ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ! 

 

ebeki_2

 

ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ!

Δόθηκαν στη δημοσιότητα (αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και στο opengov.gr )για διαβούλευση, τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων ρύθμισης αδειοδότησης επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια Στα Επιμελητήρια προβλέπεται να συσταθεί υπηρεσία χορήγησης αδειών -η οποία θα πιστοποιείται από τη Γ. Γ. Βιομηχανίας με τη συνδρομή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις  για επίτευξη  των υψηλών επιπέδων τεχνικής επάρκειας που απαιτείται από το «δύσκολο» αντικείμενο της αδειοδότησης.

Τα Επιμελητήρια-λειτουργώντας ως υπηρεσίες «μιας στάσης»-  προβλέπεται να χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, θα εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση και θα τροποποιούν ή ανανεώνουν σχετικές αποφάσεις. Θα παρέχουν, επίσης, πληροφόρηση στους ενδιαφερομένους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική διασύνδεση της υπηρεσίας χορήγησης αδειών των Επιμελητηρίων με τις συναρμόδιες για την αδειοδότηση υπηρεσίες  θα αποτελούν παράγοντα εξοικονόμησης πολύτιμου χρόνου για τον επιχειρηματία και η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των αδειών που θα εκδίδονται  θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία  Προβλέπεται ,τέλος, η δυνατότητα καθορισμού αυτοτελούς τιμολογιακής πολιτικής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αδειοδότησης ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης .