ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ-ΧΩΡΙΣ… ΕΦΟΡΙΑ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

1) Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων εξειδικευμένων εγκαταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το Υπουργείο Οικονομίας αποφάσισε να εντάξει στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, τους ΚΑΔ 43-2(«Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών κ.ά. κατασκευαστικών εγκαταστάσεων», ΚΑΔ 43-3 και ΚΑΔ 43-9

 

 

2)Είδε το φως της δημοσιότητας ΚΥΑ με την οποία με την οποία προβλέπεται απαλλαγή από τις φορολογικές υποχρεώσεις  από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kW για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικώς, ως προς την φορολόγηση των κερδών, προβλέπεται η απαλλαγή των πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, ΕΠΕ, δημόσιας, δημοτικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού υπό την προϋπόθεση ότι τα υπόψη κέρδη θα εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.