ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009-2010: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

 

Καταλυμάτων που  επιθυμούν να συμμετέχουν

 

 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τουρισμος για ολους»

 

ΟΚΤΑΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ε.Ο.Τ.(7 διανυκτερεύσεων)

 

                                                            2009 – 2010

 

 

 

Ο  Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα  «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων Διακοπών  2009 – 2010,  το οποίο θα ισχύσει από 15.5.2009 έως 31.3.2010.

 

 

1.Τουριστικοί προορισμοί:

 

 

Οι κάτοχοι των δελτίων  «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων Διακοπών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια.

 

 

2.Διάρκεια διακοπών :

 

 

Η διάρκεια των διακοπών ορίζεται μέχρι τις επτά (7) διανυκτερεύσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το χρόνο ισχύος του Προγράμματος, δηλαδή την 31η Μαρτίου 2010.

 

 

3. Καταλύματα  – Αδειοδότηση:

 

                       

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν  ξενοδοχεία, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και κάμπινγκ όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων που διαθέτουν Ειδικό Σήμα λειτουργίας .

 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιστοποιητικά με περιορισμένη ισχύ (πιστοποιητικό πυρασφάλειας, άδεια για τη λειτουργία χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος) έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, η επιχείρηση οφείλει να εξασφαλίσει έγκαιρα την ανανέωση του, διαφορετικά και παρότι ενταγμένη στο πρόγραμμα, δεν θα έχει δικαίωμα να ενοικιάζει δωμάτια στους δικαιούχους του προγράμματος μετά τη λήξη του συγκεκριμένου πιστοποιητικού.

 

            Παράβαση του παραπάνω εδαφίου θα έχει ως συνέπεια ο Ε.Ο.Τ. να μην επιδοτήσει τις επιχειρήσεις για τις διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο μη ισχύος του πιστοποιητικού.

 

 

4. Διάθεση Δελτίων και Εντύπων :

 

 

·          Τα ενημερωτικά έντυπα που περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες του προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, τις τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π.  και από το site του Ε.Ο.Τ. www.eot.gr

 

·          Τα δελτία  Οκταήμερων διακοπών, θα διατίθενται από τα  Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της Επικράτειας, καθημερινά εκτός αργιών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρις εξαντλήσεως των 135.000 δελτίων που θα διατεθούν συνολικά για το συγκεκριμένο υποπρόγραμμα.

 

·          Δελτία επίσης διατίθενται από τους Συλλόγους Μονίμων Υπαλλήλων και Διπλωματούχων Μηχανικών  του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, προς τα  μέλη τους και τους εποπτευόμενους φορείς. Τα εν λόγω δελτία για  να είναι έγκυρα πρέπει να φέρουν σφραγίδα των Συλλόγων και υπογραφή των αρμοδίων οργάνων.

 

 

5. Επιδότηση Ε.Ο.Τ.:

 

 

Ο Ε.Ο.Τ. θα επιδοτεί ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση τις επιχειρήσεις  που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα  ως εξής:

 

 

Ξενοδοχεία, τουριστικές επιπλωμένες

 

κατοικίες και επαύλεις                                                                        :      14,00

 

 

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια / Διαμ/τα                                                                 :      12,00

 

ή Οικίσκοι Κατασκηνώσεων

 

 

Κατασκηνώσεις                                                                                   :       6,00

 

 (θέση Σκηνής, Τροχόσπιτου) 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ανωτέρω ποσά υπόκεινται σε:

 

§          8% προείσπραξη φόρου εισοδήματος                                               

 

 ( χορηγείται η ανάλογη βεβαίωση από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.)

 

 

§          3% κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

 

 

  6. Οικονομική συμμετοχή Δικαιούχου:

 

 

·          Το ποσό συμμετοχής των δικαιούχων και των προστατευομένων μελών του, ανά άτομο ανά διανυκτέρευση για παραμονή σε δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό  Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων / Διαμερισμάτων, Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών και Επαύλεων, οικίσκων camping και για θέσεις τοποθέτησης σκηνών και τροχόσπιτων  σε camping, καθορίζεται ελεύθερα από τις τουριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναγράφεται στο ενημερωτικό έντυπο του Προγράμματος με τον περιορισμό να είναι κατ’ ελάχιστο ένα (1,00€) ευρώ ανά άτομο/ανά διανυκτέρευση.

 

·          Το ποσό συμμετοχής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό επίπεδο και στις ποιοτικές παροχές της επιχείρησης και σε περίπτωση που αυτό κρίνεται από τον ΕΟΤ υπερβολικό, η αίτηση είναι δυνατόν να επαναπεμφθεί στον επιχειρηματία για αναπροσαρμογή της τιμής ή για εξαίρεση από το πρόγραμμα. Γενικά πάντως το άθροισμα του ποσού συμμετοχής και του ποσού επιδότησης απαγορεύεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο του εγκεκριμένου τιμοκαταλόγου της επιχείρησης.

 

·          Το ποσό συμμετοχής των δικαιούχων μπορεί να συμπεριλαμβάνει και το πρωινό και την ημιδιατροφή για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που συμμετέχουν με ανάλογες υπηρεσίες.

 

Το ποσό της προκαταβολής που θα αποστέλλεται από τους δικαιούχους  για την κράτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού ποσού συμμετοχής.

 

Στην περίπτωση που δικαιούχοι διαμείνουν σε οικίσκο camping θα πρέπει να συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο διαμονής τους την οποία θα επισυνάπτει στα δελτία  ο επιχειρηματίας προκειμένου να πληρωθεί από τον Ε.Ο.Τ.

 

·          Διευκρινίζεται ότι η τιμή συμμετοχής του δικαιούχου,  συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. κλπ).

 

·          Σε περίπτωση διαμονής δικαιούχων στο ίδιο δωμάτιο με προσθήκη κλίνης, θα μειώνεται η συμμετοχή όλων των ενοίκων του δωματίου κατά :

 

 

30% σε σχέση με τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηματία, τιμή συμμετοχής απλής διανυκτέρευσης

 

20% σε σχέση με τη δηλωθείσα από τον επιχειρηματία τιμή συμμετοχής διανυκτέρευσης με πρωινό

 

10% σε σχέση με τη δηλωθείσα από τον επιχειρηματία τιμή συμμετοχής διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή

 

Η επιδότηση όμως του Ε.Ο.Τ. θα καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου και κανονικά όπως         προβλέπεται.

 

Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και οι τουριστικές  επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις. Για τα εν λόγω καταλύματα οι ένοικοι θα επιβαρύνονται με την αναγραφόμενη στο ενημερωτικό έντυπο τιμή, χωρίς το δικαίωμα έκπτωσης.

 

 

§          Διευκρινίζουμε ότι είναι δυνατή η προσθήκη μίας μόνο κλίνης ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα ενός χώρου και εφόσον συμφωνεί ο δικαιούχος του προγράμματος. Για τα διαμερίσματα δύο χώρων με βάση το Ειδικό σήμα Λειτουργίας επιτρέπεται ανάλογα η προσθήκη δύο κλινών ανά διαμέρισμα.

 

Σε περίπτωση που προστεθούν περισσότερες των προαναφερόμενων κλινών ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα δεν θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία μας η επιδότηση που αφορά την προσθήκη κλινών πέραν των ανωτέρω οριζομένων.

 

·          Παιδιά γεννηθέντα από 1-1-2007 και μετά, θα παραμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους ακόμα και στην περίπτωση που θα προστεθεί κλίνη για το νήπιο. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος δικαιούται έκπτωση 50% στην τιμή πόρτας για γεύμα που τυχόν θα λάβουν τα νήπια ενώ το πρωινό θα διατίθεται δωρεάν. Εναλλακτικά στα προαναφερόμενα νήπια είναι δυνατόν, εφ΄ όσον επιλεγεί να τους χορηγηθεί ατομικό δελτίο. 

 

 

·          Σε περίπτωση, που μη δικαιούχος του προγράμματος διαμένει στο ίδιο δωμάτιο με κάτοχο Δελτίου του Προγράμματος  «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων Διακοπών, θα επιβαρύνεται με το άθροισμα του ποσού που έχει δηλωθεί από τον επιχειρηματία ως τιμή συμμετοχής στο πρόγραμμα και αναγράφεται στο σχετικό έντυπο και του ποσού της ημερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Τ., ανάλογα με τη λειτουργική μορφή του καταλύματος.

 

·          Σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου  για την διαμονή του σε μονόκλινο η δίκλινο  δωμάτιο  η συμμετοχή του θα προσαυξάνεται με το 50 % του ποσού της επιδότησης του Ε.Ο.Τ. που αναλογεί στο κατάλυμα και επιπρόσθετα κατά:

 

 

 50% σε σχέση με τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηματία, τιμή συμμετοχής απλής διανυκτέρευσης

 

 40% σε σχέση με τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηματία, τιμή συμμετοχής  διανυκτέρευσης με πρωινό

 

30% σε σχέση με τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηματία, τιμή συμμετοχής  διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή.

 

 

 Στην  παραπάνω περίπτωση εντάσσονται και οι μεμονωμένοι γονείς   που συνοδεύουν νήπιο που δεν του έχει χορηγηθεί δελτίο.

 

 

7. Περίοδος λειτουργίας καταλυμάτων:

 

 

Η περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων καθορίζεται ελεύθερα από τις τουριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση να είναι εντός της χρονικής περιόδου εφαρμογής του Προγράμματος. Η δηλωμένη περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων, η οποία αναγράφεται στα Έντυπα που διανέμονται στους δικαιούχους του Προγράμματος,  είναι δεσμευτική για το κατάλυμα και απαγορεύεται να προβαίνουν οι τουριστικοί επιχειρηματίες  σε αλλαγή της δηλωμένης στον ΕΟΤ χρονικής περιόδου συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, που παραβαίνουν τους όρους της παραγράφου αυτής, θα έχουν ως συνέπεια τις κυρώσεις της παραγράφου 13 της παρούσης.

 

 

8. Σχέσεις δικαιούχων και τουριστικών επιχειρήσεων :

 

 

α. Οι σχέσεις του δικαιούχου με τις επιχειρήσεις των καταλυμάτων που  συμμετέχουν στο πρόγραμμα διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών (Ν.1652/86 Φ.Ε.Κ. 167Α/30-10-86) και τις λοιπές ισχύουσες για τα τουριστικά καταλύματα διατάξεις.

 

 

β. Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να διαθέτουν στους δικαιούχους τα ελεύθερα δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό και να παρέχουν όλες τις εξυπηρετήσεις που προβλέπονται ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος χωρίς καμιά διάκριση από τους λοιπούς πελάτες.

 

Επίσης υποχρεούνται να δέχονται σε όλα τα τμήματα της μονάδας τους και καθ’ όλο το διάστημα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, τους δικαιούχους.

 

Όποιες επιχειρήσεις παραβαίνουν τους όρους της παραγράφου αυτής, θα έχουν ως συνέπεια τις κυρώσεις της παραγράφου 13 της παρούσας.

 

 

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε συμφωνία για αύξηση του ποσού συμμετοχής μεταξύ των δικαιούχων και των τουριστικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πέραν των αναγραφομένων στο σχετικό ενημερωτικό κατάλογο.

 

Επιτρέπεται μεταξύ των δικαιούχων και των τουριστικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα η συμφωνία για έκπτωση από το δηλωμένο ποσό συμμετοχής εφόσον είναι έγγραφη και δεν είναι χαμηλότερη από το ελάχιστο ποσό συμμετοχής, δηλαδή το ένα ευρώ (1,00€) ανά άτομο/ανά διανυκτέρευση.

 

 

9. Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 

 

Η σύνθεση πρωινού και γεύματος θα εχει κατ΄ ελάχιστο ως εξής:

 

Πρωινό:

 

α) Τσάι ή καφές ή σοκολάτα με γάλα σε επαρκή ποσότητα, κατά την επιθυμία του δικαιούχου

 

β) Μαρμελάδα σε επαρκή ποσότητα ή μέλι 40 gr.

 

γ) Βούτυρο 20 gr.

 

δ) Άρτος ή φρυγανιά και αρτοσκευάσματα

 

ε) Ζάχαρη σε επαρκή ποσότητα

 

στ) Κέικ 50 gr. ή κρουασάν

 

ζ) φρούτο ή χυμός φρούτου ή κομπόστα κατ’  επιθυμία του δικαιούχου

 

Γεύμα ή Δείπνο:

 

α) Κουβέρ, ψωμί με βούτυρο

 

β) Ζυμαρικά ή πιλάφι με κιμά με βούτυρο και παρμεζάνα ή τυρόπιτα

 

γ) Κρέας ή Ψάρι ή πουλερικά γαρνιρισμένα 

 

δ) Σαλάτα εποχής και τυρί

 

ε) Φρούτο ή γλυκό ή παγωτό  και εμφιαλωμένο νερό.

 

α. Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να καθαρίζουν τα δωμάτια και να αλλάζουν τον ιματισμό τους  ( πετσέτες σεντόνια κ.λπ.) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις   της Τουριστικής νομοθεσίας ήτοι:

 

·          Τα ξενοδοχεία δύο αστέρων και άνω υποχρεούνται σε καθημερινό καθαρισμό και καθημερινή αλλαγή ιματισμού.

 

·          Τα ξενοδοχεία ενός αστέρα υποχρεούνται σε καθαρισμό και αλλαγή ιματισμού κάθε δύο ημέρες.

 

·          Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα  τεσσάρων κλειδιών υποχρεούνται σε καθημερινό καθαρισμό και σε αλλαγή του ιματισμού  κάθε δύο ημέρες .

 

·          Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα από ένα κλειδί μέχρι και τρία κλειδιά καθώς και οι οικίσκοι κάμπινγκ υποχρεούνται σε καθαρισμό και αλλαγή ιματισμού κάθε δύο ημέρες.

 

 

β. Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να μην χρεώνουν με επιπλέον χρήματα την χρήση κλιματιστικού εφόσον διαθέτουν δωμάτια με κλιματισμό. Η αποζημίωση για την χρήση κλιματιστικού θα πρέπει να ενσωματώνεται στην τιμή συμμετοχής . Τα ξενοδοχεία δυο αστέρων και άνω υποχρεούνται να προσφέρουν δωμάτια με κλιματισμό.

 

 

γ. Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να δηλώνουν στην αίτηση συμμετοχής την οποιαδήποτε  υπηρεσία με πρόσθετη χρέωση, η οποία  δεν είναι υποχρεωτική βάσει των ελαχίστων λειτουργικών προδιαγραφών της τάξης στην οποία ανήκει το κατάλυμα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  θα δημοσιεύονται στα σχετικά έντυπα Οκταήμερων διακοπών του Προγράμματος  «Τουρισμός για όλους» που διανέμονται στους δικαιούχους του Προγράμματος .

 

 

δ. Ακύρωση της κράτησης θα πρέπει να γίνει εγγράφως  από τον δικαιούχο προς τον επιχειρηματία 21 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (Ν.1652/86) και σε μικρότερο διάστημα των 21 ημερών , προκειμένου να επιστραφεί η προκαταβολή στον δικαιούχο από τον επιχειρηματία .Αν η ακύρωση κράτησης γίνει σε διάστημα λιγότερο των 21 ημερών η προκαταβολή παρακρατείται από τον επιχειρηματία. Η κράτηση θεωρείται ότι εχει ακυρωθεί εφόσον δεν προσέλθει ο πελάτης στην προσυμφωνημένη ημερομηνία άφιξης και δεν έχει ειδοποιήσει τον επιχειρηματία σχετικά.

 

Στις περιπτώσεις πρόωρων αναχωρήσεων δικαιούχων θα καταβάλλεται το ποσό συμμετοχής που αναλογεί στις πραγματικές  ημέρες διαμονής προσαυξημένο με το ήμισυ του ποσού συμμετοχής που αναλογεί στις υπόλοιπες ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε η διαμονή. Στα δελτία θα πρέπει να αναγράφεται ο πραγματικός αριθμός των ημερών διαμονής των δικαιούχων.

 

Στις περιπτώσεις πρόωρης αναχώρησης λόγω ανωτέρας βίας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1652/86.

 

 

10.  Πρόσθετες παροχές δικαιούχων:

 

 

Στους συνταξιούχους κύριους δικαιούχους του παρόντος Προγράμματος, παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα πραγματοποίησης  μέχρι έξι (6) απλών λούσεων – έξι (6) εισιτήρια ελεύθερης εισόδου – σε εγκαταστάσεις Ιαματικών Πηγών όλης της χώρας, ανεξάρτητα αν οι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων αυτών στεγάζονται σε καταλύματα που συμμετέχουν ή όχι στο Πρόγραμμα και με την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις Ιαματικών Πηγών δέχονται να παρέχουν την πρόσθετη αυτή υπηρεσία στους  δικαιούχους.

 

Οι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών που θα παρέχουν εισιτήρια για χρήση των ιαματικών λουτρών των εγκαταστάσεων αυτών ( μέχρι έξι (6) λούσεις), θα προσκομίσουν στον Ε.Ο.Τ. ( Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων ) :

 

 

·          Αίτηση επιδότησης

 

·          τα αντίστοιχα αποκόμματα των εισιτηρίων αυτών

 

·          φωτοαντίγραφο Δελτίου Άδειας Υδροθεραπείας ( Δ.Α.Υ.)

 

·          Φωτοαντίγραφο του δελτίου του Προγράμματος που συμμετέχουν οι δικαιούχοι

 

·           βεβαίωση  υπογεγραμμένη και από τους δικαιούχους , στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των διατεθέντων εισιτηρίων.

 

 

 

11. Οροι και διαδικασίες ένταξης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα:

 

 

Αίτηση / δήλωση συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι Επιχειρηματίες, προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων διακοπών 2009- 2010 του ΕΟΤ, απαραίτητα πρέπει να έχουν υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ. αίτηση/δήλωση συμμετοχής, ιδιόχειρα ή ταχυδρομικά, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται , από τις 15 -1- 2009 μέχρι τις 20 -2 -2009 (ημερομηνία πρωτοκόλλου Ε.Ο.Τ.).

 

 

Εφιστάται η προσοχή για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης / δήλωσης η οποία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων και η οποία επέχει θέση σύμβασης μεταξύ επιχειρηματία και Ε.Ο.Τ.

 

Η αίτηση/δήλωση θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου (π.χ. επωνυμία, διακριτικός τίτλος κλπ.) με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να καταχωρηθούν οι επιχειρηματίες στο πρόγραμμα.

 

 

Η αίτηση / δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται :

 

 

·          από αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ , από το οποίο να προκύπτει ότι η πυρασφάλεια του καταλύματος είναι σε ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνυποβάλλεται πρόσφατη ανανέωση της ισχύος του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του καταλύματος .

 

 

·          από αντίγραφο άδειας εστιατορίου – κυλικείου – BAR για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  ανάλογα με το αν υποχρεούνται ή επιθυμούν να παρέχουν πρωινό ή και γεύματα.

 

Οι επιχειρήσεις ξενοδοχείων  κλασσικού τύπου δυο (2) αστέρων και άνω θα πρέπει     υποχρεωτικά να δηλώνουν τιμή συμμετοχής με πρωινό και προαιρετικά απλής διανυκτέρευσης .

 

Οι επιχειρήσεις ξενοδοχείων κλασσικού τύπου ενός (1) αστέρα και ξενοδοχείων τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων  δεν υποχρεούνται στην παροχή πρωινού εκτός των πέντε (5) αστεριών.

 

·          από  αντίγραφο άδειας παρασκευαστήριου με αίθουσα πρωινού ή από αντίγραφο άδειας εστιατορίου για τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων που επιθυμούν να παρέχουν πρωινό.

 

 

·          οι αιτήσεις που συνοδεύονται από άδειες κυλικείου-μπαρ και εστιατορίου εντός του καταλύματος, σε διαφορετικό όνομα από του επιχειρηματία που έχει υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής, θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, το περιεχόμενο της οποίας είναι το εξής :

 

«Είμαι εκ παραλλήλου και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον (ονοματεπώνυμο) κάτοχο της σχετικής άδειας εντός του καταλύματος για την παροχή πρωινού ή γεύματος (κατά περίπτωση) στους πελάτες μου δικαιούχους του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» οκταήμερων διακοπών, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και τη σχετική εγκύκλιο του Ε.Ο.Τ. για το παραπάνω πρόγραμμα.»

 

Της παραπάνω ρύθμισης εξαιρούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων τα οποία δεν προσφέρουν υπηρεσίες εστίασης δεδομένου ότι διαθέτουν κουζίνα ανά διαμέρισμα.

 

 

·          από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πισίνας εφόσον δηλώσουν με την αίτηση συμμετοχής ως υπηρεσία την πισίνα

 

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα είναι σε ισχύ.

 

 

12. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων:

 

 

Οι επιχειρηματίες, με την αίτηση/ δήλωσή τους αναλαμβάνουν  επιπρόσθετα τις παρακάτω υποχρεώσεις για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα :

 

 

·          να προσφέρουν τις υπηρεσίες εστίασης (πρωινού ή και ημιδιατροφής), εφ’  όσον έχουν δηλώσει σχετικές παροχές.

 

 

·          να εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά και για όσες επιχειρήσεις απαιτείται, εκ του νόμου, να τηρούν βιβλίο πόρτας,  να καταχωρούν αντιστοίχως τα Δελτία Οκταήμερων διακοπών των δικαιούχων.

 

 

·          να γνωστοποιούν άμεσα στον ΕΟΤ οποιαδήποτε αλλαγή στη νομική μορφή της επιχείρησης.

 

 

·          να μη προβαίνουν σε αλλαγή της δηλωμένης στον ΕΟΤ χρονικής περιόδου συμμετοχής. 

 

                                                                                                                                                                              

 

·          Η αποδοχή των  όρων της παρούσας εγκυκλίου από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις γίνεται με την αίτηση/δήλωση των νομίμων εκπροσώπων τους, η οποία και θα επέχει θέση σύμβασης με τον Ε.Ο.Τ.

 

 

13. Κυρώσεις:

 

 

Παρέκκλιση από τους όρους της Εγκυκλίου αυτής η οποία διαπιστώνεται από εξακριβωμένη καταγγελία δικαιούχου του Προγράμματος και ιδιαίτερα όταν οι καταγγελίες είναι πολλαπλές έχει ως συνέπεια εκτός των κυρώσεων που προβλέπει η τουριστική νομοθεσία και την εξαίρεση των επιχειρήσεων από το Πρόγραμμα του επόμενου έτους.

 

 

14. Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος:

 

 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του Προγράμματος 8ήμερων Διακοπών 2009-2010 οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες καλούνται να ακολουθήσουν αυστηρά τις παρακάτω οδηγίες :

 

 

α. Προκαταβολές

 

 

Να εισπράττουν απαραιτήτως τις προκαταβολές  κράτησης μέσω Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ από τους δικαιούχους.

 

 

Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του προγράμματος, απαγορεύεται ρητά η  μεσιτεία για την κράτηση δωματίων από αλλά πρόσωπα διαφορετικά των δικαιούχων, ακόμη και  μέσω τουριστικών γραφείων , Κ.Α.Π.Η. η Συλλογικών φορέων. 

 

     Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την εφαρμογή της  διάταξης  του άρθρ.458 του Ποινικού Κώδικα, διερευνάται δε κατά πόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής άλλων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχει διαπραχθεί άλλο αδίκημα (π.χ. απάτη κατά του Δημοσίου κλπ).

 

 

Στην περίπτωση οργανωμένων εκδρομών διατηρείται ο προσωπικός χαρακτήρας του προγράμματος και των δελτίων. Ο ρόλος των τουριστικών γραφείων σε περίπτωση ομαδικής διαμονής δικαιούχων έγκειται στην εξασφάλιση των μετακινήσεων και λοιπών παρεχόμενων από τα τουριστικά γραφεία υπηρεσιών, κατά το άρθρ.1 του Ν.393/76, και δεν θίγει τον προσωπικό χαρακτήρα της συμμετοχής στο  Πρόγραμμα και την υποχρέωση οι κρατήσεις να πραγματοποιούνται σε ατομική βάση.

 

 

β. Έλεγχος γνησιότητας δελτίων και ατομικών στοιχείων δικαιούχων

 

 

Να ελέγχουν τη γνησιότητα και την ορθή συμπλήρωση των δελτίων των δικαιούχων και επίσης το αν φέρουν το μοναδικό  για κάθε δελτίο σειριακό αριθμό καθώς επίσης σφραγίδα και υπογραφή του αρμόδιου φορέα διάθεσης. 

 

 

Το Δελτίο Οκταήμερων διακοπών του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το δικαιούχο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτομα. Ο ξενοδόχος υποχρεούται να δεχθεί στο κατάλυμά του το δικαιούχο, αφού διαπιστώσει ότι τα στοιχεία  της ταυτότητάς του ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο Δελτίο. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση, που ο επιχειρηματίας του καταλύματος, δεχθεί στο κατάλυμά του άτομο ή άτομα, άλλα από τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Οκταημερων διακοπων του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους», υπόκειται στις οικείες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

 

Απαγορεύεται ρητά η παραμονή του δικαιούχου σε διαφορετικό κατάλυμα από αυτό που αναγράφεται στο αριστερό τμήμα του δελτίου «Τουρισμός για όλους». Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή από  Κ.Ε.Π.

 

Δελτία που χορηγήθηκαν σε προηγούμενα προγράμματα και δε χρησιμοποιήθηκαν από τους δικαιούχους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το τρέχον Πρόγραμμα.

 

 

γ. Ορθή συμπλήρωση δελτίων

 

 

Να συμπληρώνουν με αυξημένη προσοχή όλα τα στοιχεία του δεξιού τμήματος του δελτίου και απαραίτητα να το υπογράφουν και να θέτουν την σφραγίδα της επιχείρησης. Επίσης θα πρέπει να φροντίζουν τα δελτία να υπογράφονται από τους δικαιούχους. Στην ένδειξη «ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα σημειώνεται ο αριθμός του δελτίου παροχής υπηρεσιών, που εκδίδεται προς τους δικαιούχους και αφορά αποκλειστικά το ποσό της οικονομικής συμμετοχής τους και όχι της επιδότησης του Ε.Ο.Τ.

 

Τα δελτία τα οποία φέρουν διορθώσεις με μελάνι ή ειδικό διορθωτικό (blanco) δεν θα γίνονται δεκτά.

 

 

15.Όροι και διαδικασίες για την επιδότηση των επιχειρηματιών: 

 

 

α. Φάκελος αίτησης – δικαιολογητικών

 

 

Για την καταβολή της επιδότησης από τον ΕΟΤ οι επιχειρηματίες υποβάλλουν στην ακόλουθη διεύθυνση :

 

 

Ε.Ο.Τ.

 

Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων

 

Τσόχα 7, 11521

 

Αμπελόκηποι, Αθήνα

 

 

συγκεντρωτικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, και  ειδικά για το Πρόγραμμα των 8ήμερων διακοπών

 

 

·          Αίτηση επιδότησης

 

 

·          Συγκεντρωτική κατάσταση 

 

 

·          Αναλυτική κατάσταση κατά ημερομηνία με τον αριθμό των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00 €.

 

 

·          Αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι η πυρασφάλεια του καταλύματος είναι σε ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να συνυποβάλλεται πρόσφατη ανανέωση της ισχύος του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του καταλύματος.

 

 

·          αντίγραφο βιβλιαρίου Τραπέζης (ταμιευτηρίου ή όψεως) στο οποίο να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και η επωνυμία της επιχείρησης.

 

 

·          Όλα τα αντίγραφα (τα στελέχη Α3) των δελτίων που φέρουν την ένδειξη «για τον Ε.Ο.Τ.» των δικαιούχων που φιλοξένησαν .

 

 

·         Συγκεντρωτική απόδειξη παροχής υπηρεσιών  ή τιμολόγιο στο όνομα του ΕΟΤ με στοιχεία: ΕΟΤ, Τσόχα 7 115 21, ΑΦΜ 090010364, Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄ Αθηνών.                             Η εν λόγω απόδειξη ή τιμολόγιο (θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η σφραγισμένη με την ένδειξη : αθεώρητη βάσει ……. ) αφορά το συνολικό ποσό της επιδότησης του ΕΟΤ που αναλογεί στο σύνολο των δικαιούχων που φιλοξενήθηκαν από την επιχείρηση.

 

Στην αιτιολογία θα αναγράφεται : «Επιδότηση Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων διακοπών  2009-2010».

 

 

·          Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 €.

 

 

·          Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ι.Κ.Α. στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €.

 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται κατά προτίμηση μια μόνο φορά και σε περίπτωση που ενδεχομένως υποβληθούν  σε περισσότερες    φορές, θα πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον (3) τριών μηνών μεταξύ των αιτήσεων επιδότησης.

 

 

Προσοχή: Στην περίπτωση που επιχειρηματίας συμμετέχει με παραπάνω από ένα κατάλυμα θα υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση/δήλωση επιδότησης ανά κατάλυμα η οποία θα αποστέλλεται με ξεχωριστό φάκελο.

 

β. Προθεσμία υποβολής του φακέλου των δικαιολογητικών για την επιδότηση

 

 

Οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο με τα παραπάνω δικαιολογητικά  μέχρι 30- 06 – 2010 .

 

 

γ. Επισημάνσεις

 

 

Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να φροντίζουν να υποβάλουν τους φακέλους πλήρως ενημερωμένους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με δική τους ευθύνη, στις προαναφερόμενες προθεσμίες. Φάκελοι με παραστατικά που παρουσιάζουν ελλείψεις, παρατυπίες ή δυσανάγνωστα στοιχεία, δεν θα γίνονται δεκτοί προς εξόφληση.

 

 

Ελλείψεις δικαιολογητικών ή εκπρόθεσμη κατάθεση φακέλων συνεπάγονται καθυστερήσεις ή μη καταβολή των επιδοτήσεων.

 

 

δ. Πληρωμές

 

 

Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί ή απευθείας από το ταμείο του Ε.Ο.Τ., και στις δύο όμως περιπτώσεις απαιτείται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

 

 

Επισυνάπτονται υποδείγματα αίτησης συμμετοχής, αίτησης επιδότησης, συγκεντρωτικής και αναλυτικής κατάστασης διαμονής δικαιούχων προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2009-2010».