ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Σε εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής του ΙΚΑ διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών  και ο τρόπος εξόφλησης.

 

Η εξόφληση προβλέπεται να γίνει με την καταβολή μηνιαίων δόσεων οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής (μέχρι 31/12/2010) προς το Ίδρυμα. Το καταβαλόμενο ποσό αυτό μπορεί να είναι μικρότερο του 20% του μέσου όρου και μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου 2010 και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να μικρότερο των 150ευρώ.

 

Στη ρύθμιση υπάγονται:

 

1)Οι οφειλέτες του ΙΚΑ που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. 2)Οι οφειλέτες του ΙΚΑ που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον απασχολήσουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για χρονικό διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και 3)Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με εποχική δραστηριότητα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής τους αποδείξουν την «εποχικότητά» τους, προσκομίζοντας σχετική «Δήλωση έναρξης» από την Εφορία.

 

Υπενθυμίζουμε ότι στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα αναστέλλονται- μέχρι το τέλος του 2012- τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών (κατασχέσεις).