ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι.Κ.Α.-ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. 

Το ΕΒΕΚΙ γνωστοποιεί ότι:

 

1) Με τροπολογία του Υπουργείου Απασχόλησης που κατατέθηκε στην Βουλή και στο νομοσχέδιο  για την Αναδιοργάνωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας  δίνονται κίνητρα στους εργοδότες για αποπληρωμή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών τους προς το ΙΚΑ .

 

Οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μαζί με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, κεφαλαιοποιούνται κατά το μήνα δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου και παρέχεται έκπτωση ίση με το 80% των κεφαλαιοποιούμενων προσθέτων, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση των οφειλομένων εισφορών.

 

 Για όσους επιλέξουν την εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις-που δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 96- η έκπτωση ανέρχεται στο 50%,με την κάθε μηνιαία δόση να μην μπορεί να είναι μικρότερη των 100 ευρώ και με την απαίτηση προκαταβολής ίσης με το 3% της συνολικής οφειλής.

 

2) Αναστέλλεται μέχρι 31 Ιουνίου η υποχρέωση υποβολής στο Ι.Κ.Α των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου, ενώ μέχρι 31/07/09 μπορούν να υποβάλλουν Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση, εκείνοι οι εργοδότες  που προκαλούν αλλαγές στα μηχανογραφικά τους συστήματα.