ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

 

 

 

Στην υπ’ αρ. Τ/3898/5.3.2004 στο σημείο 3 σελ. 4  

 

1) παρ. Α  προστίθεται η εξής πρόταση:

 

Με εξαίρεση της υποβολής του δικαιολογητικού του εδαφίου ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α΄) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 3 εδαφ. ε  άρθρο 52 του Ν. 3105/2003, ο επιχειρηματίας μπορεί με υπεύθυνη δήλωσή του να δηλώσει ότι τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στο φάκελο της υπηρεσίας και να λάβει το σήμα με το σύστημα των κλειδιών, με την προϋπόθεση ότι πληροί τις υπόλοιπες προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις της παρούσας εγκυκλίου. 

 

Αν κατά τους ελέγχους της παραγράφου 2 της παρούσας διαπιστωθεί ότι λείπουν δικαιολογητικά, καλείται ο επιχειρηματίας εγγράφως όπως τα υποβάλει μέχρι 31-12-2004.  Σε αντίθετη περίπτωση θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται στη παρ. 2 εδ.γ  άρθρου 16 του Ν. 3190/2003

 

2) στο τελευταίο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «των ανωτέρω (Α) και (Β)»

 

3) στο σημείο 1 σελ. 3  προστίθεται η εξής πρόταση στην υπεύθυνη δήλωση «Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 337/00 παραστατικά στοιχεία δηλωτικά της υφιστάμενης κατάστασης βρίσκονται στο φάκελο αρχείου της υπηρεσίας και είναι αυτά που ισχύουν».