ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. Πρωτ. Α2.412/24.01.2008  Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 290 της Α.Δ. 14/89

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Aρθρο 1         Η παράγραφος 1 του άρθρου 290 του Κεφαλαίου 14 της Αγορανομικής Διάταξης 14/89, αντικαθίσταται ως ακολούθως:     «1. Προκειμένου για οπωρολαχανικά, κατά την εμπορία-διακίνηση-διάθεση αυτών, ορίζονται τα ακόλουθα:     α) Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο η ανάμιξη των ανωτέρω προϊόντων με ομοειδή προϊόντα διαφορετικών ποιοτικών κατηγοριών, ποικιλιών και χωρών προέλευσης ή τόπων παραγωγής.     β) Απαγορεύεται στους εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές να προβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ανασυσκευασία των ανωτέρω προϊόντων.     γ) Η εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών από εισαγωγείς-χονδρεμπόρους και χονδρεμπόρους διενεργείται υποχρεωτικά από τις αρχικές συσκευασίες εισαγωγής ή προμήθειας.     δ) Απαγορεύεται η εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών, εφόσον δεν υφίστανται επί των αρχικών μέσων συσκευασίας στην ελληνική γλώσσα, οι κατωτέρω σημάνσεις:       Α) Προκειμένου για εγχώρια οπωρολαχανικά     Οι σημάνσεις όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 9 «Ενδείξεις επί της συσκευασίας των εγχώριων οπωρολαχανικών» του άρθρου 67 γ της παρούσας.     Β) Προκειμένου για οπωρολαχανικά κομιζόμενα από χώρες της Ε.Ε. ή εισάγονται από Τρίτες Χώρες.     Οι σημάνσεις:     (1) Ονοματεπώνυμο ή επίσημο εμπορικό σήμα     (2) Αριθμός/Κωδικός Μητρώου (διαφορετικός κατά προϊόν)     (3) Είδος προϊόντος     (4) Ποικιλία προϊόντος     (5) Χώρα και περιοχή καταγωγής     (6) Ποιοτική κατηγορία     (7) Κλίμακα μεγέθους ή βάρους     (8) Αριθμός παρτίδας.     Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο και οποιοδήποτε τρόπο η αφαίρεση, αλλοίωση, παραποίηση και καταστροφή των παραπάνω σημάνσεων. Η ευθύνη της τήρησης της διάταξης αυτής βαρύνει από κοινού όλους τους εμπλεκόμενους στην εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών εμπορικούς φορείς (εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους, λιανοπωλητές).           ε) Απαγορεύεται στους εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές να αποστέλλουν προς ανασυσκευασία οπωρολαχανικά σε επιχειρήσεις-τυποποιητήρια. Η ευθύνη για την εφαρμογή της διάταξης αυτής βαρύνει και τα τυποποιητήρια     στ) Oι λιανοπωλητές οπωρολαχανικών διενεργούν πωλήσεις απευθείας από τα μέσα συσκευασίας τους ενώ επιτρέπεται η λιανική πώληση τους και από πάγκους.     ζ) Οι εισαγωγείς-χονδρέμποροι και οι χονδρέμποροι, που εκθέτουν προς πώληση οπωρολαχανικά σε συσκευασία, πέραν των τηρουμένων τιμοκαταλόγων, τοποθετούν επί εκάστου μέσου συσκευασίας πινακίδα αναγράφουσα την τιμή πώλησης, την ποιότητα, την ποικιλία και τη χώρα προέλευσης ή τον τόπο παραγωγής του είδους.     Οι λιανοπωλητές οπωρολαχανικών, που διαθέτουν το είδος είτε απευθείας από τα μέσα συσκευασίας είτε από τους πάγκους, εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις διατάξεις της περίπτωσης (β) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 (πινακίδα, ενδείξεις πινακίδας, σειρά αναγραφής ενδείξεων πινακίδας κ.λ.π.) του άρθρου 69 της παρούσας.     η) Προκειμένου για επιχειρήσεις-τυποποιητήρια, που για ίδιο λογαριασμό τους ασκούν εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών, εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, τούτων θεωρουμένων ως «εισαγωγέων-χονδρεμπόρων» ή «χονδρεμπόρων», κατά περίπτωση.     θ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της ως άνω περίπτωσης (β), η ανασυσκευασία οπωρολαχανικών και η παραπέρα εμπορία-διακίνηση-διάθεση του ανασυσκευασμένου προϊόντος επιτρέπεται εφΆ όσον:          (1) Οι επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς-χονδρέμποροι) για ίδιο λογαριασμό τους παράγουν και πωλούν εξειδικευμένες μόνο μικρές οικογενειακές συσκευασίες (δισκάκια, διχτάκια κ.λ.π.) με καθαρό βάρος περιεχομένου μέχρι 5 χιλιόγραμμα προκειμένου για πατάτες και μέχρι 3 χιλιόγραμμα, προκειμένου για τα υπόλοιπα οπωρολαχανικά.     (2) Οι ανωτέρω επιχειρήσεις ολόκληρη την ποσότητα περιεχομένου κάθε αρχικής συσκευασίας την προορίζουν μόνο για παραγωγή των εξειδικευμένων ως άνω οικογενειακών συσκευασιών.     (3) Οι επιχειρήσεις και στην περίπτωση των μικρών οικογενειακών συσκευασιών εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της ως άνω περίπτωσης (α), ενώ οι συσκευασίες με οποιονδήποτε τρόπο, φέρουν ειδικές σημάνσεις με το είδος, το καθαρό βάρος περιεχομένου, την ποιότητα, την ποικιλία και τη χώρα προέλευσης ή τόπο παραγωγής.     Λιανοπωλητές οπωρολαχανικών που διαθέτουν τις παραπάνω εξειδικευμένες οικογενειακές προσυσκευασίες, απαγορεύεται να τις ανοίγουν προς διάθεση του περιεχομένου τους χύμα».        Aρθρο 2         1. Οι παραβάτες της παρούσας που ισχύει σε όλη τη χώρα από την 26-1-2008     διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.     2. Να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο.