ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Την αξιοποίηση του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων με ενισχύσεις μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπου 20.000 επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις που ενισχύονται είναι όσες λειτουργούν την τελευταία πενταετία, απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 ευρώ κατά την τελευταία 3ετία, δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταποίησης, Πράσινης Οικονομίας, Οικοδομής, Μεταφορών, υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση για αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινωθούν στα μέσα Ιουλίου και οι αιτήσεις για συμμετοχή θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβρη

 

Επιπλέον ανακοίνωσε,ότι:

 

·          Θα δημιουργηθούν τρία νέα εγγυοδοτικά προϊόντα, μέσα στον Σεπτέμβρη: α)  Για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε προγράμματα ενίσχυσης μεταποίησης/ εξωστρέφειας, με ανώτατο ποσό δανείου μέχρι 30.000 ευρώ( το οποίο αναμένεται να ενισχύσει 2.500 επιχειρήσεις) β)Για ενίσχυση αξιοπιστίας/  φερεγγυότητας των νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων κατά τις εμπορικές συναλλαγές και γ)Εγγύησης επενδυτικών δάνειων για να καλυφθούν δαπάνες για εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.

 

·          Με ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της εξωστρέφειας θα προσφέρεται κεφάλαιο κίνησης για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις μέχρι 200.000 ευρώ μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Προϊόντων

 

·         Παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του προγράμματος εγγυήσεων του ΕΤΕΑΝ, που παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.