ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΕΠΙΔΟΤΕΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ! 

Το ΤΕΜΠΜΕ χορηγούσε εγγυήσεις δανείων και επιδότηση του επιτοκίου κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες αλλά για δάνεια αγοράς πάγιου εξοπλισμού και όχι για Κεφάλαιο Κίνησης. Το Ταμείο, όμως, ήδη -όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης-θα προχωρήσει άμεσα στην αποστολή προς τις Τράπεζες της προκήρυξης για συμμετοχή σε Πρόγραμμα που αφορά δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης. Οι Τράπεζες που επιθυμούν συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα θα πρέπει να απαντήσουν θετικά μέχρι 12 Νοεμβρίου.

 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι οι εξής:

 

Το ΤΕΜΠΜΕ θα επιδοτεί το σύνολο του επιτοκίου αυτού για τρία χρόνια. Δηλαδή το δάνειο στο διάστημα αυτό θα είναι άτοκο.

 

-Η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ θα καλύπτει το 80 % δανείων ύψους μέχρι 350.000 Ευρώ και για το υπόλοιπο 20 % του δανείου, η Τράπεζα δεν θα ζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να ξεπρνά το 30 % του μέσου τζίρου της Εταιρίας κατά την προηγούμενη τριετία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει,επι0πλέον,να είναι κερδοφόρες κατά τα τρία τελευταία χρόνια.

 

-Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης επιτοκίου θα είναι τρία χρόνια.

 

-Το επιτόκιο των δανείων θα είναι Euribor μηνός+ 2,1 μονάδες.

 

-Το νέο πρόγραμμα αφορά και υφιστάμενες εγκρίσεις δανείων για Κεφάλαια Κίνησης, εφόσον αρθούν οι προσημειώσεις για το ύψος του ποσού που εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ.

 

– Σε περίπτωση μη αποπληρωμής του χρέους ,η Τράπεζα δεν θα στρέφεται κατά του οφειλέτη για κατασχέσεις, πλειστηριασμούς κλπ., αλλά θα απευθύνεται άμεσα στο ΤΕΜΠΜΕ.