ΗΡΘΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ! 

Σε εφαρμογή τίθεται το δεύτερο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ για την παροχή εγγυήσεων δανεισμού σε Μικρές(ΜΕ) και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (/ΠΜΕ) προκειμένου να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Ο τελικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος προβλέπεται να φθάσει το ποσό του 1 δισ. Ευρώ εγγυήσεων καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δισ. Ευρώ. Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται μέχρι 31/12/2010, εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα. (Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τις Τράπεζες είναι η 31η/10/2010 και παραλαβής των αιτήσεων αυτών από ΤΕΜΠΜΕ η 20η/11/2010.) Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες ΜΕ και ΠΜΕ (που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι 31-12-2009) οποιασδήποτε νομικής μορφής, απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους  και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι10 εκατ.ευρώ Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά ΜΕ και ΠΜΕ προσδιορίζεται σε συνάρτησημε τον αριθμό απασχολούμενων στην επιχείρηση και διαμορφώνεται από 40.000 -100.000 Ευρώ. Η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι έξι χρόνια με διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν τόκος του δανείου Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την επιχείρηση στη δανειοδοτούσα τράπεζα, μετά την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι: α)Για δάνεια μέχρι 40.000 Ευρώ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων, ενώ για δάνεια άνω των 40.000 η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις. Αν παρέχονται  εμπράγματες εξασφαλίσεις αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου. β)Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε EURIBOR 6 μηνών + 600 μονάδες βάσης (6%) κατ’ ανώτατο όριο