ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Στις 20/07/10 είδε το φως της δημοσιότητας ο ΟΔΗΓΌΣ του Προγράμματος «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000 ευρώ-140 εκατ. ευρώ για υφιστάμενες και 60 εκατ, για νέες επιχειρήσεις- και  αποσκοπεί στην ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας που κατευθύνεται σε  νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας                                                                                                                                   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Πρόγραμμα έχουν:                                                      α)Συγκεκριμένες υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές ,μεταποιητικές  επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο 31/12/2007.                                                                                                                  β)Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.                                                    Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους μετά την 1/1/2008. Υπό σύσταση επιχειρήσεις:Είναι επιλέξιμες για συμμετοχή αυτές οι μεταποιητικές-σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας- που θα δημιουργηθούν από φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1982 Στη κατηγορία των «υπό σύσταση» ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.                                                                                            ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 -400.000 ευρώ Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης  διαμορφώνεται στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων: έως 20% του προϋπολογισμού- Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού: έως 100% -Δαπάνες για ΑΠΕ (μόνο για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις): έως 15% – Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση: μέχρι 60.000€ – Άυλες δαπάνες (συνολικά) 20%- Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ.: έως 10%- Εκπόνηση μελετών και ερευνών έως 10.000€ – Αγορά τεχνογνωσίας: έως 10% κ.λ.π.

 

 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λ.π. περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις  29.07.2010 μέχρι τις 30.09.2010 μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ  – www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis  και www.efepae.gr.Για επιπλέον πληροφορίες απευθυνθείτε   στο Επιμελητήριο Κεφαλλήνιας και Ιθάκης, Λεωφ .Βέργωτη 131 ,1ος όροφος και στην κ  Σοφία Κοσμετάτου  τηλ. 2671024959 .