ΜΕΧΡΙ 30/05/2010 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ -ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

1Μέχρι το τέλος Μαΐου έχουν προθεσμία τα νομικά( και φυσικά) πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή για τα εισοδήματα που προέκυψαν μέχρι και το 2009, να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ αρχική ή συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, χωρίς να τους επιβληθεί πρόσθετος φόρος, προσαύξηση και πρόστιμο εξαιτίας της εκπρόθεσμης υποβολής.

 

2. Ξεκίνησε από την Δευτέρα 26 Απριλίου το πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που αφορά την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα από 1-4-2010 έως 31-10-2010 εξαιρουμένου του διαστήματος από 1-6-2010 έως 30-9-2010.Οι επιχειρήσεις εντάσσονται εφόσον  διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ, βεβαίωση εποχικής λειτουργίας και εφόσον στο υπό επιχορήγηση χρονικό διάστημα  απασχολούν και επαναπροσλάβουν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα  το 2009. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι: εποχιακά άνεργοι  και άνεργοι, γενικώς. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση  Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα, στην αντίστοιχη περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ, όπου θα δηλώνουν ότι λειτουργούν εποχικά και ότι οι εργαζόμενοι που θα επαναπροσλάβουν ανήκουν στο εποχικό  προσωπικό που απασχόλησαν το προηγούμενο έτος ή έχουν αντικατασταθεί έτσι ώστε να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός προσωπικού