ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΝΔΥΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΕΜΠΜΕ 

Το ΕΒΕΚΙ γνωστοποιεί ότι:

 

Α)Η υποβολή των προτάσεων  στο Πρόγραμμα  «Ενδυση και Υπόδηση» γίνεται (υποχρεωτικά) ηλεκτρονικά από τις 21 Ιουνίου – 24 Αυγούστου 2010, μέσω του www.eommex.gr Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα προβλέπει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που λειτουργούν τουλάχιστον τρία χρόνια, απασχολούν μέχρι 250 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του ύψους της επένδυσης, σημειώνεται ότι αυτός κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και από 80.000 έως 200.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις.και το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνεται από 30% -45%, ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν αγορά εξοπλισμού, ειδικές εγκαταστάσεις, άυλες δαπάνες, δαπάνες προβολής, προώθησης και οργάνωσης.

 

Β) Η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξήγγειλε ότι τις επόμενες δυο εβδομάδες θα προκηρυχθούν προγράμματα περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης ύψους 1,1 δισ. ευρώ.( στα πλαίσια του “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”).Τα προγράμματα θα αφορούν τρόφιμα, τη μεσογειακή διατροφή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ενώ προβλέπεται η λειτουργία ταμείου εγγυοδοσίας (τύπου ΤΕΜΠΜΕ) για τις κτηνοτροφικές επενδύσεις