ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) -ΜΕΡΟΣ Α 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

 

Περιεχόμενα

 

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

1.1.1 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1.1.2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1.1.3 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

1.1.4 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

1.1.5 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1.1.6 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) 

1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ 

1.3 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΨΥΓΕΙΑ 

 

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΕΔΩΔΙΜΑ 

2.1 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΡΕΑΣ 

2.1.1 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΤΑΔΙΟ ΣΦΑΓΗΣ 

2.1.2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΤΑΔΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

2.1.3 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

2.2 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΕΛΙ 

2.3 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ 

2.4 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

2.5 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

2.6 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

2.7 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

2.8 ΕΝΟΤΗΤΑ – EΛΑΙΑ – ΕΛΙΕΣ – ΛΙΠΗ 

2.9 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΣΠΡΙΑ-ΡΥΖΙ 

2.10 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΙΝΟΙ – ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 

2.11 ΕΝΟΤΗΤΑ – XYMOI – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

2.12 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 

 

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ 

3.1 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 

3.2 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

3.3 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΔΕΡΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

3.4 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

 

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΥΣΙΜΑ 

4.1 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

4.2 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

4.2.1 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

4.2.2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

4.2.3 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

4.3 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΥΓΡΑΕΡΙΟ 

4.4 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

 

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ/ΑΝΑΨΥΧΗ 

5.1 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ

5.2 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

6.1 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6.2 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ) 

6.2.1 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ) 

6.2.2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

6.2.3 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

6.2.4 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

6.2.5 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

6.3 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟ 

6.4 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

7.1 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

7.2 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 

 

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 

 

 

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1: Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

 

1.Με την παρούσα ορίζονται κανόνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται & παρέχονται στην ελληνική αγορά, από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, πλανόδιο / υπαίθριο και από απόσταση εμπόριο.

 

2.Ειδικότερα για συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες από απόσταση όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλες μορφές, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2251/1994.

 

3.Το παρόν Κεφάλαιο «Γενικές Διατάξεις» ισχύει με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων που απορρέουν από εθνική ή ενωσιακή ρύθμιση και δεν μνημονεύονται στους παρόντες κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

 

1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

1.1.1 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Άρθρο 2: Ενδείξεις & διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμέμων τροφίμων

 

1.Για τον ορισμό της έννοιας «τρόφιμα» εφαρμόζεται το άρθρο 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων.

 

2.Για τους ορισμούς των εννοιών «προσυσκευασμένο τρόφιμο» και «επισήμανση» εφαρμόζεται το άρθρο 1 της Οδηγίας ΕΕ 2000/13.

 

3.Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως κάθε φορά ισχύει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται από ειδικές ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα όπως επίσης και οι γεωραφικές ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ.

 

4.Μετά τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 στις 13 Δεκεμβρίου 2014 και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/13, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού αυτού.

 

5.Για τη διασφάλιση του περιεχομένου των προσυσκευασμέμων τροφίμων από οποιαδήποτε μεταβολή τους, οι προσυσκευασίες πρέπει να είναι ασφαλισμένες από τον παραγωγό- συσκευαστή (με πώμα ασφαλείας, ταινία ασφαλείας κλπ.), κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε παρέμβαση στο περιεχόμενό τους, να προκαλεί οπωσδήποτε την καταστροφή της προσυσκευασίας ή χαρακτηριστικών στοιχείων επισήμανσης του παραγωγού – συσκευαστή.

 

Άρθρο 3: Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων

 

Για τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα και προσφέρονται στον τόπο λιανικής πώλησης για άμεση πώληση στον καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, ως ελάχιστες ενδείξεις επί της πινακίδας (βλ. Υποενότητα 1.1.3.) ορίζονται:

 

i.Η ονομασία πώλησης (όπως άρθρο 3 Οδηγίας 2000/13 και όχι είδος τροφίμου) / το είδος του τροφίμου.

 

ii.Η ποιότητα του είδους και η ποικιλία αυτού, εφόσον προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

 

iii.Η προέλευση του προϊόντος.

 

iv.Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης όπως αυτή καθορίζεται κατωτέρω στο Κεφάλαιο 1, υποενότητα 1.1.3 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

 

Άρθρο 4: Επισήμανση υποκατάστατων

 

1.Η επισήμανση του τροφίμου δεν πρέπει να είναι φύσεως τέτοιας που να οδηγεί σε πλάνη τον καταναλωτή, κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2000/13 και στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

2.Ειδικά στην περίπτωση που ένα προσυσκευασμένο τρόφιμο πρόκειται για υποκατάστατο τροφίμου, δεν θα πρέπει να γίνεται καμία αναφορά τέτοια που να οδηγεί τον καταναλωτή σε πλάνη περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάστατο. 

 

Εναλλακτικά μπορεί να τίθεται στην επισήμανση της ονομασίας πώλησης ή σε ένδειξη πλησίον της εμπορικής ονομασίας πώλησης ένδειξη από την οποία ο καταναλωτής μπορεί άμεσα να αντιληφθεί ότι πρόκειται για υποκατάστατο.

 

Ενδεικτικά:

– είτε η ίδια η ονομασία πώλησης του να εμπεριέχει τον όρο “υποκατάστατο” ή “τεχνητό” ή “απομίμηση” ή “αναπλήρωμα” κλπ.

– είτε να υπάρχει ένδειξη πλησίον της εμπορικής ονομασίας πώλησης, που να δηλώνει ότι το εν λόγω προϊόν δεν είναι τρόφιμο, που υποκαθιστά.

 

3.Όταν υποκατάστατα τροφίμων διατίθενται στον τελικό καταναλωτή χύμα, θα πρέπει στα σημεία πώλησης τους (προθήκες, ψυγεία καταστημάτων κλπ.) να υπάρχει σχετική πινακίδα, όπου θα δηλώνεται ότι πρόκειται για υποκατάστατα.

 

4.Σε περίπτωση επίσης που τα προσφερόμενα στους χώρους ομαδικής εστίασης φαγητά, εδέσματα κλπ. περιέχουν υποκατάστατα τροφίμων ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά μέσω τιμοκαταλόγου.

 

5.Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για τα μη γαλακτοκομικά προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθμ. 278186 (ΦΕΚ Β΄ 1097/22-8-2002) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 1898/87 του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία της ονομασίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο».

 

Άρθρο 5: Διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας

 

1.Επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως ευαλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση “ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.”

 

2.Εντούτοις, ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση.

 

i.Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.

 

ii. Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.

 

iii. Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

 

Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.

Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.

 

3.Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.

 

4.Τα ως άνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή.

 

Άρθρο 6: Υπόχρεος αναγραφής ενδείξεων

 

1.Οι υπόχρεοι για την αναγραφή των ενδείξεων είναι ο παρασκευαστής ή ο πωλητής, που τα στοιχεία του αναγράφονται πάνω στο προϊόν και που είναι υπεύθυνος για τη διάθεσή του στην αγορά.

2.Υπεύθυνος για την έλλειψη αυτών είναι και οποιοσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει στην αλυίδα διανομής του συγκεκριμένου προϊόντος (ενδιάμεσοι πωλητές, τελικοί πωλητές).

 

1.1.2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Άρθρο 7: Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)

 

1.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι εξής ορισμοί:

 

i.«Προϊόν»: κάθε μη εδώδιμο βιομηχανικό προϊόν.

 

ii.«Προσυσκευασμένο προϊόν»: κάθε μη εδώδιμο βιομηχανικό προϊόν, όταν είναι τοποθετημένο σε μια συσκευασία οποιασδήποτε φύσεως, μη παρόντος του αγοραστού και με τρόπο που το περιεχόμενο της συσκευασίας να μην μπορεί να μεταβληθεί χωρίς φανερό άνοιγμα ή αλλοίωσή της.

 

iii.«Προϊόν εναρμονισμένου τομέα»: κάθε μη εδώδιμο βιομηχανικό προϊόν, του οποίου οι προδιαγραφές και οι όροι εμπορίας καθορίζονται από «κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης» (κοινοτική νομοθεσία η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων).

 

iv.«Κατασκευαστής»/«Παρασκευαστής»/«Παραγωγός»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει/ παρασκευάζει /παράγει προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή/ παρασκευή/ παραγωγή προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό του σήμα.

 

v.«Εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ε.Ε. που διαθέτει (θέτει για πρώτη φορά σε κυκλοφορία) προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά.

 

vi.«Διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο προϊόν στην αγορά.

 

vii.«Υπεύθυνος διάθεσης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το οποίο, υπό την ιδιότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του διανομέα, διαθέτει (θέτει για πρώτη φορά σε κυκλοφορία) προϊόν στην ελληνική αγορά.

 

viii.«Λιανοπωλητής»: κάθε διανομέας, εγκατεστημένος στην Ελλάδα, που καθιστά διαθέσιμο προϊόν στον τελικό καταναλωτή.

 

ix.«Ανακαινισμένα ή Μεταχειρισμένα ή Μετασκευασμένα» Προϊόντα: Ονομάζονται τα προϊόντα που μετά την αρχική τους πώληση, είτε έχουν υποστεί ανακαίνιση είτε μετασκευή και πωλούνται εκ νέου.

 

2.Τα προϊόντα, προσυσκευασμένα ή όχι, θα πρέπει, κατά το στάδιο διάθεσης στο καταναλωτή, να φέρουν, στη συσκευασία τους ή σε πινακίδα σταθερά προσαρτημένη σε καθένα από αυτά τις ακόλουθες ελάχιστες υποχρεωτικές ενδείξεις, γραμμένες κατά τρόπο εμφανή, ανεξίτηλο και ευανάγνωστο:

 

i.Το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, εφόσον είναι εγκαταστημένος στην Ε.Ε. ή του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά.

 

ii.Την ονομασία πώλησης του προϊόντος, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση την περίπτωση προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου έχουν καθιερωθεί διεθνώς αναγνωρισμένες ονομασίες πώλησης (π.χ.: DVD, VIDEO, MP3, κλπ.).

 

Η ονομασία πώλησης, η οποία περιγράφει το είδος του προϊόντος, είναι η ονομασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ελλείψει αυτών συνίσταται στην καθιερωμένη ονομασία που χρησιμοποιείται, όταν πραγματοποιείται η πώληση του προϊόντος στον καταναλωτή. Η αναγραφή της εμπορικής επωνυμίας του προϊόντος (brand name) δεν υποκαθιστά την ένδειξη της ονομασίας πώλησης.

 

iii.Την ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου, όπως αυτή πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα με το άρθρο 18.

 

iv.Την ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς και πληροφορίες προφύλαξης, συντήρησης και χρήσης, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα ή/και με σύμβολα ή εικονογράμματα, εφόσον αυτό προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις ή από εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

v.Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων σε όσα χημικά βιομηχανικά προϊόντα αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους αναγράφονται φράσεις προφύλαξης, οι οποίες συνιστούν να κληθεί αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

 

vi.Οποιεσδήποτε άλλες ξενόγλωσσες πληροφορίες σε σχέση με την ασφάλεια και τις οδηγίες χρήσης, συντήρησης και συναρμολόγησης που υπάρχουν στο προϊόν ή στην συσκευασία του και οι οποίες παρέχονται εθελοντικά από τον κατασκευαστή του, πρέπει να αναγράφονται και στην ελληνική γλώσσα.

 

viii.Την ένδειξη « μεταχειρισμένο», « ανακαινισμένο», «ανακατασκευασμένο», όταν πρόκειται αντίστοιχα για προϊόντα που δεν είναι καινούργια ή έχουν υποστεί ανακαίνιση ή ανακατασκευή. Η παραπάνω ένδειξη πρέπει να αναγράφεται και στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα.

 

3.Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 προϊόντα που για τεχνικούς λόγους (πολύ μικρό μέγεθος, φύση προϊόντος) δεν είναι δυνατό να αναγράφονται οι ενδείξεις στη συσκευασία τους ή σε πινακίδα σταθερά προσαρτημένη σε αυτά και εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή οι ενδείξεις των εδαφίων (β), (γ), (δ) και (ε) της εν λόγω παραγράφου, αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα και με ευθύνη των λιανοπωλητών σε πινακίδα ανά κατηγορία προϊόντων ή σε κατάλογο, που τοποθετείται σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές.

 

4.Ειδικότερα για τα προϊόντα του εναρμονισμένου τομέα η επισήμανσή τους πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τις ενδείξεις της παραγράφου 2 και τα εξής :

 

i.Το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα του κατασκευαστή και τη διεύθυνσή του στο προϊόν ή όταν δεν είναι δυνατό στην συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή.

 

ii.Τον αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή όποιο άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται στο προϊόν ή όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

 

iii. Τη σήμανση CE που υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις ασφάλειας για τους καταναλωτές και κάθε τελικό χρήστη, εφόσον αυτή προβλέπεται από συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη δήλωση συμμόρφωσης προβλέπεται, πχ. ανεστραμμένο έψιλον για τα αεροζόλ. (Άρθρο 98, Α. «ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ»).

 

5.Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν ή στην πινακίδα σταθερά προσαρτημένη σε αυτό μαζί με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Ωστόσο, όταν η φύση του προϊόντος δεν το επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, η σήμανση CE τίθεται στη συσκευασία του και στα συνοδευτικά έγγραφα, εφόσον τα προβλέπει η συγκεκριμένη νομοθεσία.

 

Η σήμανση CE πρέπει να πληροί τις γενικές αρχές του άρθρου 30 Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, ήτοι:

 

-Η σήμανση CE τοποθετείται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και μόνο σε προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η επίθεσή της από ειδική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης. Δεν επιτρέπεται να τίθεται σε κανένα άλλο προϊόν.

 

-Ο κατασκευαστής, θέτοντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την επίθεσή της, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την επίθεσή της.

 

-Η σήμανση CE αποτελεί τη μόνη σήμανση η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την επίθεσή της.

 

-Η θέση επί ενός προϊόντος σημάνσεων, συμβόλων ή ενδείξεων που είναι πιθανό να παραπλανήσουν τρίτους ως προς το νόημα ή τη μορφή της σήμανσης CE, απαγορεύεταιι. Είναι δυνατόν να τεθεί στο προϊόν κάθε άλλη σήμανση υπό τον όρο ότι δεν παρεμποδίζει το ευδιάκριτο, το ευανάγνωστο ή την κατανόηση της σήμανσης CE.

 

6.Πέραν των ενδείξεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος άρθρου για τα προϊόντα εναρμονισμένου τομέα που φέρουν σήμανση CE απαιτούνται ειδικότερες ενδείξεις ανά κατηγορία προϊόντων, οι οποίες καθορίζονται βάσει τεχνικής τομεακής νομοθεσίας αρμοδιότητας κατά περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ή άλλης αρμόδιας αρχής . Η εποπτεία της αγοράς για τα προϊόντα με α/α 1-14 του άρθρου 98 Α. «ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ» γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, οι οποίες εφόσον απαιτείται προβαίνουν σε περαιτέρω ελέγχους (έλεγχος του τεχνικού φακέλου ή/και εργαστηριακή εξέταση του προϊόντος).

 

7.Ειδικότερα η επισήμανση των χημικών ουσιών, μειγμάτων ή αντικειμένων που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα, πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών 1272/2008/ΕΚ και 1907/2006/ΕΚ, της ΥΑ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002) και της ΚΥΑ 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β/1994) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Υπεύθυνος για την επισήμανση/ συσκευασία των χημικών προϊόντων είναι ο προμηθευτής αυτών (παραγωγός, εισαγωγέας, μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας), όπως ορίζεται στους Κανονισμούς 1907/2006 και 1272/2008, εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που στην επισήμανση του προϊόντος δεν αναγράφονται τα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου στην Ελλάδα, τότε υπεύθυνος για την επισήμανση/συσκευασία είναι ο πρώτος στην αλυσίδα εφοδιασμού στην ελληνική αγορά. Η εποπτεία της αγοράς για τον παραπάνω τομέα, γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους.

 

8.Υπεύθυνος για την αναγραφή και το περιεχόμενο των ενδείξεων των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας. Υπεύθυνος για την επαλήθευση των ενδείξεων είναι ο «υπεύθυνος διάθεσης» του προϊόντος. Επίσης συνυπεύθυνος για την επαλήθευση των ενδείξεων θεωρείται και οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην αλυσίδα διανομής (ενδιάμεσος και τελικός διανομέας).

 

9.Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που απορρέουν από εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία και δεν μνημονεύεται στους παρόντες Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ..

 

Άρθρο 8: Χορήγηση εντύπων οδηγιών και εγγυήσεις

 

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων Ν. 2251/1994 και Ν. 4072/2012, σε κάθε πώληση ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά, κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρησή τους, εφόσον, για τα προϊόντα αυτά δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή οδηγίες σε οποιαδήποτε γλώσσα. Όλες οι διατάξεις αναφορικά με τις εγγυήσεις προς τον καταναλωτή προβλέπονται από το Ν.2251/1994 της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

 

Άρθρο 9: Δεσμεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά

 

1.Σε περίπτωση που τα αγαθά των υποενοτήτων 1.1.1. και 1.1.2. κατά το στάδιο της διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή δεν φέρουν στην ελληνική γλώσσα όλες τις επιβαλλόμενες ως άνω ενδείξεις καθώς και τα έντυπα οδηγιών χρήσης για τις περιπτώσεις αγαθών που εμπίπτουν στο άρθρο 8 της παρούσας, οι ποσότητες των αγαθών αυτών δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους και μπορούν να επαναδιατεθούν στην κατανάλωση μόνο έπειτα από συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

2.Το παραπάνω μέτρο ισχύει και για τα τρόφιμα που χρήζουν έγκρισης (άρθρο 5 του Κώδικα Τροφίμων), όταν η επισήμανση τους ή και τα συνοδευτικά φυλλάδια που φέρουν, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εγκριτικής απόφασης κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά.

 

3.Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη προϊόντων, για τα οποία ισχύουν ειδικότερες διατάξεις περί δέσμευσης.

 

1.1.3 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

 

Άρθρο 10: Γενικές Αρχές

 

1.Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Όλες οι ενδείξεις είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να είναι με έντονη γραφή (bold).

 

2.Η πινακίδα που φέρει τις απαιτούμενες πληροφορίες δεν πρέπει να καταστρέφεται για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και να μην παραποιούνται, αλλοιώνονται ή αφαιρούνται οι αναγραφόμενες σε αυτήν ενδείξεις.

 

3.Ως γενική αρχή της διάθεσης των προϊόντων (προσυσκευασμένων ή μη) ορίζεται ότι πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπο διακριτό ώστε η διαφοροποίηση εκάστου είδους να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή, με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις στην αντίστοιχη πινακίδα.

 

Άρθρο 11 : Ενδείξεις επί των πινακίδων

 

1.Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κατανάλωση είτε εντός του καταστήματος ή από υπαίθριους πωλητές τοποθετούνται πινακίδες λιανικής πώλησης επί των οποίων αναγράφονται:

 

Α. Η τιμή (βλ. αναλυτικά παρ. 2-11 και άρθρο 20)

 

Β. Η Ποιότητα – Σύνθεση – Ποιοτικά Χαρακτηριστικά – Προέλευση (βλ. αναλυτικά παράγραφος 12)

 

2.Η ένδειξη της Τιμής αναφέρεται σε:

 

i.Τιμή πώλησης ανά συσκευασία όταν τα προϊόντα πωλούνται σε συσκευασία.

 

ii.Τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πέραν της τιμής ανά συσκευασία, όπως η μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω (άρθρο 19) κατόπιν αναγωγής της τιμής συσκευασίας στην τιμή ανά μονάδα μέτρησης. Η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης είναι υποχρεωτική και για τα προϊόντα που πωλούνται ως μη προσυσκευασμένα, πέραν των λοιπών υποχρεωτικών ενδείξεων επί των πινακίδων του παρόντος άρθρου.

 

iii.Η τιμή πώλησης ανά τεμάχιο ή σετ (πέραν της τιμής ανά συσκευασία), προκειμένου για βιομηχανικά προϊόντα μη εδώδιμα, τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή το σετ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τιμή της περίπτωσης ii.

 

3.Από την υποχρεωτική αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης επί των πινακίδων πώλησης εξαιρούνται:

 

i.Κατάστημα λιανικής με εμβαδόν μικρότερο των 50 τ.μ.

 

ii.Περίπτερα

 

iii.Συσκευασμένα προϊόντα των οποίων η ποσότητα ισοδυναμεί με 1 λίτρο ή κυβικό μέτρο ή 1 κιλό ή 1 μέτρο ή 1 τετραγωνικό μέτρο κατά περίπτωση.

 

iv.Μαγειρεμένα ή ημιμαγειρεμένα φαγητά

 

v.Παγωτά βάρους έως και 200 γραμμαρίων

 

vi.Μη εδώδιμα προϊόντα των οποίων η ποσότητα της συσκευασίας είναι κάτω από 50 γραμμάρια ή 50 χιλιοστόλιτρα ή πάνω από 10 κιλά ή 10 λίτρα.

 

vii.Καλλυντικά, προϊόντα αρωματοποιίας και καλλωπισμού.

 

4.Ο τρόπος με τον οποίο θα απεικονίζονται στις πινακίδες των λιανοπωλητών, οι τιμές πώλησης και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης των προϊόντων γίνεται με ισομεγέθη δεκαδικά ψηφία ως εξής:

 

i.Όταν η τιμή διαμορφώνεται κάτω από ένα (1) ευρώ, προηγείται, κατά σειρά το μηδέν (0) και ακολουθούν το γραμματικό κόμμα (,) και τα δύο δεκαδικά ψηφία, ενώ το διεθνές σήμα του ευρώ € αναγράφεται στην αρχή ή στο τέλος της σειράς (π.χ. € 0,01, 0,09€, 0,10€, 0,15€, 0,25€, 0,42€, 0,99€ κλπ.).

 

ii.Όταν η τιμή διαμορφώνεται σε ακέραιο αριθμό ευρώ, αναγράφεται ο ακέραιος αυτός αριθμός, ενώ το διεθνές σήμα του ευρώ € αναγράφεται πριν από τον ακέραιο αριθμό ή μετά από αυτόν (π.χ. 1€, €2, 10€, 12€, 25€, 28€ κλπ.).

 

iii.Όταν η τιμή διαμορφώνεται πάνω από ένα ευρώ, προηγείται κατά σειρά, ο ακέραιος αριθμός και ακολουθούν το γραμματικό κόμμα (,) και τα δύο δεκαδικά ψηφία, ενώ το διεθνές σήμα του € αναγράφεται στην αρχή ή στο τέλος της σειράς (π.χ. 1,12€, €1,25, 4,82€, €5,41, 6,88€, €7,09 κλπ.)

 

5.Για συσκευασίες ειδών που διατίθενται σε σταθερές ποσότητες (ανά συσκευασία) διαφορετικές από τη μονάδα μέτρησης τους (κιλό, λίτρο, τεμάχιο κλπ.) και για τις οποίες στο παρόν άρθρο προβλέπεται και η αναγωγή της τιμής πώλησης τους και σε τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης, η τιμή αυτή αναγράφεται σε μία μόνο πινακίδα, εμφανώς τοποθετημένη, με ευδιάκριτα στοιχεία στο σημείο έκθεσης. 

 

Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω πινακίδα θα αναγράφεται και η ονομασία του προϊόντος. Σε συσκευασίες ειδών μεταβλητού βάρους, στην πινακίδα αρκεί μόνο η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης εφόσον αναγράφεται επί της συσκευασίας η τιμή πώλησης.

 

6.Όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, εκτός των πινακίδων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, πρέπει να φέρουν και ένδειξη τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα) είτε με την επικόλληση σταθερής ετικέτας. Εναλλακτικά, αντί της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου και εφόσον τα πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker) σε σημείο τέτοιο του καταστήματος, που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή πριν φθάσει στο ταμείο. Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα θα πρέπει το κάθε ένα να αντιστοιχεί σε 300 τμ. χώρου πώλησης του καταστήματος και στις περιπτώσεις Υπεραγορών να βρίσκονται ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής και καθαριότητας και γενικότερα ειδών οικιακής χρήσης.

 

7.Για τεμαχιζόμενα ή/και διατιθέμενα χύμα τρόφιμα αναγράφονται σε πινακίδα που τοποθετείται επί του είδους αυτού τα στοιχεία του άρθρου 3.

 

8.Τα προϊόντα των παραπάνω κατηγοριών της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου που διατίθενται συσκευασμένα, έχουν επικολλημένη την τιμή, ή διαθέτουν Γραμμωτό Κώδικα επί της συσκευασίας τους, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση στο σημείο πώλησης των ειδών αυτών υπάρχει πινακίδα, στην οποία αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

 

9.Για κάθε προϊόν που πωλείται σε κατάστημα λιανικής πώλησης απαγορεύεται να εμφανίζονται, με οποιονδήποτε τρόπο εντός του καταστήματος διαφορετικές τιμές πώλησης για κάθε προϊόν, ενδεικτικά της τιμής πώλησης που θέτει το κατάστημα λιανικής επί της συσκευασίας, επί της πινακίδας λιανικής πώλησης ή σε αναρτημένες πινακίδες, διαφορετικές τιμές λιανικής. Οι συνιστώμενες ή μέγιστες τιμές που τίθενται ενδεικτικά επί της συσκευασίας από τον προμηθευτή είναι καταρχήν επιτρεπτές, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.

 

10.Οι λιανικές τιμές όλων των αγαθών που αναγράφονται στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους, ετικέτες, συσκευασίες κ.λ.π. υποχρεωτικά εμπεριέχουν και τον αναλογούντα κάθε φορά Φ.Π.Α.. Ειδικά για βιομηχανικά προϊόντα που πωλούνται εκτός παντοπωλείου, θα πρέπει να αναγράφεται και η τιμή προ ΦΠΑ.

 

11.Οι ενδείξεις ποιότητας, σύνθεσης του προϊόντος, άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η προέλευση, εάν αναγράφονται επί της συσκευασίας και ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση να αναγράφονται στην πινακίδα αυτή. Την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών στην πινακίδα φέρει ο λιανοπωλητής και την ευθύνη για την ορθή διαβίβαση των πληροφοριών αυτών φέρει η προμηθεύουσα επιχείρηση.

 

12.Κατά παρέκκλιση προς τα ανωτέρω, όταν για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να τοποθετήσει ο λιανοπωλητής πινακίδα πάνω σε καθένα από τα εκτεθειμένα όμοια (ισοβαρή, ισομεγέθη κτλ) προϊόντα, επιτρέπεται η χρήση για την αναγραφή των προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο ενδείξεων, μίας πινακίδας ανά κατηγορία προϊόντων, που βρίσκονται σε κοινό εκθετήριο πώλησης (ράφι, καλάθι, σταντ κλπ.). Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα ή ο κατάλογος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης καταλόγου θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον η ονομασία πώλησης του προϊόντος.

 

13.Στα προϊόντα τα οποία σύμφωνα με το Παράρτημα 17 του Καν. 1907/2006/ΕΚ, απαγορεύεται να διατίθενται στο ευρύ κοινό (παρά μόνο σε επαγγελματίες χρήστες φέροντας την αντίστοιχη ένδειξη στην ετικέτα) και τα οποία πωλούνται σε καταστήματα λιανικής/χονδρικής πώλησης, στα οποία έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, θα πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο σε εμφανές σημείο, η ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ».

 

1.1.4 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

Άρθρο 12: Πεδίο εφαρμογής – Γενικές Αρχές

 

1.Πρακτικές επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτή ή/και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να γίνονται με τρόπο τέτοιο ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να αντιληφθεί όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζονται στις Υποενότητες 1.1.1. έως 1.1.3.πριν προβεί σε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

2.Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υποενότητας υπάγονται οι προωθητικές ενέργειες, οι εκπτώσεις και προσφορές και οι τιμοκατάλογοι λιανικής.

 

3.Νέο αγαθό ή υπηρεσία θεωρείται εκείνο που διαφέρει ουσιωδώς από άλλο αγαθό ή υπηρεσία. Η διαφορά από άλλα προϊόντα, που διαθέτει ή υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση μπορεί να αφορά αθροιστικά ή διαζευτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α στην σύνθεση παραγωγής ή παροχής

 

β Στο κόστος παραγωγής ή παροχής

 

γ Στην ποιότητα

 

δ Στις ιδιότητες και

 

ε Στην χρήση.

 

Η αλλαγή της ονομασίας ή του κωδικού αριθμού περιγραφής, καθώς επίσης και η αλλαγή συσκευασίας αγαθού δεν χαρακτηρίζει το είδος ως νέο.

 

Άρθρο 13: Προωθητικές Ενέργειες

 

1.Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπάγονται τα συσκευασμένα προϊόντα (είδη μαζικής κατανάλωσης και ενδεικτικά είδη παντοπωλείου πλην νωπών οπωροκηπευτικών, εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χαρακτηρίζονται ως συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή.

 

2.Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ορίζεται ως “προωθητική ενέργεια” κάθε ενέργεια μάρκετινγκ, περιορισμένης χρονικής ισχύος, που επικοινωνείται στον τελικό καταναλωτή και με την οποία υποδηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι η αγορά του υπό προώθηση προϊόντος του αποφέρει οικονομικό όφελος. Θεωρούνται ενδεικτικά ως “προωθητικές ενέργειες” οι παρακάτω μορφές πώλησης:

 

i.Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι πωλείται φθηνότερα.

 

ii.Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι πωλείται σε συσκευασία εμπεριέχουσα επιπλέον ποσότητα ως “ΔΩΡΟ” για τον καταναλωτή.

 

iii.Πώληση πολυσυσκευασίας, αποτελούμενης από περισσότερα του ενός πανομοιότυπα μεταξύ τους συσκευασμένα βασικά προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο ότι εμπεριέχει μία ή περισσότερες συσκευασίες “ΔΩΡΟ” ή ότι προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή.

 

iv.Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται μαζί με άλλο ανόμοιο προϊόν ως “ΔΩΡΟ”.

 

v.Πώληση συνοδεία εκπτωτικών κουπονιών που διανέμονται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης.

 

vi.Υπαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που πωλούνται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης σε προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας (loyalty card).

 

Οι εκπτώσεις που αφορούν το σύνολο μιας κατηγορίας προϊόντων ,στο ίδιο σημείο λιανικής πώλησης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

 

3.Το οικονομικό όφελος του καταναλωτή από την προωθητική ενέργεια πρέπει να είναι εμφανές, να προκύπτει άμεσα και επαγωγικά και να απεικονίζεται σε κάθε πινακίδα λιανικής πώλησης και σε κάθε άλλη μορφή εμπορικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης και της με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμισης.

 

4.Επί της πινακίδας λιανικής πώλησης αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός από την τιμή πώλησης του προωθούμενου προϊόντος, και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης πριν και μετά την προωθητική ενέργεια. Οι ενδείξεις των παραπάνω τιμών πρέπει να αναγράφονται με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, με έμφαση στην τιμή πώλησης του προϊόντος που θα τονίζεται με γραμματοσειρά έντονης γραφής (bold).

 

5.Εφόσον από την προωθητική ενέργεια προκύπτει έμμεσα ή άμεσα μείωση της τιμής ανά μονάδα μέτρησης, η τιμή ανά μονάδα μέτρησης που προκύπτει από την προωθητική ενέργεια πρέπει να είναι μικρότερη της αρχικής.

 

6.Εφόσον προσφέρεται μαζί με το πωλούμενο προϊόν ως δώρο άλλο, ανόμοιο προϊόν, η αξία του τελευταίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του πωλούμενου προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή ανά μονάδα μέτρησης του πωλούμενου με δώρο προϊόντος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την τιμή ανά μονάδα μέτρησης του ίδιου προϊόντος που πωλείται χωρίς δώρο. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση προϊόντων που συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας.

 

7.Απαγορεύεται ρητά η καταστροφή της προωθητικής συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου αυτής ως μεμονωμένα προϊόντα.

 

8.Επιτρέπεται η διενέργεια προωθητικών ενεργειών στο σημείο λιανικής πώλησης, εφόσον δεν έχει αυξηθεί η τιμή αγοράς βάσει τιμολογίου αγοράς του προωθούμενου προϊόντος ,κατά την περίοδο των δύο (2) μηνών που προηγούνται της έναρξης της προωθητικής ενέργειας. Ως ημερομηνία έναρξης της προωθητικής ενέργειας προϊόντος, θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος στο συγκεκριμένο σημείο λιανικής πώλησης.

 

9.Στα σημεία λιανικής πώλησης όπου διενεργούνται προωθητικές ενέργειες που προϋποθέτουν την αγορά τουλάχιστον δύο (2) συσκευασιών του ίδιου προϊόντος, θα πρέπει το προωθούμενο προϊόν να διατίθεται υποχρεωτικά και μεμονωμένα.

 

Άρθρο 14: Εκπτώσεις/Προσφορές

 

1.Για τις εκπτώσεις – προσφορές εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 802/1978 με τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτό κυρώσεις, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Άρθρο 15: Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

 

1.Επιχειρήσεις που εκμισθώνουν και γενικά παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο, σε ορατό από τον πελάτη σημείο του καταστήματος ή γραφείου τους, στον οποίο θα αναγράφονται οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν.

 

2.Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως αναγραφούν στα τιμολόγια ή αποδείξεις (πλην αποδείξεων ταμειακών μηχανών), που εκδίδουν στους πελάτες τους, ξεχωριστά και λεπτομερώς κάθε μία παρεχόμενη υπηρεσία με την αντίστοιχη αμοιβή που εισπράττουν προ και μετά ΦΠΑ.

 

Άρθρο 16: Σχετικά με τη χρήση όρου «οικολογικό»

 

1.Δεν επιτρέπεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οικο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, κατά τη διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ/66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «σχετικά με το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. (E.U. Ecolabel)», είτε βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου συστήματος εκχώρησης, που ισχύει νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε., την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ε. Ο. Χ..

 

2.Οι κατασκευαστές προϊόντων με οικολογικό λογότυπο ή και οικολογικές ενδείξεις ή οι υπεύθυνοι για τη διάθεσή τους στην αγορά, εγκατεστημένοι σε Κράτος Μέλος της Ε. Ε, την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., πρέπει να κατέχουν σχετική βεβαίωση εκχώρησης, βάσει κάποιου συστήματος από τα προβλεπόμενα ανωτέρω.

 

1.1.5 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Άρθρο 17: Γενικές Αρχές

 

1.Οι αγοραπωλησίες όλων των προσυσκευασμένων προϊόντων γίνεται με βάση την καθαρή ποσότητα περιεχομένου. Στην καθαρή ποσότητα δεν συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετα μέσα συσκευασίας που περιέχονται στον κύριο περιέκτη.

 

2.Τα προϊόντα που πωλούνται χύδην, επιτρέπεται να πωλούνται σε μικτό βάρος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο επόμενο άρθρο 18.

 

Άρθρο 18: Μέσα συσκευασίας

 

1.Κάθε μέσο συσκευασίας (χαρτί περιτυλίγματος, μεμβράνες, σακούλες, κυτία, περιέκτες κλπ) που χρησιμοποιείται κατά την χύδην πώληση τροφίμων προς τον τελικό καταναλωτή, πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο να έρθει σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις που ορίζονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

2.Τα μέγιστα επιτρεπτά βάρη των μέσων συσκευασίας κατά τη χύδην πώληση, ορίζονται ως εξής:

 

 

Καθαρό Βάρος Προϊόντος

Μέγιστο βάρος του μέσου συσκευασίας

Έως ένα και μισό χιλιόγραμμα (< 1,5 kg)

1,5 % επί του καθαρού βάρους του προϊόντος

Πάνω από ένα και μισό χιλιόγραμμα (≥ 1,5 kg)

Τριάντα γραμμάρια (30 g)

 

 

3.Σε περίπτωση που για την ασφαλή συσκευασία των προϊόντων, δεν επαρκεί το μέσο συσκευασίας με τα παραπάνω ανώτατα όρια, χρησιμοποιείται πρόσθετη κατάλληλη συσκευασία, το βάρος της οποίας δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή.

 

4.Η τούρτα ζαχαροπλαστικής/παγωτού, κατά τη χύδην πώληση της πωλείται σε καθαρό βάρος και ζυγίζεται προτού αυτή τοποθετηθεί εντός του κυτίου συσκευασίας της.

 

5.Κατ΄εξαίρεση των μέγιστων βαρών που προβλέπονται στην ως άνω παρ. 2, τα κυτία που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ειδών ζαχαροπλαστικής αρτοποιίας κλπ., με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη και τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο με τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά νούμερα, πρέπει να ανήκουν στην κάτωθι σειρά ονομαστικού όγκου και να έχουν το αντίστοιχο μέγιστο βάρος.

 

 

Ενδεικτικό No

Όγκος περιέκτη σε λίτρα (L)

Μέγιστο βάρος σε γραμμάρια (g)

2

0,9

40

3

1,5

50

4

1,8

60

6

2,5

70

8

2,9

80

10

3,9

100

 

 

Άρθρο 19: Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας επί συσκευασίας

 

1.Η ονομαστική ποσότητα του καθαρού περιεχομένου, εκτός αν άλλως προβλέπεται από ειδική νομοθεσία εναρμονιοσμένου τομέα, αναγράφεται επί της συσκευασίας εκπεφρασμένη σε:

 

i.μονάδα μέτρησης βάρους (κιλό, kg, γραμμάριο, g), για προϊόντα που διατίθενται σε στερεή μορφή, ή για προϊόντα που διατίθενται σε υγρή μορφή αλλά έχουν πολύ υψηλό ιξώδες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

 

ii.μονάδα μέτρησης όγκου (λίτρο, L, χιλιοστόλιτρο, mL), για προϊόντα που διατίθενται σε υγρή μορφή.

 

2.Σε προϊόντα για τα οποία το βάρος ή ο όγκος δεν έχουν εμφανή συγκριτική σημασία για τον καταναλωτή, ταυτόχρονα με το βάρος ή τον όγκο, κατά περίπτωση, αναγράφεται η ονομαστική ποσότητα του καθαρού περιεχομένου στο κύριο ποσοτικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, όπως σε: αριθμό τεμαχίων, μέτρα (m), τετραγωνικά μέτρα (m2), αριθμό μοναδιαίων δόσεων πλύσης, φύλλα, ώρες καύσης κ.λ.π., εκτός αν άλλως προβλέπεται από ειδική νομοθεσία εναρμονισμένου τομέα.

 

3.Ειδικά για προϊόντα σε υγρό κάλυψης καθώς και για κατεψυγμένα προϊόντα με προστατευτικό περίβλημα πάγου (επίπαγο) αναγράφεται τόσο το καθαρό συνολικό βάρος όσο και το καθαρό στραγγισμένο βάρος.

 

4.Για τα παγωτά σε οικογενειακές συσκευασίες η αναγραφή της ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου γίνεται σε σε μονάδες βάρους (kg,g) Σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

5.Για τα φυτοχώματα – εδαφοβελτιωτικά (τύρφη, περλίτη, κοπριά κτλ) και τα μέσα καλλιέργειας είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου σε μονάδες όγκου (L).Oέλεγχος του αναγραφόμενου όγκου γίνεται σύμφωνα με το εναρμονισμένο ΠρότυποEN 12580 «Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά – Προσδιορισμός της ποσότητας», όπως ισχύει ή σύμφωνα με άλλο αντίστοιχο.

 

6.Φράσεις όπως “περίπου” ή “κατά τη συσκευασία” ή “±… %” δίπλα από την ένδειξη της ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται.

 

7.Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου έχει μία καθορισμένη τιμή και δεν επιτρέπεται να αναγράφεται εύρος τιμών (π.χ. από … g έως … g).

 

8.Δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται επί της ίδιας συσκευασίας, δύο διαφορετικές τιμές, για την ίδια ποσότητα περιεχομένου.

 

9.Υπεύθυνος για την αναγραφή της περιεχόμενης ποσότητας είναι ο παρασκευαστής / συσκευαστής ή εισαγωγέας / διανομέας κατά περίπτωση.

 

10.Στην περίπτωση προϊόντων όπου η συσκευασία έχει παραγγελθεί από τρίτον, το όνομα του οποίου αναγράφεται επί της συσκευασίας (π.χ. προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας) τότε και ο παραγγέλλων θεωρείται συνυπεύθυνος.

 

11.Στην περίπτωση προϊόντων που συσκευάζονται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης, υπεύθυνος θεωρείται ο πωλητής.

 

12.Οι παρασκευαστές/συσκευαστές ή εισαγωγείς/διανομείς ή πωλητές, κατά περίπτωση είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμφωνίας των αναγραφόμενων ονομαστικών ποσοτήτων με την πραγματική ποσότητα περιεχομένου μέχρι την ημερομηνία λήξης του προϊόντος ή /και καθ’ όλη τη διάρκεια έκθεσης των προϊόντων προς πώληση και μέχρι την πώλησή τους.

 

Άρθρο 20: Αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης

 

1.Για προϊόντα σε στερεή μορφή αναγράφεται η τιμή πώλησής τους ανά χιλιόγραμμο (kg), ενώ για προϊόντα σε υγρή μορφή αναγράφεται η τιμή πώλησής τους ανά λίτρο (L).

 

2.Για προϊόντα σε υγρή μορφή, το ιξώδες των οποίων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλό, επιτρέπεται να αναγράφεται η τιμή πώλησής τους ανά χιλιόγραμμο (kg).

 

3.Για προϊόντα για τα οποία το βάρος ή ο όγκος δεν έχουν συγκριτική σημασία για τον καταναλωτή, αναγράφεται η τιμή πώλησης ανά το κύριο ποσοτικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, που αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον καταναλωτή π.χ. ανά τεμάχιο, ανά μέτρο (m), ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), ανά δόση πλύσης, ανά φύλλο, ανά ώρα καύσης κ.λ.π.

 

4.Ειδικότερα ορίζουμε την αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης για τα κάτωθι προϊόντα:

 

i.Για συσκευασμένα απορρυπαντικά/μαλακτικά σε σκόνη ή σε υγρό, προοριζόμενα για χρήση πλυντηρίων ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται, με βάση τον Κανονισμό 2004/648/ΕΚ, η ένδειξη “Συνολικός αριθμός πλύσεων ανά συσκευασία”, καθώς και για συσκευασμένα απορρυπαντικά/μαλακτικά ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται η ένδειξη “Συνολικός αριθμός μοναδιαίων δόσεων ανά συσκευασία”, αναγράφεται η τιμή ανά πλύση ή μοναδιαία δόση, αντίστοιχα.

 

ii.Για πάνες (βρεφών και ενηλίκων), γυναικεία επιθέματα προσωπικής υγιεινής και υγρομάντηλα, αναγράφεται η τιμή ανά τεμάχιο.

 

iii.Για χαρτικά είδη (χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντηλα) αναγράφεται η τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

 

iv.Για προϊόντα, εκτός των χαρτικών, που διατίθενται σε ρολό (π.χ. αλουμινόχαρτο, χαρτί ψησίματος, διαφανής μεμβράνη τροφίμων κλπ.) αναγράφεται η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

 

Άρθρο 21: Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e»

 

1.Προσυσκευασμένα προϊόντα σταθερής ονομαστικής μάζας ή όγκου περιεχομένου, που έχει εκ των προτέρων επιλεγεί από τον παρασκευαστή/συσκευαστή, από 5 g/mL έως 10 kg/L, μπορούν να φέρουν την ένδειξη «e» στο ίδιο πεδίο ορατότητας με την ένδειξη της μάζας ή του όγκου. Η σήμανση «e» πιστοποιεί ότι η προσυσκευασία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε ισχύει και η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με το Π.Δ. 16/1982 (ΦΕΚ 2/Α/82), όπως ισχύει.

 

2.Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ανά παρτίδα, προκειμένου το προϊόν να φέρει την ένδειξη «e» είναι οι κάτωθι:

 

a.το πραγματικό περιεχόμενο των προσυσκευασιών δεν πρέπει να είναι κατώτερο κατά μέσο όρο από την ονομαστική ποσότητα

 

b.το ποσοστό των προσυσκευασιών που παρουσιάζει ένα αρνητικό σφάλμα ίσο ή ανώτερο του μεγίστου ανεκτού σφάλματος, ως προβλέπεται από τον Πίνακα της παραγράφου 3, πρέπει να είναι αρκετά μικρό

 

c.καμία προσυσκευασία που παρουσιάζει αρνητικό σφάλμα ανώτερο του διπλασίου του μεγίστου ανεκτού σφάλματος του Πίνακας της παραγράφου 3 δεν δύναται να φέρει το σήμα «e»

 

3.Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα επί έλαττον, στο περιεχόμενο μιας προσυσκευασίας με σήμα «e», καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα:

 

 

Ονομαστική ποσότητα του προϊόντος (Qn) σε γραμμάρια ή χιλιοστόλιτρα (g ή mL)

Μέγιστα ανεκτά σφάλματα

% του Qn

g ή mL

5

έως

50

9

50

έως

100

4,5

100

έως

200

4,5

200

έως

300

9

300

έως

500

3

500

έως

1000

15

1000

έως

10000

1,5

 

 

Για την εφαρμογή του Πίνακα, οι υπολογιζόμενες σε μονάδες μάζας ή όγκου τιμές των μεγίστων ανεκτών σφαλμάτων που υποδεικνύονται σ’ αυτόν επί τοις εκατό, πρέπει να στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω στο 1/10 του g ή mL.

 

4.Τα κριτήρια για το είδος του ελέγχου (καταστροφικός ή μη καταστροφικός), καθώς και τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας, για ελέγχους στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή εισαγωγέα/διανομέα, όπου παρέχεται επαρκής αριθμός δειγμάτων από κάθε παρτίδα, προβλέπονται από τη νομοθεσία της ως άνω παραγράφου 1.

 

5.Για τον μη καταστροφικό έλεγχο σε σημείο λιανικής πώλησης, όπου ενδεχομένως δεν υπάρχει επαρκής αριθμός δειγμάτων και το πρωτόκολλο δειγματοληψίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία της άνω παρ. 1, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί, ο ελάχιστος αριθμός των προσυσκευασιών που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:

 

 

Αριθμός διατιθέμενων συσκευασιών (Ν)

Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων

Έως 4

Όλα

5≤Ν<40

5

40≤Ν<65

8

65≤Ν<100

13

 

 

 

Τα απολέσματα από τον παραπάνω έλεγχο δεν αποτελούν βάση για την επιβολή κυρώσεων, παρά μόνο για τις περιπτώσεις που δεν ικανοποιείται η απαίτηση iii της ως άνω παρ. 2.

 

Σε περίπτωση υποψίας ελλιποβάρειας για τη συγκεκριμένη παρτίδα, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο μεριμνά για τη διενέργεια περεταίρω ελέγχου στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή διανομέα/εισαγωγέα.

 

6.Η χρήση του σήματος «e» επί των συσκευασιών γίνεται χωρίς προηγούμενη άδεια, με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται αρχεία, για κάθε παρτίδα, τα οποία είναι στη διάθεση των αρχών και στα οποία αναγράφονται, τα αποτελέσματα των μετρολογικών ελέγχων που προβλέπονται από την οδηγία 76/211/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ώστε να βεβαιώνεται ότι έχουν γίνει κανονικά και σωστά οι έλεγχοι, καθώς και οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και προσαρμογές (ρυθμίσεις). Τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται σε έντυπη μορφή μέχρι την ημερομηνία λήξης κάθε παρτίδας και αν δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης, για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

 

7.Ευθύνη για το ότι η προσυσκευασία τηρεί τις απαιτήσεις για τη χρήση του σήματος «e» φέρει ο συσκευαστής/παραγωγός ή ο εισαγωγέας/διανομέας, ο οποίος θέτει το προϊόν στην ελληνική αγορά, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση προϊόντων όπου η συσκευασία έχει παραγγελθεί από τρίτον, το όνομα του οποίου αναγράφεται επί της συσκευασίας (π.χ. προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας) τότε και ο παραγγέλλων θεωρείται συνυπεύθυνος.

 

8.Στα μέγιστα ανεκτά σφάλματα προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e» εμπεριέχονται όλες οι τυχόν άλλες ανοχές (π.χ. λόγω απώλειας υγρασίας, στραγγισμένου βάρους κλπ) οι οποίες προβλέπονται από, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη.

 

9.Παρτίδες προσυσκευασμένων προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τη χρήση του σήματος «e», θεωρούνται ελλιποβαρείς, εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, άλλως αποσύρονται από την κυκλοφορία.

 

Άρθρο 22: Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «e»

 

1.Κάθε παρτίδα προσυσκευασμένων προϊόντων σταθερής ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου, που δεν φέρουν σήμανση «e», πρέπει να έχει, κατά μέσο όρο, καθαρό περιεχόμενο, τουλάχιστον ίσο με την ονομαστική ποσότητα, δηλαδή την ποσότητα που αναγράφεται επί της συσκευασίας.

 

2.Καμία συσκευασία δεν επιτρέπεται να έχει καθαρή ποσότητα περιεχομένου που να παρουσιάζει αρνητικό σφάλμα ανώτερο του μεγίστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος που προβλέπoυν οι Πίνακες της παραγράφου 3.

 

3.Το μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα, στο καθαρό περιεχόμενο προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς “e” καθορίζονται στους παρακάτω πίνακες:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

Ονομαστική ποσότητα (Qn) σε γραμμάρια (g) ή χιλιοστόλιτρα (mL)

Μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα

% του Qn

g ή mL

0

έως

50

9

50

έως

100

4,5

100

έως

200

4,5

200

έως

300

9

300

έως

500

3

500

έως

1000

15

1000

έως

10000

1,5

10000

έως

15000

150

άνω

των

15000

1

 

 

 

Για την εφαρμογή του πίνακα, οι υπολογιζόμενες, σε μονάδες μάζας ή όγκου, τιμές των μεγίστων ανεκτών σφαλμάτων, που υποδεικνύονται σ’ αυτόν επί τοις εκατό, στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω στο 1/10 του g ή του mL για Qnμέχρι και 1 kg ή 1 L και στο επόμενο ακέραιο g ή mL για Qn μεγαλύτερες των 1 kg ή 1 L.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

 

Ονομαστική ποσότητα (Qn)

Μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα

Σε μονάδες μήκους

Καμία ανοχή για μήκος ≤ 5 m και στη συνέχεια 2% του Qn

Σε μονάδες επιφάνειας

3% του Qn

Σε αριθμό τεμαχίων

Καμία ανοχή για αριθμό τεμαχίων ≤ 50 και στη συνέχεια 1% του Qn

στρογγυλεμμένο προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο

 

 

 

4.Για τον μη καταστροφικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή εισαγωγέα/διανομέα, ο αριθμός των συσκευασιών, που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:

 

 

Αριθμός προσυσκευασιών ανά παρτίδα (Ν)

Αριθμός δειγμάτων

Έως 100

Όλα

100≤Ν<500

50

500≤Ν<3200

80

≥3200

125

 

 

5.Για τον μη καταστροφικό έλεγχο σε σημείο λιανικής πώλησης, ο ελάχιστος αριθμός των προσυσκευασιών, που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:

 

 

Αριθμός διατιθέμενων συσκευασιών (Ν)

Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων

Έως 4

Όλα

5≤Ν<40

5

40≤Ν<65

8

65≤Ν<100

13

 

 

 

Τα απολέσματα από τον παραπάνω έλεγχο δεν αποτελούν βάση για την επιβολή κυρώσεων, παρά μόνο για τις περιπτώσεις που δεν ικανοποιείται η απαίτηση της ως άνω παρ. 2.

 

Σε περίπτωση υποψίας ελλιποβάρειας για τη συγκεκριμένη παρτίδα, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο μεριμνά για τη διενέργεια περεταίρω ελέγχου στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή διανομέα/εισαγωγέα.

 

6.Ο έλεγχος μπορεί να είναι καταστροφικός, ή μη καταστροφικός. Μη καταστροφικός έλεγχος μπορεί να λάβει χώρα όταν η τυπική απόκλιση του βάρους του περιέκτη, κατόπιν εξέτασης 10 τεμαχίων αυτού, είναι μικρότερη από το 1/5 του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος, της ως άνω παραγράφου 3. Για την διενέργεια καταστροφικού ελέγχου απαιτείται ο έλεγχος είκοσι (20) προσυσκευασιών.

 

7.Παρτίδες για τις οποίες, ο μέσος όρος του καθαρού περιεχομένου του εξετασθέντος δείγματος υπολείπεται της ονομαστικής τιμής περιεχομένου, ή που το καθαρό περιεχόμενο, έστω και ενός δείγματος εκτρέπεται πέραν των ορίων της ως άνω παραγράφου 3, θεωρούνται ελλιποβαρείς, εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, άλλως αποσύρονται από την κυκλοφορία.

 

Άρθρο 23: Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου

 

1.Προσυσκευασμένα προϊόντα τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου, δεν επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση «e» δίπλα από την ένδειξη της ποσότητας του περιεχομένου τους.

 

2.Στην ποσότητα του καθαρού περιεχομένου των προϊόντων της παραγράφου 1, δεν αναγνωρίζονται ανοχές.

 

3.Ελλιποβαρή προϊόντα, εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, άλλως αποσύρονται από την κυκλοφορία.

 

1.1.6 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

 

Άρθρο 24: Γενικά

 

1.Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα παραστατικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.

 

2.Στα εκδιδόμενα τιμολόγια, αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στο άρθρο 35 του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα και από επιμέρους διατάξεις.

 

3.Η έκδοση σχετικών παραστατικών αφορά κάθε μορφή εμπορίας είτε στο κατάστημα λιανικής, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε μέσω άλλων μορφών πωλήσεων (πωλήσεις τύπου πόρτα-πόρτα).

 

4.Οι πάροχοι υπηρεσίων υποχρεούνται να εκδίδουν παραστατικό στοιχείο για την παρεχόμενη υπηρεσία που πρόκειται να προσφέρουν και την αξία της, και οι επαγγελματίες που έχουν αυτή την ιδιότητα υποχρεούνται στην παροχή αυτής της υπηρεσίας. (πχ προσφορά σε υδραυλικές υπηρεσίες).

 

5.Όταν η προσφερόμενη υπηρεσία δίνεται με τίμημα οφείλει να αναγράφει ο πάροχος την εν λόγω υπηρεσία στο τιμολόγιο.

 

1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ

 

Άρθρο 25: Γνωστοποίηση τιμών από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους

 

Ο κάθε είδους προμηθευτής έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί τις τιμές πώλησής των προϊόντων του στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο αγοραστή, εφόσον ζητηθεί, με κάθε πρόσφορο έγγραφο μέσο.

 

1.3 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΨΥΓΕΙΑ

 

Άρθρο 26: Γενικές Αρχές

 

Κάθε τρόπος αποθήκευσης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης και της ψύξης ή κατάψυξης, πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει τους κανόνες υγιεινής και την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

 

Άρθρο 27: Αποθήκευση τροφίμων σε θαλάμους ψύξης και καταγραφή θερμοκρασιών

 

1.Η αποθήκευση των διαφόρων ειδών σε θαλάμους ψύξης πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 62 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

2.Η καταγραφή θερμοκρασιών στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 37/2005 της Επιτροπής καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΕΔΩΔΙΜΑ

 

2.1 ΕΝΟΤΗΤΑ –ΚΡΕΑΣ

 

Άρθρο 28: Πεδίο Εφαρμογής

 

1.Το παρόν Κεφάλαιο αφορά κάθε έννοια κρέατος όπως ορίζεται στον Κανονισμό 853/2004 για προϊόντα με βάση το κρέας (βρώσιμα προϊόντα κρέατος, παραπροϊόντα και τα παρασκευάσματα αυτών) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

2.Από πλευράς εκμεταλλεύσεων / επιχειρήσεων, η παρούσα απόφαση αφορά:

 

i.Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την σφαγή ζώων, εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό και τυποποίηση κρέατος και παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας.

 

ii.Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την διακίνηση και εμπορία κρέατος και ζώων από το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

 

iii.Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου.

 

2.1.1 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΣΦΑΓΗΣ

 

Άρθρο 29: Τήρηση βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή

 

1.Σε όλα τα σφαγεία της Χώρας (Ιδιωτικά, Δημοτικά κλπ.) στα οποία γίνεται σφαγή ζώων, τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο σφαγών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι σφαγές των ζώων, τα οποία προσκομίζονται σε αυτά για σφαγή.

 

2.Το βιβλίο σφαγών θεωρείται με ευθύνη του σφαγείου από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας της περιοχής που βρίσκεται το σφαγείο. Το βιβλίο σφαγών κρατείται στο σφαγείο τουλάχιστον για το τελευταίο έτος και επιδεικνύεται σε κάθε πραγματοποιούμενο έλεγχο των αρμοδίων αρχών, εφόσον ζητηθεί.

 

Τα εν λόγω σφαγεία είναι υποχρεωμένα για την τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου σφαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το εν λόγω βιβλίο θα φέρει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες:

 

-1η ΣΤΗΛΗ “ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΑΓΗΣ” Αναγράφεται η ημερομηνία που σφάχθηκε το ζώο.

 

-2η ΣΤΗΛΗ “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΖΩΟΥ” Αναγράφονται τα στοιχεία του μεταφορέα οδηγού και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που μετέφερε το ζώο στο σφαγείο.

 

-3η ΣΤΗΛΗ “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΖΩΟΥ” Αναγράφονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και έδρα) του κατόχου των ζώων καθώς και η ιδιότητα αυτού (Παραγωγός, χονδρέμπορος, εισαγωγέας, λιανοπωλητής κλπ.).

 

-4η ΣΤΗΛΗ “ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ” Αναγράφεται η φυλή του κάθε ζώου (π.χ. Σαρολέ, Σίμενταλ κλπ.).

 

-5η ΣΤΗΛΗ “ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΩΤΙΟΥ” Αναγράφεται ο αριθμός ενωτίου που φέρει το προς σφαγή ζώο.

 

-6η ΣΤΗΛΗ “ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ” Αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου του ζώου.

 

-7η ΣΤΗΛΗ “ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΦΑΓΙΟΥ” Αναγράφεται η ταξινόμηση του κάθε ζώου μετά τη σφαγή του, σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα κατάταξης SEUROP π.χ. AR3, D02 κλπ.

 

-8η ΣΤΗΛΗ “ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΑΓΗΣ” Αναγράφεται ο αύξων αριθμός π.χ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κλπ. σφαγής του ζώου.

 

-9η ΣΤΗΛΗ “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ” Αναγράφεται ο προορισμός του σφαγίου (Ταχ. Δ/νση, Πόλη) καθώς και η ιδιότητα του προσώπου στο οποίο θα σταλεί το σφάγιο (Κρεοπωλείο, Εργαστήριο κοπής- επεξεργασίας, Αλλαντοποιία κλπ.).

 

-10η ΣΤΗΛΗ “ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ή ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ” Αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου πώλησης του σφαγίου ή ο αριθμός του δελτίου αποστολής.

 

-11η ΣΤΗΛΗ “ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΟΥ” Αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης του ζώου. Εξαιρούνται ζώα που γεννήθηκαν πριν από το 1998 για τα οποία η ημερομηνία γέννησης δεν αναγράφεται στο διαβατήριο.

 

3.Εάν για την κατηγορία του σφάγιου δεν μπορεί να συμπληρωθεί κάποια από τις παραπάνω στήλες (π.χ. αριθμός διαβατηρίου), τότε αυτή παραμένει κενή.

 

Άρθρο 30: Περί κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφάγιων

 

Για την εφαρμογή της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης των σφάγιων εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων κατάταξης των σφάγιων βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών και οι εφαρμοστικές κανονιστικές πράξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Άρθρο 31: Απαγορευτικά μέτρα, κατά την εμπορία, διακίνηση κ.λπ. σφαγίων βοοειδών, αιγοπροβάτων και παραπροϊόντων τους, σε εφαρμογή του Κανονισμού 999/2001 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Προκειμένου για σφάγια βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών) και αιγοπροβάτων, προερχόμενα από ζώα, τα οποία ανεξάρτητα της προέλευσης τους, σφάζονται στην Ελληνική Επικράτεια, για σφάγια βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών) και αιγοπροβάτων, με καταγωγή από ένα κράτος μέλος ή μια τρίτη χώρα με ελεγχόμενο ή απροσδιόριστο κίνδυνο Σπογγώδη Εγγεφαλοπάθεια Βοοειδών, ορίζονται τα ακόλουθα:

 

α) Απαγορεύεται, η διακίνηση, κατοχή, διάθεση, εμπορία και γενικά οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή στα είδη, που κατονομάζονται στον κατωτέρω Πίνακα και είναι απαγορευμένα για ανθρώπινη κατανάλωση:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

 

ΒΟΟΕΙΔΗ

 

(Α) Σφάγια, τα οποία προέρχονται από ζώα άνω των 12 μηνών και από τα οποία, στους χώρους σφαγής, δεν έχει αφαιρεθεί νωτιαίος μυελός.

 

(Β) Το κρανίο, εκτός της κάτω γνάθου και συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου και των οφθαλμών, όταν προέρχονται από ζώα άνω των 12 μηνών.

 

(Γ) Σφάγια, τα οποία προέρχονται από ζώα άνω των 30 μηνών και από τα οποία, στους χώρους σφαγής, δεν έχει αφαιρεθεί η σπονδυλική στήλη εκτός από τους σπονδύλους της ουράς, τις ακανθώδεις και τις εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών, των θωρακικών και των οσφυϊκών σπονδύλων και τη μέση ιερά ακρολοφία και τις πτέρυγες του ιερού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας.

 

(Δ) Οι αμυγδαλές, τα έντερα από το δωδεκαδάκτυλο έως το ορθό και το μεσεντέριο των ζώων οποιασδήποτε ηλικίας· 

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

 

(Α) Σφάγια που φέρουν αναπόσπαστα το κρανίο, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και των οφθαλμών, και προέρχονται από ζώα άνω των δώδεκα μηνών ή των οποίων ένας μόνιμος κοπτήρας έχει ανατείλει μέσω των ούλων

 

(Β) Αυτοτελή κεφάλια (με το μυαλό και τους οφθαλ­μούς), αυτοτελή μυαλά, οφθαλμοί, αμυγδαλές και νω­τιαίος μυελός αιγοπροβάτων άνω των δώδεκα μηνών ή των οποίων ένας μόνιμος κοπτήρας έχει ανατείλει μέσω των ούλων

 

(Γ) Σφάγια που φέρουν αναπόσπαστα τις αμυγδαλές και προέρχονται από ζώα άνω των δώδεκα μηνών ή των οποίων ένας μόνιμος κοπτήρας έχει ανατείλει μέσω των ούλων

 

(Δ) Σφάγια που φέρουν αναπόσπαστα το νωτιαίο μυελό και προέρχονται από ζώα άνω των δώδεκα μηνών ή των οποίων ένας μόνιμος κοπτήρας έχει ανατείλει μέσω των ούλων

 

(Ε) Σφάγια αιγοπροβάτων (συμπεριλαμ­βανομένων και των αμνοεριφίων ή αμνοεριφίων γάλα­κτος), που φέρουν αναπόσπαστα την συκωταριά τους, εφόσον, στους χώρους σφαγής, δεν έχει αφαιρεθεί η σπλήνα.

 

(Δ) Συκωταριές αιγοπροβάτων (συμπεριλαμβανο­μένων και των αμνοεριφίων ή αμνοεριφίων γάλακτος), εφόσον, δεν έχει αφαιρεθεί η σπλήνα καθώς και αυτοτελείς σπλήνες αιγοπροβάτων (συμπε­ριλαμβανομένων και των αμνοεριφίων ή αμνοεριφίων γάλακτος).

 

Ε) Έντερα που συμπεριλαμβάνουν τον ειλεό των αιγοπροβάτων οποιασδήποτε ηλικίας·

 

β) Οι απαγορευτικές διατάξεις και τα διαλαμβανόμενα στον παραπάνω πίνακα, ισχύουν, πέραν των άλλων φορέων εμπορίας και (κτηνοτρόφων, Συνεταιριστικών Οργανώσεων, χονδρε­μπόρων, λιανοπωλητών κ.λπ.) και για τις επιχειρήσεις της παραγωγής ειδών διατροφής, γενικά, για ανθρώπινη χρήση, ζωοτροφών και λιπασμάτων (βιομηχανίες, βιο­τεχνίες, εργαστήρια κ.λπ.).

 

γ) Την ευθύνη για μέριμνα προς καταστροφή στους χώρους σφαγής των ζώων, των χαρακτηρισθέντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «υλικών ειδικού κινδύνου», φέρουν οι υπεύθυνοι των σφαγείων και των εργαστηρίων τεμαχισμού κρεάτων στις περιπτώσεις σφάγιων προελεύσεως ΕΕ, από τα οποία δεν έχουν αφαιρεθεί τα Υλικά Ειδικού Κινδύνου στα στο σφαγείο.

 

Άρθρο 32: Απαγόρευση εμπορίας και διάθεσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 999/2001 (άρθρο 7 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

 

1.Υπό την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων, που ορί­ζονται στην την ΚΥΑ 275751/20-08-04 (ΦΕΚ Β΄1276) όπως τροποποιήθηκε από την 290710/7-06-07 (ΦΕΚ Β΄909) και σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Κανονισμού 999/2001 απαγορεύεται η εμπορία και διάθεση στην εσωτερική αγορά των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, προοριζομένων για την διατροφή εκτρεφομένων ζώων, που συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων. 

 

2.Οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, προ­οριζόμενες για την διατροφή εκτρεφομένων ζώων, που συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την πα­ραγωγή τροφίμων, με ευθύνη των κατόχων τους, απο­σύρονται από την αγορά και από οπουδήποτε αλλού (αλυσίδα διανομής, αποθήκες γεωργικών εκμεταλλεύ­σεων κ.λπ.).

 

Άρθρο 33: Παραπροϊόντα σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων

 

1.Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 31, που αναφέρεται στα υλικά ειδικού κινδύνου, ως παραπροϊόντα θεωρούνται όλα τα μέρη του ζώου εκτός από το σφάγιο και τα οποία είναι εδώδιμαπ.χ. σπλάγχνα, πόδια, ουρά, κεφάλι κ.λ.π.

 

2.Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, οι λιανοπωλητές κρεοπώλες πωλούν τις συκωταριές και τα κεφαλάκια αμνοεριφίων και αμνοεριφίων γάλα­κτος χωριστά του κρέατος, από το οποίο προέρχονται, σε αυτή την περίπτωση τα κεφαλάκια πωλούνται με το τεμάχιο και η συκωταριές με το κιλό, με εξαίρεση την περίοδο Σάββατο Λαζάρου μέχρι και Κυριακή του Θωμά, όπου μπορούν να πωλούν αμνοε­ρίφια και αμνοερίφια γάλακτος μαζί με τα κεφάλια και τις συκωταριές τους, όπου τα κεφαλάκια πωλούνται σε τιμή ανά κιλό.

 

Άρθρο 34: Χώροι σφαγής και σφραγίδες προέλευσης, καταλληλότητας και κατηγορίας σφάγιων

 

1.Τα βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών) τα αμνοερίφια γάλακτος, αιγοπρόβατα και τα χοι­ρινά, ανεξάρτητα προέλευσης, σφάζονται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένα σφαγεία και δεν απομακρύνονται από το χώρο αυτό, εάν προηγουμένως δεν έχουν ζυγιστεί.

 

2.Προκειμένου για ζωντανά ζώα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν γεννηθεί και εκτραφεί στην Ελλάδα ή έχουν κομισθεί στην Χώρα μας από άλλες Χώρες της Ε.Ε. ή έχουν εισαχθεί από Τρίτες Χώρες και ανεξάρτητα του σκοπού κόμισης ή εισαγωγής στην Χώρα μας (σφαγή-πάχυνση κ.λπ.) ή του χρόνου παραμονής τους στην Ελλάδα, εφόσον σφάζονται σε ελληνικά σφαγεία θεσπίζονται τα κατωτέρω:

 

i.Αμέσως μετά την σφαγή των ζώων αυτών και τον κτηνιατρικό έλεγχο «περί της υγιεινής καταλληλότητας του νωπού κρέατος των σφάγιων», που πιστοποιείται με σφραγίδες (καταλληλότητας κ.λπ.) κατά τις ισχύουσες κτηνιατρικές νομοθεσίες και διατάξεις, που τίθενται επί των σφάγιων αυτών, τίθεται επί του νωπού κρέατος και η χαρακτηριστική σφραγίδα προέλευσης αυτού, τα δη­λωτικά στοιχεία της οποίας ορίζονται ως ακολούθως.

 

-ΣΧΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ – Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με διαστάσεις 6 Χ 4 εκατοστά τουλάχιστον, για νωπά κρέατα από χώρα ανεξάρτητα Χώρας προέλευσης.

 

-ΧΡΩΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ – Ε 133 Λαμπρό Κυανό FCF για νωπά κρέατα από ζώα Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) και Ε 155 Κα­στανό ΗΤ για νωπά κρέατα από ζώα Τρίτων Χωρών.

 

-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ- Αναγράφεται κατά περίπτω­ση η Χώρα από την οποία προέρχονται τα ζώα, με κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα ολογράφως (π.χ. -ΕΛΛΑΣ ή ΓΑΛΛΙΑ ή ΟΛΛΑΝΔΙΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΑ ή ΙΣΠΑΝΙΑ ή ΣΕΡΒΙΑ ή ΡΟΥΜΑΝΙΑ ή ΟΥΓΓΑΡΙΑ κ.ο.κ.) ΕΕή το όνομα της ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ και πάντα στα ελληνικά, με εξαίρεση την διεθνώς αποδεκτή ένδειξη FYROM πού θα αναγράφεται ξενόγλωσσα.

 

ii.Η παραπάνω σφραγίδα προέλευσης αφορά απο­κλειστικά και μόνο τα νωπά κρέατα σφάγιων προερχομένων:

 

-από τα αιγοπρόβατα (αμνοερίφια γάλακτος ή μη, βετούλια, ζυγούρια, προβατίνες, γίδες, τράγοι, κρι­άρια) και τα χοιρινά (συμπεριλαμβανομένων και των χοιριδίων).

 

-από τα βοοειδή(συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών), που εισάγονται στην Χώρα μας ζωντανά από Τρίτες Χώρες, με σκοπό την άμεση σφαγή τους, ανεξάρτητα αν τα σφάγια αυτών υπόκεινται στην ειδικότερη σήμανση πού θεσπίζεται με την υπ’ αριθμ. Α. 412013/14.12.2000 κοινή απόφαση-των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων.

 

3.Προκειμένου για τα ζώα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που αποστέλλονται στην Χώρα μας σε νωπό κρέας από άλλες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεις, χαρακτηρίζονται αυτοδικαίως «ως νωπά κρέατα κομιζόμενα από Χώρες Ε.Ε.» και φέρουν υποχρεωτικά την επιβαλλόμενη σφραγίδα καταλληλότητας, τα χαρακτηριστικά στοιχεία της οποίας, κατά τα ισχύοντα είναι:

 

-ΣΧΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ – Ωοειδές με διαστάσεις πλάτους 6, 5 εκατοστά τουλάχιστον και ύψους 4, 5 εκατοστά τουλάχιστον.

 

-ΧΡΩΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ – Ε 133 Λαμπρό κυανό FCF ή Ε 129 Ερυθρό ALLURA AC ή ένα κατάλληλο μείγμα του Ε 133 Λαμπρού Κυανού FCF και του Ε 129 Ερυθρού ALLURA AC.

 

-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ – Στο άνω τμήμα της σφρα­γίδας αναγράφεται με ξενόγλωσσα κεφαλαία και ευ­διάκριτα γράμματα το όνομα της Χώρας, στην οποία ευρίσκεται η σφαγειοτεχνική εγκατάσταση, είτε ολο­γράφως, είτε με Κωδικό δύο γραμμάτων, που υποδη­λώνει την Χώρα, κατά περίπτωση, ως το κατωτέρω παράδειγμα.

 

-«Κωδικοί-ΑΤ (για την Αυστρία) -ΒΕ (για το Βέλγιο) -DE (για την Γερμανία) -DK (για την Δανία) -ES (για την Ισπα­νία) -FI (για την Φιλανδία) -FR (για την Γαλλία) -IE (για την Ιρλανδία) -IT (για την Ιταλία) -LU (για το Λουξεμβούργο) -NL (για την Ολλανδία) -PT (για την Πορτογαλία) -SE (για τη Σουηδία) -UK (για την Αγγλία) -κ.ο.κ.».

 

-Ακολουθεί του ονόματος ή του Κωδικού της Χώρας, ο αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης εγκατάστασης, στο δε κάτω μέρος της σφραγίδας αναγράφεται ξενόγλωσσα κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα ένα από τα αρκτι­κόλεξα CEE, EOF, EWG, EEC, EEG.

 

4.Προκειμένου για τα ζώα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που εισάγονται στη Χώρα μας σε νωπό κρέας από Τρίτες Χώρες, χαρακτηρίζονται αυτοδικαίως ως νωπά κρέατα εισαγωγής Τρίτων Χωρών και φέρουν υποχρεωτικά την σφραγίδα καταλληλότητας, που χρησιμοποιεί κάθε Τρίτη Χώρα, 

 

-ΣΧΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ-Αυτό πού χρησιμοποιεί κάθε Τρίτη Χώρα

 

-ΧΡΩΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ-Ε 155 Καστανό ΗΤ.

 

-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ-Αναγράφεται με ξενόγλωσσα κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα το όνομα της Τρί­της Χώρας ή τα αποδεκτά αρχικά για την Χώρα αυτή, σύμφωνα με την διεθνή σύμβαση, η οποίας διέπει την εγγραφή στα μητρώα των οχημάτων με μηχανή καθώς και ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου.

 

5.Ειδικότερα επί των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται όπως, όπου από τις κείμενες κτηνιατρικές διατάξεις προβλέπεται ο αριθμός και η θέση σφράγισης των επί των νωπών κρεάτων τιθεμένων σφραγίδων καταλληλότητας και κατηγορίας ζώου, στην αυτή θέση και σε ίδιο αριθμό τίθενται και οι σφραγίδες προέλευσης του κρέατος.

 

6.Προκειμένου για ινδόρνιθες πού εισάγονται ζωντανές από το εξωτερικό και σφάζονται στην ελληνική επικράτεια (σε σφαγεία ή άλλους χώρους σφαγής και αποπτίλωσης), επί του νωπού κρέατος τούτων τίθεται σφραγίδα, που με κεφαλαία γράμματα φέρει την ένδειξη “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”, έχει σχήμα στρογγυλό και χρώμα πράσινο. Η σφραγίδα αυτή τίθεται σε δύο εμφανή σημεία του στήθους από μία σφραγίδα σε κάθε πλευρά τούτου.

 

7.Απαγορεύεται γενικά:

 

i.Η μεταφορά από χώρους σφαγής σε τόπους κα­τανάλωσης και η εμπορία νωπών κρεάτων, εφόσον επί αυτών δεν υφίστανται οι σφραγίδες καταλληλότητας, κατηγορίας και προέλευσης τούτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

 

ii.Η μεταφορά από χώρους εκτελωνισμού σε χώρους κατανάλωσης και η εμπορία νωπών κρεάτων εισαγωγής, εφόσον επί αυτών δεν υφίσταται η σφραγίδα καταλλη­λότητας τούτων, που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος.

 

iii.Η αφαίρεση ή αλλοίωση, για οποιονδήποτε λόγο, των σφραγίδων καταλληλότητας, κατηγορίας και προ­έλευσης του παρόντος άρθρου.

 

8.Οι σφραγίσεις των νωπών κρεάτων, που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του παρόντος, γίνονται υπό την επίβλεψη του κρεοσκόπου κτηνίατρου.

 

9.Η ευθύνη για την ύπαρξη επί των νωπών κρεάτων των σφραγίδων καταλληλότητας, κατηγορίας και προ­έλευσης, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, βαρύνει τον κύριο του εμπορεύματος.

 

10.Προκειμένου για νωπά κρέατα βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών), αμνοεριφίων, αιγοπροβάτων και χοιρινών, που εισάγονται στην Χώρα, μας από χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, εφόσον από τις ισχύουσες κοινοτικές νομοθεσίες και κτηνιατρικές νομοθεσίες δεν προβλέπεται η σήμανση των εν λόγω κρεάτων με σφραγίδα πού υποδηλώνει την κατηγορία του ζώου π.χ. αρνί, μοσχάρι, δαμάλι, χοιρινό κ.λπ.), δεν υφίσταται, υπό τις προϋποθέσεις αυτές, δέσμευση του εισαγωγέα για την άσκηση εμπορίας των εν λόγω κρεάτων χωρίς τέτοια επισήμανση, σε περίπτωση όμως τέτοιας πρόβλεψης, η μη σήμανση των εν λόγω κρεάτων με την κατηγορία επισύρει για τον εισαγωγέα τις απαγορευτικές διατά­ξεις της υποπερίπτωσης ii της παραγράφου 7 του παρόντος.

 

Άρθρο 35: Επισήμανση βοείου κρέατος – Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καν. – 1825/2000

 

1.Όλες οι επιχειρήσεις, οι κρεοπώλες και οι οργανώσεις που ασχολούνται με την εμπορία σφάγιων βοοειδών και βοείου – μοσχαρίσιου κρέατος, τοποθετούν ετικέτα στα σφάγια, τεμάχια αυτών και στο κρέας (νωπό – κατεψυγμένο, συσκευασμένο ή μη), βάση της ισχύουσας νομοθεσίας για την επισήμανση του βοείου κρέατος. Η διακίνηση κάθε σφαγίου ή τεμαχίων αυτού δεν επιτρέπεται, εφόσον δε συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ετικέτα. Σε κάθε σημείο πώλησης αναρτάται υποχρεωτικά από τον πωλητή, για την ενημέρωση του καταναλωτή, η ετικέτα στα ελληνικά με πλήρη στοιχεία για την γέννηση, τις χώρες εκτροφής και την χώρα σφαγής του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας καθώς και λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία.

 

2.Όλοι οι παραπάνω φορείς διαθέτουν υποχρεωτικά σε κάθε ένα από τα διάφορα στάδια της παραγωγής και της πώλησης, σύστημα αναγνώρισης και περιεκτικό σύστημα καταγραφής. Το παραπάνω σύστημα εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο συσχετισμός μεταξύ του κρέατος βοοειδών και των αντίστοιχων ζώων από τα οποία προέρχεται το κρέας.

 

3.Το σύστημα καταγραφής περιλαμβάνει την ΑΦΙΞΗ / ΑΓΟΡΑ και ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΗ του ζωικού κεφαλαίου των σφάγιων ή των τεμαχίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιστοιχία αφίξεων / αγορών και αναχωρήσεων / πωλήσεων.

 

4.Όλο το ανωτέρω σύστημα απεικονίζεται σε βιβλίο με τίτλο “ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ” που θα είναι αριθμημένο κατά σελίδα και θεωρημένο από τις Υπηρεσίες Εμπορίου της έδρας της επιχείρησης ή της οργάνωσης και θα παραμένει πάντα στην έδρα αυτών και θα επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όταν ζητηθεί. Οι υπόχρεοι της ανωτέρω παραγράφου 2 διαγραμμίζουν, τηρούν και ενημερώνουν το βιβλίο υποχρεωτικά, όπως φαίνεται και στο συνημμένο υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου. Το παραπάνω σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκης τηρούν οι επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις.

 

Τα κρεοπωλεία αντί του παραπάνω βιβλίου, μπορούν να τηρούν απλοποιημένο σύστημα καταγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ

Κωδ. Ζώου (ή ομάδας ζώων)

*Περιγραφή (για κρεάς)

Ποσότητα (Αριθμός τεμαχίων ή κιλά)

Ημερομηνία άφιξης ή αγοράς

Στοιχεία προμηθευτή

Στοιχεία τιμολογίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία αναχώρησης ή πώλησης

**Στοιχεία Αγοραστή

Στοιχεία Τιμολογίου ή λιανικής απόδειξης

*Περιγραφή

Ποσότητα (kg)

Ημερομηνία εξάντλησης της ποσότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 36: Περιγραφή ορισμένων τύπων σφάγιων χοίρου

 

1.Προβλέπονται δύο τύποι χοιρινού, ο μαδητός που φέρει το δέρμα αποτριχωμένο και ο γδαρτός που το δέρμα και το υποδόριο λίπος έχουν αφαιρεθεί πλήρως (όσο βγαίνει με το μαχαίρι). Δεν υπάρχουν σπλάχνα, τα πόδια είναι κομμένα στην άρθρωση του καρπού και του ταρσού, η ουρά είναι κομμένη μεταξύ 1ου και 2ου κοκκυγικού σπονδύλου, το κεφάλι κομμένο στην ατλαντοϊνιακή διάρθρωση και έχει αφαιρεθεί και το διάφραγμα.

 

2.Τα χοιρίδια (κάτω των 20 Kg) είναι μαδητά και φέρουν κατ΄εξαίρεση το κεφάλι και τα πόδια.

 

Άρθρο 37: Τρόπος τεμαχισμού από λιανοπωλητές του χοιρινού σφάγιου τύπου καρέ και του σφάγιου βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών)

 

1.Τα ημιμόρια τύπου καρέ διαμορφώνονται μετά από:

 

i.τον εκσπλαχνισμό, την αφαίρεση από τα σφάγια των άκρων, της ουράς και της κεφαλής που αποκόπτεται από την ατλαντοϊνιακή άρθρωση

 

ii.τη διχοτόμηση του σφάγιου σε δύο ημιμόρια με τομή που αρχίζει από την ηβική σύμφυση και διέρχεται από το μέσον της σπονδυλικής στήλης και καθ’ όλο το μήκος της

 

iii.την αφαίρεση του κάτω μισού των θωρακοκοιλιακών τοιχωμάτων και πλευρών μαζί με τους μυς τους με τομή που αρχίζει από το πρόσθιο χείλος του τετρακέφαλου μηριαίου και βαίνει παράλληλα προς τους οσφυϊκούς σπονδύλους μέχρι του μέσου περίπου της 14ης πλευράς και συνεχίζει ευθεία και παράλληλη προς τη σπονδυλική στήλη στο ύψος της ωμοβραχιόνιας άρθρωσης

 

iv.την πλήρη απολίπωση της εξωτερικής και εσωτερικής επιφάνειας του σφάγιου με ταυτόχρονη αφαίρεση του δέρματος εφόσον το χοίρειο κρέας τύπου καρρέ είναι τύπου μαδητού.

 

Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να διαθέτουν τα ημιμόρια σφάγιου χοιρινού τύπου «καρέ» το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση των παραπάνω σημείων (α-δ) στα εξής τμήματα:

 

i.Τον μηρό από τον ταρσό και άνω

 

ii.Τα θωρακοκοιλιακά τοιχώματα (παντσέτα)

 

iii.Όλη τη χώρα των θωρακικών και οσφυϊκών σπονδύλων (μπριζόλες)

 

iv.Την ωμοπλάτη μέχρι της αρθρώσεως του καρπού

 

v.Τους τραχηλικούς σπονδύλους (λαιμός)

 

2.Οι λιανοπωλητές νωπού κρέατος βοοειδών υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις κτηνιατρι­κές διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Π.Δ. 186/81, σχετικά με τα όρια και τον τρόπο κοπής των τεμαχίων του εν λόγω κρέατος και να προσφέρουν τα σφάγια αυτά στα εξής τεμάχια:

 

i.Κότσι μπροστινού άκρου

 

ii.Ποντίκι

 

iii.Σπάλα

 

iv.Τράχηλος

 

v.Στήθος

 

vi.Στηθοπλευρές

 

vii.Μπριζόλες

 

viii.Σπαλομπριζόλες

 

ix.Καπάκι

 

x.Φιλετάκι

 

xi.Διάφραγμα

 

xii.Στύλοι διαφράγματος

 

xiii.Λάπα

 

xiv.Φιλέτο

 

xv.Κόντρα

 

xvi.Κιλότο

 

xvii.Κότσι πίσω άκρου

 

xviii.Μηρός (που περιλαμβάνει το τράνς, νουά, ουρά, στρογγυλό).

 

xix.Παραφιλέτο

 

Οι εν λόγω λιανοπωλητές, όταν τεμαχίζουν από τα παραπάνω τεμάχια αυτά υπό στοιχεία (ζ), (η) και (ιε) τα κόβουν σε φέτες με πλευρά και χωρίς πλευρά και τα πωλούν στον πελάτη στην σειρά (δηλαδή μία φέτα με πλευρά και μία φέτα χωρίς πλευρά).

 

3.Μετά το διαχωρισμό των μπριζολών από το χοιρι­νό σφάγιο κρέατος τύπου «Ημιμόριο καρέ», κατά τον τρόπο πού ορίζεται στην περίπτωση (β) της ως άνω παραγράφου 1, επιτρέπεται στους λιανοπωλητές να αφαιρούν το ενσωματωμένο στις χοιρινές μπριζόλες «φιλέτο» δηλαδή το ψαρονέφρι και να το πωλούν, ως αυτοτελές τεμάχιο στον καταναλωτή. Το εν λόγω φιλέτο προσφέρεται στον κα­ταναλωτή ως καθαρό κρέας (δηλαδή χωρίς οστά, λίπη, τένοντες, νεύρα).

 

2.1.2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ -ΣΤΑΔΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

 

Άρθρο 38: Επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών

 

Οι επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών χονδρικής πώλησης περιλαμβάνουν εισαγωγείς – χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους, ζωέμπορους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες – εργαστήρια κοπής τεμαχισμού, επεξεργασίας, τυποποίησης και προσυσκευασίας κρεάτων, συνεταιριστικές οργανώσεις κτηνοτρόφων ή άλλων εμπορικών φορέων ανεξάρτητα βαθμίδας κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, μεμονωμένους κτηνοτρόφους, εισαγωγείς – αντιπροσώπους οίκων εξωτερικού, χονδρέμπορο – λιανοπωλητή, αντιπροσώπους – εκπροσώπους που διενεργούν εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων, άλλους μη κατονομαζόμενους, που ασκούν το επάγγελμα χονδρεμπορίας.

 

Άρθρο 39: Στοιχεία – ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών – κατεψυγμένων

 

1.Επί των εκδιδομένων παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών κρεάτων βοοειδών και βουβαλοειδών καθώς και χοιρινών κρεάτων νωπών – κατεψυγμένων, αναγράφεται και κατονομάζεται πλήρως και ολοκληρωμένα, η περιγραφή κάθε πωλούμενης μορφής των εν λόγω κρεάτων.

 

2.Ειδικά οι αναγραφόμενες στο τιμολόγιο ενδείξεις “με οστά” ή “χωρίς οστά”, μπορούν να αντικαθίστανται με τις ενδείξεις “Μ/Ο” ή “Α/Ο”, αντίστοιχα.

 

3.Σε όλα τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ.) αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων στοιχείων και η κατάταξη του σφαγίου, βάση της Κοινοτικής Κλίμακας Κατάταξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς τον τρόπο απεικόνισης των ενδείξεων αυτών.

 

Επίσης επί των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός κάθε ζώου (ενώτιο) ή της ομάδας των ζώων.

 

2.1.3 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

 

Άρθρο 40: Επισήμανση

 

1.Τα κρεοπωλεία, τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου καθώς και όσοι ασχολούνται με την εμπορία κρέατος, υποχρεούνται κατά τη λιανική πώληση κρέατος νωπού, κατεψυγμένου, συσκευασμένου, τεμαχίων κρέατος, κιμά, κρεατοσκευασμάτων και βρώσιμων προϊόντων αυτού, να εφαρμόζουν τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 282438/2009 και 282441/2009 Κοινών Αποφάσεων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της υπ’ αριθμ. 312898/2009 Απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

2.Οι ως άνω Αποφάσεις, εφαρμόζονται κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν, έως την 1η Ιανουαρίου 2014, οπότε και θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 412/8932/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με την αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος.

 

3.Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1, όσον αφορά το βόειο και μοσχαρίσιο κρέας, πρέπει επιπλέον να εφαρμόζουν και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 412/8932/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της υπ’ αριθμ. 232149/2002 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της υπ’ αριθμ. 261136/2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς τις ενωσιακές διατάξεις:

 

I.του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17.7.2000 (Ε.Ε. αρ. L 204 της 11.8.2000, σελ. 1) “για την θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργηση του καν. 820/97 του Συμβουλίου” και ιδίως τον τίτλο ΙΙ “Επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με “βάση το βόειο κρέας” και

 

II.του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1825/2000 της Επιτροπής της 25.8.2000 (Ε.Ε. αρ. L216/2000 της 26.8.2000, σελ. 8) “για την θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του καν. αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας”

 

Άρθρο 41: Κοπή και πώληση μη προσυσκευασμένου κιμά

 

1.Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην κοπή και πώληση μη προσκυσκευασμένου κιμά.

 

2.Απαγορεύεται στους λιανοπωλητές να διατηρούν και να εκθέτουν για πώληση έτοιμο κιμά, δηλαδή κομμένο εκ των προτέρων, από νωπό ή κατεψυγμένο κρέας.

 

3.Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να κόβουν τον κιμά από κομμάτι κρέατος με οστά ή χωρίς οστά, που διαλέγει ο καταναλωτής και η κοπή να γίνεται πάντα μπροστά στον καταναλωτή.

 

4.Η τιμή λιανικής πώλησης του κιμά είναι αυτή στην οποία πωλείται το κομμάτι κρέατος (με οστά ή χωρίς οστά), από το οποίο παρασκευάσθηκε ο κιμάς και απαγορεύεται κάθε προσαύξηση της τιμής λόγω φύρας, κοπής, περιποίησης, αφαίρεσης οστών κλπ.

 

5.Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να κόβουν σε διαφορετικές μηχανή τον κιμά που προέρχεται από κρέας πουλερικών.

 

6.Οι παραπάνω μηχανές πρέπει να είναι τοποθετημένες σε σημείο τέτοιο ώστε η κοπή να είναι απολύτως ορατή από τον καταναλωτή.

 

7.Πριν από την κοπή κρέατος σε κιμά, ο κρεοπώλης υποχρεούται να καθαρίσει τελείως τη μηχανή από υπολείμματα προηγούμενης κοπής, εφόσον ο καταναλωτής το ζητήσει. Σε κάθε άλλη περίπτωση το υπόλειμμα κιμά που υπάρχει στη μηχανή δεν πρέπει να υπερβαίνει σε βάρος τα 100 γραμμάρια.

 

Άρθρο 42: Τήρηση πινακίδων – Έκθεση κρεάτων προς πώληση

 

1.Οι λιανοπωλητές κρεάτων υποχρεούνται να τοποθετούν την πινακίδα του άρθρου 11 (νέα μορφή – γενικές αρχές), με τις παρακάτω ενδείξεις:

 

i.Το είδος (π.χ. μοσχάρι, κατσίκι, χοιρινό, αρνί, συκώτι, μόσχου, κεφάλι αρνίσιο, γλώσσα μόσχου κλπ.).

 

ii.Το τεμάχιο κρέατος (π.χ. σπάλα, κόντρα, μπάλα, καπάκι, στήθος, λάπα, ελιά κλπ.).

 

iii.Τις αντίστοιχες ενδείξεις “ΝΩΠΟ” ή “ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ”.

 

iv.”ΜΕ ΟΣΤΑ” ή “ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ”.

 

v.Την καταγωγή – προέλευση του κρέατος όπως αυτή προβλέπεται από τις Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40, όπως κάθε φορά ισχύει, του παρόντος.

 

vi.Η τιμή λιανικής πώλησης, κατά μονάδα βάρους, τεμάχιο κλπ.

 

Άρθρο 43: Σήμανση-Εισαγωγή -Εμπορία ζωντανών ζώων εισαγωγής

 

1.Προκειμένου για ζωντανά ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοιρινά) προέλευσης Τρίτων Χωρών που εισάγονται στην χώρα μας για σφαγή ή πάχυνση, η είσοδος τούτων στο ελληνικό έδαφος είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον φέρουν σήμανση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία, ως εξής:

 

α) Βοοειδή: Κανονισμός (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΠΔ 308/2000 (Α’252), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 170/2002 (Α’156)

 

β) Αιγοπρόβατα: Κανονισμός (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου, αριθ. 263493/27.07.2004 (Β’253) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. 134167/18.04.2011 (Β’823) αντίστοιχη,

 

γ) Χοιρινά: Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, ΠΔ 308/2000 (Α’252), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 170/2002 (Α’156), αριθ. 297286/05.08.2005 (Β’1170) κοινή υπουργική απόφαση.

 

2.Απαγορεύεται η προώθηση των παραπάνω ζώων στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι σήμανσης της προηγούμενης παραγράφου.

 

3.Ο έλεγχος ύπαρξης των ειδικών σημάνσεων της παραγράφου 1 γίνεται από τον επίσημο κτηνίατρο του Υπουργείου του ΣΥΚΕ και συντάσσεται, για αυτό τον σκοπό, σχετικό έγγραφο (Κοινό Κτηνιατρικό έγγραφο Εισόδου-ΚΚΕΕ), που κοινοποιείται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της έδρας του εισαγωγέα ή παχυντή.

 

4.Προκειμένου για βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών), αιγοπρόβατα και χοιρινά προέλευσης τρίτων χωρών, που εισάγονται ζωντανά για σφαγή, οι εισαγωγείς τούτων υπόκεινται στις κατωτέρω υποχρεώσεις:

 

i.α) Τουλάχιστον 24 ώρες, πριν την άφιξη στα σύνορα κάθε εισαγόμενης παρτίδας των ζώων, ενημερώνουν την Κτηνιατρική Υπηρεσία του συνοριακού σταθμού, αναφορικά με την εισαγωγή αυτή.

 

ii.β) Ενημερώνουν την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία σχε­τικά με το σφαγείο, όπου προτίθενται να σφάξουν τα ζώα, προκειμένου το εν λόγω σφαγείο να μνημονευθεί στην άδεια, που χορηγεί η τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία.

 

iii.γ) Αμέσως μετά την είσοδο των ζώων (ελεύθερων εισαγωγής) στη χώρα μας, μεταφέρουν ολόκληρη την παρτίδα εισαγωγής μόνο στο σφαγείο της ως άνω υπο­παραγράφου β), όπου προβαίνουν στη σφαγή των ζώων το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εισόδου των ζώων στο σφαγείο.

 

5.Εισαγωγείς ζωντανών ζώων Τρίτων Χωρών προς πάχυνση, εφόσον τα διαθέτουν σε τρίτους, υποχρεού­νται να τα πωλήσουν σε αγοραστές, που φέρουν την ιδιότητα του παχυντή.

 

6.Προκειμένου για τα ζώα Τρίτων Χωρών της πα­ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προοριζόμενα για σφαγή, η αγοραπωλησία, εμπορία, διακίνηση και κάθε άλλη εμπορική συναλλαγή διενεργείται μόνο σε βάρος νωπού κρέατος και όχι σε βάρος ζωντανού ζώου. Στις ρυθμίσεις αυτές υπάγονται και οι κάτοχοι τέτοιων ζώων, που εισήχθησαν για πάχυνση από τη στιγμή που θα αποφασίσουν να τα εμπορευθούν, υπό την επιφύλαξη μόνο των ρυθμίσεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

7.Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η αγοραπωλησία αιγοπροβάτων κατά βάρος ζωντανού ζώου, υπό την προϋπόθεση ότι η εμπορική πράξη θα λάβει χώρα μόνο στο σφαγείο, όπου ο εισαγωγέας ή ο κάτοχος πωλητής μετέφερε τα ζώα για σφαγή. Συντρεχούσης της αγορα­πωλησίας αυτής, ο αγοραστής των αιγοπροβάτων υποχρεούται να προβεί στη σφαγή των ζώων στο ίδιο παραπάνω σφαγείο και το αργότερο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αγοραπωλησίας του είδους.

 

8.Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η αφαίρεση ή παραποίηση των επί των ζώων εισαγωγής φερομέ­νων ειδικών σημάνσεων της παραγράφου 1, πριν από τη σφαγή τους.

 

9.Προκειμένου για ζωντανά ζώα, που εισάγονται από χώρες ΕΕ για σφαγή, αμέσως μετά την είσοδό τους στην χώρα, εφαρμόζονται οι διατάξεις Π.Δ 420/93 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

 

10.Οι παχυντές, εφόσον αγοράζουν προς εμπορία και σφάγια βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοιρινών εγχώ­ριας παραγωγής από κτηνοτρόφους, η εν λόγω αγορά θα γίνεται μόνο σε βάρος κρέατος και όχι σε βάρος ζωντανού ζώου.

 

11.Μετά τη μεταφορά των παραπάνω ζώων στα εγκεκριμένα σφα­γεία οι εμπίπτοντες στις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρ­θρου εισαγωγείς ή κάτοχοι των ζώων καθώς και οι αγοραστές αυτών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, υπόκεινται στην κατωτέρω υποχρέωση:

 

Πριν την πραγματοποίηση της σφαγής των ζώων επι­δεικνύουν στον επίσημο κτηνίατρο επίσημο υγειονομικό Πιστοποιητικό (ΚΚΕΕ), τη διασάφηση τελω­νισμού σε ανάλωση της παρτίδας εισαγωγής των ζώων και το τιμολόγιο από το οποίο να πιστοποιείται το είδος του ζώου, η προέλευση του και η ποσότητα της παρτίδας εισαγωγής.

 

12.Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ισχύ της παρούσας, οι παχυντές ζώων υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων της έδρας τους, βεβαί­ωση του Δήμου ή της Κοινότητας, που να πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος εκτρέφει ζώα προς πάχυνση. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά τους παχυντές ζώων, που έχουν ήδη υποβάλλει την παραπάνω βεβαίωση.

 

Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι ασχολούμενοι για πρώτη φορά από την ισχύ της παρούσας, με παχύνσεις ζώων, της βεβαίωσης υποβαλλομένης σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την πρώτη αγορά ζώων προς πάχυνση.

 

Άρθρο 44: Ειδικές υποχρεώσεις – ρυθμίσεις επιπέδου λιανικής

 

1.Εφόσον με βάση τις πινακιδές, τιμοκαταλόγους κ.λπ, το κρέας πωλείται σε διαφορετικές τιμές ανά κιλό ή τεμάχιο αυτό συσκευάζεται σε διαφορετικές συσκευασίες.

 

2.Πώληση σε επιχειρήσεις με σκοπό τη μεταπώληση, εμπορία ή επεξεργασία, είναι καταρχήν επιτρεπτή υπό την επιφύλαξη των κανονισμών 852/2004 και 853/2004 και των λοιπών εθνικών διατάξεων που επιτρέπουν τη δραστηριότητα αυτή.

 

Άρθρο 45: Εισαγόμενα κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες

 

1.Απαγορεύεται στις αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες που προμηθεύονται κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς (από την παρέμβαση ή από ειδικές δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής), να πωλήσουν σε οποιονδήποτε τρίτο τα εν λόγω κρέατα.

 

2.Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να αγοράσει τα κρέατα της παραγράφου 1 από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες.

 

2.2 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΕΛΙ

 

Άρθρο 46: Επισήμανση

 

1.Η επισήμανση του μελιού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 67Α & 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την υπ’ αριθμ. 183/2011 (ΦΕΚ 19/Β/2012) Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού είναι ο τυποποιητής ή συσκευαστής, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.

 

Άρθρο 47: Διακίνηση – Διάθεση

 

1.Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης (π.χ καταστήματα, τόπο συγκομιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας) διατίθεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο.Για τους παραγωγούς (μελισσοκόμους) ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ΕΚ 852/2004 για την πρωτογενή παραγωγή (ΚΕΦ 1, Αρθρο 1, παράγραφος 2γ).

 

2.Το μέλι μπορεί να διατίθεται σε χύμα μορφή μόνο σε χώρους μαζικής εστίασης (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια) και μόνο εφόσον πρόκειται για επιτόπια κατανάλωση. Στις περιπτώσεις αυτές, θα αναγράφεται σε πινακίδα τοποθετημένη δίπλα στο σημείο που εκτίθεται προς κατανάλωση το προϊόν, η ονομασία πώλησης του μελιού και η ένδειξη που αφορά την χώρα ή τις χώρες όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.

 

3.i.Σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παραγρ. 1) του ν.δ. 136/1946 “Περί Αγορανομικού Κωδικός” επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων – Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του είδους, όπως ορίζεται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις αποφάσεις του ΑΧΣ.

 

ii.Τα άρθρα 10 και 11 του Κεφαλαίου 1 της παρούσης, έχουν εφαρμογή στις πινακίδες που αναρτούν οι επιχειρήσεις.

 

Άρθρο 48: Λοιπές υποχρεώσεις

 

1.Οι διακινητές μελιού από Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την παραλαβή ή τον εκτελωνισμό κάθε ποσότητας του είδους, υποβάλλουν στην Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

 

i.Η ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων – Ποτών.

 

ii.Η εισαχθείσα ποσότητα μελιού και η ημερομηνία εκτελωνισμού-παραλαβής από Ε.Ε.

 

iii.Ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 200 κιλών.

 

iv.Η χώρα / χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού και όποια άλλη ένδειξη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

2.Οι εισαγωγείς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας μελιού, που από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όπως κάθε φορά ισχύει, απαλλάσσονται της υποχρέωσης να τηρούν βιβλίο αποθήκης, υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση και να παραδίδεται προς έλεγχο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όταν το ζητούν.

 

Στο βιβλίο αυτό, που πριν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης, καταχωρούνται κατά είδος, ποιότητα, ποσότητα και αξία, οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού κατά χώρα συγκομιδής.

 

2.3 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

 

Άρθρο 49: Διακριτή τοποθέτηση γάλακτος

 

Για τα πάσης φύσεως πωλούμενα γάλατα, οι λιανοπωλητές υποχρεούνται όπως κάθε επί μέρους κατηγορία αυτών (απλής παστερίωσης, υψηλής παστερίωσης, μακράς διάρκειας, εβαπορέ, ζαχαρούχο ή μη) να την τοποθετούν σε ευδιάκριτα ξεχωριστά σημεία (π.χ. τα υψηλής παστερίωσης εκτός ψυγείου, στα χρησιμοποιούμενα ψυγεία σε ξεχωριστό ράφι την κάθε κατηγορία).

 

Άρθρο 50: Επισήμανση τυροκομικών προϊόντων και τήρηση πινακίδων

 

1.Για την επισήμανση των τυροκομικών προϊόντων, εφαρμόζεται το άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Τυροκομικά Προϊόντα).

 

2.Οι λιανοπωλητές τυροκομικών προϊόντων έχουν την υποχρέωση τήρησης πινακίδων όπως προβλέπονται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του Κεφαλαίου 1 – υποενότητα 1.1.3 Τήρηση Πινακίδων σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Τυροκομικά Προϊόντα) για την τήρηση των πινακίδων αυτών και των ενδείξεων που απαιτούνται.

 

3.Οι λιανοπωλητές λευκών τυριών άλμης, υποχρεούνται να αναγράφουν στο περιτύλιγμα το είδος του τυριού (π.χ. ΦΕΤΑ ΠΟΠ ή τελεμές ή λευκό τυρί άλμης).

 

Άρθρο 51: Ειδικές διατάξεις για το ελληνικό παραδοσιακό γιαούρτι

 

1.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως ελληνικό παραδοσιακό γιαούρτι νοείται το προϊόν που πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και παρασκευάζεται από εγχώριο νωπό γάλα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνικού παραδοσιακού γιαουρτιού από νωπό γάλα είναι και η γνωστή κρούστα (πέτσα) που καλύπτει την επιφάνεια του εν λόγω γιαουρτιού. Επιτρέπεται στα καταστήματα λιανικής πώλησης, που πωλούν στο καταναλωτικό κοινό και γαλακτοκομικά προϊόντα, να προσφέρουν ελληνικό παραδοσιακό γιαούρτι από εγχώριο νωπό γάλα όλων των ειδών, εφόσον. Το εν λόγω γιαούρτι έχει παρασκευαστεί σε ειδική εγκατάσταση, για την οποία έχει εκδοθεί άδεια ή βεβαίωση αρχής ότι αυτή πληροί όλους τους όρους υγιεινής.

 

2.Επί των συσκευασιών αυτών αναγράφεται υποχρεωτικά, πέρα από τις ενδείξεις που προβλέπουν οι ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις και η ένδειξη «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΠΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ …………..(είδος)» ή πχ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΠΟ ΝΩΠΟ ……….. (είδος) ΓΑΛΑ», κατά περίπτωση είδους χρησιμοποιούμενου γάλακτος.

 

3.Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις υποχρεούνται όπως διατηρούν παραστατικά αγοράς νωπού γάλακτος, εφόσον διακινούν το ως άνω παραδοσιακό γιαούρτι.

 

4.Στα καταστήματα της ως άνω παραγράφου 2, εφόσον αυτά πωλούν το ανωτέρω παραδοσιακό γιαούρτι, δίδεται η δυνατότητα όπως σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναρτήσουν πινακίδα, ορατή από τον πελάτη, στην οποία με κεφαλαία ευδιάκριτα γράμματα θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ».

 

5.Ανεξάρτητα των παραπάνω, απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο να γίνεται στο γιαούρτι η χρήση του όρου «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ», εφόσον η παρασκευή του δεν γίνεται από νωπό γάλα.

 

6.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι λοιπές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για την παραγωγή και εμπορία γιαουρτιού και γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

 

Άρθρο 52: Τήρηση βιβλίου αποθήκης

 

1.Όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, για όλες τις κατηγορίες εγχώριου ή εισαγόμενου γάλακτος που αγοράζουν. Το Βιβλίο Αποθήκης θα παραμένει στην επιχείρηση και θα καταχωρούνται σε αυτό σε καθημερινή βάση τα παρακάτω στοιχεία:

 

i.παραστατικό κτήσης, αγοράς ή εισαγωγής – Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση προμηθευτή.

 

ii.Αγορασθείσες ή εισαχθείσες ποσότητες γάλακτος κατά είδος (πχ νωπό ή κατεψυγμένο γάλα αγελάδος / γάλα σκόνη)

 

Ειδικά για τα είδη γάλακτος σε σκόνη στο τέλος κάθε μήνα θα αναγράφονται σε ξεχωριστή στήλη οι ποσότητες γάλακτος σε σκόνη που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντων ανά είδος κατά τον μήνα αυτό.

 

Σε άλλη στήλη θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα κατά είδος των προϊόντων που παρασκευάστηκαν από την χρησιμοποίηση γάλακτος σε σκόνη.

 

2.Το Βιβλίο Αποθήκης θα είναι αριθμημένο και θεωρημένο από τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου.

 

Οι επιχειρήσεις όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπ. Οικονομικών υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και λοιπών στοιχείων (π.χ. τιμολογίων αγοράς γάλακτος, δελτίων ποσοτικής παραλαβής γάλακτος, κατά παραγωγό, δελτίων αποστολής κ.λ.π.) από τα οποία προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία , δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Αποθήκης που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

 

2.4 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

 

Άρθρο 53: Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

 

Πέραν των Γενικών Διατάξεων που προβλέπονται στην παρούσα, για τη διάθεση του άρτου, των αρτοπαρασκευασμάτων, των αρτοσκευασμάτων, των διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων, των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας και του άρτου από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας, εφαρμόζονται τα άρθρα 9 έως 14 του ν. 3526/2007 όπως κάθε φορά ισχύει. Για τη μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας εφαρμογή έχει το άρθρο 15 του ν. 3526/2007 όπως κάθε φορά ισχύει. Τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του ν. 3526/2007, επισύρουν τις ποινές του νόμου αυτού από τα προβλεπόμενα σε αυτόν αρμόδια όργανα.

 

2.5 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

Άρθρο 54: Πτηνοτροφικά προϊόντα

 

Για την εμπορία και διακίνηση των πτηνοτροφικών προϊόντων εφαρμόζεται το κανονιστικό νομικό πλαίσιο όπως κάθε φορά ισχύει των κάτωθι Εφαρμοστικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών της Επιτροπής που έπονται του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου.

 

·(ΕΚ) 543/2008 της επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας των πουλερικών .

 

·(ΕΚ) 589/2008 της επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών.

 

·(ΕΚ) 617/2008 της επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος.

 

2.6 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

Άρθρο 55: Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών – Ενδείξεις επί της συσκευασίας

 

1.Η εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών διέπεται από τις προδιαγραφές εμπορίας που προβλέπονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές εμπορίας επιτρέπονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 του παραπάνω Κανονισμού. Η τυποποίηση των νωπών οπωροκηπευτικών από την 1/1/2002 είναι υποχρεωτική και για τα προϊόντα που διακινούνται στη χώρα μας σύμφωνα με τον Καν. 543/2011 όπως τροποποιήθηκε και την ΚΥΑ 257543/2003 ΦΕΚ Β΄1122/2003. ( Υποχρεωτική τυποποίηση σημαίνει ότι απαγορεύεται η διακίνηση και εμπορία ατυποποίητων οπωροκηπευτικών σε οποιοδήποτε στάδιο. Ο παραγωγός μπορεί να μεταφέρει μη τυποποιημένο προϊόν μόνο από το αγρόκτημα στο τυποποιητήριο και δύναται να διαθέτει προϊόντα παραγωγής του στους καταναλωτές, για την προσωπική τους χρήση, στην εκμετάλλευση του).

 

2.Κατά την εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων Παραγωγών ή χονδρεμπόρων ή λιανοπωλητών για εγχώρια οπωρολαχανικά, και μεταξύ εισαγωγέων χονδρεμπόρων και χονδρεμπόρων ή λιανοπωλητών για προερχόμενα από χώρες της Ε.Ε. ή εισαγόμενα από τρίτες χώρες οπωρολαχανικά, τοποθετούνται επί των εμπορικών συσκευασιών (σάκοι, κιβώτια, τελάρα, κλούβες κλπ.) καθώς και επί όλων των εκδιδόμενων παραστατικών οι ενδείξεις επισήμανσης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ειδικά για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής και για το είδος πατάτες, αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία.

 

3.Για τα εμπορεύματα που διακινούνται σε μεταφορικό μέσο (τυποποιημένα νωπά οπωρολαχανικά) σε μεγάλους περιέκτες (που με ΚΥΑ του ΥΠΑΝ & ΥΠΑΑΤ θα καθορισθεί το μέγιστο βάρος ανά προϊόν) , οι ενδείξεις της προηγούμενης περίπτωσης πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο που συνοδεύει το εμπόρευμα ή σε δελτίο το οποίο τοποθετείται ευκρινώς στο εσωτερικό του μεταφορικού μέσου.

 

4.Ειδικά για τα προϊόντα του παρακάτω πίνακα (Α), αναγράφεται επί των εμπορικών συσκευασιών και των εκδιδόμενων παραστατικών, πέραν των ενδείξεων της παραγράφου 2 του παρόντος και ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α)

 

(α). Μήλα

(β). Εσπεριδοειδή

(γ). Ακτινίδια

(δ). Μαρούλια, κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια

(ε). Ροδάκινα και Νεκταρίνια

(στ). Αχλάδια

(ζ). Φράουλες

(η). Γλυκές πιπεριές

(θ). Επιτραπέζια σταφύλια

(ι). Τομάτες

(ια). Πατάτες

(ιβ). Κρεμμύδια

 

5.Προκειμένου για εγχώρια νωπά οπωρολαχανικά, ο αριθμός παρτίδας παραγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε τελικό συσκευαστή και περιλαμβάνει:

 

(α) Τον αριθμό μητρώου του εμπόρου οπωροκηπευτικών ή του παραγωγού-εμπόρου του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) του Καν 543/2011 όπως έχει τροποποιηθεί (πχ.GR000126A00012801) και σε περίπτωση που δεν διαθέτει εγκαταστάσεις ο κωδικός του εμπόρου Τυποποιητή με τον οποίο συνεβλήθη για να τυποποιήσει τα προϊόντα του

 

(β) Τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) εγγραφής ημέρας στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εκάστοτε τελικού συσκευαστή από τον οποίο τηρείται. Όπου τελικός συσκευαστής είναι αυτός που συσκευάζει τα προϊόντα κατά τον τρόπο που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή.

 

(γ) Την ημερομηνία εγγραφής – παραλαβής στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εκάστοτε τελικού συσκευαστή. Η εγγραφή της ημερομηνίας γίνεται με εξαψήφιο αριθμό στον οποίο τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην ημέρα, τα δύο επόμενα στο μήνα και τα τελευταία δύο ψηφία στο έτος.

 

6.Προκειμένου για εισαγόμενα οπωρολαχανικά, ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε έμπορο – εισαγωγέα και σε περίπτωση συσκευασίας ή ανασυσκευασίας, από τον τελικό συσκευαστή και περιλαμβάνει:

 

(α) Τον αριθμό μητρώου (ΜΕΝΟ) του εισαγωγέα παραλήπτη.

 

(β) Τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) εγγραφής ημέρας στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

 

(γ) Την ημερομηνία εγγραφής-παραλαβής στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Η εγγραφή της ημερομηνίας γίνεται με εξαψήφιο αριθμό στον οποίο τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην ημέρα, τα δύο επόμενα στον μήνα και τα τελευταία δύο ψηφία στο έτος.

 

7.Ο εισαγωγέας παραλήπτης υποχρεούται να διαθέτει προεκτυπωμένες πινακίδες ή αυτοκόλλητες ετικέτες με τις ενδείξεις για τα εισαγόμενα οπωρολαχανικά της παρούσας παραγράφου τις οποίες:

 

(α) τοποθετεί επί των εισαγομένων εμπορικών συσκευασιών ή των συσκευασιών που προκύπτουν από ανασυσκευασία που ο ίδιος διενεργεί, και συμπληρώνει, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας εισαγωγής, την ποιοτική κατηγορία όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.

 

(β) παρέχει συμπληρωμένες στο συσκευαστήριο, όταν αυτό αγοράζει ή συσκευάζει για λογαριασμό του εμπόρου – εισαγωγέα, και το συσκευαστήριο τις τοποθετεί στις νέες συσκευασίες συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, την ποιοτική κατηγορία, όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.

 

8.Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αφαίρεση ή η καταστροφή των παραπάνω πινακίδων -ετικετών καθώς και η αλλοίωση των αναγραφομένων επί αυτών ενδείξεων.

 

9.Στις συσκευασίες πατάτας επιτρέπεται η ύπαρξη ξένων υλών (χώμα κλπ.) μέχρι ποσοστό 1,5% στο καθαρό βάρος τους.

 

Άρθρο 56: Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών

 

1.Με την επιφύλαξη των παρακάτω παραγράφων 2 και 3, απαγορεύεται απολύτως η ανάμειξη διαφορετικών ειδών καθώς και διαφορετικών ποικιλιών ή διαφορετικών ποιοτήτων του ίδιου είδους σε κάθε στάδιο χονδρικής και στη λιανική πώληση όλων των νωπών οπωρολαχανικών. Είναι ανεκτή η απόκλιση έως ποσοστό 10% σε προϊόντα που πωλούνται αποκλειστικά στις προθήκες σημείων λιανικής πώλησης και δεν είναι σε κλειστές συσκευασίες.

 

2.Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευασιών καθαρού βάρους 5 κιλών ή μικρότερου που περιέχουν μείγματα διαφορετικών ειδών οπωρολαχανικών, υπό την προϋπόθεση ότι:

 

(α) τα προϊόντα είναι της ίδιας ποιότητας,

 

(β) κάθε προϊόν είναι σύμφωνο προς τις ειδικές προδιαγραφές εμπορίας του είδους ή, εάν δεν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας για ένα συγκεκριμένο είδος, με τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

(γ) στη συσκευασία αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και, ειδικά για τα προϊόντα του πίνακα (Α), ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής του καθενός από αυτά.

 

Εάν τα οπωρολαχανικά που περιέχονται σε ένα μείγμα είναι καταγωγής περισσοτέρων του ενός κρατών μελών ή τρίτων χωρών, οι πλήρεις ονομασίες των χωρών καταγωγής μπορούν να αντικατασταθούν με μία από τις κατωτέρω ενδείξεις κατά περίπτωση:

 

– «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες ΕΕ»

 

– «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες εκτός ΕΕ»

 

– «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες ΕΕ και από χώρες εκτός ΕΕ»

 

3.Προκειμένου για τα προϊόντα για τα οποία ισχύουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευασιών που περιέχουν μείγματα του ίδιου είδους οπωρολαχανικών αλλά διαφορετικών ποικιλιών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

4.Στους χώρους λιανικής πώλησης των νωπών οπωρολαχανικών (συμπεριλαμβανομένων των Λαϊκών Αγορών, υπαίθριων πωλητών – στάσιμων ή πλανοδίων-, δημοτικών ή κοινοτικών αγορών κλπ.), ανεξάρτητα του αν η πώληση τους γίνεται απευθείας από τα μέσα συσκευασίας ή από πάγκους ή σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες στους χώρους έκθεσης προς πώληση, για κάθε είδος χωριστά, τοποθετείται ή αναρτάται πινακίδα πώλησης σε εμφανές σημείο ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η τιμή ανά μονάδα πώλησης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα του Πίνακα (Α) αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής όπως αναγράφεται επί των αντίστοιχων συσκευασιών και παραστατικών. Για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής και για το είδος πατάτες, αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία.

 

Άρθρο 57: Παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών – ενδείξεις

 

1.Κάθε επιτηδευματίας (συσκευαστής, χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής) που αγοράζει από παραγωγό ή άλλο επιτηδευματία νωπά οπωρολαχανικά εκδίδει – κατέχει όλα τα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών, πριν την έναρξη των πωλήσεων και τα επιδεικνύει στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

2.Κάθε επιτηδευματίας (συσκευαστής, χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής) που πωλεί νωπά οπωρολαχανικά για λογαριασμό παραγωγού ή άλλου επιτηδευματία (με προμήθεια) εκδίδει ,μετά το πέρας των πωλήσεων, εκκαθάριση σύμφωνα τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.

 

3.Στα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών πέραν των όσων προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών αναγράφονται, όπου αυτές προβλέπονται, και οι κατωτέρω ενδείξεις:

 

i.η ποικιλία και η ποιοτική κατάταξη μαζί με την περιγραφή του είδους

 

ii.το ονοματεπώνυμο του παραγωγού για τα είδη που δεν υπάγονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου 55 του παρόντος κεφαλαίου

 

iii.ο τόπος παραγωγής για τα εγχώρια και τα ενδοκοινοτικά οπωρολαχανικά και η χώρα προέλευσης (χώρα παραγωγής) για τα εισαγόμενα.

 

iv.ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής του ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου 55 του παρόντος κεφαλαίου.

 

4.Στην απόδειξη λιανικής πώλησης θα πρέπει να αναγράφεται και η ένδειξη της περίπτωσης iii της ως άνω παραγράφου 3.

 

Άρθρο 58: Διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών με ΔΧ μεταφορικά μέσα

 

Παραγωγοί και επιτηδευματίες που διακινούν νωπά οπωρολαχανικά με Δ.Χ. μεταφορικά μέσα από τους τόπους παραγωγής στους τόπους κατανάλωσης υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς να κατέχουν μαζί με τα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας και την αντίστοιχη φορτωτική μεταφοράς που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.

 

Άρθρο 59: Ηρτημένη παραγωγή

 

1.Επιτηδευματίες (συσκευαστές, χονδρέμποροι ή λιανοπωλητές) που αγοράζουν από παραγωγούς νωπά οπωρολαχανικά πριν την συγκομιδή τους (ηρτημένη παραγωγή) υποχρεούνται στην κατάρτιση συμφωνητικού στο οποίο θα αναγράφεται η προβλεπόμενη παραγωγή, η τιμή αγοράς και η συνολική αξία αυτής.

 

2.Το παραστατικό αγοράς της ηρτημένης παραγωγής εκδίδεται με την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων. Το εν λόγω συμφωνητικό επισυνάπτεται στο παραστατικό αγοράς.

 

Άρθρο 60: Επισήμανση σε ξενόγλωσσες ενδείξεις

 

Νωπά φρούτατυποποιημένα και συσκευασμένα, προκειμένου να εξαχθούν στο εξωτερικό και τα οποία δεν εξήχθησαν, μπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά, ως έχουν και με τις ξενόγλωσσες ενδείξεις, με τις οποίες είναι επισημασμένα υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται πινακίδα από την οποία μπορεί να ενημερωθεί ο καταναλωτής στην ελληνική γλώσσα.

 

Άρθρο 61: Διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών

 

Η αποτίμηση της αξίας της συναλλαγής κατά την πώληση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών (συσκευαστήρια, χονδρέμποροι) για κάθε είδος νωπού οπωρολαχανικού γίνεται:

 

i.είτε πριν τη διαδικασία τυποποίησης στο σύνολο της πωληθείσας ποσότητας.

 

ii.είτε μετά τη διαδικασία τυποποίησης διακριτά κατά κατηγορία κατάταξης του συνόλου της πωληθείσας ποσότητας.

 

2.7 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

Άρθρο 62: Ορισμοί

 

1.Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

Άρθρο 63: Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 

1.Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του κεφαλαίου 3 (ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, (Καν(ΕΚ) 2658/1987) εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας, κατά την πώλησή τους στη λιανική, φέρουν πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήμανση του προϊόντος, με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα,σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ)104/2000 του Συμβουλίου, Καν(ΕΚ)2065/2001 της Επιτροπής, «για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών …και καταργήσεως των κανονισμών…» του Συμβουλίου και του εκτελεστικού Καν(ΕΚ)404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής».

 

2.Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

 

i.Το επιστημονικό όνομα, το οποίο μπορεί να παρέχεται με τη μορφή εμπορικών πληροφοριών όπως πινακίδα ή αφίσα, (παρ. 2 του καν(ΕΚ)404/2011) και την ελληνική εμπορική ονομασία του είδους (ΥΑ 159996/2003 Β΄1035,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εμπορικών ονομασιών εφαρμόζεται η διαδικασία περί εμπορικής ονομασίας προσωρινού χαρακτήρα, (όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης).

 

i.Την τιμή λιανικής πώλησης ανά συσκευασία, εφόσον το προϊόν διατίθεται συσκευασμένο και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης (ευρώ ανά κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11. Ειδικά για τα κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, ο τρόπος εμφάνισης της τιμής ανά μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 66.

 

ii.Τη μέθοδο παραγωγής ήτοι:

 

-Για τα προϊόντα που αλιεύονται στη θάλασσα θα υπάρχει η ένδειξη «…αλιευμένο…».

 

Η φράση «αλιευμένο» μπορεί να παραλείπεται, όταν από την εμπορική ονομασία και τη ζώνη αλίευσης απορρέει σαφώς ότι πρόκειται για είδος που έχει αλιευθεί στη θάλασσα.

 

-Για προϊόντα που αλιεύονται στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια), θα υπάρχει η ένδειξη «…αλιευμένο σε γλυκά νερά…»

 

-Για αλιευτικά προϊόντα καλλιέργειας υδροβίων οργανισμών που παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτροφής ή καλλιέργειάς τους και μέχρι και τη συγκομιδή τους στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου, θα υπάρχει η ένδειξη «υδατοκαλλιέργειας» (ΚΑΝ ΕΚ 2065/2001 και ΥΑ 159996/2003).

 

iii.Τη ζώνη αλίευσης ήτοι:

 

-Για προϊόντα που αλιεύονται σε θάλασσες, η ζώνη αλίευσης και προαιρετικά ο κωδικός FAO που καθορίζει τη ζώνη αλίευσης (παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα).

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (επετηρίδα) FAO Ζώνη αλίευσης

Καθορισμός της ζώνης

Βορειοδυτικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO αριθ. 21

Βορειοανατολικός Ατλαντικός πλην

Βαλτικής Θάλασσας

Ζώνη FAO αριθ. 27

Βαλτική Θάλασσα

Ζώνη FAO αριθ. 27.IIId

Κεντροδυτικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO αριθ. 31

Κεντροανατολικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO αριθ. 34

Νοτιοδυτικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO αριθ. 41

Νοτιοανατολικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO αριθ. 47

Μεσόγειος Θάλασσα

Ζώνη FAO αριθ. 37.1, 37.2 και 37.3

Εύξεινος Πόντος

Ζώνη FAO αριθ. 37.4

Ινδικός Ωκεανός

Ζώνη FAO αριθ. 51 και 57

Ειρηνικός Ωκεανός

Ζώνη FAO αριθ. 61,67,71,77,81 και 87

Ανταρκτική

Ζώνη FAO αριθ. 48, 58 και 88

 

 

 

-Για τα προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά (ποτάμια, λίμνες), θα αναφέρεται η ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας καταγωγής του προϊόντος (άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 2065/2001).

 

-Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, θα αναφέρεται η ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας στην οποία εκτυλίχθηκε το στάδιο τελικής ανάπτυξης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα λιμνοθαλασσών θα αναφέρεται επιπρόσθετα και η ένδειξη «λιμνοθάλασσας» (άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 2065/2001).

 

Επιτρέπεται περαιτέρω αναφορά προέλευσης σε «ακριβέστερη ζώνη» αλίευσης ή παραγωγής μεταξύ παρενθέσεων ( ) ως συνέχεια της υποχρεωτικής σήμανσης της περιοχής ή του τόπου προέλευσης των αλιευτικών προϊόντων, πχ Μεσόγειος θάλασσα (Θερμαϊκός κόλπος).

 

iv.Όταν ένα αλιευτικό προϊόν ή προϊόν υδατοκαλλιέργειας έχει προηγουμένως καταψυχθεί αναγράφεται επίσης, η λέξη «αποψυχθέν», υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 64.

 

Όταν η λέξη αυτή δεν αναγράφεται σε επίπεδο λιανικής πώλησης σημαίνει ότι τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας δεν είχαν καταψυχθεί και στη συνέχεια αποψυχθεί (Καν (ΕΕ) 404/2011 αρ. 68).

 

Κατά παρέκκλιση της ως άνω παραγράφου δεν είναι αναγκαστική η αναφορά της λέξης «αποψυχθέν» για:

 

-Αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως καταψυχθεί για λόγους ασφάλειας υγειας, σύμφωνα με τα παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα VIII, του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και

 

-Αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως αποψυχθεί πριν από τα κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση ή συνδυασμό των επεξεργασιών αυτών (Καν (ΕΕ) 404/2011 αρ. 68 παρ. 4).

 

3.Οι πληροφορίες των πεδίων iέως iv της παραγράφου 2 δεν απαιτούνται για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται από το αλιευτικό σκάφος ή από τη μονάδα εκτροφής/υδατοκαλλιέργειας απευθείας προς τον τελικό καταναλωτή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ την ημέρα για κάθε καταναλωτή (άρθρο 7 του ΚΑΝ. (ΕΚ) 2065/2001).

 

Άρθρο 64: Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικά προϊόντα στο λιανικό εμπόριο

 

1.Η απόψυξη κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων απαγορεύεται να λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης από τον έμπορο λιανικής.

 

2.Στο στάδιο της λιανικής πώλησης, επιτρέπεται η διάθεση αποψυγμένων αλιευμάτων υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται αποκλειστικά συσκευασμένα (ατομικές ή ομαδικές συσκευασίες) με όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις του προηγούμενου άρθρου και ειδικώς την περίπτωση iv), και εφόσον αλιεύματα έχουν παραχθεί –συσκευασθεί από επιχειρήσεις με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν πέραν από την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΚ 852/2004 και ειδικές απαιτήσεις που θέτει ο ΕΚ 853/2004 για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Ο αριθμός έγκρισης του προηγούμενου εδαφίου θα πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας.

 

Απαγορεύεται η διάθεση αποσυσκευασμένων αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο.

 

Άρθρο 65: Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

 

1.Σε όλα τα στάδια και επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 35 του ισχύοντα Αγορανομικού Κώδικα, και οι κάτωθι ενδείξεις, υποχρεωτικά:

 

i.Η ζώνη αλίευσης (FAO) αντί της ένδειξης προέλευσης του άρθρου 35 του Αγορανομικού Κώδικα

 

ii.Την ένδειξη αποψυχθέν εάν το προϊόν έχει αποψυχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 iv του άρθρου 63.

 

iii.Ειδικά για διακίνηση εντός ιχθυόσκαλας, ο αριθμός των μέσων συσκευασίας (ιχθυοκιβώτια, χαρτοκιβώτια κτλ) και τα είδη των αλιευμάτων με την ίδια τιμή που περιέχονται σε αυτά.

 

Άρθρο 66: Εμπορία – Διακίνηση – Διάθεση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης)

 

1.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ορίζονται τα εξής:

 

i.Ο επίπαγος των κατεψυγμένων αλιευμάτων θεωρείται «υγρό κάλυψης» σύμφωνα με την περίπτωση δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

ii.Ως προσυσκευασμένα κατεψυγμένα αλιεύματα, θεωρούνται αυτά, που διατίθενται στην εσωτερική αγορά σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, στην οποία αναγράφονται οι επιβαλλόμενες ενδείξεις για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα και της οποίας το άνοιγμα γίνεται μόνο από τον τελικό καταναλωτή.

 

iii.Ως χύμα κατεψυγμένα αλιεύματα, θεωρούνται αυτά, που δεν πληρούν τις διατάξεις της ως άνω (ii) περίπτωσης.

 

iv.Ως “βάρος με επίπαγο” κατεψυγμένων αλιευμάτων, θεωρείται αυτό που εμπεριέχει το καθαρό στραγγισμένο βάρος του αλιεύματος και το βάρος του φερόμενου επί αυτού επίπαγου (υγρού κάλυψης).

 

v.Ως “καθαρό στραγγισμένο βάρος” κατεψυγμένων αλιευμάτων, θεωρείται το καθαρό βάρος αλιεύματος, απαλλαγμένο τελείως από το βάρος του φερόμενου επί αυτού επίπαγου (υγρού κάλυψης).

 

2.Κατά παρέκκλιση της γενικής αρχής πώλησης σε καθαρό βάρος, οι αγοραπωλησίες κατεψυγμένων αλιευμάτων με επίπαγο, μεταξύ των επιχειρήσεων (εισαγωγέων, χονδρεμπόρων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας, συσκευασίας, τυποποίησης και λιανοπωλητών), μπορούν να διενεργούνται σε τιμή ανά χιλιόγραμμο βάρους με επίπαγο (υγρού κάλυψης), κατά την έννοια των διατάξεων της (iv) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1, ανεξάρτητα αν τα είδη είναι συσκευασμένα ή χύμα.

 

3. ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ

 

Προκειμένου για κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε “προσυσκευασμένη μορφή”, κατά την έννοια των διατάξεων της (ii) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1, υποχρεωτικά επί της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας, σε ορατό από τον καταναλωτή σημείο και με ευδιάκριτα γράμματα, αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:

 

“ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ ……….. π.χ. 1200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (δηλαδή στραγγισμένο) π.χ. 1080 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ”

 

Η ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών βαρύνει εξίσου όλες τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 2.

 

4. ΧΥΜΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ

 

Προκειμένου για κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε “χύμα μορφή”, κατά την έννοια της (iii) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1, επιτρέπεται να διατίθενται με την μορφή αυτή στον τελικό καταναλωτή, με την προϋπόθεση τήρησης των κατωτέρω δεσμευτικών διατάξεων.

 

Κατονομάζουμε ως ακολούθως τις μορφές κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθενται χύμα τον καταναλωτή και υπό τον όρο ότι το ποσοστό του φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν θα υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το 10% ή 15%.

 

 

Είδος αλιεύματος

Μέγιστο ποσοστό επίπαγου

Ψάρια ολόκληρα, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα, ψάρια σε μεγάλα τεμάχια

10%

Φιλέτο και φέτες ψαριών, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα χωρίς δέρμα, μαλακόστρακα αποφλοιωμένα ή μη, προβρασμένα ή μη, μαλάκια καθαρισμένα, τεμαχισμένα ή μη.

15%

 

 

 

5.Για τον υπολογισμό του ποσοστού επίπαγου, παραθέτουμε κατωτέρω τον μαθηματικό τύπο, που προσδιορίζει τη σχέση “Καθαρό στραγγισμένο βάρος (δηλαδή καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο)

– Ποσοστό φερόμενου επίπαγου”, ήτοι:

 

(Α-Β) Χ 100

Ε = ————

Α

 

Επεξηγηματικά, όπου Α το συνολικό βάρος αλιεύματος μαζί με τον επίπαγο (υγρό κάλυψης), όπου Β το καθαρό στραγγισμένο βάρος (δηλαδή το καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο), όπου Ε το ποσοστό του επίπαγου.

 

6.Ειδικά για την αναγραφή της τιμή πώλησης, σύμφωνα με την περίπτωση ii) του άρθρου 63, οι λιανοπωλητές κατεψυγμένων αλιευμάτων με επίπαγο, υποχρεούνται όπως, σε κάθε τέτοιο είδος, που εκθέτουν προς πώληση, τοποθετούν ή αναρτούν ή προσδένουν πινακίδα, που θα είναι ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία θα αναγράφεται η τιμή διάθεσης του είδους στον καταναλωτή.

 

Η τιμή αυτή θα αναφέρεται:

 

i.Σε τιμή ανά κιλό με επίπαγο, προκειμένου για το προϊόν αυτό που διατίθεται “σε χύμα μορφή”, κατά την έννοια της (iii) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1.

 

ii.Σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία, προκειμένου για το προϊόν αυτό που διατίθεται “σε συσκευασμένη μορφή” κατά την έννοια της (ii) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, στην πινακίδα αναγράφεται, πέρα από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) καθαρού στραγγισμένου βάρους (δηλαδή καθαρού βάρους χωρίς επίπαγο) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στην δεύτερη. Η τιμή πώλησης ανά συσκευασία αφορά πάντα την ποσότητα που εμπεριέχεται στην συσκευασία και αναφέρεται στο καθαρό στραγγισμένο βάρος.

 

Άρθρο 67: Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους

 

1.Απαγορεύεται η εμπορία και η διακίνηση ψαριών, οστράκων καρκινοειδών και κεφαλοπόδων μικρού μεγέθους όπως αυτά καθορίζονται με βάση την κοινοτική και εθνική Νομοθεσία.

 

Ειδικότερα:

 

i.Εθνική Νομοθεσία

 

1. ΒΔ της 26ης-1-1954 (ΦΕΚ 25Α’, 13-2-1954) περί απαγόρευσης αλιείας και πώλησης ιχθύων ορισμένων διαστάσεων, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

2. ΒΔ 142/1971 (ΦΕΚ 49Α) περί αλιείας των υδρόβιων ζώων, λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

3. ΠΔ 658/1981 (ΦΕΚ 166Α) περί προστασίας της ιχθυοπανίδας των λιμνών και ποταμών, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

4. ΠΔ 144/1986 (ΦΕΚ 53Α) περί περιορισμών αλιείας και εμπορίας των χταποδιών (Octapus vulgaris), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

5. ΠΔ 237/1996 (ΦΕΚ 178Α) περί απαγόρευσης αλιείας και πώλησης αστακών, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

6. ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 227/2003 (ΦΕΚ 198Α) περί αλιείας οστράκων, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

7. ΠΔ 99/2003 (ΦΕΚ 94Α) περί διενέργειας αλιείας στα εσωτερικά νερά, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

ii.Κοινοτική Νομοθεσία

 

1. Άρθρα 3, 8 & 15 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1967/2006 «σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, τη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

2. Άρθρο 9 του ΚΑΝ (ΕΕ) 302/2009 «για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2000 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1559/2007», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

3. Άρθρα 2, 3, 7 & 11 του Καν. (ΕΚ) 2406/96 του Συμβουλίου της Ε.Ε «περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων», όπως κάθε φορά ισχύει..

 

2.Οι απαγορεύσεις εμπορίας που καθορίζονται στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου ισχύουν επίσης για τα ζώντα όστρακα που προέρχονται από χώρες της ΕΕ και από Τρίτες Χώρες.

 

3.Οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Εξαίρεση τα κυδώνια – Venus verrucosa που προέρχονται από καλλιέργεια σε θαλάσσιους μισθωμένους χώρους, εφόσον οι εμπορεύομενοι αποδεικνύουν τη μέθοδο παραγωγής τους.

 

2.8 ΕΝΟΤΗΤΑ – EΛΑΙΑ – ΕΛΙΕΣ – ΛΙΠΗ

 

Άρθρο 68: Ορισμοί

 

1.Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ως «τελικός καταναλωτής» νοείται ο μεμονωμένος καταναλωτής καθώς και τα εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες μαζικές εστιάσεις.

 

2.Λιανικό εμπόριο νοείται η διάθεση με σκοπό την πώληση προς τον τελικό καταναλωτή.

 

Άρθρο 69: Εμπορία Ελαίων προς τελικό καταναλωτή (λιανικό εμπόριο)

 

I. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

 

A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

1.Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος (I) εμπίπτει η εμπορία σε επίπεδο λιανικού εμπορίου του «εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου», του «παρθένου ελαιολάδου», του «ελαιολάδου –αποτελούμενου από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα» και του «πυρηνελαίου», όπως αυτά ορίζονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) και στα σημεία 3 και 6 του παραρτήματοςXVI του καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 323902/2009 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 2026/2009) περί «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

2.Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται επίσης και στις απευθείας πωλήσεις ελαίων της παραγράφου 1 από τους παραγωγούς και ελαιοτριβείς προς τον τελικό καταναλωτή.

 

Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 

1.Για τη συσκευασία και επισήμανση των προϊόντων της περίπτωσης Α) και τον τρόπο παρουσίασής τους στον τελικό καταναλωτή, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 323902/2009 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 2026/2009) περί «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

2.Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 323902/2009 (ΦΕΚ Β’ 2026/2009) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως κάθε φορά ισχύει, αν αναφέρεται στη σήμανση, εκτός από τον κατάλογο των συστατικών, η παρουσία ελαίων που αναφέρονται στην περίπτωση Α), σε ένα μείγμα ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων, με λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις, η ονομασία πώλησης του εν λόγω μείγματος είναι η ακόλουθη: «Μείγμα φυτικών ελαίων (ή συγκεκριμένα ονόματα των υπόψη φυτικών ελαίων) και ελαιολάδου», ακολουθούμενη αμέσως μετά από την ένδειξη του ποσοστού του ελαιολάδου στο μείγμα.Μπορεί να αναφέρεται η παρουσία ελαιολάδου στη σήμανση των μειγμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, με εικόνες ή γραφικές παραστάσεις μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό του είναι ανώτερο από 50%. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού 100%, εφόσον πρόκειται για 100% ελαίου της περίπτωσης Α).

 

Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων που εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση Ι – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, προοριζομένων για τον τελικό καταναλωτή, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 35 του ισχύοντα Αγορανομικού Κώδικα, αναγράφεται και η ονομασία του είδους του ελαιολάδου, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 323902/2009 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 2026/2009) περί «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

II. ΒΡΩΣΙΜΑ ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

 

1.Τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα σπορέλαια προσφέρονται στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία και άλλες μαζικές εστιάσεις) μόνο σε καινούργιο κλειστό περιέκτη.

 

2.Οι περιέκτες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να είναι ερμητικά κλεισμένα με τρόπο που η εξαγωγή του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη του πώματος.

 

3.Όσον αφορά τις ενδείξεις επί της συσκευασίας των βρωσίμων σπορέλαιων (πλην πυρηνελαίων) εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης.

 

Άρθρο 70: Χύμα εμπορία ελαίων

 

1.Όλα τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα έλαια (ελαιόλαδα, πυρηνέλαια και σπορέλαια) επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, πλην του τελικού καταναλωτή (λιανικό εμπόριο) όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, σε μορφή χύμα, από τις επιχειρήσεις παραγωγής τους.

 

2.Η χύμα διάθεση και διακίνηση των προϊόντων της παραγράφου 1 του παρόντος, γίνεται υποχρεωτικά με:

 

i.περιέκτες από υλικό που προορίζεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 «Σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ», και

 

ii.βυτιοφόρα οχήματα κατάλληλα για τη διακίνηση τροφίμων, σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίµων».

 

3.Οι περιέκτες με τους οποίους διατίθενται τα έλαια της παραγράφου 1, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι με διακριτική σφραγίδα του συσκευαστή, κατά τρόπο ώστε η εξαγωγή του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη τους ή με καταστροφή της ασφαλιστικής σφραγίδας τους.

 

4.Και στις δύο βάσεις των περιεκτών, πρέπει να αναγράφεται με ισομεγέθη κεφαλαία ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα ύψους τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστών του μέτρου, η ονομασία του περιεχομένου ελαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και με όμοια γράμματα ύψους τουλάχιστον 2 εκατοστών του μέτρου, η επωνυμία και η ακριβής διεύθυνση του προμηθευτή (παραγωγός, ελαιοτριβείο, εργοστάσιο).

 

Άρθρο 71: Χρήση ελαιολάδου σε άλλα τρόφιμα

 

Για την επισήμανση των τροφίμων που εμπεριέχουν ελαιόλαδο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 323902/2009 (ΦΕΚ Β’ 2026/2009) , Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύει , «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

 

Άρθρο 72: Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

 

1.Απαγορεύεται η αποσυσκευασία των βρωσίμων σπορέλαιων που κυκλοφορούν σε κλειστή συσκευασία και η πώληση τους χύμα από οποιονδήποτε βιομήχανο, βιοτέχνη, χονδρέμπορο ή λιανοπωλητή.

 

2.Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η παραβίαση ή αποσφράγιση από τους χονδρεμπόρους ή λιανοπωλητές των συσκευασιών που περιέχουν ελαιόλαδο ή πυρηνέλαιο και η χύμα προσφορά του περιεχομένου στην κατανάλωση.

 

3.Στις περιπτώσεις παράβασης των παραπάνω παραγράφων εφαρμόζονται οι περί δεσμεύσεων διατάξεις του άρθρου 75.

 

Άρθρο 73: Επαναχρησιμοποίηση περιεκτών

 

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση περιεκτών για συσκευασία ελαιολάδων, πυρηνελαίων και σπορελαίων και η κατοχή από συσκευαστές ή λιανοπωλητές περιεκτών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

 

Άρθρο 74: Ειδικότερες Υποχρεώσεις

 

1.Στις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, σπορελαίων και πυρηνελαίων, απαγορεύεται η κατοχή υλικών συσκευασίας με ενδείξεις άλλων επιχειρήσεων συσκευασίας οποιουδήποτε ελαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που συσκευάζουν για λογαριασμό τρίτων (εργασίες φασόν) με την προϋπόθεση ότι υφίσταται έγγραφη συμφωνία που να το αποδεικνύει.

 

2.Απαγορεύεται η χρήση ακατέργαστων ελαιοπυρήνων για καύσιμη ύλη από οποιονδήποτε.

 

Άρθρο 75: Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων

 

1.Ελαιόλαδα ή μαγειρικά λίπη από ελαιόλαδο, κατεχόμενα προς εμπορία, εφόσον διαπιστωθεί, ύστερα από εξέταση από αρμόδια Χημική Υπηρεσία, ότι είναι νοθευμένα με ευτελέστερης αξίας έλαια, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους. Ομοίως δεσμεύονται τα πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένα έλαια.

 

2.Οι δεσμευθείσες ποσότητες των παραπάνω ειδών αναγράφονται στην έκθεση δέσμευσης και φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου τους, μέχρι την οριστική λήψη απόφασης, για την τύχη τους.

 

3.Η τύχη των δεσμευμένων, σύμφωνα με τα προηγούμενα, προϊόντων καθορίζεται από τις δεσμεύουσες αρχές, με βάση την διαδικασία που προβλέπεται από την υπ` αριθμ. 15523 (ΦΕΚ 1187/Β/2006) κοινή υπουργική απόφαση.

 

Στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά χαρακτηρισθούν από αρμόδια Χημική Υπηρεσία και ως μη ασφαλή τρόφιμα, κατάσχονται, απομακρύνονται από την κατανάλωση και δύνανται να χρησιμοποιηθούν για άλλες, εκτός από την παραγωγή τροφίμων, χρήσεις, ύστερα από έγκριση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή και άλλου αρμόδιου, κατά περίπτωση Οργάνου (π.χ. έγκριση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία προκειμένου για χρήση σε ζωοτροφές, έγκριση από τον ΕΟΦ για σαπούνια κλπ.), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

 

Άρθρο 76: Αναγραφή στα τιμολόγια ορισμένων ενδείξεων για τις ελιές

 

Στα τιμολόγια αγοραπωλησίας των ελιών αναγράφονται, πέραν των άλλων προβλεπομένων στοιχείων και οι εξής ενδείξεις:

 

i.Η κατηγορία του εμπορικού τύπου των ελιών (π.χ. φυσικές, επεξεργασμένες κλπ.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 221/79 όπως ισχύει.

 

ii.Η ποικιλία του είδους (π.χ. ποικιλία Κονσερβολιά, ποικιλία Καλαμών, ποικιλία Χαλκιδικής κ.λπ.)

 

iii.Ελιές Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) /Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Βιολογικά Παραγόμενες Ελιές, κατά περίπτωση.

 

iv.Η κατηγορία μεγέθους των ελιών, σύμφωνα με το άρ. 7 του Π.Δ. 221/79 όπως ισχύει.

 

2.9 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΣΠΡΙΑ-ΡΥΖΙ

 

Άρθρο 77: Κατηγορίες οσπρίων

 

Τα όσπρια, είτε πωλούνται χύδην είτε προσυσκευασμένα, διακρίνονται στις κατηγορίες που ορίζονται στην αριθμ. 37227/25-09-1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 541/Β/1987) όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Άρθρο 78: Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων – Επισήμανση

 

Όσπρια που προσφέρονται στην κατανάλωση σε κλειστή συσκευασία είτε είναι τυποποιημένα και προσυσκευασμένα είτε συσκευάζονται πρόχειρα για διευκόλυνση του κατόχου, είτε εισάγονται προσυσκευασμένα, φέρουν υποχρεωτικά επί της συσκευασίας τους τις επισημάνσεις της με αριθμ. 37227/25.9.1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 541/Β/1987) όπως ισχύει και τα όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο «Γενικές Διατάξεις»,της παρούσης, για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.

 

Άρθρο 79: Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού – Επισήμανση

 

1.Το ρύζι που προσφέρεται στην κατανάλωση σε κλειστή συσκευασία είτε είναι τυποποιημένο και προσυσκευασμένο είτε συσκευάζεται πρόχειρα για διευκόλυνση του κατόχου, είτε εισάγεται προσυσκευασμένο φέρει υποχρεωτικά επί της συσκευασίας του, τις επισημάνσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο «Γενικές Διατάξεις»,της παρούσης, για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.

 

2.Επιπλέον στη συσκευασία του ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις Γενικές Διατάξεις, πρέπει απαραίτητα να γράφεται ευκρινώς και η ποιότητα του ρυζιού σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

Άρθρο 80: Διάθεση ρυζιού στην κατανάλωση

 

1.Για το ρύζι που διατίθεται στην κατανάλωση, εφαρμόζεται το άρθρο 101 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

2.Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσια. Η ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη με σκοπό τη διάθεση της στην κατανάλωση, σαν ανώτερη ποιότητα, θεωρείται ως νοθεία.

 

2.10 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΙΝΟΙ – ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

 

Άρθρο 81: Διάθεση οίνων, και αλκοολούχων ποτών – Σειρές υποχρεωτικών ονομαστικών ποσοτήτων οίνου, και αλκοολούχων ποτών

 

1.Όταν οι οίνοι και τα αλκοολούχα ποτά τοποθετούνται σε προσυσκευασίες, των οποίων οι όγκοι, ανά είδος ποτού, εμπίπτουν στα διαστήματα ποσοτήτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 10 της Υ.Α. με αριθμ. Φ2 – 1750/2008 (ΦΕΚ 1657 Β) για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των Οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ», τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν είναι προσυσκευασμένα στις ονομαστικές ποσότητες (εκφρασμένες σε μονάδες όγκου) που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα.

 

2.Προσυσκευασίες οίνων και αλκοολούχων ποτών, το ονομαστικό περιεχόμενο των οποίων βρίσκεται εκτός των ανωτέρω διαστημάτων, δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τις ονομαστικές ποσότητες του περιεχομένου τους.

 

2.11 ΕΝΟΤΗΤΑ – XYMOI – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

 

Άρθρο 82: Επισήμανση προσυσκευασιών χυμών

 

1.Πέραν των ενδείξεων που επιβάλλονται από τις γενικές διατάξεις, η επισήμανση των χυμών ενεργείται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (αρ. 126).

 

2.Οι επιχειρήσεις, που εμφιαλώνουν αναψυκτικά ποτά από χυμούς εσπεριδοειδών και λοιπών οπωρών, αεριούχα ή μη καθώς και τεχνητά αναψυκτικά ποτά (γκαζόζες κλπ.), νερά και μπύρα, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν για την εμφιάλωση των ποτών φιάλες, που έχουν ενδείξεις και γενικά διακριτικά γνωρίσματα άλλων επιχειρήσεων σε λειτουργία ή μη, εφόσον από άλλα εμφανή και ευδιάκριτα στοιχεία, που υπάρχουν στις φιάλες (ετικέτες και πώματα) δεν προκύπτει καθαρά η προέλευση του εμφιαλωμένου ποτού, νερού και μπύρας.

 

2.12 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

 

Άρθρο 83: Περιπτώσεις δέσμευσης τροφίμων

 

Στις περιπτώσεις που υφίσταται αναγκαιότητα μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας τροφίμων μέσω των διαδικασιών δέσμευσης ή κατάσχεσης ακολουθούνται τα προβλεπόμενα που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύουν κυρωτικό σύστημα περί τροφίμων.

 

Άρθρο 84: Συσκευασία παιδικών τροφών με παιχνίδια

 

Για κάθε είδους τρόφιμα που εμπεριέχουν στη συσκευασία τους παιχνίδια εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 3669/194/2011(ΦΕΚ 549/Β/7-4-2011) των Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «Αριθμ. Οικ. 3669/194 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών».

 

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ

 

3.1 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

 

Άρθρο 85: Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού

 

1.Τα κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα που αποτελούνται είτε από ένα ή από περισσότερα (αυτοτελή ή σύμμεικτα) πολύτιμα μέταλλα δηλαδή από λευκόχρυσο (πλατίνα) ή από χρυσό κίτρινο αμιγή ή λευκό με πρόσμιξη κίτρινου χρυσού με παλλάδιο ή από άργυρο ή από πολλά από αυτά είτε από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα αναμιγμένα με ένα ή περισσότερα κοινά μέταλλα, που διακινούνται στην Ελλάδα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα, με κτυπητή μεταλλική σφραγίδα, τις παρακάτω ενδείξεις σε κάποια επιφάνεια του κυριότερου μέρους τους ως εξής:

 

Α. Κωδικό κατασκευαστή ή εισαγωγέα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

Β. Την περιεκτικότητα (τίτλο) των κοσμημάτων σε πολύτιμο μέταλλο εκφρασμένη σε χιλιοστά, προκειμένου δε για σύμμικτα θα αποτυπώνεται η περιεκτικότητα του πολύτιμου μετάλλου που κυριαρχεί.

 

Η παραπάνω περιεκτικότητα (τίτλος) πρέπει να αποτυπώνεται αποκλειστικά σε χιλιοστά και ανήκει σε μία από τις παρακάτω ονομαστικές τιμές του Πίνακα 1:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

 

α/α Πολύτιμο Μέταλλο

Επιτρεπόμενοι Τίτλοι

1. Χρυσός (κίτρινος ή λευκός)

333, 375, 500, 585, 750, 800, 840, 916, 990, 999

2. Λευκόχρυσος (πλατίνα)

850, 900, 950, 999

3. Άργυρος

800, 835, 900, 925, 935, 999

4. Παλλάδιο

500, 999, 950

 

 

Στις παραπάνω τιμές επιτρέπονται ανοχές που εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα 2 κατά περίπτωση:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

Πολύτιμο Μέταλλο

Περιγραφή εργασίας

Επιτρεπόμενη Ανοχή σε χιλιοστά

Πλατίνα

Συμπαγούς πλάκας

5

Πλατίνα ή άργυρος

Απλής συγκόλλησης

10

Πλατίνα ή άργυρος

Πολλαπλής συγκόλλησης

25

Χρυσός (κίτρινος αμιγής ή λευκός με πρόσμιξη κίτρινου χρυσού με παλλάδιο)

Χωρίς συγκολλήσεις

20

Χρυσός (όπως παραπάνω)

Με κολλήσεις

30

Χρυσός (όπως παραπάνω)

Με πολλές κολλήσεις ειδικής εργασίας, όπως π.χ. τα Σμυρναϊκά βραχιόλια κ.λ.π.

52

 

 

Σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά δύσκολο, η αποτύπωση μπορεί να γίνει σε ένα πλακίδιο συγκολλημένο στα κοσμήματα, κατασκευασμένο από το ίδιο ακριβώς πολύτιμο μέταλλο από το οποίο αποτελούνται αυτά ή από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα από τα οποία σύγκεινται τα εν λόγω κοσμήματα, εφόσον τα κοσμήματα είναι κατασκευασμένα από περισσότερα του ενός πολύτιμα μέταλλα.

 

2.Για τα ως άνω κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα από πολυτιμα μέταλλα , ο κωδικός κατασκευαστή ή εισαγωγέα ορίζεται ως εξής:

 

Α. Τον αριθμό (σύμφωνα με τον πίνακα 3) με τον οποίο θα δηλώνονται η περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία υπάγεται ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας και ο οποίος αποτελείται:

 

α) Από ένα κεφαλαίο γράμμα της αλφαβήτου (από Α έως Ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

 

β) Από ένα μικρό γράμμα της αλφαβήτου (από α έως ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

 

γ) Από έναν αύξοντα αραβικό αριθμό (από 1 έως 17 πλην του 16), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

 

δ) Από έναν αύξοντα αραβικό αριθμό (από 18 έως 90 και το 16), για την περιφέρεια των Επιμελητηρίων της υπόλοιπης χώρας και του Επαγγελματοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Α .Επιμελητήριο με την πόλη της έδρας του

(1)

Περιφέρεια

 

(2)

Κωδικός αριθμός

Επιμελητηρίου

(3)

Α. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ

 

 

1. Αθήνας-Αθήνα

Νομός Αττικής (εκτός του Δήμου Λαυρεωτικής)

Α έως Ω

2. Πειραιά-Πειραιάς

Νομός Πειραιά (μαζί με τον Δήμο Λαυρεωτικής)

α έως ω

3.Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Χαλκιδικής

1 έως 15

17

Β.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ

 

 

1. Νομός Ροδόπης-Κομοτηνή

Νομός Ροδόπης

42

Γ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

 

 

1. Κιλκίς- Κιλκίς

Νομός Κιλκίς

16

2. Αιτωλ/νίας-Αγρίνιο

Νομός Αιτωλ/νίας

18 και 19

3. Μαγνησίας-Βόλος

Νομός Μαγνησίας

20

4. Δράμας-Δράμα

Νομός Δράμας

21 και 22

5. Ιωαννίνων- Ιωάννινα

Νομός Ιωαννίνων

Νομός Θεσπρωτίας

Νομός Πρεβέζης

23, 24 και 25

26

27

6. Ηρακλείου-Ηράκλειο

Νομός Ηρακλείου

28, 29 και 30

7. Καβάλας-Καβάλα

Νομός Καβάλας

31 και 32

8. Μεσσηνίας-Καλαμάτα

Νομός Μεσσηνίας

33

9. Αρκαδίας-Τρίπολη

Νομός Αρκαδίας

34

10. Κερκύρας-Κέρκυρα

ΝομόςΚερκύρας

35, 36 και 37

11. Λέσβου-Μυτιλήνη

Νομός Λέσβου

38

12. Αχαΐας-Πάτρα

Νομός Αχαΐας

39, 40 και 41

13. Σάμου-Σάμος

Νομός Σάμου

43

14. Χίος-Χίος

Νομός Χίου

44

15. Αργολίδας-Άργος

Νομός Αργολίδας

45

16. Άρτας-Άρτα

Νομός Άρτας

46

17. Βοιωτίας-Λιβαδειά

Νομός Βοιωτίας

47

18. Λακωνίας-Γύθειο

Νομός Λακωνίας

48 και 49

19. Δωδεκανήσου-Ρόδος

Επαρχ. Ρόδου

Επαρχ.Καρπάθου

50 και 51

52

20. Έβρου-Αλεξανδρούπολη

Νομός Έβρου

53

21. Ευβοίας-Χαλκίδα

Νομός Ευβοίας

54

22. Ημαθίας-Βέροια

Νομός Ημαθίας

55

23. Πέλλας-Έδεσσα

Νομός Πέλλας

56

24. Καλύμνου-Κάλυμνος

» »

Επαρχ Καλύμνου

Επαρχ Κω

57

58

25. Καρδίτσας-Καρδίτσα

Νομός Καρδίτσας

59 και 60

26. Καστοριάς-Καστοριά

Νομός Καστοριάς

61

27.Κεφαλληνίας-Ιθάκης-Αργοστόλι

Νήσος Κεφαλληνία

Νήσος Ιθάκη

Νήσος Ζάκυνθος

62

63

64

28. Κοζάνης-Κοζάνη

Νομός Κοζάνης

65 και 66

29. Γρεβενών-Γρεβενά

Νομός Γρεβενών

67

30. Κορίνθου-Κόρινθος

Νομός Κορινθίας

68 και 69

31. Κυκλάδων –Σύρος

Νομός Κυκλάδων

70 και 71

32. Φθιώτιδας-Λαμία

» »

Νομός Φθιώτιδας

Νομός Ευρυτανίας

72

73

33. Λάρισας-Λάρισα

Νομός Λάρισας

74, 75 και 76

34. Λασιθίου-Αγ. Νικόλαος

Νομός Λασιθίου

77

35. Λευκάδας-Λευκάδα

Νομός Λευκάδας

78

36. Ξάνθης-Ξάνθη

Νομός Ξάνθης

79

37. Πιερίας-Κατερίνη

Νομός Πιερίας

80

38. Ηλείας-Πύργος

Νομός Ηλείας

81

39. Ρεθύμνης-Ρέθυμνο

Νομός Ρεθύμνης

82

40. Σερρών-Σέρρες

Νομός Σερρών

83 και 84

41. Τρικάλων-Τρίκαλα

Νομός Τρικάλων

85

42. Φλώρινας- Φλώρινα

Νομός Φλώρινας

86

43. Φωκίδας- Άμφισσα

Νομός Φωκίδας

87

44. Χανίων-Χανιά

Νομός Χανίων

88, 89 και 90

 

 

 

 

Β. Τον αριθμό με τον οποίο θα δηλώνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα των εν λόγω κοσμημάτων, κ.λ.π., ο οποίος θα συνίσταται από έναν άλλο αύξοντα αραβικό αριθμό (από 1 έως 99), θα χωρίζεται δε με μία τελεία (.) από το γράμμα του αλφαβήτου (κεφαλαίο ή μικρό) ή τον αύξοντα αραβικό αριθμό με τον οποίο δηλώνεται η περιφέρεια του οικείου επιμελητηρίου.

 

Σε περίπτωση που εξαντληθεί η ποσότητα αριθμών ταυτότητας κατασκευαστών ή εισαγωγέων κοσμημάτων που αναλογεί στην περιφέρεια ορισμένων Επιμελητηρίων, θα συνεχίζεται η χορήγηση τέτοιων αριθμών (από α /α 1 μέχρι και 99) σε νέους δικαιούχους, με την προσθήκη ενός μικρού γράμματος της αλφαβήτου (από α έως ω), δίπλα από τον τελευταίο αριθμό της περιφέρειας του οικείου Επιμελητηρίου, (π.χ. για την Αθήνα Ωα (1-99) Ωβ (1-99) κ.λ.π.).

 

Ο ανωτέρω αριθμός ταυτότητας κατασκευαστή ή εισαγωγέα κοσμημάτων, χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο, κατά τον Πίνακα 1 οικείο Επιμελητήριο, με βάση τους τηρούμενους από αυτά σχετικούς πίνακες (μητρώα). Σε περίπτωση διαγραφής από τα οικεία μητρώα ενός κατασκευαστή ή εισαγωγέα για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αλλαγή έδρας ή επαγγέλματος, ή επωνυμίας ή αποδημίας στο εξωτερικό ή θάνατο, κ.λ.π.), ο αριθμός ταυτότητάς του εξαφανίζεται οριστικά και απαγορεύεται η χορήγησή του σε άλλον κατασκευαστή, προς αποφυγή σύγχυσης.

 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η διατήρηση του αυτού Αριθμού Ταυτότητας Κατασκευαστή κοσμημάτων, στην περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας ή της Νομικής μορφής Επιχειρήσεως, που χωρίς να αλλάζει επιμελητηριακή έδρα, από το περιεχόμενο του καταστατικού της ή του εταιρικού της προκύπτει ότι προέρχεται από προϋπάρχουσα επιχείρηση που χρησιμοποιούσε τον εν λόγω κωδικό αριθμό και της οποίας οι πάσης φύσεως ευθύνες και υποχρεώσεις, έχουν αναληφθεί από την διάδοχο επιχείρηση, με την σύμφωνη γνώμη τυχόν αποχωρησάντων.

 

Γ. Κοσμήματα τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα, μπορούν να φέρουν εγχάρακτα τα λατινικά στοιχεία GR, πριν από τον υποχρεωτικό κωδικό που περιγράφεται ανωτέρω.

 

3.Κοσμήματα και λοιπά τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα κοινοτικής προέλευσης θεωρούνται ότι πληρούν τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις εφόσον φέρουν χαραγμένη την ένδειξη τίτλου ως και του κατασκευαστή ή του υπευθύνου διάθεσης, στην αγορά, εγκατεστημένου σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρημένου στα μητρώα του κράτους-μέλους και εφόσον στα συνοδευτικά τους έγγραφα επισυνάπτεται έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στο οποίο εμφαίνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή ή υπευθύνου στον οποίο αντιστοιχεί η αποτυπωμένη ένδειξη.

 

4.Κοσμήματα και λοιπά τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα προέλευσης τρίτων χωρών, θεωρούνται ότι πληρούν τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις, εφόσον φέρουν χαραγμένη την ένδειξη τίτλου σύμφωνα με την παράγραφο 1Β του παρόντος άρθρου και τον κωδικό ταυτότητας του κατασκευαστή τρίτης χώρας, ο οποίος κωδικός δηλώνεται και στα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και έκθεση εργαστηριακής εξέτασης ή πιστοποιητικό, εκδοθέντα εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου, από ανεξάρτητο εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 για την πιστοποίηση του τίτλου με βάση τα ισχύοντα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο.

 

5.Οι πωλητές υποχρεούνται εφόσον τους ζητηθεί, να ενημερώνουν εγγράφως τους αγοραστές για την ταυτότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

 

Άρθρο 86: Τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού σε κοσμήματα πολυμερή

 

1.Σε κοσμήματα γενικά και λοιπά συναφή αντικείμενα, κατασκευασμένα από περισσότερα από ένα διαφορετικά αυτοτελή μέταλλα, που συνδέονται μεταξύ τους με συγκόλληση, πρέπει, σε κάθε τμήμα από τα εν λόγω μέταλλα, να αποτυπώνεται ο τίτλος του, σε περίπτωση δε τεχνικών δυσχερειών, οι τίτλοι όλων των πολυτίμων μετάλλων, που συμμετέχουν, μπορεί να αποτυπώνονται στο πλέον επιδεκτικό αποτύπωσης. Εφόσον ούτε και αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η αποτύπωση εκτελείται πάνω σε συγκολλημένο πλακίδιο, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα, από τα οποία αποτελείται το κόσμημα.

 

2.Προκειμένου για κοσμήματα πού αποτελούνται από περισσότερα του ενός όμοια ή διάφορα αυτοτελή πολύτιμα μέταλλα, ανεξάρτητα μεταξύ τους και πού δεν συνδέονται με συγκόλληση, πρέπει σε καθένα από αυτά να αποτυπώνεται ο τίτλος του.

 

Άρθρο 87: Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων

 

1.Οι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια κατασκευαστές ή εισαγωγείς, πριν από την χρησιμοποίηση από αυτούς των μεταλλικών σφραγίδων, που προβλέπονται από το άρθρο 85, πρέπει να υποβάλλουν στα επιμελητήρια σχετική αίτηση μαζί με τα αποτυπώματά τους, για να πάρουν έγκριση χρησιμοποίησης των εν λόγω σφραγίδων.

 

2.Τα αποτυπώματα των παραπάνω σφραγίδων πρέπει με μέριμνα των ενδιαφερομένων να υποβάλλονται συγχρόνως και στους αντίστοιχους συλλόγους χρυσοχόων (όπου υπάρχουν).

 

3.Με βάση τις αιτήσεις αυτές καταρτίζονται από τα επιμελητήρια και τους συλλόγους χρυσοχόων, σχετικοί πίνακες (μητρώα).

 

4.Οι εγκρίσεις χρησιμοποίησης των σφραγίδων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και χορηγούνται από τα οικεία επιμελητήρια, υπόκεινται σε ανά τριετία ανανέωση σε τακτά ημερολογιακά έτη. Η ανανέωση γίνεται με την υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο στα οικεία επιμελητήρια, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του καθορισμένου για ανανέωση ημερολογιακού έτους.

 

5.Η χορήγηση ή ανανέωση διενεργείται μετά την προσκόμιση στα αρμόδια επιμελητήρια από τους ενδιαφερόμενους αποδεικτικών στοιχείων περί της κατασκευαστικής ή εισαγωγικής δραστηριότητας, για τις οποίες και μόνο χορηγείται κωδικός αριθμός στους ενδιαφερόμενους.

 

6.Εγκρίσεις χρησιμοποίησης κωδικών αριθμών που χορηγούνται κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους ανανέωσης, ανανεώνουν κατά το έτος πού ορίζεται για την επόμενη ανανέωση.

 

7.Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο οικείο επιμελητήριο.

 

8.Με τη λήξη ανά τριετία προθεσμίας ανανέωσης κωδικών αριθμών, τα επιμελητήρια στέλνουν στον Εισαγγελέα κατάσταση με τα ονόματα των υπόχρεων προς ανανέωση πού δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο αρμόδιο επιμελητήριο τη σφραγίδα, όπως έχουν υποχρέωση από την προηγούμενη παράγραφο.

 

Η παραπάνω κατάσταση κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας προκειμένου αυτή να ελέγχει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά την λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.

 

Ανανέωση μετά την λήξη της προθεσμίας, μπορεί να γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

Άρθρο 88: Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων

 

1.Οι κατασκευαστές κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που προορίζονται για εξαγωγή, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το άρθρο 85, πλην των ανοχών του Πίνακα 3, για τις οποίες έχουν εφαρμογή τα όσα ισχύουν στην χώρα προορισμού των αντικειμένων .

 

2.Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εξαγωγή κοσμημάτων κ.λ.π., που φέρουν τίτλο διαφορετικό από εκείνους, που καθορίζονται από τον Πίνακα 2 του άρθρου 85, με την προϋπόθεση αποδοχής του τίτλου αυτού από το πρόσωπο που έδωσε την παραγγελία και μετά από προηγούμενη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του οικείου επιμελητηρίου από τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα.

 

Άρθρο 89: Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων

 

1.Αντικείμενα επίχρυσα ή επάργυρα γενικά, καθώς και επικαλυμμένα με άλλο πολύτιμο μέταλλο πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα), σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία δηλώνεται κατά περίπτωση ότι πρόκειται για προϊόντα επίχρυσα ή επάργυρα ή άλλα (ανάλογα με το πολύτιμο μέταλλο).

 

2.Αντικείμενα που δεν είναι αυτούσια από πολύτιμο μέταλλο αλλά αποτελούνται από υπόστρωμα από κοινό μέταλλο ή άλλο υλικό επικαλυμμένο ή επιστρωμένο με φύλλο από πολύτιμο μέταλλο (χρυσό, άργυρο κ.λ.π) περιλαμβανομένων και των επικαλύψεων που πραγματοποιούνται με διαδικασία ηλεκτρογαλβανικής εναπόθεσης π.χ. διμεταλλικά αντικείμενα, πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα), σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία θα αναγράφεται ο όρος «επικαλυμμένο», το χημικό σύμβολο του πολύτιμου μετάλλου, το βάρος του πολύτιμου μετάλλου σε γραμμάρια ακολουθούμενο από το σύμβολο «g».

 

3.Η επισήμανση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική κατά το στάδιο πώλησης στον τελικό καταναλωτή και δεν μπορεί να είναι έκτυπη. Σε προηγούμενα στάδια διάθεσης αρκεί οι αντίστοιχες ενδείξεις να αναγράφονται μόνον στα συνοδευτικά έγγραφα.

 

4.Τα αντικείμενα που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να σημαίνονται έκτυπα με τον τρόπο που σημαίνονται τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα καθώς και να φέρουν ενδείξεις όπως κωδικός κατασκευαστή, τίτλο περιεκτικότητας σε πολύτιμο μέταλλο ή οποιονδήποτε άλλη ένδειξη η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή, ότι πρόκειται για αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα.

 

Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για αντικείμενα που δεν περιέχουν πολύτιμα μέταλλα (π.χ. ψευδοκοσμήματα).

 

Άρθρο 90: Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων

 

Απαγορεύεται η αποτύπωση στα κοσμήματα γενικά και λοιπά συναφή αντικείμενα, οποιασδήποτε άλλης ένδειξης, εκτός από αυτές πού επιβάλλονται βάσει της παρούσας, από την οποία δημιουργούνται αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή για τον τίτλο του κοσμήματος ως προς τα πολύτιμα μέταλλα πού περιέχει.

 

Άρθρο 91: Είδη που εξαιρούνται από τη σήμανση

 

Τα παρακάτω είδη εξαιρούνται από τη σήμανση, που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου:

 

-Αντικείμενα γενικά πού το βάρος τους είναι κάτω από 1 γραμμάριο

 

-Επιστημονικά όργανα και μηχανήματα.

 

-Αντικείμενα προερχόμενα από άλλη χώρα, που επιβάλλει ανάλογη υποχρέωση, η οποία εγγυάται την περιεκτικότητα (τίτλο) των πολυτίμων μετάλλων από τα οποία είναι κατασκευασμένα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ισχύει η ίδια εξαίρεση και για τα κοσμήματα πού εξάγονται από την Ελλάδα στην χώρα αυτή.

 

-Οδοντοτεχνικά (γέφυρες, κορώνες κ.λ.π.).

 

-Νομίσματα

 

-Μετάλλια

 

-Κοσμήματα παλαιών εποχών (αντίκες)

 

-Κανένα κόσμημα ή συναφές αντικείμενο δεν μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς την σήμανση πού προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός από εκείνα του παρόντος άρθρου.