ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες – διευκρινίσεις εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν. 3190/03

 

                (ΦΕΚ 249/Α/30-10-03) για την κατάταξη κύριων ξενοδοχειακών

 

                καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων.

 

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 3190/2003 και σε αντικατάσταση της υπ΄ αρ. T/3899/5-3-04 ότι αφορά στην κατάταξη – ανακατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα αστέρων και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών, θα πρέπει να ακολουθηθούν από τις Δ/νσεις Τουρισμού των Περιφερειών και τον Ε.Ο.Τ. προκειμένου για τα ξενοδοχεία Αττικής, οι παρακάτω διαδικασίες με στόχο την ενιαία εφαρμογή του:

 

        1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΠΔ 43/2002 και μέχρι τις 30/4/2004, η πρόταση για κατάταξη σε κατηγορία αστέρων των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, γίνεται από τον επιχειρηματία ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σύμφωνα με το ΕΣΛ και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αρχή.  Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας ή στον Ε.Ο.Τ. προκειμένου για την Αττική, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118Α) στην οποία δηλώνει τα αναφερόμενα στο συνημμένο υπόδειγμα.

 

Ο μηχανικός θα βεβαιώνει στην ίδια υπεύθυνη δήλωση την ακρίβεια όσων από τα δηλωθέντα ανάγονται στην ιδιότητά του σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, θέτοντας σφραγίδα και υπογραφή.  Σε περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία υποβάλλεται νέα υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

 

2. Οι Δ/νσεις Τουρισμού των Περιφερειών ή ο Ε.Ο.Τ. προκειμένου για την Περιφέρεια Αττικής, κατατάσσουν τα ξενοδοχειακά καταλύματα σε κατηγορίες αστέρων, σύμφωνα με την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και χορηγούν τα νέα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/93 σε αντικατάσταση των παλαιών.

 

Οι Δ/νσεις Τουρισμού και ο Ε.Ο.Τ. για την Αττική, ελέγχουν οποτεδήποτε την ακρίβεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση. Επίσης οι Υπηρεσίες αυτές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ή και ελέγχους που να καλύπτουν το σύνολο ή μεγάλο ποσοστό των κατατασσόμενων κατά τα ανωτέρω κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.  Σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την κατάταξη του ξενοδοχειακού καταλύματος σε ανώτερη κατηγορία αστέρων από αυτή που κατά νόμο δικαιούται, πλην των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται ως διοικητική ποινή η ανάκληση του σήματος λειτουργίας και πρόστιμο από 500 έως 1000 ευρώ ανά δωμάτιο. Στην περίπτωση αυτή το ειδικό σήμα λειτουργίας θα ανακαλείται και θα εκδίδεται νέο με την κατηγορία αστέρων όπως αυτή προκύπτει από τον έλεγχο.

 

 

3. Δικαιολογητικά:

 

Ι. Όσοι επιχειρηματίες έχουν ειδικά σήματα λειτουργίας σε ισχύ ή υπέβαλαν δικαιολογητικά για την ανανέωση τους, δεν τα επανυποβάλλουν.

 

Για τα ειδικά σήματα λειτουργίας που έχουν λήξει εκδίδεται νέο σήμα υπό την προϋπόθεση ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μέχρι 31/12/2004 με εξαίρεση το πιστοποιητικό πυρασφάλειας το οποίο πρέπει πάντοτε να βρίσκεται σε ισχύ .

 

 ΙΙ. Αν κατά τους ελέγχους της παραγράφου 2 της παρούσας διαπιστωθεί ότι λείπουν ή έχουν λήξει δικαιολογητικά απαραίτητα για τη χορήγηση του ΕΣΛ, καλείται ο επιχειρηματίας εγγράφως να τα υποβάλει μέχρι 31/12/2004.

 

IΙΙ. Είναι δυνατόν να υποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών   

 

(παρ. 3 άρθρου 11 Ν. 2690/99).  Επικυρώσεις αντιγράφων θα γίνονται και από τις Υπηρεσίες μας.

 

4. Όσες εγκρίσεις αρχιτεκτονικών μελετών εκδόθηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων (υπ’ αρ. 530992/28-9-87 – ΦΕΚ 557/Β/87 Απόφαση Γεν. Γραμμ. ΕΟΤ), και οι επιχειρηματίες αιτούνται για πρώτη φορά χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, αυτό θα εκδίδεται  με κατηγορία αστέρων σύμφωνα με την παρούσα μετά την  30.4.04 

 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 43/02 «τα τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων του Π.Δ. 33/79 (ΦΕΚ Α/10), εξαιρούνται από την ανακατάταξη με το σύστημα των αστέρων».

 

 

6. Όλα τα επιμέρους τμήματα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων είτε μοριοδοτούνται είτε όχι θα πρέπει να προβλέπονται στα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία αρχιτεκτονικά σχέδια.

 

 

7. Εάν ζητηθεί η προαγωγή ξενοδοχειακού καταλύματος επειδή πληροί τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της αμέσως ανώτερης κατηγορίας, θα πρέπει ο επιχειρηματίας να ζητήσει την εκ νέου έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού.  Σε περίπτωση που τα υπάρχοντα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια πληρούν τις προδιαγραφές της αιτούμενης κατηγορίας, θα γίνεται μόνο έκδοση νέου πινακίου και έγκριση νέας κατηγορίας αστέρων.