ΛΗΓΕΙ 15/09/10! 

Λήγει 15/09/10 η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων από νέες επιχειρήσεις για εκτέλεση έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης».Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις  που συμπληρώνουν 6 χρόνια από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως μεγέθους και μορφής) και σε επιχειρήσεις οι οποίες ανεξαρτήτως μεγέθους, χρόνου λειτουργίας και μορφής, δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα έως σήμερα .Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται υπεργολαβικά από ερευνητικούς-τεχνολογικούς φορείς ( π.χ.εργαστήρια των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, Κέντρο καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ κ.λ.π.)..

 

 Η Πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με την επιχορήγηση έργων, που θα εκτελεσθούν στην Ελλάδα από δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν ή έχουν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στους τομείς :Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών- Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία- Ενέργεια-Περιβάλλον-Μεταφορές- Υγεία-πολιτιστική κληρονομιά κ.λ.π. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται σε 200.000 Ευρώ. Η διάρκεια των έργων που θα χρηματοδοτηθούν είναι από 24 μέχρι 36 μήνες

 

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν  να υποβάλλονται καθημερινά στην διεύθυνση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ), Μεσογείων 14-18, ΑΘΗΝΑ 115 27  Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν όλα τα απαραίτητα έντυπα σε ψηφιακή μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsrt.gr.  Πληροφορίες για την Πράξη παρέχονται από τους κκ Σαργιάνο Νικόλαο, Κωδωνά Κων/νο, τηλ.: 210 7458196, 210 7458123, e-mail: nis@gsrt.gr, kodonas@gsrt.gr.