ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ” ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ” 

Είδε το φως της δημοσιότητας η προδημοσίευση του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός»(Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. Ευρώ)                                                                                          

 

Μέσω της συγκεκριμένης Πράξης θα   ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών μορφών τουρισμού:(Αθλητικός τουρισμός αναψυχής- Πολιτιστικός τουρισμός- Θαλάσσιος τουρισμός- Τουρισμός υπαίθρου- Γαστρονομικός τουρισμός- Τουρισμός υγείας και ευεξίας…)                                                                                                                      

 

Το Ποσοστό χρηματοδότησης είναι 40% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. Δίνεται επιπλέον προσαύξηση 5% σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από 15.000 -400.000 Ευρώ (Δεν περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α.)                                                                                                                                          Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι  φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα(τουριστικές μονάδες) τα οποία έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του Οδηγού, λειτουργούν νόμιμα  και έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010. ( Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί)Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μονάδες που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού και διαθέτουν (σωρευτικά) εκτός από τα προαναφερθέντα «προσόντα» και τα εξής:                                                                                                              

 

α)δεν έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis                                                                

 

β) δεν έχουν λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται σε Κανονισμό που έχει εκδώσει η Επιτροπή                                                

 

γ) Δεν είναι προβληματικές                                                                                                                                   

 

δ) Δεν εκκρεμούν σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης                                                                                                                                            

 

ε) Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος 2010                                                          

 

στ) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Α.Φ.Μ. και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται.                                                    

 

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι: Εξοπλισμός- Κτιριακά – Διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, Προβολή – προώθηση- Υπηρεσίες Συμβούλων…