ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ:Οδηγίες – διευκρινίσεις εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν. 3190/03 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.03) για την κατάταξη των Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες κλειδιών.

 

 

 

 

ΣΧΕΤ.: α) Νόμος 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/10.2.03) άρθρο 52 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις»

 

    β) Π.Δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.00) «Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών».

 

    γ) Τον Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199Α/28.9.99) άρθρο 21 παρ. 5 και 6 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας»

 

 δ) Νόμος 2919/01 (ΦΕΚ 128/Α/25.7.01) «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις», άρθρο 18 παρ. 1 και 2

 

 ε) Απόφαση Τ/6563 (ΦΕΚ 977/Β/16.7.03) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων»

 

 στ)Το έγγραφό μας Τ/14066/13.11.03 «Διευκρινήσεις επί Π.Δ. 337/2000, κατάταξη ΕΕΔΔ με το σύστημα των κλειδιών»

 

 ζ) Η υπ’ αρ. Τ/9064/28.8.03 (ΦΕΚ 1331/Β/17.9.03) «καθορισμός ελαχίστων τιμών ΕΕΔΔ»

 

 

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 3190/2003 και σε ότι αφορά στην κατάταξη – ανακατάταξη των ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών, θα πρέπει να ακολουθηθούν από τις Δ/νσεις Τουρισμού των Περιφερειών, οι παρακάτω διαδικασίες με στόχο την ενιαία εφαρμογή του:

 

 

 

 

1.       Κατά την πρώτη εφαρμογή του Π.Δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281Α’ ) και μέχρι τις 30/4/2004, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, που κατά την έναρξη  ισχύος του παρόντος Νόμου, λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, υποχρεούνται να καταταγούν σε κατηγορίες κλειδιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 337/00 και να λάβουν νέο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος αυτού και της παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 3150/2003 (ΦΕΚ 29Α΄), σε αντικατάσταση του παλαιού.

 

Για την κατάταξη αυτή ο επιχειρηματίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας σύμφωνα με το ΕΣΛ, πρέπει να υποβάλλει στη Δ/νση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο μέχρι 30/4/2004, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2160/93 που συνοδεύεται από πίνακες αξιολόγησης, στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά:

 

α)Για τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια: αα) οι λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζομένων δωματίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α΄και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000, ββ) τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης – κατάταξης των ενοικιαζομένων δωματίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000 και γγ) η κατηγορία κλειδιών στην οποία προτείνει να καταταγεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 337/2000 και

 

β)Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα: αα) οι λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000, ββ) τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης – κατάταξης των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000 και γγ) η κατηγορία κλειδιών στην οποία προτείνει να καταταγεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 337/2000.

 

     Αυτονόητο είναι ότι κάθε επιχείρηση ΕΕΔΔ επιβάλλεται να πληροί:

 

α) Τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για όλες τις κατηγορίες κλειδιών

 

β)Τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας κλειδιών που επιθυμεί να καταταγεί.

 

Επίσης, εάν ένα ή περισσότερα δωμάτια δεν πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις, το κατάλυμα κατατάσσεται στην κατηγορία κλειδιών που αντιστοιχούν το ή τα συγκεκριμένα δωμάτια, εκτός εάν αυτά αλλάξουν χρήση και δεν προσμετρώνται στη δυναμικότητα του νέου ΕΣΛ. Αν δεν πληρούν και τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις του ενός κλειδιού, χορηγείται ΕΣΛ μόνο σε αυτά που είναι σύμφωνα με την κατηγορία του ενός κλειδιού. Αν κανένα δωμάτιο δεν τις πληροί, τότε δεν χορηγείται ΕΣΛ και παύει να λειτουργεί η επιχείρηση εκτός εάν ο επιχειρηματίας προβεί στις απαιτούμενες βελτιώσεις.

 

Η Υπεύθυνη δήλωση και οι πίνακες που τη συνοδεύουν, υπογράφονται και από έναν διπλωματούχο μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ή τεχνολόγο μηχανικό.

 

                Συνημμένα αποστέλλονται πίνακες:

 

Þ      Ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων εξοπλισμού και υπηρεσιών για όλες τις κατηγορίες κλειδιών σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/00,

 

Þ      Ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων ανά κατηγορία κλειδιών σύμφωνα με το εδάφιο (β) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000,

 

Þ      Βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης – κατάταξης σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000,

 

Þ      Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παράγρ. 2 του Ν. 2160/93 με το κείμενο που θα έχει ως εξής και της οποία υπόδειγμα επισυνάπτεται:

 

«Ο υπογραφόμενος (επώνυμο)……………………….. (όνομα)………………. του (πατρώνυμο)…………………., κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ………………… που εκδόθηκε την ……………. από το …………………., κάτοικος …………………………, ενεργώντας για λογαριασμό μου, ως επιχειρηματίας τουριστικής επιχείρησης, ή ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος (διαχειριστής ή διευθύνων σύμβουλος) της εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………………… που εδρεύει ………………………., δηλώνω υπεύθυνα, έχοντας γνώση των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για ψευδή δήλωση, ότι εκμεταλλεύομαι ως επιχειρηματίας ή η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ εκμεταλλεύεται μία τουριστική επιχείρηση (προσδιορισμός) ………………………, η οποία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ……………. Αρμόδια για τη φορολογία είναι η Δ.Ο.Υ. …………….. Το κατάλυμα που εκμεταλλεύομαι είναι ιδιοκτησίας του …………………………… που έχει έδρα ή κατοικεί ……………………………….. Η επιχείρηση αυτή αποτελείται από ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. και όλα τα στοιχεία που αφορούν το τουριστικό κατάλυμα όπως περιλαμβάνονται στους συνημμένους τρεις πίνακες αξιολόγησης (συνολικός αριθμός σελίδων ……), είναι αληθή. Τα μόρια που συμπληρώνονται είναι …………. και προτείνω να καταταγώ στην κατηγορία των ……………. κλειδιών. Επίσης οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων αυτών, θα πραγματοποιείται μόνο μετά από προηγούμενη δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία από τα οριζόμενα κάθε φορά στον Νόμο»

 

Ο μηχανικός θα βεβαιώνει στην ίδια υπεύθυνη δήλωση την ακρίβεια των δηλωθέντων ως το συνημμένο υπόδειγμα, θέτοντας σφραγίδα και υπογραφή. Σε περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία, θα υποβάλλεται νέα υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

        Στους πίνακες του άρθρου 2 παρ. 1γ του Π.Δ. 337/2000 προστίθενται δύο ακόμα κάθετες στήλες στην  οποία πρώτη στήλη θα αναγράφεται αντίστοιχα σε κάθε κριτήριο και λειτουργική προδιαγραφή η ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και στη δεύτερη τα μόρια που αντιστοιχούν σε περίπτωση «ΝΑΙ». Αυτά τα μόρια θα αθροίζονται στο τέλος για την τελική κατάταξη. Κάθε σελίδα θα μονογράφεται και στο τέλος θα υπογράφεται από τους υπευθύνως δηλούντες. Οι πίνακες του άρθρου 1α υπογράφονται αυτούσιοι και του 1β ανάλογα με τη κατηγορία κλειδιών.

 

2.       Οι Δ/νσεις  Τουρισμού των Περιφερειών κατατάσσουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα σε κατηγορίες κλειδιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 337/2000, με βάση του πίνακες αξιολόγησης που υποβλήθηκαν με την αίτηση και χορηγούν τα νέα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/93 σε αντικατάσταση των παλαιών.

 

Οι Δ/νσεις Τουρισμού δύνανται να ελέγχουν οποτεδήποτε την ακρίβεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση και τους

 

 

πίνακες που τη συνοδεύουν. Επίσης δύνανται να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ή και ελέγχους που να καλύπτουν το σύνολο ή μεγάλο ποσοστό  των κατατασσόμενων κατά τα ανωτέρω ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων. Σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε ανώτερη κατηγορία κλειδιών από αυτήν που έπρεπε κατά νόμο, πλην των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται ως διοικητική ποινή η ανάκληση του ειδικού σήματος λειτουργίας και πρόστιμο 250 μέχρι 750 ευρώ ανά δωμάτιο.

 

 

3.       Δικαιολογητικά:

 

Η ανακατάταξη και χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) των Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων για μία από τις κατηγορίες κλειδιών, πραγματοποιείται από την κατάθεση στις οικείες Δ/νσεις Τουρισμού των Περιφερειών:

 

Α) Φακέλου ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 337/2000. Αν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά βρίσκονται στον φάκελο της Υπηρεσίας, τότε δεν επανυποβάλλονται.

 

Β)   Δικαιολογητικών  που προβλέπονται για την παράταση ισχύος του σήματος  και συγκεκριμένα:

 

                           I.      ΄Οσοι επιχειρηματίες υπέβαλαν δικαιολογητικά μετά την  1.1.2003 για ανανέωση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, δεν τα επανυποβάλλουν. Δεν επανυποβάλλουν δηλαδή τα παράβολα γενικώς, το πιστοποιητικό υγείας, το ποινικό μητρώο, τη βεβαίωση στατικής επάρκειας, την βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού για την ορθή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την βεβαίωση για την επάρκεια του αποχετευτικού συστήματος, τη βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχίας ή ΟΤΑ για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και για το πόσιμο του νερού, αν στο μεταξύ δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα στην αποχέτευση ή αν αυτή δεν ανακλήθηκε. Επίσης δικαιολογητικά που βρίσκονται στον φάκελο και είναι σε ισχύ, δεν επανυποβάλλονται. Αυτονόητο είναι ότι το πιστοποιητικό πυρασφάλειας πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ισχύ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα επανυποβληθούν μαζί με το αίτημα της κατάταξης ανά πενταετία.

 

                          II.      ΄Εγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την υπ’ αρ. Τ/6563/26.6.03 (ΦΕΚ 977/Β/16.7.03) Υπουργική Απόφαση, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ακόμα.( ε΄ σχετικό).

 

                        III.      Στην αίτηση θα αναγράφονται αναλυτικά και με αύξοντα αριθμό τα συνημμένα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται.

 

                       IV.      Είναι δυνατόν να υποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών (παρ. 3 άρθρου 11 Ν. 2690/99), εκτός του αντίγραφου Ποινικού Μητρώου και του Πιστοποιητικού υγείας. Επικυρώσεις αντιγράφων θα γίνονται και από τις Υπηρεσίες μας.

 

Αν κατά τους ελέγχους της παραγράφου 2 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι  λείπουν ή έχουν λήξει δικαιολογητικά των ανωτέρω (Α) και (Β), αυτό ανακαλείται άμεσα.

 

 

 

 

4.       Ως προς τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας των οποίων η ισχύς των δικαιολογητικών τους έληξε στις 30.9.03, σύμφωνα με τον Ν. 3105/03 άρθρο 41 παρ. 2β, και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας , για όσα τουριστικά καταλύματα υπέβαλαν δικαιολογητικά για τη διατήρηση σε ισχύ του ειδικού σήματος λειτουργίας που έχει λήξει, αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα χορηγηθεί νέο εν όψει της κατάταξης των καταλυμάτων σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, θεωρείται ότι μπορούν να λειτουργούν μέχρι 30-4-2004 με το υπάρχον ειδικό σήμα λειτουργίας, με την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό πυρασφάλειας βρίσκεται σε ισχύ.

 

5.       Όλα τα επιμέρους τμήματα και εγκαταστάσεις των  καταλυμάτων ΕΕΔΔ τα οποία μοριοδοτούνται, θα πρέπει να προβλέπονται από τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια της Υπηρεσίας. Για νέες μονάδες  και σε ότι αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαζί με τα προς έγκριση αρχιτεκτονικά σχέδια, θα προσκομίζεται προέγκριση από την Υγειονομική Υπηρεσία.

 

6.       Κατά την πρώτη χορήγηση ΕΣΛ σε νέο κατάλυμα, θα μοριοδοτούνται τα επιμέρους τμήματά του, εφόσον αυτά προβλέπονται από τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια και θα τίθεται προθεσμία πέντε (5) μηνών στον επιχειρηματία προκειμένου να εφοδιασθεί με τις κατά νόμο άδειες των οποίων τα θεωρημένα φωτ/φα θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση που η προθεσμία λήξει και δεν έχει τακτοποιηθεί η εν λόγω εκκρεμότητα, θα ανακαλείται το Σήμα, θα αφαιρούνται τα αντίστοιχα μόρια και θα εκδίδεται νέο ΕΣΛ με την νέα κατηγορία κλειδιών που θα προκύπτει.

 

7.       Όσοι επιχειρηματίες υπέβαλλαν δικαιολογητικά και υπάγονται στις διατάξεις  του Νόμου 2741/99 ΦΕΚ 199 Α/28-9-99 άρθρο 21 παρ. 5 και 6   και τη συνέχεια αυτού Νόμο 2919/21-6-01 ΦΕΚ 128/25-6-01 άρθρο 24 παρ. 8  αλλά δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα για οποιοδήποτε λόγο το ΕΣΛ, αυτό θα εκδοθεί με κατηγορία κλειδιών  εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο, σε συνδυασμό με αυτά που έπρεπε να υποβληθούν σύμφωνα με την εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Τουρισμού Τ/963/30-1-02 και με καταληκτική ημερομηνία 30-4-2004. 

 

8.       Για όσα ΕΕΔΔ οι επιχ/τίες δεν υποβάλλουν αίτημα ανακατάταξης στο σύστημα κλειδιών, τότε τα ΕΣΛ παύουν να ισχύουν στις 30/4/2004, αυτοδίκαια και τυχόν λειτουργία τους θα είναι παράνομη. Τα υφιστάμενα ΕΣΛ ισχύουν μέχρι εκδόσεως των νέων, εφόσον έχουν υποβληθεί τα κατά νόμο δικαιολογητικά.

 

9.       Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 3105/03, για όσες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ δεν είναι εφικτή η κατά νόμο μετατροπή και κατάταξή τους σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, πλην των υποχρεωτικών χώρων που προβλέπονται από τον ανωτέρω νόμο, επιβάλλεται και η δημιουργία χώρου αποθήκης και χώρου καθαρισμού, όπως αυτά προβλέπονται από τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις ανά κατηγορία κλειδιών.

 

10.     Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 3105/03 για τις επιχειρήσεις ΕΕΔΔ  που έχουν λάβει σήμα λειτουργίας κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2741/99, δεν απαιτείται η υποβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων του εδαφίου ζ του άρθρου 4 του ΠΔ 337/00, κατά την ανακατάταξή τους στο σύστημα των κλειδιών. Για τα καταλύματα αυτά εκτός των λοιπών προβλεπομένων στη διάταξη του άρθρου 4 του ΠΔ 337/00 δικαιολογητικών, υποβάλλονται και τα

 

     δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν. 2919/01, καθώς και

 

     παραστατικά στοιχεία δηλωτικά της υφιστάμενης κατάστασης.

 

 

 

 

11.    ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί πρακτικών θεμάτων που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή των κριτηρίων κατάταξης του ΠΔ 337/2000:

 

 

11.1.           «ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

 

11.1.1.      «Φαρμακείο με είδη πρώτης ανάγκης σε προσιτό σημείο του κτιρίου», το οποίο πρέπει να περιέχει: 2 κουτιά ασπιρίνες, έξι (6) κουτιά αποστειρωμένες γάζες, δύο (2) πακέτα υδρόφιλου βάμβακος 100 γρ. έκαστο, έξι (6) ατομικούς επιδέσμους, δύο φιαλίδια των 50 γρ. έκαστο βάμματος ιωδίου, 500 γρ. καθαρού οινοπνεύματος, τρία (3) πηνία λευκοπλάστ, έξι (6) αιμοστατικούς επιδέσμους, μικροεπιδέσμους (χανζαπλάστ), δύο (2) φιαλίδια των 50 γρ. έκαστο μερκουρόχρωμ, δύο (2) κουτιά παρακεταμόλης, δύο (2) αλοιφές για την αντιμετώπιση τσιμπημάτων εντόμων, δύο θερμόμετρα.

 

11.1.2.      «Κουτί με έντυπα παρατηρήσεων – παραπόνων» ή βιβλίο εντυπώσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 523994/8.5.00 εγκύκλιο ΕΟΤ – Δ/νσης ΣΤ΄.

 

 

11.2. «ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΚΛΕΙΔΙΩΝ»:

 

11.2.1.      «Μπανιέρα ή ντουσιέρα στο 100% των λουτρών»: Ακόμη και στα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια ενός κλειδιού αν υπάρχει λουτρό, αυτό θα πρέπει να είναι πλήρες για να αναγραφεί στο ΕΣΛ ως δωμάτιο με λουτρό.

 

11.2.2.      «Χορήγηση από τον ιδιοκτήτη ειδών καθαρισμού του διαμερίσματος»: Ο επιχειρηματίας δεν απαλλάσσεται εξαιτίας αυτού από τον καθημερινό καθαρισμό του καταλύματος.

 

11.2.3.            «Αίθουσα πρωϊνού τουλάχιστον 10 τμ. και παρασκευαστήριο σύμφωνα με υγειονομικές διατάξεις»: Να διαθέτει άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα.

 

11.2.4.      Σε ότι αφορά τον πίνακα «ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις ανά κατηγορία κλειδιών» στις ενδείξεις 5 και 9 όπου υπάρχει η ένδειξη «ΤΗΣ», να αντικατασταθεί με παύλα (-) (σελ. 4019 και 4020 του ΦΕΚ 281/Α/28.12.00).

 

 

11.3.     «ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΕΝΙΚΑ»: 

 

 

11.3.1.      «Το κτίριο έχει αμιγή χρήση Ενοικιαζομένων Δωματίων ή (και) κατοικίας ιδιοκτήτη»: Αν σε ένα κτίριο υπάρχουν περισσότερες από μία μονάδες ΕΕΔΔ, θα μοριοδοτούνται όλες. Δεν θα μοριοδοτείται η μονάδα ή οι μονάδες αν στο κτίριο υπάρχουν άλλες ιδιοκτησίες πέραν των επιχειρηματιών.

 

 

 

 

 

 

 

11.3.2.      «Το σύνολο του οικοπέδου διατίθεται για τη μονάδα Ενοικιαζομένων Δωματίων και την κατοικία του ιδιοκτήτη, χωρίς την ύπαρξη άλλων κτιρίων με ξένες χρήσεις»: Ισχύει ότι και στο προηγούμενο κριτήριο.

 

                                   

 

 

11.4.            «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ»:

 

 

11.4.1.      «Κυλικείο – σνακ μπαρ εντός ή εκτός κτιρίου»: Απαιτείται άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα.

 

 

 

11.5.           «ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ»:

 

 

11.5.1.      «Πισίνα»: Να προβλέπεται από τα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία, αρχιτεκτονικά σχέδια, να υπάρχει η σχετική πολεοδομική άδεια και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής από τον αρμόδιο φορέα.  Αν στο ίδιο οικόπεδο, βρίσκονται περισσότερες από μία επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, που λειτουργούν με ΕΣΛ επ’ ονόματι διαφορετικών επιχειρηματιών, θα πρέπει να καταθέσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι οι πελάτες κάθε καταλύματος θα έχουν δικαίωμα χρήσης της πισίνας (πχ συμβόλαιο σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας ή μίσθωση), ώστε να μοριοδοτούνται όλες οι επιχειρήσεις.

 

11.5.2.      «Παιδική πισίνα»: Να προβλέπεται από τα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία σχέδια, να υπάρχει πολεοδομική άδεια και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. Αν στο ίδιο οικόπεδο συνυπάρχουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, ισχύει ότι και στο κριτήριο 11.5.1.

 

11.5.3.      «Γήπεδο τένις, μπάσκετ, πετοσφαίρισης, παιδικές χαρές»: Βλέπε το (στ) σχετικό. Ιδιαίτερα στις παιδικές χαρές τα όργανα που χρησιμοποιούνται θα ακολουθούν τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα όπως π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Εξυπακούεται ότι θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής υπέρ των χρηστών.

 

 

 

 

11.6.           «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – PARKING»:

 

 

11.6.1.      «Χώρος στάθμευσης εντός του γηπέδου»: Αν στο ίδιο οικόπεδο βρίσκονται περισσότερες από μία επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, που λειτουργούν με ΕΣΛ επ’ ονόματι διαφορετικών επιχειρηματιών, θα πρέπει να καταθέσουν στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει ότι οι πελάτες κάθε καταλύματος θα έχουν το δικαίωμα χρήσης του χώρου στάθμευσης, ώστε να μοριοδοτούνται όλοι ανάλογα με την δυναμικότητα κάθε καταλύματος.

 

 

 

 

 

 

11.6.2.      «Μεταφορά πελατών από και προς συγκοινωνιακό σταθμό με αυτοκίνητο Δ.Χ. του ιδιοκτήτη κατά την άφιξη και αναχώρηση»: Με Ι.Χ. λεωφορείο αριθμού θέσεων μαζί με τον οδηγό 10 και άνω, χωρίς την καταβολή κομίστρου.

 

 

 

11.7.           «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»:

 

 

11.7.1.      «Κοινόχρηστη κουζίνα»: Μοριοδοτείται μόνον αν υπάρχει ψυγείο με ψυγειοθυρίδες. Να είναι σύμφωνο με τις υγειονομικές διατάξεις.

 

11.7.2.      «Παροχή πρωϊνού στα δωμάτια – σε ειδική αίθουσα»: Προϋποθέτει παρασκευαστήριο με άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα.

 

 

 

11.8.            «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»

 

 

 

11.8.1.      «Αποδεδειγμένη επιμόρφωση – κατάρτιση του συνόλου των απασχολούμενων στην μονάδα»: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα να είναι διάρκειας τουλάχιστον 75 ωρών από φορέα που διαθέτει και κλάδο τουριστικής εκπαίδευσης (π.χ. Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΟΤΕΚ κ.λ.π.).

 

11.8.2.      «Γνώση μιας τουλάχιστον διαδεδομένης ξένης γλώσσας από τον υπεύθυνο υποδοχής (υπάλληλο ή μέλος της οικογένειας)»: Να αποδεικνύεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον με πτυχίο lower και με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών για τις άλλες διαδεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες. Επίσης εάν πρόκειται για αποφοίτους σχολών ΟΤΕΚ (πρώην ΣΤΕ), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουριστικής κατεύθυνσης, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) ή και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης, δεν απαιτείται η προσκόμιση τίτλου ξένης γλώσσας.

 

 

 

11.9.           «ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ»

 

 

 

11.9.1           «Αυτόματο τηλέφωνο» (Αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο) : Αν στο

 

             ίδιο οικόπεδο συνυπάρχουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις

 

             ΕΕΔΔ και είναι συνδεδεμένες  με το ίδιο τηλεφωνικό κέντρο,

 

             μοριοδοτούνται όλες.