ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

1) Όσον αφορά τις καθυστερούμενες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία παρέχεται, πλέον, η ευχέρεια εξόφλησης σε µηνιαίες δόσεις, των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών (µετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων) µετά από αίτηση του οφειλέτη. Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε 36 µηνιαίες µε την προϋπόθεση, της καταβολής των τρεχουσών εισφορών. Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 200 ευρώ.

 

2) Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ που ανακοινώθηκαν  03/03/2010 θα ισχύσουν από 15 Μαρτίου 2010.

 

3)Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν πρόκειται το Υπουργείο να προχωρήσει σε επιστροφή Φ.Π.Α. πριν 31/05/10, διότι δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει πριν από αυτό το χρονικό σημείο τους ελέγχους.

 

4)  Από τη τη Διοίκηση του ΙΚΑ ανακοινώθηκε ότι καθιερώθηκε η υποχρεωτική υποβολή μέσω διαδικτύου των τριμηνιαίων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), για το σύνολο των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων κ.λ.π. για περιόδους απασχόλησης από 1 Ιανουαρίου 2010 .