ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΟΑΕΝ 

Με ανοιχτή επιστολή(30/11/09) που απευθύνεται στον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Οικονομίας ο ΕΟΑΕΝ( Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών) υλοποιεί τις αποφάσεις της 25ης Γ.Σ. του όμιλου στην Κέρκυρα (14/11/09) και προτείνει στην Κυβέρνηση τη θέσπιση και εφαρμογή μιας σειράς φορολογικών κινήτρων για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό να ξεπεραστούν τα προβλήματα της σημερινής κρίσης και να αναπτυχθεί μια ισχυρότερη νησιωτική οικονομία.      Ο ΕΟΑΕΝ προτείνει  στην Κυβέρνηση να σχεδιάσει και εφαρμόσει δύο δέσμες φορολογικών μέτρων, για την ενίσχυση  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Η πρώτη θα αφορά την ουσιαστική μεταρρύθμιση του  υπάρχοντος φορολογικού συστήματος και  η δεύτερη  φορολογικά κίνητρα για την τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας. Ειδικότερα- εκτός των άλλων- προτείνεται:

 

Α) Όσον αφορά την μεταρρύθμιση του  υπάρχοντος φορολογικού συστήματος:

 

1) Επέκταση σε όλα τα νησιά του μειωμένου κατά 30% συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως ισχύει στα παραμεθόρια νησιά.Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ αντισταθμίζει ως ένα βαθμό το αυξημένο κόστος  μεταφοράς των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο  ανταγωνιστικότερες τις τιμές των προϊόντων στις νησιωτικές αγορές.                                                                                                                               

2) Αύξηση του αφορολόγητου ποσού του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα κατά 50%,σε όλα τα νησιά                                                                                                                                      

3) Κατάργηση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και αντικατάστασή του με το Βιβλίο Αγορών για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 150.000 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές.                                                                                                       

4) Για τους νέους επαγγελματίες στις νησιωτικές περιοχές μείωση συντελεστών φορολογίας εισοδήματος και κατάργηση της προκαταβολής φόρου για μία πενταετία και απαλλαγή από τους δασμούς του μηχανολογικού εξοπλισμού και των απαραίτητων υλικών ίδρυσης της επιχείρησής τους.   

5) Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10%  των κερδών που διανέμουν οι  Α.Ε. Με δεδομένο ότι στις νησιωτικές περιοχές πάνω από το 90% των Α.Ε. είναι οικογενειακού χαρακτήρα και συγκαταλέγονται στις μικρομεσαίες  και μικρές επιχειρήσεις η φορολόγηση τους σήμερα με συντελεστή 35% (25% το νομικό πρόσωπο και 10% οι εταίροι για τα διανεμόμενα κέρδη), είναι δυσβάστακτη.                                                                                                                                                        

6)Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και στα νομικά πρόσωπα και επαναφορά του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. 

7) Μείωση των φορολογικών συντελεστών μεταβίβασης ακινήτων στις νησιωτικές περιοχές, εφόσον αυτά προορίζονται για παραγωγική επένδυση.

 

Β) Όσον αφορά τα Φορολογικά κίνητρα για αύξηση των επενδύσεων     1) Σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν πάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων ή προωθούν έναν εργαζόμενο μερικής απασχόλησης σε εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης, να δοθούν επιπλέον φορολογικά κίνητρα                                                                                                                                                               

  2) Να δοθούν φορολογικά κίνητρα για εκπαίδευση και κατάρτιση.(Προτείνεται, επίσης, η πλήρης απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των δαπανών που καταβάλλονται για εκπαίδευση και κατάρτιση).                                                                                                                                

3) Επαναφορά του Ν.3220/2004, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να σχηματίζουν αφορολόγητα αποθεματικά με την προϋπόθεση ότι θα επανεπενδυθούν μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.                                                                                                                                                     

4)Επαναφορά του μέτρου της επιδότησης επιτοκίου με 3% του κεφαλαίου κίνησης επιχειρήσεων, σε όλες τις νησιωτικές περιοχές.

5)Επιδότηση του κόστους εργασίας στις παραγωγικές επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών με ποσοστό 12%, όπως ισχύει στην Θράκη.

6) φορολογικά κίνητρα για επιδιώξεις, όπως: έρευνα-καινοτομία –περιβάλλον με πρόβλεψη για πλήρη απαλλαγή από τη φορολογία των σχετικών δαπανών. 

 

Στην επιστολή ,τέλος, του ΕΟΑΕΝ αναφέρεται ότι είναι αδιανόητο να αλλάζουν οι όροι και, κυρίως, να μειωθούν οι προϋπολογισμοί των ήδη ευρισκομένων σε εξέλιξη προκηρύξεων (ΠΕΠ), στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ζητείται να παραταθεί το χρονικό διάστημα που έχει προταθεί  για την τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου  μέχρι 31/03/2010.