ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY 

Το Ε.Β.ΕΚ.Ι ενημερώνει ότι:

 

 

Η Δράση e-Security που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και υλοποιείται από τις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε (Εταιρεία μη κερδοσκοπική που εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) αποβλέπει στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που αφορούν την ψηφιακή ασφάλεια, με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων Προτάσεις μπορούν να υποβάλλει κάθε επιχειρήση που έχει ξεκινήσει δραστηριότητα πριν την 1.1.08, λειτουργεί νόμιμα ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, εμφανίζει (κατά μέσο όρο) κέρδη κατά την τελευταία τριετία  και επιπλέον πληροί το κριτήριο της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) και απασχολεί τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ενώ διαθέτει  υποδομές σε ΤΠΕ των οποίων η αξία κτήσης υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ (μετά το 2000)

 

 

 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών. Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά πρόταση κυμαίνεται μεταξύ 5.000 ευρώ και 70.000 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και οι επενδυτές που επιθυμούν την επιχορήγηση του επενδυτικού τους σχεδίου πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους στον διαδικτυακό τόπο της Δράσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες: στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο τηλέφωνο 2103377940