεδεμένη εταιρία ως το άθροισμα του κόστους απόκτησης ή παραγωγής του αγαθού ή της υπηρεσίας πλέον του κατάλληλου περιθωρίου κέρδους, όπως θα ίσχυε σε συνθήκες αγοράς.

 

 

 

Το ως άνω περιθώριο κέρδους προσδιορίζεται είτε με βάση το περιθώριο κέρδους που εφαρμόζεται από την ελεγχόμενη εταιρία σε συγκρίσιμες συναλλαγές με ανεξάρτητες επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση) είτε το περιθώριο κέρδους που εφαρμόζεται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε συγκρίσιμες συναλλαγές (εξωτερική σύγκριση).

 

 

 

4. Λοιπές (μη παραδοσιακές) μέθοδοι

 

 

 

Η χρήση των λοιπών (μη παραδοσιακών) μεθόδων, όπως των μεθόδων του «καθαρού κέρδους συναλλαγής» και του «επιμερισμού κέρδους», επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις, όπου η χρήση των ως άνω παραδοσιακών μεθόδων κρίνεται με ειδική αιτιολογία, που περιλαμβάνεται στον φάκελο τεκμηρίωσης, ατελέσφορη.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

Χρησιμοποιούμενα εσωτερικά και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία

 

 

 

1. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης με την αρχή των ίσων αποστάσεων, χρησιμοποιούνται εσωτερικά και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία (ανάλογα και με την ακολουθούμενη μέθοδο υπολογισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών), στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και λογικό.

 

2. Τα χρησιμοποιούμενα συγκριτικά στοιχεία αποτελούν στοιχείο του φακέλου τεκμηρίωσης (άρθρο 2, Ι.Β.2, 5 και ΙΙ.Β.2, 5) και πρέπει να αφορούν όμοιες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Τέτοιες συναλλαγές είναι οι ακόλουθες:

 

α) Συναλλαγές μεταξύ τρίτων επιχειρήσεων (εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία)

 

β) Συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας και ανεξάρτητων τρίτων επιχειρήσεων (εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία)

 

γ) Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων με την εταιρία μερών αφενός και ανεξαρτήτων τρίτων επιχειρήσεων αφετέρου

 

3. Τα συγκριτικά στοιχεία μπορεί να αφορούν είτε τις τιμές των συναλλαγών είτε άλλα οικονομικά στοιχεία συγκρίσιμων εταιριών, όπως μεικτό περιθώριο κέρδους, καθαρό κέρδος, περιθώριο κέρδους επί κόστους. Για τον έλεγχο της συγκρισιμότητας των χρησιμοποιούμενων στοιχείων, η εταιρία πρέπει να παρέχει πληροφορίες για εσωτερικά  της στοιχεία, όπως ο όγκος των πωλήσεων, οι πωληθείσες μονάδες, το ύψος των δαπανών και ο επιμερισμός τους.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

Έλεγχος συγκρισιμότητας των χρησιμοποιούμενων στοιχείων

 

 

 

Για τον έλεγχο της συγκρισιμότητας των χρησιμοποιούμενων στοιχείων, τα ακόλουθα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

 

 

 

1. Συγκρίσιμες είναι οι συναλλαγές οι οποίες ταυτίζονται ή παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς το αντικείμενο και τα άλλα χαρακτηριστικά τους και των οποίων οι τυχόν διαφορές στους ειδικότερους όρους δεν μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το συμφωνούμενο τίμημα.

 

 

 

2. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου αυτές να θεωρηθούν ως συγκρίσιμες ή μη με τη συναλλαγή για την οποία υπάρχει η υποχρέωση τεκμηρίωσης, είναι:

 

α) στην περίπτωση των ενσώματων αγαθών, τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτών, η ποιότητα και διαθεσιμότητα τους, οι ποσότητες που παραδίδονται και τυχόν δικαιώματα τρίτων επΆ αυτών

 

β) στην περίπτωση των αύλων αγαθών, η διάρκεια και ο βαθμός προστασίας αυτών καθώς και το προσδοκώμενο όφελος από αυτά

 

γ) στην περίπτωση των υπηρεσιών και άλλων παροχών, το είδος, το αντικείμενο και η ποιότητα τους.

 

 

 

3. Ειδικότεροι όροι που μπορούν, κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 1, να επηρεάζουν σημαντικά το συμφωνούμενο τίμημα και κατΆ επέκταση τη συγκρισιμότητα των συναλλαγών είναι ιδίως οι ακόλουθοι:

 

α) ημερομηνίες, όροι και τρόποι εξόφλησης του τιμήματος

 

β) ιδιαιτερότητες της χρονικής περιόδου εντός της οποίας έλαβε χώρα η συναλλαγή

 

γ) υποχρέωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου

 

δ) μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου.

 

 

 

4. Στις περιπτώσεις που η σύγκριση αφορά οικονομικά στοιχεία εταιριών κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της παρούσας (μεικτό περιθώριο κέρδους, καθαρό κέρδος), για τον έλεγχο της συγκρισιμότητας αυτών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι λειτουργίες που επιτελούνται από τις συγκρινόμενες εταιρίες σε σχέση με τις συναλλαγές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης και η οικονομική στρατηγική που εφαρμόζεται, όπως αυτά περιγράφονται στη λειτουργική ανάλυση, που αποτελεί στοιχείο των φακέλων τεκμηρίωσης (άρθρο 2, Ι.Β.2 (β) και ΙΙ.Β.2 (β)

 

 

 

5. Για τον σκοπό αυτό, η λειτουργική ανάλυση, πρέπει να αναφέρει ποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη στην υπό κρίση συναλλαγή επιτελεί τις πλέον σημαντικές οικονομικές λειτουργίες, ήτοι εκείνες που προσθέτουν αξία και συντελούν στη δημιουργία κέρδους από συγκεκριμένη συναλλαγή. Κατά την ανάλυση αυτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) ο καταμερισμός των οικονομικών κινδύνων και υποχρεώσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε μία συναλλαγή

 

β) ο βαθμός χρήσης πόρων, μηχανημάτων και εξοπλισμού

 

γ) η αξία των άϋλων στοιχείων που χρησιμοποιούνται

 

 

 

6. Επίσης η λειτουργική ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία της ακολουθούμενης οικονομικής στρατηγικής από την ελεγχόμενη εταιρία όπως ιδίως:

 

α) Την υιοθέτηση τυχόν ευνοϊκών (χαμηλών) τιμών προς τον σκοπό εισόδου σε μία νέα αγορά

 

β) Τυχόν προσωρινή μείωση κερδών με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμα μεγαλύτερου κέρδους

 

γ) Τυχόν προσωρινή αύξηση των δαπανών προκειμένου να διατηρηθεί το κεκτημένο μερίδιο αγοράς ή να γίνει επέκταση προς νέα αγορά

 

 

 

  Ως εκ τούτου πρέπει, με κάθε πρόσφορο μέσο, να αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί μιας επιχείρησης σχετικά με την ακολουθούμενη οικονομική στρατηγική της όπως το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, την καινοτομία των προϊόντων της και τις οικονομικές συγκυρίες που ισχύουν διεθνώς για τα προϊόντα της.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

 

Χρήση τραπεζών πληροφοριών

 

 

 

1. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται τράπεζες πληροφοριών για τη συλλογή συγκριτικών στοιχείων, θα πρέπει να γίνεται ακριβής περιγραφή αυτών (ονομασία, πάροχος, έκδοση, χρόνος τελευταίας ενημέρωσης και πλήθος στοιχείων, άδεια χρήσης).

 

2. Επίσης πρέπει να αναφέρονται και να αιτιολογούνται τα κριτήρια και τα βήματα επιλογής και χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων συγκριτικών στοιχείων. Εάν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένων στοιχείων σε συγκεκριμένη συναλλαγή, τα εν λόγω στοιχεία δεν θα χρησιμοποιούνται.

 

3. Σε περίπτωση που η εταιρία προβαίνει σε σύγκριση του περιθωρίου κέρδους μέσω στοιχείων που συλλέγονται από τράπεζες πληροφοριών, θα πρέπει εκτός από τα ανωτέρω να περιγράφει και τα ακόλουθα:

 

          Τον τρόπο με τον οποίο περιγράφονται ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κάθε εταιρίας στην τράπεζα πληροφοριών

 

          Τους κανόνες που χρησιμοποιεί η εταιρία για την τήρηση των βιβλίων της και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (ΕΓΛΣ, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Αμερικανικά Λογιστικά Πρότυπα κλπ.)

 

          Αιτιολόγηση της κατηγοριοποίησης του τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου τομέα στην υπό κρίση περίπτωση

 

          Τα κριτήρια και τους λόγους επιλογής των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται  στο δείγμα σύγκρισης σε σχέση με την ανάλυση των λειτουργιών και κινδύνων της υπό κρίση εταιρίας

 

          Κατάσταση όλων των επιχειρήσεων που αποκλείστηκαν από το δείγμα σύγκρισης κατά τη διαδικασία επιλογής. Οι λόγοι αποκλεισμού κάθε επιχείρησης πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά.

 

4. Επιπλέον, σε περίπτωση σύγκρισης του περιθωρίου κέρδους, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος ποσοστών κέρδους των τελευταίων τριών χρήσεων κάθε επιχείρησης που περιλαμβάνεται στο δείγμα σύγκρισης.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7

 

Προσδιορισμός των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών από ένα εύρος αποδεκτών τιμών

 

 

 

1.  Στις περιπτώσεις όπου από την εφαρμογή της ακολουθούμενης μεθόδου ενδοομιλικής τιμολόγησης και τη χρήση των συγκριτικών στοιχείων προκύπτει ένα εύρος τιμών ή κέρδους, απορρίπτεται το 25% των χαμηλότερων τιμών και το 25% των υψηλότερων, με τη χρήση τεταρτημόριων.

 

Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, γίνεται προσδιορισμός των τεταρτημόριων του συνόλου των τιμών ή του κέρδους του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε, ως εξής:

 

 

 

Q1 = πρώτο τεταρτημόριο = 25ο εκατοστιαίο σημείο

 

Q2 = διάμεσος = 50ο εκατοστιαίο σημείο

 

Q3 = τρίτο τεταρτημόριο = 75ο εκατοστιαίο σημείο

 

 

 

Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται ως συμβατή με την αρχή των ίσων αποστάσεων οποιαδήποτε τιμή μεταξύ του πρώτου και του τρίτου τεταρτημόριου, με την προϋπόθεση ότι η επιλογή αυτή αιτιολογείται επαρκώς.

 

 

 

Οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν άλλα υπολογιστικά μαθηματικά σχήματα προκειμένου για τον προσδιορισμό των τεταρτημορίων (π.χ. άλλα παραδεδεγμένα υπολογιστικά και στατιστικά προγράμματα είναι αποδεκτά).

 

 

 

2. Εάν το ποσό  της τιμής που καθορίζει η εταιρία δεν συμπεριλαμβάνεται στο συγκρίσιμο εύρος τιμών ή κέρδους, όπως περιορίστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αρμόδια υπηρεσία της Εποπτείας Αγοράς θα προσδιορίζει την μέση τιμή που είναι σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Η μέση τιμή είναι η τιμή της διαμέσου, ως ανωτέρω.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

 

Καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών

 

 

 

Οι υπόχρεες εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντός 4 μηνών και 15 ημερών από τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης, κατάσταση στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε μίας από τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους, τις οποίες πραγματοποίησαν μέσα στη χρήση και πιο συγκεκριμένα:

 

            α. Το αντικείμενο κάθε συμφωνίας (π.χ. πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, δάνειο, παραχώρηση χρήσης δικαιωμάτων κ.λ.π.)

 

            β. Τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου (επωνυμία, έδρα, αριθμός φορολογικού μητρώου)

 

            γ. Ο τρόπος (ιδιωτικό έγγραφο, συμβολαιογραφικό, προφορική συμφωνία) και η ημερομηνία κατάρτισης κάθε συμφωνίας

 

            δ. Η αξία (ύψος) της συναλλαγής

 

            ε. Όλες οι ενδοομιλικές παραδόσεις αγαθών που τιμολογούνται από τρίτα μέρη (τριγωνικές συναλλαγές).

 

            Υπόδειγμα κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

 

           

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9

 

Διαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης από τις αρμόδιες αρχές

 

 

 

            1. Για τον έλεγχο των φακέλων τεκμηρίωσης, η αρμόδια Δ/νση της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς απευθύνει στις εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Νόμου 3728/2008, οι οποίες, βάσει των καταστάσεων του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, πραγματοποιούν ενδοομιλικές συναλλαγές, έγγραφη αίτηση περί προσκόμισης των φακέλων τεκμηρίωσης, ήτοι το Βασικό ή τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης κατά περίπτωση. Υπόδειγμα της αίτησης αυτής παρατίθεται στο Παράρτημα  Ι της παρούσας.

 

            2. Κατά τον έλεγχο των φακέλων, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν επιπλέον συμπληρωματικές πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία πρέπει να τους προσκομίζονται εντός εύλογου χρόνου, όπως ενδεικτικά:

 

            α) Γενικό Καθολικό και Αναλυτικά Ισοζύγια της εταιρίας

 

            β) Τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, ατομικές ή ενοποιημένες, στις περιπτώσεις όπου μητρική εταιρία του ομίλου είναι ελληνική.

 

            γ) Διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο κατάρτισης των φακέλων τεκμηρίωσης

 

            δ) Διευκρινίσεις σχετικά με μόνιμες εγκαταστάσεις ή συμμετοχές σε προσωπικές εταιρίες

 

            ε) Διευκρινίσεις για το είδος και αντικείμενο των συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες

 

            3. Κατά τον έλεγχο των φακέλων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι, κατά γενική αρχή, δεν υπάρχει μόνο μία τιμή συμβατή με την αρχή των ίσων αποστάσεων ή ένα μόνο περιθώριο κέρδους και ότι συχνά είναι πιθανό να προκύπτει ένα εύρος τιμών ή κερδών που πρέπει να θεωρείται αποδεκτό.

 

            4. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους φακέλους τεκμηρίωσης θεωρούνται απόρρητα έναντι παντός τρίτου. Η κατάθεση των φακέλων στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, μετά την ως άνω έγγραφη εντολή γίνεται με την ένδειξη «Εμπιστευτικό» στο τηρούμενο σχετικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

 

            5. Για τον ως άνω έλεγχο των φακέλων τεκμηρίωσης συντάσσεται από τους εντεταλμένους ελεγκτές έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου (έκθεση ελέγχου), αντίγραφο της οποίας επιδίδεται αμελλητί στον ελεγχόμενο.

 

            6. Στο βαθμό που η ελεγχόμενη εταιρία έχει προσδιορίσει τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών της με κάποια από τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας και χρησιμοποιεί συγκριτικά στοιχεία σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 4, 5 και 6 της παρούσας των οποίων η αξιοπιστία και αντικειμενικότητα δεν αμφισβητείται αιτιολογημένα, οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών πρέπει να θεωρούνται ως επαρκώς τεκμηριωμένες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10

 

Γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι φάκελοι και διάρκεια διαφύλαξης τους

 

 

 

            1. Οι φάκελοι τεκμηρίωσης του άρθρου 2 συντάσσονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν έγγραφα που προέρχονται από την αλλοδαπή μεταφράζονται στην ελληνική γλώσσα.

 

            2. Οι φάκελοι τεκμηρίωσης διαφυλάσσονται από τις υπόχρεες εταιρίες στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

 

Προβλεπόμενες κυρώσεις

 

 

 

            1. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 26 του Ν. 3728/08, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, αυτοτελές χρηματικό πρόστιμο, ίσο με το 10% της αξίας των συναλλαγών, για τις οποίες δεν τέθηκε στην διάθεση του ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του Ν.3728/08 καταστάσεις.

 

            2. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 3728/08, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, πέραν των ποινικών κυρώσεων, πού θα επιβάλλονται για την παράβαση των διατάξεων αυτών, όπως προβλέπονται από το άρθρο 30 του Αγορανομικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

            Ειδικά για την περίπτωση αυτή ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες φορολογικές αρχές, με την αποστολή του σχετικού φακέλου στην αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ. της ελεγχόμενης εταιρίας, για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και την επιβολή των προβλεπομένων φορολογικών κυρώσεων

 

            3. Οι αποφάσεις επιβολής των ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων κοινοποιούνται στους παραβάτες εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή τους. Πριν την έκδοση των αποφάσεων αυτών, απαραιτήτως πρέπει να έχει συνταχθεί από τους εντεταλμένους ελεγκτές έκθεση ελέγχου μέσα από την οποία να τεκμηριώνεται η διαπίστωση της παράβασης. Η έκθεση αυτή μαζί με εισήγηση  της αρμόδιας Υπηρεσίας υποβάλλεται το ταχύτερο στον φορέα, πού είναι αρμόδιος για επιβολή του προστίμου.

 

            4. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ( Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

            5. Κατά των αποφάσεων επιβολής των ως άνω διοικητικών κυρώσεων, χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης στον παραβάτη της απόφασης επιβολής του προστίμου.

 

            Με απόφασή του ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη υποβολή της προσφυγής.

 

            Επί απόρριψης της ενδικοφανούς  προσφυγής, χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ( 60 ) ημέρες από την κοινοποίηση στον παραβάτης της απόφασης απόρριψης.

 

            6. Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, καταβάλλεται από τον υπόχρεο ποσό ίσο με το  20%  του εκάστοτε επιβαλλομένου προστίμου, Η καταβολή του ποσού αυτού αποδεικνύεται με την προσκόμιση υποχρεωτικά στην αρμόδια Υπηρεσία του αποδεικτικού κατάθεσης στην Δ.Ο.Υ.

 

            Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής ή μη άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου ή η εκπρόθεσμη άσκησης της προσφυγής, επισύρει κατά του παραβάτη την βεβαίωση και καταβολή ολοκλήρου του επιβληθέντος προστίμου.

 

             

 

 

 

           

 

ΑΡΘΡΟ 12

 

Μεταβατικές Διατάξεις

 

 

 

Μέχρι  την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, η υποβολή των προβλεπομένων με την παρούσα στοιχείων ως και ο έλεγχός τους θα γίνεται από τις Δ/νσεις: α) Τιμών Τροφίμων –Ποτών, β) Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων, γ) Τιμών Παροχής Υπηρεσιών, κατά περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας θα επιβάλλονται από τον Γενικό Γραμματέα  Εμπορίου της ιδίας Γενικής Γραμματείας.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13

 

Έναρξη Ισχύος

 

 

 

            1. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη τη Χώρα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

            2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Ο

 

                                                                                                               ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ΧΡ.  ΦΩΛΙΑΣ

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Ι

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                Ημερομηνία ………………………

 

Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

 (τίθεται ο τίτλος της αρμόδιας δ/νσης, υπηρεσίας)                          

 

                                                                                               

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος                                                  ΠΡΟΣ:

 

Ταχ. Κώδικας: 101 81                                                       ………………….

 

Τηλέφωνο: ………………                                                    (στοιχεία ελεγχόμενης

 

TELEFAX: ……………                                                        εταιρίας)

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ

 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

άρθρου 26 παρ.2 Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/18-12-2008)

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υπουργικής Απόφασης ………………)

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε στην υπηρεσία μας, εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της παρούσας, φάκελο τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 26 παρ.2 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α΄) για το σύνολο των ενδοομιλικών συναλλαγών που πραγματοποιήσατε κατά τη διαχειριστική χρήση ../../.. – ../../.., βάσει της υποβληθείσας με αριθ. πρωτ. …/…. Κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών σας του άρθρου 26 παρ.4. του ως άνω νόμου, για τον έλεγχο της συμμόρφωσης σας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α΄).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………

 

 

 

(Υπογραφή)

 

(Ονοματεπώνυμο)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΙΙ

 

ΠΡΟΣ:

 

Υπουργείο Ανάπτυξης

 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου                                                                                                                             Ημερομηνία …………

 

Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος                                                 

 

Ταχ. Κώδικας: 101 81

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

άρθρου 26 παρ.4 Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/18-12-2008)

 

 

 

1. Στοιχεία υπόχρεης εταιρίας

 

Επωνυμία

 

………………………………………………..

 

ΑΦΜ /ΔΥΟ

 

………………………………………………..

 

Διεύθυνση /Τηλέφωνο

 

…………………………………………………

 

Επάγγελμα

 

…………………………………………………

 

Στοιχεία εκπροσώπου

 

…………………………………………………

 

Διαχειριστική περίοδος

 

…………………………………………………

 

Ετήσιος κύκλος εργασιών

 

…………………………………………………

 

 

 

2. Στοιχεία ενδοομιλικών συναλλαγών (Χρήση: ../../.. – ../../..)

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Αντισυμβαλλομένου

 

(Επωνυμία, ΑΦΜ, Δ/νση, Επάγγελμα)

 

 

 

 

 

 

 

Αντικείμενο συναλλαγής

 

(σύντομη περιγραφή)

 

 

 

 

 

Ημερ/νια

 

κατάρτισης συμφωνίας

 

 

 

 

 

Τρόπος κατάρτισης

 

συμφωνίας (έγγραφο, προφορική)

 

Αξία συναλλαγών

 

 

 

Αξία  άμεσων συναλλαγών

 

 

 

Αξία Τριγωνικών συναλλαγών

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ

 

ΣΥΝΟΛΟ