ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SERVICES 

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας» επιδοτεί τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων –εκτός από εκείνες της φυτικής παραγωγής που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/08,λειτουργούν νόμιμα και δεν εμπίπτουν στον κανόνα de minimis , ώστε να προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πελάτες τους( Πρόγραμμα «e-services»-Μέτρο 3.2.)

 

Η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβεί το 60% του προϋπολογισμού, ο οποίος ξεκινά από τα 5000 Ευρώ και έχει ως οροφή τα 50.000 Ευρώ.

 

Χρηματοδοτούνται εφαρμογές εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών: π.χ. το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική εκπαίδευση, επιμόρφωση και ξενάγηση, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαδραστικής ενημέρωσης – πληροφόρησης, καθώς και λοιπές εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (τηλεδιάσκεψη κ.λπ.).

 

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι: 1. Προμήθειας εξοπλισμού λειτουργίας του e-service. 2. Λογισμικού. 3. Τηλεπικοινωνιακές συνδρομής στο Internet 4. Συνδρομής σε υπηρεσίες. 5. Ενέργειες προώθησης – προβολής.6. Υπηρεσίες συμβούλων.

 

Δεν επιχορηγείται :

 

1)Η απλή ανάπτυξη ιστοσελίδων μόνο πληροφοριακού χαρακτήρα που  περιορίζεται σε απλή  παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της. 2) Η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήδη παρέχονται από την επιχείρηση.  3) Τερματικός εξοπλισμός που στοχεύει στην πρόσβαση στην επιχείρηση του προσωπικού της ή συνεργατών της. 4) Η ανάπτυξη & επέκταση υπηρεσιών που δεν στοχεύουν σε πελάτες αλλά στην αναβάθμιση εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης ή των σχέσεων με συνεργάτες-προμηθευτές

 

5)H απλή υλοποίηση αυτοματοποιημένων δικτύων φωνής (IV)

 

6) Ενέργεια καθαρά προωθητικού χαρακτήρα

 

     7) H επέκταση υφιστάμενων συστημάτων (π.χ.  CRM, CMS κ.λ.π.) της οποίας η     σκοπιμότητα δεν συνδέεται σαφώς με συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία που θα παρασχεθεί

 

Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 29 Οκτωβρίου 2008. Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συµµετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση τους κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά.( www. eservices.gov.gr).Το έργο των επιχειρήσεων που θα επιλεγούν για επιχορήγηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/08