ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Κ.Λ.Π 

 ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.

 

1)Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 του σχεδίου νόµου, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,τα οποία έχουν συνάψει µε τράπεζες συµβάσεις δανείων για επιχειρηµατικούς, επαγγελµατικούς ή αγροτικούς σκοπούς, µπορούν να ζητήσουν από αυτές την υπαγωγή σε ρύθµιση των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µετά την 30/06/07 και µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου. Αν η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, προϋπόθεση για τη ρύθμιση είναι να υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών. Από το υπό ρύθμιση συνολικά οφειλόμενο ποσό αφαιρούνται και διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού.  Στο ίδιο άρθρο( παράγραφος 4)προβλέπεται εξάλλου η ρύθµιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µετά την 1η Ιανουαρίου 2005, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. .( Το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ) Οφειλέτες από συμβάσεις της παραγράφου 1, των οποίων οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2005 και μέχρι την 30.06.2007, μπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν σε ρύθμιση σύμφωνα με τα παραπάνω, υπό τον όρο ότι θα αποπληρωθεί μέχρι την 15.05.2010 ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της οφειλής που προκύπτει, χωρίς να υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού, για τους οποίους τηρείται χωριστός λογαριασμός. Σύµφωνα µε την παράγραφο 5, οι αιτήσεις για ρύθµιση των οφειλών υποβάλλονται µέχρι τις 15 Απριλίου 2010, τα δε πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον οφειλέτη το ύψος της προκύπτουσας οφειλής µέσα σε 30μέρες από την υποβολή της αίτησης Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου(παράγραφος 7) ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, από ομολογιακά δάνεια, από δάνεια ή πιστώσεις εγγυημένα ή επιδοτούμενα από το Δημόσιο ή εγγυημένα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

 

 

2) Εξάλλου, το άρθρο 2 παράγραφος 1 του σχεδίου νόµου δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συνάψει µε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα συµβάσεις δανείων για επιχειρηµατικούς, επαγγελµατικούς ή αγροτικούς σκοπούς, να ζητήσουν από αυτά την εφαρµογή οποιουδήποτε εκ των ακόλουθων µέτρων σε σχέση µε ενήµερες οφειλές τους,εφόσον διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα και συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο: i) περίοδο χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, µε αντίστοιχη παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου και κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της περιόδου χάριτος  εφόσον η σύμβαση δανείου δεν έχει διανύσει μέχρι την 15.4.2010 το 1/3 της προβλεπόμενης συμβατικής διάρκειας ( Το όριο συνολικής ανεξόφλητης ενήμερης οφειλής καθορίζεται στις 350.000 ευρώ, εφόσον αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας και εμφανίζουν μέχρι τον Ιούνιο 2009 ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 2,5 εκατ. ευρώ, καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί. Πέραν αυτών, η δυνατότητα επίκλησης της περιόδου χάριτος, απαιτεί η σύμβαση του ρυθμιζομένου δανείου να μην έχει διανύσει μέχρι τις 15/4/2010 το 1/3 της προβλεπόμενης συμβατικής διάρκειας. Περιορίζεται, εξ άλλου, το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου από τις 300.000 στα 200.000 ευρώ για όσους κάνουν χρήση των διατάξεων ρύθμισης για τις ενήμερες οφειλές και αφορούν είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και κατά τη χρήση του 2008 εμφανίζουν ετήσια έσοδα μικρότερα των 150.000 ευρώ, είτε κατ επάγγελμα αγρότες, είτε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα από το 2007 ως σήμερα. (Επιχειρήσεις και επαγγελματίες πυρόπληκτων νομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 και στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια, δυνάμει υπουργικής απόφασης, μπορούν να ζητήσουν μέχρι τις 15/4/2010 αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 1/1/2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα του εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση.) ii) αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωµής του άληκτου κεφαλαίου µε αντίστοιχη παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύµφωνα µε την περιοδικότητα του εκτοκισµού που προβλέπεται στη σύµβαση ή iii) παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο (παράγραφος 4) και στις περιπτώσεις αυτές οι αιτήσεις για ρύθµιση των οφειλών υποβάλλονται µέχρι 15 Απριλίου 2010

 

3)Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του σχεδίου νόµου προβλέπει τη διαγραφή δυσµενών δεδοµένων από «Τειρεσία» υπό την προϋπόθεση ότι η οφειλή στο σύνολό της έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου. Στο ίδιο πνεύµα, το άρθρο 3 παράγραφος 2 του σχεδίου νόµου αίρει κάθε περιορισµό στη χορήγηση νέου βιβλιαρίου επιταγών που έχει επιβληθεί για επιταγές που έχουν εξοφληθεί ή θα εξοφληθούν µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου.

 

4) Όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς,( Τειρεσίας) το άρθρο εισάγει αλλαγές στο ισχύον νοµικό πλαίσιο, ιδίως µειώνοντας κατά ένα έτος τα υφιστάµενα ανώτατα όρια στον χρόνο τήρησης και χρήσης των ως άνω δεδοµένων από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή από αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς σε σχέση µε οφειλές που έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους. Ειδικότερα, επιταγές που εξοφλούνται µέσα σε 30 ηµέρες από τη σφράγισή τους δεν θα εµφανίζονται στα ανωτέρω αρχεία, οι δε καταχωριµένες θα διαγράφονται7. Σε ό,τι αφορά οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί, το άρθρο 4 παράγραφος 4 του σχεδίου προβλέπει ότι τα σχετικά δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς διαγράφονται δέκα έτη µετά την εγγραφή τους.

 

5).Στο άρθρο 7 του σχεδίου νόµου δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύµατα να χορηγούν κατά τη διάρκεια ισχύος µέτρου στέρησης χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών νέο βιβλιάριο επιταγών, εφόσον παρέχεται τριτεγγύηση έως πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ ανά επιταγή από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εις βάρος του οποίου δεν ισχύει το ανωτέρω µέτρο στέρησης.