ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΩΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΟΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

 

Με βάση την Αγορανομική διάταξη 9/2009 οι χονδρέμποροι και λιανοπωλητές τηρούν και ενημερώνουν βιβλίο με τον τίτλο « ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ » θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου της Ν.Α. , όπου ανήκει το συσκευαστήριο ή ο έμπορος.

 

Παραθέτουμε,ακολούθως α) υπόδειγμα τήρησης βιβλίου «Ιχνηλασιμότητα νωπών οπωρολαχανικών κομιζομένων από άλλα Κράτη –Μέλη της Ε.Κ ή εισαγομένων από Τρίτες Χώρες » και β) Υπόδειγμα τήρησης βιβλίου «Ιχνηλασιμότητα εγχωρίων νωπών οπωρολαχανικών ».                                α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

ΕΙΔΟΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

ΧΩΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΩΝ

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

-Πατάτες

 

-Μπανάνες

 

 –

 

15-06-2009

 

16-06-2009

 

18-06-2009

 

 

Ισπανία

 

Αιγύπτου

 

Βραζιλία

 

 

 

100 τελάρα

 

200 σακιά

 

200 κιβώτια

 

 

 

(π.χ) 44338

 

(π.χ) 51630

 

(π.χ) 28703

 

(

 

β) ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 

ΕΔΡΑ

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

 

ΕΙΔΟΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΜΙΚΤΟ

 

ΒΑΡΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΟ-ΜΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ

 

ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

 

Παπαδόπουλος

 

Νικόλαος

 

Βάρδα

 

Ν. Ηλείας

 

Πατάτες

 

15-06-2009

 

400 σακιά

 

(π.χ) 4560

 

 

 

Παπαδόπουλος

 

Νικόλας

 

Βάρδα

 

Ν. Ηλείας

 

Πατάτες

 

17-06-2009

 

300 σακιά

 

(π.χ) 4570

 

 

 

Λιωνάκης

 

Γεώργιος

 

Τυμπάκι

 

Ν. Ηρακλείου

 

Τομάτες

 

19-06-2009

 

300 τελάρα

 

(π.χ) 3833

 

 

 

Παρατηρήσεις: ΠΙΝΑΚΑΣ 2:α)Στην τέταρτη στήλη με υπότιτλο «Ημερομηνία συσκευασίας» γράφεται η ημερομηνία (π.χ. 15-9-09 ) όπου έλαβε χώρα η συσκευασία κάθε είδους χωριστά. β)Στην πέμπτη στήλη με υπότιτλο «Αριθμός μέσων συσκευασίας » γράφεται ο αριθμός των μέσων συσκευασίας (π.χ. 50 σακιά, 50 τελάρα, 40 κλούβες κ.ο.κ.) για κάθε μία συσκευασμένη παρτίδα παραγωγής χωριστά. γ)Στην έκτη στήλη με υπότιτλο « ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ » γράφεται ολόκληρος ο αριθμός παρτίδας παραγωγής κάθε είδους.Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής,  χορηγείται στον παραγωγό από το συσκευαστήριο, το οποίο έχει και την ευθύνη αναγραφής αυτού επί της συσκευασίας ή  χορηγείται στον παραγωγό από τον έμπορο ο οποίος έχει και την ευθύνη αναγραφής του επί της συσκευασίας.  Ο κάθε παραγωγός οπωρολαχανικών υποχρεούται όπως διατηρεί στο αρχείο του όλους τους  αριθμούς παρτίδων παραγωγής, που του έχουν χορηγηθεί.δ)Στην έβδομη στήλη με υπότιτλο « ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» γράφεται το μικτό βάρος κάθε είδους όπως αυτό προκύπτει από το σχετικό ζυγολόγιο του παραγωγού. Ειδικά για τους παραγωγούς , που μεταφέρουν τα παραπάνω προϊόντα παραγωγής τους στο συσκευαστήριο υποχρεούνται όπως παραδίδουν επίσημο και νόμιμο ζυγολόγιο, που απεικονίζει το, σε χιλιόγραμμα, συνολικό μικτό βάρος κάθε είδους οπωρολαχανικών χωριστά. Το ζυγολόγιο θα κρατείται υποχρεωτικά στο αρχείο του συσκευαστηρίου και θα επιδεικνύεται σε κάθε Αγορανομικό έλεγχο εφόσον ζητηθεί.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:α)Στην δεύτερη στήλη με υπότιτλο « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ») γράφεται η ακριβής ημερομηνία (π.χ. 15-9-09 ) όπου η συγκεκριμένη παρτίδα κομίσθηκε προς διάθεση στην αποθήκη του εισαγωγέα.