ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 

«Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων

 

¶ρθρο 1

 

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3614/2007

 

1. Στο άρθρο 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:

 

«12. (α) Οι δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος του Δημοσίου από την σύσταση και λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών του Ν. 2860/2000 και του Ν. 3614/2007 ή κατΆ εξουσιοδότησή τους, καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 8000) από της δημοσιεύσεως τους, εξαιρουμένων των πάσης φύσεως αποδοχών των υπαλλήλων τους, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9-2-2007), οι οποίες καλύπτονται από τους οικείους ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού. Ειδικά για τις δαπάνες που είναι καταβλητέες το έτος 2009, μεταφέρονται οι απαραίτητες πιστώσεις από τον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

 

(β)        Η ανωτέρω διάταξη καλύπτει την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/A’/22-4-2005), όπως κάθε φορά ισχύει, για τις εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις σύστασης των Ειδικών Υπηρεσιών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2860/2000 και του Ν. 3614/2007

 

2. Στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν.3614/2007 μετά τη φράση «και οι προϊστάμενοι των οικείων ειδικών Υπηρεσιών» προστίθεται η φράση:

 

«και ο Ειδικός Γραμματέας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών».

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

«Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων κοινοποιεί και διαβιβάζει αυθημερόν τις αποφάσεις χρηματοδότησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προς ενημέρωσή του.»

 

 

 

4. Στο τέλος του σημείου (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής :

 

«Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά περίπτωση, οι προϊστάμενοι, αναπληρωτές προϊστάμενοι ειδικών 

 


 

 


 

 

υπηρεσιών και οι προϊστάμενοι μονάδων μπορούν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους και πριν από τη λήξη της θητείας τους, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 86 «Επιλογή προϊσταμένων» του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων). Στην περίπτωση αυτή, ο νέος προϊστάμενος επιλέγεται για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος».

 

 

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν. 3614/2007  προστίθεται, ύστερα από τη φράση «στις ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων και στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 ΑΆ 14.11.2000)», η φράση «και στις ειδικές υπηρεσίες των Περιφερειών». Επίσης, ύστερα από τη φράση «του εποπτεύοντος Υπουργείου» προστίθεται η φράση «ή της Περιφέρειας».

 

Η αποκλειστική προθεσμία των τριών (3) μηνών για την υποβολή των αιτήσεων μετάταξης των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στις ειδικές υπηρεσίες των Περιφερειών ξεκινάει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

6. Το δΆ εδάφιο του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. υπάγεται στον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄) και στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.»

 

 

 

7. Στο τέλος της παραγράφου α) του άρθρου 8 του καταστατικού της ΜΟΔ Α.Ε. όπως έχει θεσπιστεί με το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής :

 

«Με την επιφύλαξη των εδαφίων 2, 3 και 4 της παραγράφου ε) του παρόντος άρθρου, το προσωπικό της ΜΟΔ Α.Ε. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και απαγορεύεται να ασκεί κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. ΚατΆ εξαίρεση, με απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου, μπορεί να επιτρέπεται μερική άρση της παραπάνω απαγόρευσης. Σχετικές λεπτομέρειες θα οριστούν με απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε.»

 

 

 

8. Η παράγραφος ζ) του άρθρου 8 του καταστατικού της ΜΟΔ Α.Ε. όπως έχει θεσπιστεί με το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται  ως εξής :

 

«(ζ) Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού της ΜΟΔ Α.Ε. σε φορείς ή υπηρεσίες του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 1 περίπτωση (α) του νόμου που κυρώνει το παρόν καταστατικό.»

 

 

 

9. Η παράγραφος (α) του  άρθρου 7: Διοίκηση –Εκπροσώπηση, του καταστατικού της ΔΗΜΟΣ Α.Ε., όπως έχει θεσπιστεί με το άρθρο 34 του ν. 3614/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«(α) Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Πέντε μέλη του Δ.Σ. προτείνονται από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., δύο μέλη από το Υπουργείο Εσωτερικών και δύο μέλη από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Πρόεδρος ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ένα από τα μέλη που προτείνονται από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Η πρόταση ορισμού των μελών του Δ.Σ. γίνεται από εντός μηνός από σχετική έγγραφη ειδοποίηση από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται από μέλη που ορίζει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.»

 

 

 

¶ρθρο 2

 

Ίδρυση «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.»

 

 

 

Στο ν. 3614/2007 προστίθεται άρθρο 34 α ως εξής:  

 

«¶ρθρο 34 α

 

Ίδρυση «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.»

 

<!–[if !supportLists]–>1.      <!–[endif]–>α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.» και καταρτίζεται το καταστατικό της.

 

β) Η  ΝΟΜΟΣ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με έσοδα προερχόμενα κυρίως από ανταποδοτικούς πόρους. Η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. υπάγεται στον παρόντα νόμο, και συμπληρωματικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α’) και στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

<!–[if !supportLists]–>2.                  <!–[endif]–>Σκοποί της εταιρείας είναι:

 

α)   Η ανάληψη οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους ως δικαιούχοι έργων στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους.

 

β)   Η προετοιμασία και η σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για ένταξη έργων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους.

 

γ)   Η ωρίμανση (εκτέλεση) μελετών, η λήψη των απαραίτητων αδειών και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 

δ)   Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για την διερεύνηση και προώθηση νέων αναπτυξιακών δράσεων όπως έργα τεχνολογικής αλλαγής και καινοτομίας, δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενεργειακές δράσεις, δράσεις αποτροπής της εσωτερικής μετανάστευσης, κ.α.

 

ε)   Η δραστηριοποίησή της ως ενδιάμεσου χρηματοοικονομικού συμβούλου προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ιδίως για τη συμμετοχή τους σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής του άρθρου 24 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α/3.12.07).

 

στ)  Η συμμετοχή της στη δημιουργία ταμείων αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α/3.12.07).

 

ζ)   Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α/3.12.07).

 

η)  Η ανάθεση και ευθύνη εκτέλεσης έργων υποδομής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε εξειδικευμένες περιπτώσεις.

 

Στη ΝΟΜΟΣ Α.Ε. δύνανται να απευθύνονται Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί η διαχειριστική επάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 22 του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α/3.12.07). Μετά από αίτημα του δικαιούχου και αποδοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δύνανται να αναληφθούν και έργα  Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τις οποίες έχει επιβεβαιωθεί η διαχειριστική τους επάρκεια.

 

Για τα ανωτέρω (β), (γ) και (η) η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. ενεργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τις εξ αυτού απορρέουσες έννομες σχέσεις ως πληρεξούσιος διαχειριστής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διαχειριζόμενη τους πόρους που προορίζονται για την υλοποίηση του έργου και ευθυνόμενη έναντι της αιτούσας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών διοικητικών αρχών. Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι μελέτες, οι άδειες, τα τεύχη δημοπράτησης, κλπ. παραδίδονται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχα, μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου προς χρήση, το έργο παραδίδεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

 

Οι ανωτέρω ενέργειες αναλαμβάνονται από την ΝΟΜΟΣ Α.E. είτε για μεμονωμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είτε για λογαριασμό ομάδας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όταν πρόκειται για έργα κοινού ενδιαφέροντος.

 

 

 

<!–[if !supportLists]–>3.      <!–[endif]–>Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπούν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Οι  μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

 

 

 

<!–[if !supportLists]–>4.      <!–[endif]–>Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Πέντε μέλη του Δ.Σ. προτείνονται από την ΕΝΑΕ., δύο μέλη από το Υπουργείο Εσωτερικών και δύο μέλη από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Πρόεδρος ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ένα από τα μέλη που προτείνονται από την ΕΝΑΕ. Η πρόταση ορισμού των μελών του Δ.Σ. γίνεται εντός μηνός από σχετική έγγραφη ειδοποίηση από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται από μέλη που ορίζει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

 

 

 

<!–[if !supportLists]–>5.      <!–[endif]–>Η πρόσληψη γενικού διευθυντή γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο γενικός διευθυντής διευθύνει τις εργασίες της, προΐσταται των υπηρεσιών της και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγούμενος προς συζήτηση θέματα.

 

 

 

<!–[if !supportLists]–>6.      <!–[endif]–>Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται :

 

(α) από την αποζημίωση για τις υπηρεσίες της στον τομέα της  διοίκησης και εκτέλεσης έργου και της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και με κριτήριο το ποσό του προϋπολογισμού του έργου που διαχειρίζεται,

 

(β)  από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, η οποία καθορίζεται από το εύρος των υπηρεσιών διοίκησης και εκτέλεσης και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης που προσφέρει

 

(γ) από προγράμματα τεχνικής υποστήριξης που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από εθνικούς πόρους,

 

(δ) από χρηματοδότηση της ΕΝΑΕ. που αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιό της,

 

(ε) από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

 

 

<!–[if !supportLists]–>7.      <!–[endif]–>Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο και τέλος, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 1676/1986.

 

 

 

<!–[if !supportLists]–>8.      <!–[endif]–>Στελέχωση της εταιρείας 

 

(α)     Το προσωπικό της ΝΟΜΟΣ Α.E. προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ της παραγρ.6 του άρθρου 265 του νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ) αναλογικά εφαρμοζόμενων από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως εκάστοτε ισχύει

 

(β)     Οι αποδοχές του προσωπικού της ΝΟΜΟΣ Α.E. καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στις αποδοχές των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα.

 

(γ)     Οι αποσπώμενοι στη ΝΟΜΟΣ Α.E. υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Στη περίπτωση αυτή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος. Το ειδικό επίδομα και οι αποζημιώσεις που χορηγούνται από την ΝΟΜΟΣ Α.Ε. δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1256/1982, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

(δ)     Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων στην ΝΟΜΟΣ Α.E. υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα προέλευσής τους.

 

 

 

<!–[if !supportLists]–>9.      <!–[endif]–>Ειδικότερα θέματα

 

(α)     Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με το προσωπικό της ΝΟΜΟΣ Α.E., ιδίως η αξιολόγηση απόδοσης, η εξέλιξη και ο πειθαρχικός έλεγχος αυτού, ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης που καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά προηγούμενη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΑ.Ε.. Στον Κανονισμό αυτόν υπάγονται ως προς την αξιολόγησή τους και οι αποσπασμένοι στην ΝΟΜΟΣ Α.E. υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μετά τη λήξη της απόσπασης οι αξιολογήσεις και τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται από την ΝΟΜΟΣ Α.E. στον φορέα προέλευσης κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου υπαλλήλου.

 

(β)     Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. καταρτίζεται κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της ισχύουσας σχετικής εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας

 

 (γ)    Η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 225, παράγρ.1β του  νόμου 3463/2006.

 

 

 

<!–[if !supportLists]–>10.  <!–[endif]–>α) Με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών της παραγράφου 1 α καθορίζονται η εξειδίκευση των σκοπών της εταιρείας, τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της, το μετοχικό της κεφάλαιο, αναλυτικές ρυθμίσεις για την ποσοτική και ποιοτική στελέχωσή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα.

 

β) Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.»

 

 

 

 

 

                                                      ¶ρθρο 3

 

                   Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

 

 

 

1. H περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«γ. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού».

 

 

 

i. Η υποπερίπτωση «vi» της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής :

 

«vi. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιομάζα, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Επίσης επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια, εξαιρουμένων των σχεδίων παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μεγαλύτερης από 2MW – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4».

 

 

 

ii. H ρύθμιση της δεύτερης πρότασης της ανωτέρω υποπερίπτωσης i καταλαμβάνει τα επενδυτικά σχέδια των οποίων οι αιτήσεις άδειας παραγωγής υποβάλλονται μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

β. Η υποπερίπτωση «vii» της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

 «vii. Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1». 

 

 

 

γ. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3,  προστίθεται υποπερίπτωση (x) ως εξής:

 

«x. Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας, προερχόμενων από μεταποιητική δραστηριότητα, όπως αυτά ορίζονται με την κοινή Υπουργική απόφαση της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1». 

 

 

 

δ. Η υποπερίπτωση «ii» της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3,  αντικαθίσταται ως εξής :

 

«ii. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων ή ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους χωρίς στο διάστημα της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου, με την προϋπόθεση ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία τεσσάρων (4*) αστέρων – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4».

 

 

 

ε. Η υποπερίπτωση «iii» της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3,  αντικαθίσταται ως εξής :

 

 «iii. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, τα οποία λειτουργούν ή έχουν διακόψει τη λειτουργία τους χωρίς στο διάστημα της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου, με την προϋπόθεση ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία τεσσάρων (4*) αστέρων – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4».

 

 

 

στ. Η υποπερίπτωση «iv» της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3,  αντικαθίσταται ως εξής :

 

«iv. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά στη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας τεσσάρων (4*) αστέρων, με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4».

 

 

 

ζ. Η υποπερίπτωση (viii) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής :

 

«viii. Επενδυτικά σχέδια για την παροχή  υπηρεσιών με την εφαρμογή εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας όπως θα εξειδικευθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4».

 

η.  Η υποπερίπτωση «xiv» της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής :

 

«xiv. Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων, υπόγειων ή και πλωτών σταθμών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης εστεγασμένων ή και ημιεστεγασμένων σταθμών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων τουλάχιστον 30 θέσεων – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Τα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης αυτής δύνανται να πραγματοποιούνται και από ιδιώτες βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου και παραχώρησης χρήσης, με Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού». 

 

 

 

 

 

θ. Στον πρώτο στίχο της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 μετά τις λέξεις «Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από» προστίθενται οι λέξεις «την Εκκλησία της Ελλάδος και Ιερές Μητροπόλεις, ».

 

 

 

ι. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής :

 

«γ) Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, πλην των οριζομένων στην υποπερίπτωση «xxiv» της περίπτωσης (α) της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού».

 

 

 

ια. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής :

 

«ε) Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει δεκαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας».

 

 

 

ιβ. Στη  δεύτερη πρόταση της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 6 του άρθρου 3, η λέξη «πενταετία» αντικαθίσταται με τη λέξη «δεκαετία».

 

 

 

3.α. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής :

 

«Ή εναλλακτικά

 

Φορολογική απαλλαγή

 

Το ποσό της ενίσχυσης λόγω της μη καταβολής του φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών θα είναι ίσο με το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τα ορισθέντα ποσοστά του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης αυτής, ανάλογα με την περιοχή και την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων (γ) και (δ) της ιδίας παραγράφου».   

 

 

 

β. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής :

 

«γ) Στις μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό (10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ».

 

 

 

γ. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής :

 

 

 

«δ. Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ».

 

 

 

δ. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής :

 

«7. Στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού για να ενισχυθούν με το κίνητρο της επιχορήγησης ή και της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και θα υλοποιήσουν στην Περιοχή Α΄ επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων «iii και viii» της περίπτωσης (δ) και της υποπερίπτωσης «iv» της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, παρέχεται κατ΄ εξαίρεση του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, ποσοστό ενίσχυσης 30%.»

 

 

 

 

 

4α.  Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής :

 

«γ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις των επενδυτικών νόμων, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6.8.2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία και υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Η ρύθμιση του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται σε σχέση με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.»

 

 

 

β. Στην αρχή του βΆ εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5, προστίθενται οι λέξεις «Η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Ιερές Μητροπόλεις, ».

 

 

 

γ.i. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του νόμου 3299/2004,  αντικαθίσταται ως εξής :

 

 

 

«6. Έναρξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων – Χαρακτήρας κινήτρου.

 

α. Η έναρξη της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η έναρξη πραγματοποίησης δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής δύναται να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να τεκμηριώνεται πως η αιτούμενη ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη πραγματοποίησης δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

 

β. Οι μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν επιπρόσθετα με την υποβολή της αίτησής τους να προσκομίζουν έγγραφα από τα οποία να τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων τους, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

i) ουσιώδη αύξηση του μεγέθους του επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητάς τους ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

 

ii) ουσιώδη αύξηση του πεδίου εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητάς τους ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

 

iii) ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το επενδυτικό σχέδιο ή τη δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

 

iv) ουσιώδη αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητας,

 

v) το επενδυτικό σχέδιο καθ΄ εαυτό δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη περιφέρεια εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση».

 

 

 

ii. Οι ρυθμίσεις της υποπερίπτωσης i καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής τους στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η προσκόμιση από τις μεγάλες επιχειρήσεις των απαραίτητων εγγράφων για την τεκμηρίωση του χαρακτήρα κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων τους πραγματοποιείται έως την εισαγωγή του θέματος στη Γνωμοδοτική Επιτροπή.

 

 

 

δ. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 5,  προστίθεται περίπτωση  (γ) ως εξής:

 

 

 

«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου για την ενίσχυση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης».

 

 

 

 

 

ε. Η περίπτωση (β) της παρ. 16 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής :

 

«β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται τμήματα της Επικράτειας που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας, στα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους του παρόντος για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων».

 

 

 

5α. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής :

 

«Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με βάση το ύψος τους που για το σκοπό αυτό ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Για την κάθε ως άνω κατηγορία επενδυτικών σχεδίων τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές».

 

 

 

β. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 7 τα δύο εδάφια αριθμούνται ως περίπτωση (α) και προστίθεται περίπτωση (β) ως εξής :

 

 

 

«β. Με Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται οι διαδικασίες, το περιεχόμενο και τα όρια των ελέγχων που διενεργούνται στις επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις υπήχθησαν στις διατάξεις των νόμων 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990 από τα κατά περίπτωση αρμόδια Όργανα Ελέγχου.

 

Για τη διαμόρφωση του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομίας Επιτροπή από στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και από εκπροσώπους φορέων ειδικών σε θέματα ελέγχου επιχειρήσεων.

 

Οι δαπάνες αποζημιώσεων των εργασιών της ανωτέρω Επιτροπής θα καλυφθούν από τις πιστώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 18 του άρθρου αυτού».

 

 

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10, προστίθεται περίπτωση Δ ως εξής:

 

«Δ. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ οφείλουν, για διάστημα πέντε ετών από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, καθώς και της εγκριτικής απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση έκαστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης  και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) ετών.

 

Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της περίπτωσης αυτής».  

 

 

 

7. Όπου στο κείμενο του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 ή στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001, όπως ισχύουν, νοείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

 

¶ρθρο  4

 

Ρυθμίσεις θεμάτων των επενδυτικών νόμων και του α.ν. 89/1967 όπως ισχύει.

 

 

 

1. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 μέχρι την 30η Ιουνίου 2007.

 

 

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 3631/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής :

 

«Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν και για όσες επενδύσεις έχει παρέλθει η εξάμηνη προθεσμία υποβολής του αιτήματος παράτασης από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, χωρίς αυτές να έχουν εμπροθέσμως ολοκληρωθεί και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής. Στην περίπτωση αυτή η εξάμηνη προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος».

 

 

 

3. Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων  2601/98 και 3299/2004 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οφείλουν, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του διαστήματος των πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσής τους, να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στις διατάξεις των νόμων 2601/1998 και 3299/2004 αντίστοιχα, καθώς και της εγκριτικής απόφασής τους.

 

Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της περίπτωσης αυτής.  

 

 

 

 

 

4. Η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αριθμό 45806/8.10.2008 (ΦΕΚ ΒΆ 2141/15.10.2008), που έχει εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης β της παραγράφου 16 του άρθρου 5 του νόμου 3299/2004, διατηρείται σε ισχύ έως την αντικατάσταση ή την τροποποίησή της.

 

 

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3427/2005, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

«Οι αποζημιώσεις του Προέδρου, των μελών, των Γραμματέων και των Εισηγητών της Επιτροπής της παραγράφου αυτής, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και προέρχονται από τις πιστώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει.

 

Με ίδιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά».

 

 

 

6α. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν.27/1975, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής :

 

«Τα παραπάνω γραφεία ή υποκαταστήματα απολαμβάνουν των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου διευκολύνσεων και απαλλαγών, εφόσον καλύπτουν με εισαγωγή συναλλάγματος ή ευρώ:

 

α. Τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας τους στην Ελλάδα με ισόποσο τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δολλαρίων Η.Π.Α. και

 

β. Όλες γενικά τις πληρωμές στην Ελλάδα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων».

 

 

 

β. Η ρύθμιση της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου έχει ισχύ από την 1.1.2007 και καταλαμβάνει και τις επιχειρήσεις που ήδη έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/75, όπως έχει τροποποιηθεί.

 

 

 

7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Επιχειρήσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 7 του παρόντος άρθρου, οι οποίες διαχειρίζονται πλοία με ελληνική σημαία, δύνανται κατ΄ εξαίρεση να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που διενεργούνται από το Υπουργείο Εθνικής ¶μυνας και να εισπράττουν το ναύλο σε ευρώ. Ο εισπραττόμενος για τις ανωτέρω μεταφορές ναύλος δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λοιπών δαπανών εκτός των ετήσιων δαπανών λειτουργίας του γραφείου στην Ελλάδα .»

 

 

 

8. Η  παράγραφος 9 του άρθρου 25 του ν. 27/1975  που προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3550/2007 (ΦΕΚ 72 Α) καταργείται και οι παράγραφοι 10 και 11 αριθμούνται σε 9 και 10.

 

 

 

9. Το άρθρο 23 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ ΑΆ 251), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Το κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 420/1991 (ΦΕΚ 153 Α) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών επιχορηγείται ετησίως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του ορίου πληρωμών των μη συγχρηματοδοτούμενων  έργων καθενός από τα Υπουργεία αυτά.»

 

KΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Aνάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) και Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)

 

 

 

¶ρθρο 5

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π .Δ. 383/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

            «2. Ο ΟΑΔΥΚ εδρεύει στο Δήμο Νέας Κυδωνίας Χανίων.»

 

2. Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 383/1979, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

«3. Εφόσον η μεταβίβαση της προηγούμενης παραγράφου δε συντελέσθηκε για οποιονδήποτε λόγο μέχρι την 1.1.2009 οι μετοχές παραμένουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δημόσιο και ακυρώνεται οποιαδήποτε τυχόν διαδικασία είχε κινηθεί για τη μεταβίβασή τους. Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς της ανωτέρω παραγράφου δύνανται να μεταβιβάσουν εν όλω ή εν μέρει τις μετοχές τους προς το Δημόσιο λόγω πωλήσεως έως την 31/12/2008.»

 

3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 383/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

            «1. Σκοπός του Οργανισμού είναι:

 

α) Η εκπόνηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων ανάπτυξης των Νομών Χανίων και Ρεθύμνης, η μελέτη, η χρηματοδότηση, η εκτέλεση, η λειτουργία και η αξιοποίηση έργων κοινωφελών και δημοσίου εν γένει ενδιαφέροντος που του ανατίθενται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, με αποφάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Χανίων και Ρεθύμνης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών νομικών ή φυσικών προσώπων.

 

β) Η ανάληψη πάσης φύσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 849/1978.

 

γ) H μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει.

 

δ) H προετοιμασία, η διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και η διοίκηση μελέτης ή έργου, ο καθορισμός των γενικών και τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, η διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, η εποπτεία της διοίκησης ή και η διοίκηση των συμβάσεων, η έγκριση των μελετών και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ε) Η ανάληψη της συντήρησης, λειτουργίας, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης έργων εγγείων βελτιώσεων και αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων καθώς και υγρών αποβλήτων.

 

            2. Ο Οργανισμός είναι αποκλειστικώς αρμόδιος για την συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των έργων εγγείων βελτιώσεων, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδατικών πόρων που του είχαν ανατεθεί μέχρι την 1.1.2009 ακόμη και εάν οι αρμοδιότητες αυτές είχαν κατά καιρούς ανατεθεί με οποιαδήποτε διάταξη στο δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οιασδήποτε μορφής.

 

            3. Για την επίτευξη του σκοπού του, όπως έχει καθορισθεί από τις καταστατικές του διατάξεις, ο Οργανισμός δύναται να ιδρύει μόνος του ή από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οιασδήποτε μορφής, καθώς και να συμπράττει με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό μορφή κοινοπραξίας.»

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 383/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

            «1. Η διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Οργανισμού ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη:

 

α) Το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Kρήτης, ως Πρόεδρο, τον οποίο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Νομάρχης Χανίων.

 

β) Το Νομάρχη Χανίων με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Το Νομάρχη Ρεθύμνης με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Εκπρόσωπο του  Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.

 

ε) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τον αναπληρωτή του.

 

στ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.

 

ζ) Εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του Νομού Χανίων, με τον αναπληρωτή του.

 

η) Εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του Νομού Ρεθύμνης, με τον αναπληρωτή του.

 

θ) Εκπρόσωπο του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Χανίων, με τον αναπληρωτή του.

 

ι) Εκπρόσωπο του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Ρεθύμνης, με τον αναπληρωτή του.

 

ια) Εκπρόσωπο του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.

 

ιβ) Εκπρόσωπο του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.

 

ιγ) Εκπρόσωπο του Σωματείου εργαζομένων του Οργανισμού, με  τον αναπληρωτή του.

 

ιδ) Εκπρόσωπο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου του Νομού Χανίων, με τον αναπληρωτή του.

 

ιε) Εκπρόσωπο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου του Νομού Ρεθύμνης, με τον αναπληρωτή του.

 

ιστ) Εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, μόνιμο κάτοικο του Νομού Χανίων ή του Νομού Ρεθύμνης, με τον αναπληρωτή του.

 

ιζ) Εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, μόνιμο κάτοικο του Νομού Χανίων ή του Νομού Ρεθύμνης, με τον αναπληρωτή του.

 

ιη) Εκπρόσωπο των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Χανίων, με τον αναπληρωτή του.

 

ιθ) Εκπρόσωπο των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης, με τον αναπληρωτή του.

 

            Οι φορείς, οι οποίοι ορίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται εντός μηνός από της σχετικής εγγράφου ειδοποιήσεως από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται από μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών.

 

            Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του Π.Δ. 383/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«7. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεως του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον ορισμό και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Οργανισμός εξακολουθεί να διοικείται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιό του, παρατεινόμενης της θητείας του για όσο διάστημα απαιτείται.»

 

6. Στο άρθρο 16 του Π.Δ. 383/1979, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

 

«4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης του Οργανισμού.»

 

7. Το στοιχείο ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 383/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«ε) εκ του κρατικού προϋπολογισμού από την ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.»

 

8. Το στοιχείο η) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 383/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

            «η) από τους δικούς του πόρους. Ως πόροι του Οργανισμού νοούνται, μεταξύ άλλων, τα πάσης φύσεως έσοδα από τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων οποιασδήποτε φύσεως και αντικειμένου που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό ή ανήκουν στην αρμοδιότητά του ή αναλαμβάνει καθΆ οιονδήποτε τρόπο,»

 

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 383/1979 προστίθενται τα στοιχεία θ), ι) και ια) ως εξής:

 

«(θ) από προγράμματα τεχνικής υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως και αντικειμένου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή / και από εθνικούς πόρους,

 

(ι) από τη χρηματοδότηση ή το οικονομικό αντάλλαγμα που λαμβάνει στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ή των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν,

 

(ια) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.»

 

10. Στο άρθρο 22 του Π.Δ. 383/1979 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

            «3. Για τους πόρους του Οργανισμού, που προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι αξιολογήσεις των προτάσεων του Οργανισμού διενεργούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία στη συνέχεια εισηγείται σχετικά στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

 

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 125/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

            «2. Ο ΟΑΝΑΚ εδρεύει στο δήμο Ηρακλείου.»

 

12. Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 125/1991, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

«Οι φορείς της ανωτέρω παραγράφου δύνανται να μεταβιβάσουν εν όλω ή εν μέρει τις μετοχές τους προς το Δημόσιο λόγω πωλήσεως έως την 31/12/2008.»

 

13. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 125/1991 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

            «1. Σκοπός του Οργανισμού :

 

α) Η εκπόνηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων ανάπτυξης των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, η μελέτη, η χρηματοδότηση, η εκτέλεση, η λειτουργία και η αξιοποίηση έργων κοινωφελών και δημοσίου εν γένει ενδιαφέροντος που του ανατίθενται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων `Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, με αποφάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ηρακλείου και Λασιθίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών νομικών ή φυσικών προσώπων.

 

β) Η ανάληψη πάσης φύσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 849/1978.

 

γ) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει

 

δ) Η προετοιμασία, η διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και η διοίκηση μελέτης ή έργου, ο καθορισμός των γενικών και τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, η διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, η εποπτεία της διοίκησης ή και η διοίκηση των συμβάσεων, η έγκριση των μελετών και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ε) Η ανάληψη της συντήρησης, λειτουργίας, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης έργων εγγείων βελτιώσεων και αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων καθώς και υγρών αποβλήτων.

 

            2. Ο Οργανισμός είναι αποκλειστικώς αρμόδιος για την συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των έργων εγγείων βελτιώσεων, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδατικών πόρων που του είχαν ανατεθεί μέχρι την 1.1.2009, ακόμη και εάν οι αρμοδιότητες αυτές είχαν κατά καιρούς ανατεθεί με οποιαδήποτε διάταξη στο δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οιασδήποτε μορφής.

 

            3. Για την επίτευξη του σκοπού του, όπως έχει καθορισθεί από τις καταστατικές του διατάξεις, ο Οργανισμός δύναται να ιδρύει μόνος του ή από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οιασδήποτε μορφής, καθώς και να συμπράττει με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό μορφή κοινοπραξίας.»

 

14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 125/1991 όπως ισχύει, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

            «1. Η διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Οργανισμού ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη:

 

α) Το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Kρήτης, ως Πρόεδρο, τον οποίο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Νομάρχης Ηρακλείου.

 

β) Το Νομάρχη Ηρακλείου και με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Το Νομάρχη Λασιθίου με τον αναπληρωτή του.

 

δ) Εκπρόσωπο του  Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.

 

ε) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τον αναπληρωτή του.

 

στ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.

 

ζ) Εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του Νομού Ηρακλείου, με τον αναπληρωτή του.

 

η) Εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του Νομού Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του.

 

θ) Εκπρόσωπο του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Ηρακλείου, με τον αναπληρωτή του.

 

ι) Εκπρόσωπο του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του.

 

ια) Εκπρόσωπο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.

 

ιβ) Εκπρόσωπο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.

 

ιγ) Εκπρόσωπο του Σωματείου εργαζομένων του Οργανισμού, με  τον αναπληρωτή του.

 

ιδ) Εκπρόσωπο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου του Νομού Χανίων, με τον αναπληρωτή του.

 

ιε) Εκπρόσωπο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου του Νομού Ρεθύμνης, με τον αναπληρωτή του.

 

ιστ) Εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, μόνιμο κάτοικο του Νομού Ηρακλείου ή του Νομού Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του.

 

ιζ) Εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, μόνιμο κάτοικο του Νομού Ηρακλείου ή του Νομού Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του.

 

ιη) Εκπρόσωπο των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, με τον αναπληρωτή του.

 

ιθ) Εκπρόσωπο των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του.

 

            Οι φορείς, οι οποίοι ορίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται εντός μηνός από της σχετικής εγγράφου ειδοποιήσεως από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται από μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών.

 

            Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 

15 Η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του Π.Δ. 125/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«6. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεως του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον ορισμό και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Οργανισμός εξακολουθεί να διοικείται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιό του, παρατεινόμενης της θητείας του για όσο διάστημα απαιτείται.»

 

16. Στο άρθρο 16 Π.Δ. 125/1991, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

 

            «4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης του Οργανισμού.»

 

17. Το στοιχείο ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 125/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«ε) εκ του κρατικού προϋπολογισμού από την ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.»

 

18. Το στοιχείο η) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 125/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

            «η) από τους δικούς του πόρους. Ως πόροι του Οργανισμού νοούνται, μεταξύ άλλων, τα πάσης φύσεως έσοδα από τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων οποιασδήποτε φύσεως και αντικειμένου που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό ή ανήκουν στην αρμοδιότητά του ή αναλαμβάνει καθΆ οιονδήποτε τρόπο.»

 

19. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 125/1991 το στοιχείο θ), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

«θ) από προγράμματα τεχνικής υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως και αντικειμένου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή / και από εθνικούς πόρους,»

 

20. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 125/1991 όπως ισχύει, προστίθενται νέα στοιχεία ι) και ια ως εξής:

 

ι) από τη χρηματοδότηση ή το οικονομικό αντάλλαγμα που λαμβάνει στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ή των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει,

 

(ια) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.»

 

21. Στο άρθρο 22 του Π.Δ. 125/1991, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

                        «3. Για τους πόρους του Οργανισμού, που προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι αξιολογήσεις των προτάσεων του Οργανισμού διενεργούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία στη συνέχεια εισηγείται σχετικά στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

 

22. Καταργούμενες διατάξεις

 

            Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

 

            (α) Το εδάφιο ι΄ του άρθρου 8 του π.δ. 383/1979, το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 303/1998.

 

            (β) Το εδάφιο ι΄ του άρθρου 8 του π.δ. 125/1991, το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 8 του π.δ. 304/1998,

 

            (γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του π.δ. 383/1979, η οποία είχε αντικατασταθεί τελευταίως με το άρθρο 3 του π.δ. 316/1984,

 

            (δ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του π.δ. 125/1991.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

Λοιπές διατάξεις

 

΄Αρθρο 6

 

Στο άρθρο 34 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄130) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής :

 

«4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «΄Ιδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη», το οποίο επιχορηγείται από το έτος 2009 και εφεξής.»

 

΄Αρθρο 7

 

Το άρθρο 8 περιπτ. ια΄ του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α 9) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύς του ως ακολούθως:

 

«ια)  Για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους, τα Μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τα Κοινωφελή Ιδρύματα, τα ιδρύματα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1610/1986 (ΦΕΚ Α 89), οι ξένες αρχαιολογικές και γεωργικές Σχολές καθώς και τα μη κερδοσκοπικά σωματεία που επιδιώκουν αποδεδειγμένα εκπαιδευτικούς σκοπούς και τα σχολεία τους έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα προς τα δημόσια»

 

΄Αρθρο 8

 

Οι διατάξεις των εδαφίων δ, ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970 όπως ισχύει, εφαρμόζονται και στις απαιτήσεις από σχέση έμμισθης εντολής επί του αδιανέμητου προϊόντος της εκκαθάρισης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

΄Αρθρο 9

 

΄Εναρξη ισχύος

 

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 

 

 

                                                                                                        

 

                                                                              

 

                                                                                        Αθήνα,    Ιανουαρίου  2009

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

              ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        

 

 

 

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                         ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

 

 

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Στο σ.ν.

 

«Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων

 

¶ρθρο 1

 

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3614/2007

 

Παράγραφος 1

 

Η σύσταση και λειτουργία των ειδικών υπηρεσιών δυνάμει του Ν.2860/2000 και του Ν. 3614/2007, καθώς και όσων υπηρεσιών συστήνονται κατΆ εξουσιοδότηση των ανωτέρω νόμων εξυπηρετεί ιδιαίτερο σκοπό, ο οποίος είναι αυτός της αποτελεσματικής διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι κάθε ειδική υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει, οι δαπάνες που η σύσταση και λειτουργία τους συνεπάγεται σε βάρος του δημοσίου καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικό Αριθμού Εξόδου 8000) από της δημοσίευσής τους με εξαίρεση τις αποδοχές των υπαλλήλων τους που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3528/2007, οι οποίες καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό από τους οικείους Κωδικούς Αριθμού Εξόδου. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από έργα και προγράμματα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα προγράμματα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής καταρτίζονται ετησίως και υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών από τις αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες και διακρίνονται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και στο σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους.

 

Με την ανωτέρω ρύθμιση καλύπτεται η υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/A’/22-4-2005), όπως κάθε φορά ισχύει, για τις Υπουργικές Αποφάσεις σύστασης ή αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2860/2000 και του Ν. 3614/2007.

 

 

 

Παράγραφος 2

 

Ο Ν.3614/2007, ο οποίος ρυθμίζει θέματα διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 3η Δεκεμβρίου 2007, μετά την ψήφισή του από τη Βουλή των Ελλήνων. Στο άρθρο 10, παράγραφος 4 εδάφιο (δ) προβλέπει τη σύσταση διϋπουργικής επιτροπής για το συντονισμό της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων:«Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκληση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού κα οι Προϊστάμενοι των οικείων Ειδικών Υπηρεσιών.

 

Μεταγενέστερα, με την υπΆ αριθ. Οικ (ΦΕΚ 155/Β/01.02.2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομίας και Οικονομικών συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», καθώς και Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επικεφαλής της Ειδικής Γραμματείας, ορίζεται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος εποπτεύει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρείται αναγκαία η συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα για τη διοικητική Μεταρρύθμιση στην προαναφερόμενη Επιτροπή.

 

 

 

Παράγραφος 3

 

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι να διασφαλιστεί πλήρης, επαρκής και άμεση ενημέρωση του ΓΛΚ για τις χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος της πορείας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

 

 

Παράγραφος 4

 

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι να καλύψει το κενό που υπάρχει στο Νόμο για την απαλλαγή από τα καθήκοντα των Προϊσταμένων των Ειδικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο. Δεδομένoυ ότι οι Ειδικές Υπηρεσίες στελεχώνονται όχι μόνο από δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και από υπαλλήλους της ΜΟΔ Α.Ε., κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη ειδικής διάταξης.

 

 

 

Παράγραφος 5

 

Με την εν λόγω διάταξη ρυθμίζεται το θέμα της δυνατότητας των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι τουλάχιστον για ένα (1) έτος στις ειδικές υπηρεσίες των Περιφερειών να μετατάσσονται σε αυτές με αίτησή τους που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών αυτών και για τη συνέχεια και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, δεδομένης και της υποστελέχωσης ορισμένων Περιφερειών, λόγω του νησιωτικού ή απομακρυσμένου χαρακτήρα τους.

 

 

 

Παράγραφος 6

 

3.  Με την τροποποίηση αυτή, η ΜΟΔ Α.Ε. παύει να υπάγεται στο καθεστώς των ΔΕΚΟ. Η ένταξη της ΜΟΔ Α.Ε. στις ΔΕΚΟ με το νόμο 3614/2007 αποσκοπούσε στο να ρυθμίζεται η λειτουργία της ΜΟΔ Α.Ε. κατά τρόπο αντίστοιχο με τη λειτουργία των άλλων εταιριών-ΔΕΚΟ που ελέγχονται από το Δημόσιο. Όμως η ένταξη των διαδικασιών ΔΕΚΟ στις δομές της ΜΟΔ Α.Ε. απεδείχθη ότι θέτει σε κίνδυνο κάποια βασικά θετικά χαρακτηριστικά της ΜΟΔ Α.Ε., όπως είναι η ευελιξία και η ταχύτητα που είναι απολύτως απαραίτητες για τη διαχείριση των κοινοτικών πλαισίων στήριξης. Καθώς η ΜΟΔ Α.Ε. αποτελεί βασικό κινητήριο μοχλό της ορθής λειτουργίας του ΕΣΠΑ, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, κρίθηκε σκόπιμο να ανακληθεί η υπαγωγή της στις ΔΕΚΟ και να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς το οποίο έχει αφομοιωθεί πλήρως από τη ΜΟΔ Α.Ε.

 

 

 

Παράγραφος 7

 

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι της ΜΟΔ Α.Ε. δεν θα ασκούν άλλη παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα παρά μόνο κατΆ εξαίρεση και κατόπιν ειδικής άδειας του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε. Η υποχρεωτική και κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου, παροχή ειδικής άδειας παρέχει στη ΜΟΔ Α.Ε. ένα επιπλέον εργαλείο ελέγχου της επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκούν οι εργαζόμενοί της, ενώ παράλληλα θέτει το πλαίσιο της αποδεκτής άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η ισότιμη κατά το δυνατό αντιμετώπιση των στελεχών της ΜΟΔ Α.Ε.

 

 

 

Παράγραφος 8

 

Η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση ερμηνευτικών ζητημάτων που είχαν προκύψει κατά την εφαρμογή της ισχύουσας και ήδη τροποποιούμενης διάταξης.

 

 

 

Παράγραφος 9

 

Σκοπός της ρύθμισης είναι η διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας ορισμού των μελών της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. Ίδια ρύθμιση γίνεται και για την ΝΟΜΟΣ Α.Ε.

 

 

 

¶ρθρο 2

 

Ίδρυση ΝΟΜΟΣ Α.Ε.

 

Βασικοί στόχοι του παρόντος άρθρου είναι η αντιμετώπιση των αδυναμιών που διαπιστώθηκαν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο κατά την εκτέλεση έργων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (ΝΑ) και η ενίσχυσή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στην ευθύνη εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων τοπικής εμβέλειας. Η ενδυνάμωση των θεσμών της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης προϋποθέτει ισχυρούς εκτελεστικούς φορείς οι οποίοι θα διασφαλίζουν την έγκαιρη υλοποίηση των έργων των ΝΑ στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα μέσω μηχανισμών που λειτουργούν στον πλησιέστερο προς αυτούς επίπεδο. Η δημιουργία της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. αποτελεί βασική έκφραση της πολιτικής βούλησης για την αποτελεσματική αποκέντρωση της εκτέλεσης και διαχείρισης έργων με στόχο τη διασφάλιση της ισόρροπης εθνικής ανάπτυξης.

 

Προκειμένου να υποστηριχθούν οι ΝΑ στην προετοιμασία της ένταξης έργων τους σε συχγρηματοδοτούμενα ή εθνικά προγράμματα, αλλά και στην ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων τους αλλά και προκειμένου να υποστηριχθεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των Περιφερειών, συνιστάται με το άρθρο αυτό ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΝΟΜΟΣ Α.Ε.. Η εταιρία αυτή θα λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με έσοδα που θα προέρχονται κυρίως από ανταποδοτικούς πόρους και θα εποπτεύεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Μέσω της δημιουργίας της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. με την πλειοψηφία του ΔΣ της από τους φορείς της αυτοδιοίκησης ενισχύεται πραγματικά ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, παρέχοντας στους τοπικούς φορείς τις ευκαιρίες ενεργητικής συμμετοχής και ευθύνης στην πραγμάτωση των αναπτυξιακών έργων.

 

Μέσω της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων που κρίνονται αναγκαία σε τοπικό επίπεδο αλλά λόγω του ότι οι αρμόδιοι φορείς δεν διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και διαχειριστική επάρκεια ακυρώνεται ή επιβραδύνεται σημαντικά η εκτέλεσή τους. Επίσης μέσω της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. θα διασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα και το χαμηλότερο κόστος παραγωγής έργων δεδομένου ότι η λειτουργία της θα εγγυάται τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και την εφαρμογή των κανόνων χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στην υλοποίηση των έργων.

 

Ειδικότερα στο συγκεκριμένο άρθρο θεσμοθετείται το καταστατικό της ΝΟΜΟΣ Α.Ε., το οποίο περιλαμβάνει τους σκοπούς της, την διάρκεια και την έδρα, τους πόρους, τον οικονομικό έλεγχο, τις απαλλαγές από φόρους, τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της, την στελέχωση και λειτουργία της καθώς και ειδικά θέματα σχετικά με το προσωπικό και την λειτουργία της.

 

Από τις ειδικότερες διατάξεις της ειδικότερη μνεία πρέπει να γίνει στο ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο ενώ προβλέπεται να διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε μέλη προτεινόμενα από την ΕΝΑ.Ε., ένα εκ των οποίων θα είναι και πρόεδρος του Δ.Σ., δύο μέλη από το ΥΠΕΣ και δύο από το ΥΠΟΙΟ. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Αθήνα, ενώ είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων με απόφαση του Δ.Σ. Η στελέχωση της εταιρίας θα γίνει με αποσπάσεις προσωπικού από τον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και με προσλήψεις προσωπικού.

 

                                                                                          

 

¶ρθρο 3

 

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει

 

Παράγραφος 1

 

Η φορολογική απαλλαγή αποτελεί μορφή ενίσχυσης που δύναται να επιλέγεται από τις  επιχειρήσεις όταν υλοποιούν επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004 και συνίσταται στο δικαίωμα που αποκτά ο φορέας της επένδυσης να μην καταβάλει φόρο για τα κέρδη της εταιρείας του που δεν θα διανείμει, σχηματίζοντας συγχρόνως  αφορολόγητο αποθεματικό. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, σε συνδυασμό με αυτήν της παραγράφου 3α του παρόντος άρθρου, αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής, δημιουργώντας ένα σημαντικό κίνητρο προς τις επιχειρήσεις για να χρησιμοποιούν τη φοροαπαλλαγή αντί για την επιχορήγηση. Συγκεκριμένα, με τις εν λόγω ρυθμίσεις το ποσό της φοροαπαλλαγής βάσει του νόμου 3299/2004 θα είναι ίσο με το ποσό της επιχορήγησης με βάση τη νέα διάταξη του ίδιου νόμου. Η αυξημένη ωφέλεια που θα προκύπτει για τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό και με τις επιπρόσθετες διευκολύνσεις που προβλέπονται από τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού για την εφαρμογή του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής, π.χ. μη υποβολή αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, υλοποίηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης στη διάρκεια μιας πενταετίας κλπ, καθιστούν το εν λόγω κίνητρο περισσότερο ελκυστικό για τους επενδυτές, ενώ παράλληλα περιορίζεται η γραφειοκρατία.

 

 

 

Παράγραφος 2

 

Με την παράγραφο αυτή προστίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 3 «Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια» του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει, νέες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή παρέχονται συγκεκριμένες διευκρινίσεις και γίνονται εξειδικεύσεις σε υφιστάμενες. Ειδικότερα :

 

<!–[if !supportLists]–>-  <!–[endif]–>περ. α. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, εφόσον η αποκτώμενη από την επένδυση ισχύς θα είναι έως 2MW

 

Μέχρι σήμερα, λόγω της ελκυστικής τιμής πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν κατατεθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) αιτήσεις για την αδειοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων πολύ μεγαλύτερης ισχύος από την προγραμματισθείσα για τα αμέσως επόμενα έτη. Παράλληλα, κατά την υλοποίηση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων επιτυγχάνονται ανταγωνιστικότερες τιμές σχετικά με την κοστολόγηση του απαραίτητου εξοπλισμού που προμηθεύεται η επιχείρηση. Επίσης, δημιουργούνται σημαντικές οικονομίες κλίμακας εν αντιθέσει με τις μικρότερες σε μέγεθος επενδύσεις, για τις οποίες η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων καθίσταται αναγκαία τις περισσότερες φορές για τη βιωσιμότητά τους.

 

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία οι αιτήσεις προς τη Ρ.Α.Ε. για τη χορήγηση αδειών παραγωγής υποβάλλονται μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

-περ. β. Η αρχική διάταξη προέβλεπε τη χορήγηση ενισχύσεων για την αφαλάτωση νερού μόνο για την «παραγωγή πόσιμου ύδατος». Λόγω των φαινομένων λειψυδρίας κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθεί η δραστηριότητα αυτή. Εξάλλου για την πλειονότητα των χρήσεων δεν απαιτείται το αφαλατωμένο νερό να φθάνει την ποιότητα του πόσιμου.

 

<!–[if !supportLists]–>-  <!–[endif]–>περ. γ. Τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα, τα οποία έχουν υποστεί προηγούμενη μεταποιητική δραστηριότητα.

 

Στο νόμο 3299/2004, όπως ισχύει, περιλαμβάνονται τα επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας, μη προερχόμενων από μεταποιητική δραστηριότητα, ενώ ακόμη ενισχύονται και οι επενδύσεις της μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενή τομέα π.χ. ίδρυση οινοποιείου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα καταστεί δυνατή η χορήγηση ενισχύσεων για τη δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιχειρηματικών μονάδων με αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία π.χ. λάδι, κρασί, κλπ. και τα οποία θα συσκευάζονται και θα τυποποιούνται με σκοπό τη διάθεσή τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

 

– περ. δ, ε, στ, ια και ιβ. Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θέτουν ως προϋπόθεση την αναβάθμιση των ξενοδοχείων σε κατηγορίες ανώτερες από τις ισχύουσες διατάξεις, στο πλαίσιο της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού τους. Με την περίπτωση ια γίνεται προσαρμογή του κειμένου στις αλλαγές που επέρχονται με τις περιπτώσεις δ, και ε, και , ενώ για να είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει, επενδυτικού σχεδίου που αφορά εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας ολοκληρωμένης μορφής επιμηκύνεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στα δέκα έτη από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού.

 

<!–[if !supportLists]–>-      <!–[endif]–>περ. ζ. Γίνεται τροποποίηση και διασαφήνιση τις ισχύουσας ρύθμισης που αναφέρεται στα «επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας». Περαιτέρω εξειδίκευση θα γίνει με την έκδοση κανονιστικής απόφασης.

 

Κατά την εφαρμογή τις υφιστάμενης ρύθμισης δημιουργήθηκαν προβλήματα ως προς τον προσδιορισμό του ακριβούς πεδίου εφαρμογής της, τα οποία επιλύονται με την προτεινόμενη ρύθμιση. Ειδικότερα, με τη νέα ρύθμιση και με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα ορισμού τομέων ή κλάδων τις οικονομίας που θα υπάγονται σε αυτή, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε αναγκών και των εξελίξεων της σύγχρονης τεχνολογίας.

 

Σε κάθε περίπτωση, για την υπαγωγή των εν λόγω επιχειρηματικών προτάσεων στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 θα απαιτείται ο χαρακτηρισμός από την Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης των υπηρεσιών ως «εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας». 

 

<!–[if !supportLists]–>-      <!–[endif]–>περ. η. Η ισχύουσα ρύθμιση περιλαμβάνει ως ενισχυόμενη, με τα κίνητρα του επενδυτικού νόμου 3299/2004, επιχειρηματική δραστηριότητα, μόνο την ίδρυση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών αυτοκινήτων, ενώ με την προτεινόμενη τροποποίηση θα δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού και επενδυτικά σχέδια επέκτασης υφιστάμενων σταθμών, με την προϋπόθεση ότι θα επέρχεται αύξηση τις χωρητικότητάς τους άνω των 40 θέσεων πλέον των επιβαλλόμενων από το Γ.Ο.Κ. για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και άνω των 30 θέσεων για τα φορτηγά ή λεωφορεία και άλλα βαρέα οχήματα.

 

Με την πρόταση αυτή επιδιώκεται η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας δημιουργίας νέων χώρων οργανωμένης στάθμευσης ιδιωτικών αυτοκινήτων προκειμένου να υπάρξει, κατά το δυνατόν, κάλυψη των επιτακτικών αναγκών για θέσεις «parking» που παρουσιάζονται κυρίως στα αστικά κέντρα και συνακόλουθα συμβολή στην  αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. 

 

Παράλληλα, στο τελευταίο εδάφιο διευκρινίζεται ότι φορείς επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης αυτής μπορούν να είναι και ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τις οποίες απαιτείται η σύναψη σύμβασης με Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθμού για την εκτέλεση της κατασκευής σταθμού αυτοκινήτων. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις υλοποιούνται επί ακινήτων του ιδίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, π.χ. του Δήμου, το οποίο για το σκοπό αυτό και με την προβλεπόμενη διαδικασία, π.χ. δημόσιος διαγωνισμός, αναλαμβάνει τη σχετική πρωτοβουλία. 

 

– περ. θ.  Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα και στο Νομικό Πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και στις Ιερές Μητροπόλεις να υλοποιούν, όπως μέχρι σήμερα προβλέπεται για τις Ιερές Μονές, επενδυτικά σχέδια.

 

 

 

 περ. ι. Με την περίπτωση αυτή βελτιώνεται η διατύπωση της περίπτωσης γ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 προκειμένου να καταγραφεί ως εξαίρεση στη γενική απαγόρευση της ενίσχυσης της αγοράς οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, η δυνατότητα που είχε ήδη θεσπιστεί με το άρθρο 37 του νόμου 3522/2006, να αποτελεί δηλαδή ενισχυόμενη δαπάνη και η αγορά των γηπέδων έως 10% των ενισχυόμενων δαπανών της επένδυσης, αποκλειστικά για τις μικρές επιχειρήσεις.

 

Παράγραφος 3

 

περ. α. Αφορά τη νέα μέθοδο υπολογισμού των ποσοστών του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής, σε συσχέτιση με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η υφιστάμενη ρύθμιση του νόμου 3299/2004 προβλέπει ότι το ύψος του αφορολόγητου ποσού που θα έχει τη δυνατότητα να εγγράψει στα λογιστικά βιβλία της η επιχείρηση θα είναι ποσοστό ή το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, ανάλογα με το είδος του επενδυτικού σχεδίου και της περιοχής υλοποίησής του. Ενδεικτικά: για επενδυτικό σχέδιο δημιουργίας σταθμού αυτοκινήτων (Κατηγορία 1) στην Αττική (Περιοχή Α΄) από μεγάλη επιχείρηση, συνολικού ενισχυόμενου κόστους π.χ. 120.000 ευρώ, που σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α το ποσοστό φορολογικής απαλλαγής ορίζεται στο 60%, το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό είναι (120.000 Χ 60% = ) 72.000 ευρώ, και θα αποτελέσει αφορολόγητο αποθεματικό από μη διανεμόμενα κέρδη της επιχείρησης. Εν συνεχεία η πραγματική ωφέλεια/ ενίσχυση της επιχείρησης που θα προκύψει από τη μη καταβολή του φόρου εξαρτάται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογία για την κάθε νομική μορφή του φορέα της επένδυσης. Επομένως με βάση το προηγούμενο παράδειγμα σε Α.Ε. (φορολογικός συντελεστής 25%) η ενίσχυση θα ανέλθει τελικά στο ποσό των 72.000 Χ 25% = 18.000 ευρώ.

 

 

 

Με τη συνδυασμένη εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μεταβάλλεται η μέθοδος υπολογισμού του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής κατά τρόπο ώστε το ύψος της πραγματικής ωφέλειας της επιχείρησης να είναι ίσο με το ποσό που θα της καταβαλλόταν ως επιχορήγηση, εφόσον υπέβαλε αίτημα υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει. Ενδεικτικά, στο ανωτέρω παράδειγμα και για το επενδυτικό σχέδιο της δημιουργίας σταθμού αυτοκινήτων στην περιοχή της Αττικής το ποσοστό επιχορήγησης που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1α του νόμου 3299/2004 είναι 20% και συνεπώς η καταβαλλόμενη ενίσχυση θα ανέλθει στο ποσό των (120.000 ευρώ Χ 20% =) 24.000 ευρώ.

 

Το ίδιο ακριβώς ποσό των 24.000 ευρώ θα συνιστά το φόρο εισοδήματος από την καταβολή του οποίου θα απαλλαγεί η ίδια επιχείρηση με βάση τις νέες διατάξεις για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο. Συνεπώς το συγκεκριμένο ποσό θα αντιστοιχεί σε μη καταβολή φόρου εισοδήματος από τα μη διανεμόμενα κέρδη της επιχείρησης, ενώ το αφορολόγητο αποθεματικό που θα έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει θα ανέλθει στα 96.000 ευρώ δεδομένου ότι 96.000 Χ 25% ισχύων φορολογικός συντελεστής για τις Α.Ε. = 24.000 ευρώ. 

 

περ. β και γ. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι τα επιπρόσθετα ποσοστά ενίσχυσης που ανέρχονται μέχρι 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και μέχρι 20% για τις μικρές επιχειρήσεις θα παρέχονται για τα επενδυτικά σχέδια των μεν μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι του συνολικού ποσού των 15 εκατ. ευρώ, των δε μικρών επιχειρήσεων μέχρι του συνολικού ποσού των 10 εκατ. ευρώ. Για μεγαλύτερα ποσά θα χορηγείται το ποσοστό που προβλέπεται στην παράγραφο 1α  του άρθρου 4 του νόμου.

 

Π.χ. επενδυτικό σχέδιο συνολικού κόστους 17.000.000 ευρώ υλοποιείται από μικρή επιχείρηση στο νομό Ξάνθης. Για το ενισχυόμενο κόστος μέχρι τα 10.000.000 ευρώ το ποσοστό ενίσχυσης θα υπολογιστεί με βάση το προβλεπόμενο ποσοστό της περιοχής, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 παρ. 1α του νόμου 3299/2004 (40%), καθώς και αυτό που προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί για τον προσδιορισμό των ποσοστών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (20%), ήτοι συνολικά το 60%, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 7.000.0000 ευρώ με το ποσοστό του νόμου, δηλαδή το 40%.

 

περ. δ. Με την πρόταση αυτή αυξάνεται το οριζόμενο ποσοστό ενίσχυσης του άρθρου 4 παρ. 1α για ορισμένα επενδυτικά σχέδια που αντιπροσωπεύουν νέες σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες, π.χ. εφοδιαστικής αλυσίδας, ή εμπεριέχουν υψηλή τεχνολογία, π.χ. επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, και θα υλοποιούνται στην περιοχή Α΄, που την αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των γεωγραφικών τμημάτων της Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 

Παράγραφος 4

 

περ. α. Με την τροποποίηση αυτή εξειδικεύεται ο ισχύων περιορισμός για τις υπαγόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον οποίο οι παρεχόμενες σε αυτές ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά για μια πενταετία τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για την ίδια παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα, γίνεται διάκριση μεταξύ ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί σε μεμονωμένη επιχείρηση, όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο τίθεται στα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, και ενισχύσεων που έχουν ληφθεί και από συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες –κατά τους κοινοτικούς ορισμούς- με αυτήν επιχειρήσεις, οπότε οι χορηγούμενες ενισχύσεις δεν μπορούν συνολικά να ξεπερνούν τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.

 

Επιπλέον ορίζεται ότι η «ίδια παραγωγική διαδικασία», για την οποία ισχύει ο περιορισμός, αφορά την ίδια διοικητική Περιφέρεια της χώρας.

 

Τέλος, διευκρινίζεται πως για τη διαμόρφωση των ως άνω ανώτατων επιτρεπτών στη διάρκεια μιας πενταετίας χορηγούμενων ποσών δεν συνυπολογίζονται ενισχύσεις που λαμβάνονται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και για τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του εν λόγω κινήτρου με το σχηματισμό ποσού αφορολόγητου αποθεματικού μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

περ. β. Παράλληλα με την προτεινόμενη τροποποίηση της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3299/2004 (ανωτέρω περίπτωση θ της παραγράφου 2 του τρίτου άρθρου) τροποποιείται και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση της αντιμετώπισης της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Ιερών Μητροπόλεων σε σχέση με τις Ιερές Μονές και το ¶γιο Όρος, όσον αφορά την νομική μορφή τους για την υποβολή των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

 

περ. γ. Με το νέο απαλλακτικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αριθ. 800/2008 της 6ης Αυγούστου 2008) οριοθετείται διαφορετικά ο χαρακτήρας κινήτρου που θα πρέπει να έχουν οι χορηγούμενες ενισχύσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις είναι αναγκαίες και ότι χρησιμεύουν ως κίνητρο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή σχεδίων, δεν πρέπει να απαλλάσσονται δραστηριότητες τις οποίες ούτως ή άλλως θα ανέπτυσσε ο δικαιούχος υπό τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά. Η σημαντική διαφοροποίηση που επιφέρει ο εν λόγω Κανονισμός είναι ότι το κίνητρο αυτό θα θεωρείται ότι υπάρχει όταν, πριν την έναρξη των επενδυτικών σχεδίων και την πραγματοποίηση δαπανών της προτεινόμενης επένδυσης, έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ενίσχυσης στις αρμόδιες αρχές, χωρίς να απαιτείται πλέον η προέγκριση (βεβαίωση επιλεξιμότητας) της Διοίκησης. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα του εν λόγω Κανονισμού) ο χαρακτήρας κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης πρέπει, πέραν της κατά τα ανωτέρω υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, να τεκμηριώνεται επιπροσθέτως και από έγγραφα που οφείλουν οι επιχειρήσεις αυτές να προσκομίσουν και τα οποία θα επιβεβαιώνουν τη συνδρομή μιας εκ των πέντε προϋποθέσεων που προβλέπονται στη διάταξη. Εν συνεχεία οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ελέγξουν, πριν την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, πως πράγματι συντρέχει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τουλάχιστον ένα από τα προβλεπόμενα κριτήρια.

 

Οι ρυθμίσεις αυτές θα έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις αιτημάτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής έως τη δημοσίευση του παρόντος. Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με το νέο απαλλακτικό Κανονισμό, θα πρέπει οι μεγάλες επιχειρήσεις να τεκμηριώνουν και οι εθνικές αρχές να ελέγχουν πριν τη χορήγηση των ενισχύσεων πως στοιχειοθετείται κατά τα παραπάνω ο χαρακτήρας κινήτρου των επενδυτικών σχεδίων, ως εκ τούτου θα πρέπει μέχρι την εισαγωγή των εν λόγω εκκρεμών θεμάτων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή να έχουν προσκομιστεί από τους αιτούντες όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα.

 

περ. δ. Προστίθεται περίπτωση (γ) στην παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν. 3299/2004, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης που θα προσδιορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται με το κίνητρο της επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

Η συγκεκριμένη μορφή ενίσχυσης, που συνίσταται στην επιδότηση για μια διετία τμήματος του μισθολογικού κόστους των δημιουργούμενων από το επενδυτικό σχέδιο θέσεων απασχόλησης, θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το Ν. 3299/2004.

 

Κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής της κατηγορίας ενίσχυσης ανέκυψαν ορισμένα ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων, ζητήματα τα οποία θα αποσαφηνισθούν με την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σχετικά.

 

περ. ε. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτωσης αυτής αίρεται ο χρονικός προσδιορισμός για την έκδοση απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που αφορά τον καθορισμό τμημάτων της Ελληνικής Επικράτειας, τα οποία λόγω υπερσυγκέντρωσης της τουριστικής δραστηριότητας χαρακτηρίζονται ως «κορεσμένα». Στα καθοριζόμενα ως «κορεσμένα» τμήματα της Επικράτειας δεν είναι δυνατή η παροχή των κινήτρων της επιχορήγησης ή και της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή του μισθολογικού κόστους για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων. Με τη συγκεκριμένη αλλαγή θα επιτρέπεται η άμεση προσαρμογή του περιεχομένου της κοινής Υπουργικής απόφασης στις μεταβολές των στοιχείων που αποτυπώνουν τη δυναμικότητα της ξενοδοχειακής υποδομής στη χώρα μας, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και με βάση τις πραγματικές ανάγκες.

 

Παράγραφος 5

 

Με τη ρύθμιση  της περίπτωσης α επιδιώκεται να οργανωθεί αποτελεσματικότερα η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων ήδη επενδυτικών σχεδίων αλλά και των σχεδιαζόμενων να κατατεθούν στο μέλλον αντίστοιχων αιτημάτων, δεδομένου ότι ο μεγάλος αριθμός τους, ιδιαίτερα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έχει ως συνέπεια την απόκλιση από τον ενδεδειγμένο χρόνο εξέτασής τους.

 

Ειδικότερα, περιεχόμενο της προτεινόμενης τροποποίησης αποτελεί η διάκριση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων σε δύο κατηγορίες με βάση το ύψος των δαπανών τους που ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) εκατομμυρίων ευρώ.

 

Για καθεμία κατηγορία επενδυτικών σχεδίων θα δύναται να εισάγονται και εκ παραλλήλου τα θέματα στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, ακολουθώντας την απόλυτη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής.

 

Η αιτιολογία της διάκρισης αυτής βασίζεται στη διαπίστωση ότι στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια συχνά παρατηρούνται περισσότερες δυσχέρειες κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους, εφόσον λόγω του μεγάλου μεγέθους τους εμφανίζονται στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων όπως π.χ. η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, οι απαιτούμενες άδειες άλλων αρμοδίων υπηρεσιών, η τεκμηρίωση του κόστους κλπ.

 

Έτσι λοιπόν για τις αιτήσεις των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων θα τηρείται διαφορετική σειρά προτεραιότητας σε σχέση με τη δεύτερη κατηγορία που θα περιλαμβάνει τις μικρότερου μεγέθους επενδύσεις.

 

Με την πρόταση της β περίπτωσης παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες, θα προδιαγράφεται το περιεχόμενο και θα οριοθετείται η έκταση του ελέγχου και ως εκ τούτου και η ευθύνη των αρμόδιων οργάνων που θα διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 1892/1990, 2601/1998 και 3299/2004.

 

Η θεσμική καταγραφή σε ένα ενιαίο κείμενο όλων των αναγκαίων ενεργειών που θα πρέπει να διέπουν τους ελέγχους των επιχειρήσεων που ενισχύονται από τους επενδυτικούς νόμους θα συμβάλει θετικά στην ποιότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, στον προσδιορισμό των ορίων ευθύνης των μελών των Οργάνων ελέγχου αλλά και στην ανταπόκριση των επιχειρηματικών φορέων εφόσον θα είναι εκ των προτέρων γνωστές οι υποχρεώσεις τους. 

 

Παράγραφος 6

 

Με την παράγραφο 6 προστίθεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3299/2004 περίπτωση Δ, η οποία θεσπίζει υποχρέωση των ενισχυθέντων επενδυτικών φορέων να αποστέλλουν οι ίδιοι στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται η τήρηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν. Η σχετική υποχρέωση πρέπει να εφαρμόζεται εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε έτους της οριζόμενης εκ του νόμου πενταετούς λειτουργίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του διαστήματος αυτού, π.χ. η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης είναι η 30-10-2008. Η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει τα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή της με τους όρους του νόμου 3299/2004 και της απόφασης υπαγωγής μέχρι την 30-12-2008. Προβλέπεται επίσης η επιβολή προστίμου σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, η οποία είναι ανεξάρτητη από την τυχόν επιβολή κυρώσεων λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου και της απόφασης υπαγωγής.

 

Με τη ρύθμιση αυτή προβλέπεται ότι, αφενός, θα διευκολυνθεί η τήρηση απολογιστικών στοιχείων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση των καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων και, αφετέρου, θα είναι ευχερέστερη η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των κινήτρων του επενδυτικού νόμου.

 

Μέχρι σήμερα, για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών πραγματοποιούνταν δειγματοληπτικοί έλεγχοι είτε από την Εθνική Διοίκηση είτε από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ με τη συγκεκριμένη διάταξη θα προστεθεί επιπλέον μηχανισμός ελέγχου, στην άσκηση του οποίου θα οφείλουν να ανταποκρίνονται οι ίδιοι οι ενισχυθέντες φορείς.

 

Συγχρόνως προβλέπεται και η δυνατότητα έκδοσης κανονιστικής απόφασης η οποία θα θεσπίζει τη διαδικασία, θα καθορίζει τα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα αποστέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες οι φορείς των επενδύσεων, προκειμένου να τεκμηριώσουν τη συμμόρφωσή τους με τους όρους του νόμου και της εγκριτικής απόφασης, και θα ρυθμίζει τυχόν άλλες λεπτομέρειες.

 

 

 

Παράγραφος 7

 

Ο νόμος 3299/2004, όπως ισχύει, παρέχει ενισχύσεις προς ιδιωτικές επενδύσεις, περιφερειακού κυρίως χαρακτήρα (στοχεύουν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση), και επομένως οι διατάξεις του θα πρέπει να είναι συμβατές με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Με το άρθρο 37 του νόμου 3522/2006 θεσπίστηκαν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου το καθεστώς κινήτρων του νόμου 3299/2004 να εναρμονιστεί με το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας 2007-2013, τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα καθώς και με τα οριζόμενα στον απαλλακτικό Κανονισμό αριθμ. 1628/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

 

Ο συγκεκριμένος Κανονισμός παρείχε το δικαίωμα ενεργοποίησης καθεστώτων ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά αρκούσε μια απλή κοινοποίηση, με την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούνταν οι όροι και οι προϋποθέσεις που εμπεριέχονταν στις διατάξεις του.

 

Εν συνεχεία εστάλη στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετική κοινοποίηση και το καθεστώς κινήτρων του νόμου 3299/2004 καταχωρήθηκε ως Κρατική Ενίσχυση με στοιχεία XR 86/2007.

 

Το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους εκδόθηκε νέος Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

 

Αυτός ο Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (ο λεγόμενος και «υπεραπαλλακτικός») περιέλαβε στις διατάξεις του το περιεχόμενο μιας σειράς άλλων Κανονισμών (αριθμ. 68/2001, 70/2001, 2204/2002) και κατήργησε τον με αριθμ. 1628/2006 Κανονισμό, χωρίς ωστόσο να επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στο περιεχόμενό του. Οι ελληνικές αρχές θα προβούν σε απλή κοινοποίηση, κατά τα ανωτέρω, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του πλαισίου κινήτρων του νόμου 3299/2004, όπως θα διαμορφωθεί μετά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, προκειμένου να καταχωρηθεί εκ νέου ως καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και να απαλλάσσονται ως εκ τούτου της υποχρέωσης κοινοποίησης στην Επιτροπή όλες οι χορηγούμενες βάσει αυτού μεμονωμένες ενισχύσεις.

 

 

 

                                                                  ¶ρθρο  4

 

Ρυθμίσεις θεμάτων των επενδυτικών νόμων και του α.ν. 89/67 όπως ισχύει

 

 

 

 Παράγραφος 1

 

Κατά την πρώτη φάση του νόμου 3299/2004, ήτοι από την ψήφισή του και έως την 30-6-2007, τελευταία προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων της συγκεκριμένης περιόδου, παρατηρήθηκε καθυστέρηση στις διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των κατατεθειμένων αιτημάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού τους. Ιδίως το πρόβλημα εμφανίστηκε στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Αυτό είχε ως συνέπεια ο εναπομένων χρόνος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου να είναι σχετικά μικρός και οι περισσότερες επιχειρήσεις να δυσκολεύονται ή και να αδυνατούν να πραγματοποιήσουν δαπάνες που φθάνουν το 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να αποκτήσουν κατ΄ αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα της παράτασης των δύο επιπλέον ετών.

 

Έτσι προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη και των δυσχερειών υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων  που πιθανόν να παρουσιασθούν λόγω και της χρηματοπιστωτικής κρίσης, π.χ. προβλήματα στην ομαλή δανειοδότηση κλπ, η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσής τους να παραταθεί κατά ένα (1) έτος.

 

Παράγραφος 2

 

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του νόμου 3631/2008 επεκτάθηκε και στα επενδυτικά προγράμματα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 για να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Σ.Ο.Α.Β. η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους, με την πραγματοποίηση του 50% του επενδυτικού έργου.

 

Η τροποποίηση αυτή κατέστη αναγκαία λόγω της διαπίστωσης ότι ορισμένες επενδύσεις, παρότι είχαν προχωρήσει την υλοποίησή τους σε ικανοποιητικό βαθμό, δεν ολοκληρώθηκαν εντός της τριετίας, για λόγους που οφείλονται και σε προβλήματα που σχετίζονται με την προσαρμογή τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον των κρατών αυτών.

 

Η προτεινόμενη προσθήκη αφορά ελάχιστες επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης ή ανάκλησης και δεν είχε εφαρμογή η συγκεκριμένη τροποποίηση, δεδομένου ότι η προθεσμία ολοκλήρωσής τους είχε οριστεί πριν τη δημοσίευση του νόμου 3631/2008 και επομένως δεν μπορούσαν να θεμελιώσουν το δικαίωμα της παράτασης.

 

Παράγραφος 3

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται, κατ΄ αναλογία της παραγράφου 6 του τρίτου άρθρου του παρόντος, η υποχρέωση των επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια είχαν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 2601/1998 και 3299/2004 να αποστέλλουν οι ίδιες στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τηρηθεί οι δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στο πλαίσιο εφαρμογής των συγκεκριμένων νομικών καθεστώτων. Η σχετική υποχρέωση πρέπει να εκπληρώνεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις και των δύο νόμων, πενταετίας εντός της οποίας οι επενδυτές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις του νόμου και της εγκριτικής απόφασης. Προβλέπεται επίσης η επιβολή προστίμου σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής. Είναι σαφές ότι η υποχρέωση αυτή δεν αφορά επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει παρέλθει η ως άνω πενταετία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

 

Με τη ρύθμιση αυτή, όπως και με την αντίστοιχη της παραγράφου 6 η οποία αφορά τις επιχειρήσεις που θα υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι, αφενός, θα διευκολυνθεί η τήρηση απολογιστικών στοιχείων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση των καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων και, αφετέρου, θα είναι ευχερέστερη η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των κινήτρων του επενδυτικού νόμου.

 

Μέχρι σήμερα, για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών πραγματοποιούνταν δειγματοληπτικοί έλεγχοι είτε από την Εθνική Διοίκηση είτε από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ με τη συγκεκριμένη διάταξη θα προστεθεί επιπλέον μηχανισμός ελέγχου, στην άσκηση του οποίου θα οφείλουν να ανταποκρίνονται οι ίδιοι οι ενισχυθέντες φορείς.

 

Επίσης προβλέπεται και εδώ η δυνατότητα έκδοσης κανονιστικής απόφασης η οποία θα θεσπίζει τη διαδικασία, θα καθορίζει τα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα αποστέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες οι φορείς των επενδύσεων, προκειμένου να  τεκμηριώσουν τη συμμόρφωσή τους με τους όρους του νόμου και της εγκριτικής απόφασης, και θα ρυθμίζει τυχόν άλλες λεπτομέρειες.

 

 

 

Παράγραφος 4

 

Προβλέπεται η διατήρηση σε ισχύ της υπ΄ αριθμ. 45806/8-10-2008 (ΦΕΚ ΒΆ 2141/15.10.2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων πέραν της αρχικής διετούς διάρκειάς της.                                                                 

 

Παράγραφος 5

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 (Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών – Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/1967) έχει οριστεί η σύσταση τετραμελούς Επιτροπής, έργο της οποίας είναι ο προσδιορισμός του ποσοστού κέρδους των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

Τα τρία εκ των τεσσάρων μελών της Επιτροπής δεν προέρχονται από την αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία της συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του α.ν. 89/1967, οι σκοποί του οποίου συνάδουν με την ανάπτυξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών στη χώρα μας, ενώ η δραστηριότητά της εντάσσεται εντός των ορίων ευθύνης της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού (οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της οποίας είναι και η εφαρμογή του νόμου 3299/2004), θεωρείται εύλογο τα κονδύλια για τις αποζημιώσεις των συμμετεχόντων σε αυτήν να προέρχονται από τις πιστώσεις που καλύπτουν τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου του επενδυτικού νόμου.

 

Παράγραφοι 6-8

 

Μετά την εισαγωγή του Ευρώ ως εθνικού νομίσματος, οι ναυτιλιακές εταιρείες για να είναι τυπικά συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από το νόμο και τις οικείες εγκριτικές πράξεις, αναγκάζονταν να μετατρέπουν το εθνικό νόμισμα σε $ Η.Π.Α., το οποίο εισαγόμενο στη χώρα μετατρεπόταν εκ νέου σε Ευρώ, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αυξήσεων στο λειτουργικό κόστος.

 

Το πρόβλημα ήταν οξύτερο για τις εταιρείες που εκτελούσαν διεθνείς πλόες εντός Ευρωζώνης και εισέπρατταν ναύλους σε ευρώ.

 

Με τη ρύθμιση του άρθρου έκτου του ν. 3550/2007, διευκολύνθηκε η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εταιρειών οι οποίες πραγματοποιούν κάθε είδους συναλλαγές εντός ευρωζώνης. Ωστόσο, και μετά  την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης, το πρόβλημα διατηρήθηκε ως προς τις ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός Ευρωζώνης. Με την παρούσα ρύθμιση επεκτείνεται η διευκόλυνση στις ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και εκτός ευρωζώνης, ώστε να δύνανται να καλύπτουν και με Ευρώ τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας των γραφείων τους, καθώς επίσης και όλες τις πληρωμές στην Ελλάδα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων. Με τη νέα ρύθμιση εξάλλου ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα στον τομέα των μεταφορών, με τη μείωση του λειτουργικού κόστους των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ιδίως σε εποχή οικονομικών δυσκολιών στην ναυλαγορά.

 

Παράγραφος 9

 

Προβλέπεται αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης του Ίδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του ορίου πληρωμών των μη συγχρηματοδοτούμενων  έργων καθενός από τα Υπουργεία αυτά από ένα τοις εκατό (1%) που είναι σήμερα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στις ανάγκες του έργου το οποίο προσφέρει.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Aνάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) και Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)

 

 

 

Αρθρο 5

 

Το παρόν Κεφάλαιο του σχεδίου νόμου αφορά στην ρύθμιση διαφόρων ζητημάτων του Οργανισμού Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ), που συστήθηκε το έτος 1979 δυνάμει του π.δ. 383/1979 και του Οργανισμού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ), που συστήθηκε το έτος 1991 δυνάμει του π.δ. 125/1991.

 

Η προσφορά των οργανισμών αυτών στις περιοχές αρμοδιότητάς τους είναι αναντίρρητη και ομολογείται από όλους τους τοπικούς φορείς, αναγνωρίζεται δε από την κεντρική διοίκηση, αφού λόγω της δράσης τους καλύφθηκαν ανάγκες, τις οποίες οι λοιπές δημόσιες υπηρεσίες δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα έργα άρδευσης, διαχείρισης υγρών αποβλήτων, οδοποιίας κλπ., από τα οποία αποδείχθηκε ότι το κράτος μπορεί να ιδρύσει και να διατηρήσει αποτελεσματικούς δημόσιους φορείς.

 

Οι παρεμβάσεις που γίνονται με το άρθρο 29 είναι οι εξής:

 

1. Με τη παράγραφο  1, τροποποιούνται οι καταστατικές διατάξεις του ΟΑΔΥΚ που αφορούν στην έδρα του Οργανισμού, η οποία μεταφέρεται πλέον στον Δήμο Νέας Κυδωνίας προς καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού.

 

2. Με την παράγραφο 2 , ορίζεται ότι οι μετοχές του Οργανισμού, για τις οποίες είχε προβλεφθεί στο παρελθόν η μεταβίβασή τους από το Δημόσιο σε άλλους φορείς παραμένουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δημόσιο, εάν οι προβλεφθείσες διαδικασίες μεταβίβασης δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, φορείς που τυγχάνουν μέτοχοι των Οργανισμών αυτών δύνανται να συμφωνήσουν με το Δημόσιο την μεταβίβασή τους ή μέρους αυτών στο Δημόσιο έως την 31/12/2008.

 

3. Με την παράγραφο 3 , επανακαθορίζονται ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του ΟΑΔΥΚ. Συγκεκριμένα, διατυπώνονται όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής αρμοδιότητάς του κλπ. καθώς και την εν γένει ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα. 

 

Ακόμη προστίθενται αρμοδιότητες, τις οποίες ήδη ασκούσαν σε ένα βαθμό οι Οργανισμοί, αλλά κρίθηκε σκόπιμο να διατυπωθούν ρητώς στην ιδρυτική τους πράξη. Έτσι, συμπεριελήφθησαν αρμοδιότητες εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων, που αναλαμβάνει ο Οργανισμός δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός της ευελιξίας των εν λόγω προγραμματικών συμβάσεων (σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα σύναψής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3463/2006, την πληθώρα έργων και λοιπών υπηρεσιών που καλύπτουν, την ελευθερία καθορισμού των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των συμβαλλομένων δημοσίων φορέων, όπως ενδεικτικά της συμφωνίας του ύψους της αμοιβής και του εν γένει οικονομικού ανταλλάγματος του οργανισμού κλπ.) και της αποτελεσματικότητας του ΟΑΔΥΚ έχει καταστήσει εφικτή τη εκτέλεση πολλών έργων και την παροχή υπηρεσιών καθ’ όλο το διάστημα δραστηριοποίησής του από της συστάσεώς του μέχρι σήμερα.

 

Περαιτέρω, προστίθενται αρμοδιότητες σχετικές με το έτερο είδος προγραμματικών συμβάσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα εκείνο του άρθρου 3 Ν. 3316/2005 που αφορά στην προετοιμασία, διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης κλπ.

 

Τέλος, διατυπώνεται ρητώς το βασικό αντικείμενο δραστηριοποίησης του Οργανισμού, χάρη στο οποίο απολαύει της αναγνώρισης και αποδοχής από τους τοπικούς φορείς και την κεντρική διοίκηση, ήτοι τα έργα εγγείων βελτιώσεων.

 

Περαιτέρω, προς κάλυψη νομοθετικών ή ερμηνευτικών κενών ορίζεται ότι τα έργα εγγείων βελτιώσεων και αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδατικών πόρων που είχαν ανατεθεί στον Οργανισμό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά του σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση κλπ. έστω και εάν οι αρμοδιότητες αυτές είχαν ανατεθεί στο παρελθόν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε άλλα νομικά πρόσωπα ή φορείς. Τούτο κρίθηκε σκόπιμο καθώς οι φορείς, στους οποίους ανατέθησαν τέτοιες αρμοδιότητες (π.χ. ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ δυτικής Κρήτης), ουδέποτε λειτούργησαν αποτελεσματικά στις περιοχές αρμοδιότητας των εν λόγω οργανισμών με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η βιωσιμότητα και αυτή η ίδια η ύπαρξη σημαντικότατων έργων άρδευσης κλπ.

 

Εκτός των ανωτέρω, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στον Οργανισμό να ασκήσει τις αρμοδιότητές του από κοινού με έτερους φορείς, δημοσίους και μη.

 

4. Με την παράγραφο 4, επανακαθορίζονται τα μέλη που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Σημειώνεται ότι κατ’ ουσίαν δεν εισάγεται τροποποίηση στην μέχρι τώρα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του, αφού οι αντίθετες διατάξεις του π.δ. 303/1998 δεν είχαν εφαρμοσθεί στην πράξη λόγω μη συντέλεσης της διαδικασίας μεταβίβασης των μετοχών του Δημοσίου.

 

5. Με την παράγραφο 5, διευκρινίζεται ότι μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική απόφαση του ΥπΟιΟ για τον εκάστοτε ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα παρατείνεται η θητεία του εκάστοτε υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν χρονικά κενά στην διοίκηση του Οργανισμού.

 

6. Με την παράγραφο 6, επαναφέρεται σε ισχύ παλαιότερη διάταξη του Οργανισμού, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και διαχείρισης του Οργανισμού σε τρίτα πρόσωπα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την εν λόγω διάταξη, επιτυγχάνεται η άσκηση των εν λόγω εξουσιών από πρόσωπα, επιτροπές και σχηματισμούς άλλους πλην των καταστατικών οργάνων του ΟΑΔΥΚ (ήτοι του ΔΣ, του Προέδρου του ΔΣ, του Γενικού Δ/ντη, του Τεχνικού Συμβουλίου κλπ.), πράγμα που είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του οργανισμού σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως π.χ. το LEADER. Εξυπακούεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να αντικαταστήσει τα πρόσωπα αυτά.

 

7. Με τις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 αφ’ ενός επαναπροσδιορίζονται οι πόροι του Οργανισμού και αφ’ ετέρου και κατά συνέπεια ορίζεται ότι όλα τα έσοδα από την λειτουργία, εκμετάλλευση κλπ. των διαφόρων έργων που αναλαμβάνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, όπως π.χ. το συμφωνούμενο οικονομικό αντάλλαγμα στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αποτελούν πόρους του και πηγές χρηματοδότησης της δράσης του. Περαιτέρω, με την παράγραφο 10 , διευκρινίζεται η αρμόδια για την αξιολόγηση των προτάσεων και για την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων υπηρεσία του ΥπΟιΟ αναφορικά με τη χρηματοδότηση του Οργανισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

8. Με τις παραγράφους 11 έως 21, αντιμετωπίζονται τα ίδια ως άνω ζητήματα σε ό,τι αφορά τον ΟΑΝΑΚ, τροποποιουμένων αντιστοίχως των καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού αυτού.

 

9. Με την παράγραφο 22, ορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις, προκειμένου να μην υπάρχουν αντιφάσεις με τις νέες ρυθμίσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 

Λοιπές διατάξεις

 

΄Αρθρο 6

 

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού συμπεριλαμβάνεται από το τρέχον έτος και εφεξής το «Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη» στα δικαιούμενα κρατικής επιχορήγησης ιδρύματα, τα οποία περιλαμβάνουν στο καταστατικό τους σκοπό τη συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση  του αρχειακού υλικού διατελεσάντων κοινοβουλευτικών πρωθυπουργών, καθώς και τη προβολή του έργου αυτών.

 

΄Αρθρο 7

 

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού προστίθενται στα πρόσωπα και τους φορείς που απαλλάσσονται από το ΕΤΑΚ και οι ξένες γεωργικές σχολές καθώς και τα μη κερδοσκοπικά σωματεία που επιδιώκουν αποδεδειγμένα εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η προκειμένη επέκταση της απαλλαγής κρίνεται σκόπιμη και επιβεβλημένη για λόγους δικαιοσύνης και για τη ταυτότητα του λόγου της απαλλαγής από το εν λόγω τέλος των μουσείων, των κοινωφελών ιδρυμάτων και των λοιπών μνημονευομένων στη σχετική τροποποιούμενη διάταξη φορέων.

 

΄Αρθρο 8

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συμπληρώνεται το ειδικό προνόμιο που έχει ήδη θεσπιστεί για τις απαιτήσεις που απορρέουν από σχέση εξαρτημένης εργασίας επί του συνόλου της περιουσίας της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσας ασφαλιστικής εταιρείας. Με το εν λόγω προνόμιο εξοπλίζονται και οι απαιτήσεις που απορρέουν από σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίες ιεραρχούνται σύμφωνα με αυτό, για τον λόγο ότι οι δικαιούχοι των απαιτήσεων αυτών απασχολούνταν υπό εργασιακές συνθήκες ανάλογες με εκείνες του λοιπού προσωπικού των ασφαλιστικών εταιρειών, προτού αυτές τεθούν σε ασφαλιστική εκκαθάριση, ως εκ τούτου υφίστανται εξίσου τις δυσμενείς συνέπειες της διακοπής της σχέσης τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

 

 

 

΄Αρθρο 9

 

Έναρξη ισχύος

 

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου.