ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ Φ.Π.Α.-ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η DIGI-MOBILE 

1.Η ηλεκτρονική υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για όσους τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας παρατείνεται μέχρι και 20/04/2011. Οι χρεωστικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2010 που έχουν ήδη υποβληθεί -με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 12η Απριλίου- έπρεπε να είχαν πληρωθεί μέχρι σήμερα .Η παράταση ισχύει για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από σήμερα και μετά.

 

2.Τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι 21/04/11 η δράση digi-mobile( «Ψηφιακή σύγκλιση») που αφορά την επιδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού, εστίασης, χονδρικού εμπορίου, υγείας, ψυχαγωγίας, περιβάλλοντος, μεταφορών και μεταφορικών δραστηριοτήτων, υπηρεσιών γενικότερα,  καθώς και πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών), ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης για υπαγωγή στη Δράση. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατ’ ελάχιστον έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) και κατά μέγιστο είκοσι (20) εργαζόμενους (20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/των επιχειρηματία/ων, του/των μετόχου/ων, του/των εταίρου/ων. Οι  δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα επιλεγούν, θα λάβουν επιχορήγηση για την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones που θα είναι είτε τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή) είτε τύπου B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc) και να διατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου «Λογισμικού με τη μορφή Υπηρεσίας». Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να «κατεβαίνουν» και να λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας. Εναλλακτικά, επιτρέπεται η ανάπτυξη mobile portals με κάποιες προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.digitalaid.gr και στο τηλ. 210 3377940