ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συγκρότηση και λειτουργία Ιστορικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του παραδοτέου) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την δράση: Συγκρότηση και λειτουργία Ιστορικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του παραδοτέου D.4.1.1

του έργου Εnhancement   Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism με ακρωνύμιο      EXTROCULT που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος

INTERREG IPA CBC PROGRAMME “GREECE –ALBANIA 2014-2020”

 

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2.       Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244

3.       Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) No Α2-2.1-10/2-8-2018

4.    Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου

5.    Την υπ.αρ.  28/21-09-2018 Απόφαση ΔΕ περί υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο EXTROCULT

6.    Την υπ.αρ. 327/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.1.1 και ειδικότερα το τμήμα αυτού που αφορά στη συγκρότηση και λειτουργία της Ιστορικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

7.    Το υπ.αρ. 42/05-06-2019 Πρωτογενές Αίτημα

 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς -Ιθάκης, προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης τμήματος του παραδοτέου 4.1.1. που αφορά  συγκρότηση και λειτουργία της Ιστορικής Συμβουλευτικής Επιτροπής   8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου Εnhancement  Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism» με ακρωνύμιο  EXTROCULT στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”  σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική έγγραφη προσφορά η οποία θα περιέχει:

Α) Τεχνική προσφορά: ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο έργων για την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης ομάδας έργου. Ως συναφής εμπειρία ορίζεται η υλοποίηση τουλάχιστον ενός έργου με αντικείμενο τον πολιτισμό – τουρισμό στο πλαίσιο προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας ή λοιπών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το έργο θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί κατά την τελευταία 7ετία.

Η προτεινόμενη ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από έναν ιστορικό – ερευνητή και έναν ειδικό στη διαχείριση γεγονότων πολιτισμού

 

Β) Οικονομική προφορά:

Οι ανωτέρω προσφορές θα υποβληθούν σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά 2 υποφακέλους με την ένδειξη τεχνική –οικονομική προσφορά.

 

Η ανάθεση θα λάβει χώρα με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής  με κριτήριο τη σύνθεση, δομή και την ικανότητα της ομάδας έργου, καθώς και την εμπειρία στην υλοποίηση σχετικών έργων (INTERREG και ΕΣΠΑ).

 

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση  Λ Βεργωτή 131, έως και τη Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 12:00. Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά

 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                            

Σταύρος Σπαθής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ -ΙΘΑΚΗΣ

 

 

 

 

CPV:73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

1.       ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ -ΙΘΑΚΗΣ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

           Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς –Ιθάκης, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”  , συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Εnhancement  Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism» και ακρωνύμιο  EXTROCULT ως επικεφαλής εταίρος.

       Στο έργο συμμετέχουν εκτός του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς-Ιθάκης, το Θέατρο τση Ζάκυνθος –Επαγγελματική σκηνή, ο Όμιλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καστοριάς «Μύησις», ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων,  και από την πλευρά της Αλβανίας ο Δήμος Pogradec και το Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων.

         Ο βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων ως μέσο διασυνοριακής σύνδεσης της παραδοσιακής και σύγχρονης πολιτιστικής ζωής και κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής. Η συνεργασία βασίζεται σε κοινούς στόχους, διότι και οι δυο περιοχές είναι ανεπαρκώς αναπτυγμένες, υποφέρουν από έλλειψη πληθυσμού, δεν διαθέτουν βασικές υποδομές ενώ έχουν χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Το EXTROCULT προωθεί δράσεις που θα ενισχύσουν την βιωσιμότητα των περιοχών και θα προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες. Κύρια επιδίωξη του έργου είναι η ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων υψηλής ποιότητας προκειμένου να καταστούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί.

Το έργο εστιάζει στη δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων που προωθούν την πολιτιστική ανταλλαγή και την κινητικότητα. Επιπλέον, καταβάλλει προσπάθειες για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προορισμών, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι στάσιμες αναπτυξιακές τάσεις. Το έργο δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση του βιώσιμου τουρισμού, στην προώθηση του πολυδιάστατου χαρακτήρα του τουρισμού και στη δημιουργία καινοτόμων διασυνοριακών τουριστικών προορισμών, ενσωματώνοντας διαφορετικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς όπως τις δημόσιες αρχές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους πολιτιστικούς οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και γενικά τον πληθυσμό να μάθουν και να αναγνωρίσουν το πολιτιστικό τοπίο της διασυνοριακής περιοχής και να δημιουργήσουν διασυνοριακές πολιτιστικές ενώσεις με τη μορφή οργανωμένων εκδηλώσεων για την διατήρηση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η υλοποίηση του παραδοτέου 4.1.1 υπό τον γενικό τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης, «Event organization») το οποίο περιλαμβάνει την οργάνωση και συντονισμό ενός επαναλαμβανόμενου επιδεικτικού γεγονότος το οποίο θα αφορά στην αναπαράσταση της αλλαγής φρουράς όπως αυτή πραγματοποιούνταν κατά της Ενετική Περίοδο στο νησί της Κεφαλονιάς (μέσα 140ου έως τέλος 18ου αιώνα

Το παραδοτέο 4.1.1 συντίθεται από τρεις επιμέρους διαφορετικές δράσεις οι οποίες αφορούν:

1.       Δράσεις διοργάνωσης και δημοσιότητας

2.       Δημιουργία αντιγράφων όπλων και στολών

3.       Συγκρότηση Ιστορικής Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Για την υλοποίηση του καθίσταται απαραίτητη η ανάθεση υπηρεσιών συγκρότησης και λειτουργίας της Ιστορικής Συμβουλευτικής Επιτροπής προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η εργασία προβλέπεται στο εγκεκριμένο έργο με τίτλο «Εnhancement  Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism» και ακρωνύμιο  EXTROCULT, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”  , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας και το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τελικό εγκεκριμένο από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία Ελλάδα – Αλβανία, Τεχνικό Δελτίο.

 

 

Τα καθήκοντα του αναδόχου αναλυτικά περιλαμβάνουν:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

D.4.1.1.

Δράση: Συγκρότηση και λειτουργία Ιστορικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Αφορά στην επιστημονική τεκμηρίωση και συγγραφή του ιστορικού υποβάθρου της αλλαγής φρουράς, της διαδικασίας της αλλαγής, τις ενδυματολογικές επιλογές και τον φέροντα οπλισμό, το ακουλουθητέο πρωτόκολλο καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία πληροφορία η οποία θα τεκμηριώνει με επιστημονική επάρκεια το αναβιωτικό γεγονός.

Προβλέπεται η απασχόληση δυο εξειδικευμένων στελεχών ανάλογου επιστημονικού υποβάθρου (ένας ιστορικός ερευνητής και ένας ειδικός στη διαχείριση γεγονότων πολιτισμού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ -ΙΘΑΚΗΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

1

D.4.1.1 / Δράση: Συγκρότηση και λειτουργία Ιστορικής Συμβουλευτικής Επιτροπής:

Δυο επιστήμονες Χ 2 ανθρωπομήνες Χ 1.612,9 €/ ανθρωπομήνα

6.451,60

Σύνολο καθαρής αξίας

6.451,60

ΦΠΑ 24%

1.548,40

Γενικό σύνολο δαπάνης

8.000,00

 

Αργοστόλι, 05/06/2019

                                                  Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης