Μεταφορικό Ισοδύναμο: Έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για δαπάνες του 2020 

 

Την Πέμπτη 24/09/2020 και ώρα 11:00 π.μ. ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για υπαγωγή στο μέτρο «Μεταφορικό Ισοδύναμο

(Μ.Ι.) επιχειρήσεων» για δαπάνες του έτους 2020 .

 

Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει για τις δαπάνες του έτους 2020 δύο αιτήσεις χρηματοδότησης. Οι περίοδοι επιλεξιμότητας των δαπανών για χρηματοδότηση και τα χρονικά διαστήματα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης αποτυπώνονται ως εξής:

 

1η Φάση Χρηματοδότησης

             Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση: 1-1-2020 έως

30-6-2020

             Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 24-9-2020 έως 30-10-2020

 

2η Φάση Χρηματοδότησης

             Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση: 1-7-2020 έως

31-12-2020

             Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 4-1-2021 έως 5-2-2021

 

Σημειώνεται ότι για κάθε φάση χρηματοδότησης υποβάλλονται τα παραστατικά δαπανών της συγκεκριμένης περιόδου.