ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Γ.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΕΚ-ΤΑΚΙ 

·          Στις 28/6/06 και στα Γραφεία της ΑναπτυξιακήςΕταιρείας είχαμε Γ. Σ. Το Επιμελητήριο εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος κ. Σ. Ματιάτος.Τα θέματα τα οποία απασχόλησαν το «Σώμα»-το οποίο ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα- ήταν :1)έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της προτεινόμενης διάθεσης των κερδών Εταιρικής χρήσης 2005 μετά από ακρόαση εκθέσεων β)Απαλλαγή των μελών Δ.Σ.και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και γ) εκλογή τακτικού και αναπληρωτή ελεγκτή για χρήση 2006.

 

 

 

 

Έγινε  στις 30/06/06 στις 12 π.μ. Γενική Συνέλευση του ΕΚΕΚ-ΤΑΚΙ- στο οποίο το Επιμελητήριο μετέχει ως μέλος- παρόντος του Προέδρου κ .Θ.Μιχαλάτου, ο οποίος και ψήφισε σχετικά. Είχαμε ανάγνωση πεπραγμένων Δ.Σ. και έκθεσης Ορκωτού, έγκριση Ισολογισμού, απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Ορκωτού, εκλογή Ορκωτού για τρέχουσα χρήση και έγκριση διανομής αποτελεσμάτων χρήσης 20