Δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι στην τελική της φάση βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το χρηματοδοτικό εργαλείο «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση».

Το συγκεκριμένο εργαλείο που έχει συσταθεί με συνεπένδυση κεφαλαίων του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και των συνεργαζομένων τραπεζών, μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας και τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη στο διάδοχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση». Το πότε ακριβώς θα γίνει η «αλλαγή φρουράς» δεν είναι ακόμα γνωστό. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, σίγουρα έως το τέλος έτους, εκτιμάται ότι θα έχει ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα, αφού αυτή την περίοδο το ΕΤΕΑΝ και οι  τράπεζες βρίσκονται στη διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων συνεπένδυσης και συνεργασίας. Έως ότου να οριστεί η ημερομηνία εκκίνησης του νέου προγράμματος η «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» θα παραμένει ενεργή, προκειμένου να μην υπάρξει «κενό» δανειοδότησης από χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν συσταθεί από το ΕΤΕΑΝ.

Επιδοτούμενο κατά 50% το επιτόκιο

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, η χρήση του προγράμματος «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» είναι πιο συμφέρουσα από το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, δηλαδή την  «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση». Και αυτό, διότι στο πρώτο,  το 50% του δανείου είναι άτοκο,  ενώ στο δεύτερο, άτοκο είναι το 40% του δανείου. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή του ποσοστού συνεπένδυσης μεταξύ του ΕΤΕΑΝ και των τραπεζών από το 50% – 50% που είναι στο πρώτο πρόγραμμα, στο 40% – 60%. Η  αλλαγή αυτή σημαίνει ότι οι τράπεζες  πρέπει να κινητοποιήσουν περισσότερους πόρους για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Ωστόσο, στις περιπτώσεις χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως η «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» οι όροι δανεισμού θα είναι λιγότερο δελεαστικοί για τους μικρομεσαίους. Τα δάνεια που χορηγούνται με τη χρήση της «Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης» μπορούν να είναι είτε επενδυτικού σκοπού (υλοποίηση ή αποπεράτωση επενδύσεων) είτε κεφαλαίου κίνησης. Το μέγιστο ύψος τους μπορεί να ανέλθει στις 800.000 ευρώ αν είναι επενδυτικού σκοπού και στις 300.000 ευρώ αν είναι για κεφάλαιο κίνησης. Το επιτόκιο είναι ευνοϊκό, καθώς μόνο το μέρος της τραπεζικής συμμετοχής σε κάθε δάνειο (50%) είναι έντοκο, ενώ το 50% των κεφαλαίων που εισφέρεται από το ΕΤΕΑΝ, είναι άτοκο. Συνεπώς το τελικό επιτόκιο δανεισμού για κάθε δάνειο διαμορφώνεται στο ήμισυ του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού για κάθε επιχείρηση.

Εξαιρείται ο πρωτογενής τομέας

Το ύψος των επενδυτικών δανείων μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5 έως 12 έτη και με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη. Αντίστοιχα το ύψος των δανείων κεφαλαίου κίνησης μπορεί να κυμαίνεται  από 10.000 έως 300.000 ευρώ σε συνάρτηση με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. Δικαίωμα δανειοδότησης έχουν οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην του πρωτογενούς τομέα. Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις και στις δύο κατηγορίες δανείων. Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων τραπεζών. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στην δανειακή σύμβαση, ενώ προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή αιτήματος οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες: Εθνική Τράπεζα,  Ελλάδος, Alpha Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Aττικής, Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο ΕΤΕΑΝ.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής