2018 – 03 -19 Εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 2018 – 2019 

Εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 2018 – 2019 “Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών”

 

Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες είναι πολύ πιο συ­χνή στους χώρους εργασίας της Ευρώπης από όσο φαντάζεται ο περισσότερος κόσμος. Οι επικίνδυ­νες ουσίες στον χώρο εργασίας μπορούν να προ­καλέσουν πολλά προβλήματα υγείας και πολλές ασθένειες καθώς και κινδύνους για την ασφάλεια.

 

Στόχος της εκστρατείας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τους κινδύ­νους που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας και να προαχθεί η νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων.

 

Η εκστρατεία θα ξεκινήσει στις 24.04.2018

 

Πληροφορίες και υλικό της εκστρατείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ: