ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ! 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ!

 

 

H Hellastat πραγματοποιεί κάθε χρόνο έρευνα για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Στηρίζεται στην επεξεργασία δεδομένων περισσότερων από 30.000 επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους και τα μεγέθη, για την περίοδο 2004-2007.

 

Ο επιχειρήσεις, στην έρευνα, διακρίνονται σε τέσσαρες κατηγορίες: Πολύ μικρές, με πωλήσεις μέχρι 300 χιλ. Ευρώ-Μικρές, με πωλήσεις μέχρι 1 εκ. -Μεσαίες, με πωλήσεις μέχρι 2,5 εκ.- Μεγάλες, με πωλήσεις πάνω από 2,5 εκ.

 

Ο δείκτης ξένα Κεφάλαια/ίδια Κεφάλαια είναι 0,4/1 για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, και 1/1, γενικώς, για τις μικρότερες, ενώ η μέση τιμή είναι 1,4/1! Η σχέση αυτή, δηλώνει ότι οι «μικροί» δυσκολεύονται να «φορτωθούν» περισσότερες υποχρεώσεις και, ενδεχομένως, απροθυμία των επιχειρηματιών να ρισκάρουν.

 

Παρά το ότι η μικρή χρήση ξένων Κεφαλαίων καθιστά μια επιχείρηση ασφαλέστερη σε περίοδο κρίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι οι «μικρότεροι» εκτίθενται σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Η μέση τιμή στην ελληνική οικονομία εκτιμάται στο 26% για τη σχέση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού σε σύγκριση με τις πωλήσεις, αλλά οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζουν εκρηκτική αύξηση, από 44,5% το 2005 σε 49% το 2006 και 67% το 2007.

 

Αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη δημιουργεί «ασφυξία» για το ευαίσθητο από πολλές απόψεις αυτό τμήμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλότερη (κατά 30%!) πιθανότητα καθυστέρησης των πληρωμών τους έναντι της μέσης τιμής στην ελληνική οικονομία και αν συνυπολογίσουμε το ότι κινούνται με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και έντονη, κατά μέσον όρο, πτώση της κερδοφορίας, γίνεται άμεσα αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος.

 

Ας ρίξουμε «μια ματιά»όμως, και στις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

 

Οι μκρές έχουν μέσο δείκτη βραχυπρόθεσμου δανεισμού προς πωλήσεις στο 43% το 2007 (από 35% το 2005).

 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζουν πιο χαμηλή και βελτιούμενη τραπεζική επιβάρυνση, η οποία φθάνει στο 20,4% των πωλήσεων το 2007 από 23,6% το 2005. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός είναι πολύ διαδεδομένος σε αυτές μια και, περίπου, οι 3 στις 4 επιχειρήσεις δανείζονται βραχυπρόθεσμα.( Στα μικρές επιχειρήσεις ο δανεισμός είναι,επίσης, διαδεδομένος αφού 1 στις 2 επιχειρήσεις εμφανίζουν τραπεζικές υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμης διάρκειας).

 

 

Όσον αφορά, τέλος, τις πωλήσεις, από την έρευνα προκύπτει ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις  έχουν μέση, ετήσια ,ονομαστική αύξηση πωλήσεων της τάξης του 0,1%, οι μικρές περίπου 3,3% και οι μεγάλες-αντιθέτως- εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των πωλήσεών τους (11,4% το 2007)