Αγορανομική διάταξη 5/2009 

 

 

Με την ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5/2009( και την διευκρινιστική εγκύκλιο που ακολούθησε), το Υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να αναβαθμίσει το επίπεδο πληροφόρησης του καταναλωτή όσον αφορά την χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος) που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή και διάθεση των γαλακτομικών προϊόντων, με την αναγραφή  ενδείξεων επί της συσκευασίας. Οι νέες οριζόμενες ενδείξεις θα πρέπει να υπάρχουν σε μία τουλάχιστον πλευρά της συσκευασίας και συγκεκριμένα σ’ εκείνη που θεωρείταιπρόσοψη και κάτω από την ονομασία πώλησης του προϊόντος ( π.χ. γάλα φρέσκο, γάλα σακχαρούχο)Οι νέες οριζόμενες ενδείξεις θα πρέπει να υπάρχουν σε μία τουλάχιστον πλευρά της συσκευασίας και συγκεκριμένα σ’ εκείνη που θεωρείταιπρόσοψη και κάτω από την ονομασία πώλησης του προϊόντος ( π.χ. γάλα φρέσκο, γάλα σακχαρούχο)

 

Η αναγραφή ενδείξεων αφορά α) Γάλα (απλής παστερίωσης, υψηλής παστερίωσης, μακράς διαρκείας, εβαπορέ ζαχαρούχο ή μη).β) Γάλα σε σκόνη, προοριζόμενο για βρέφη και νήπια.γ) Σοκολατούχα γάλατα. δ) Γιαούρτια (με προσθήκη ή μη άλλων υλών όπως φρού­τα, δημητριακά, μέλι κ.λ.π.).ε) Επιδόρπια πάσης φύσεως με βάση το γάλα στ) Κρέμες, ρυζόγαλα και κρέμες γάλακτος.  Πάνω στην  κλειστή συσκευασία των ανωτέρω προϊό­ντων, όταν αυτά παράγονται στην Ελλάδα, αναγράφεται υποχρεωτικά πέραν των  άλλων και η ένδειξη που υποδηλώνει την χώρα ή τις χώρες προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλα) από την οποία παρασκευάσθηκαν τα εν λόγω προϊόντα.

 

Πιο συγκεκριμένα:  α) Αναγράφεται η ένδειξη «από γάλα προέλευσης 100% π.χ. Ελληνικό ή π.χ. Ολλανδικό», όταν το γάλα που χρησι­μοποιήθηκε προέρχεται από μία χώρα και β) Αναγράφεται η ένδειξη «από την πρόσμιξη γάλακτος ……..% π.χ. Ελληνικό………..% π.χ. Ολλανδικό κ.λπ.», όταν το γάλα που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από περισσότερες της μιας χώρας. Στην περίπτωση που τα γαλακτοκομικά προϊόντα παράγονται στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και γάλα εισαγόμενο, το οποίο όμως κατά την εισαγωγή του δεν έχει την ένδειξη της χώρας προέλευσης του, αλλά φέρει την ένδειξη «προέλευσης Ε.Ε.», τότε επί των συσκευασιών των προϊόντων που θα παραχθούν θα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον οι ενδείξεις:α) « από γάλα προέλευσης Ε.Ε.» εάν για την παραγωγή των προϊόντων χρησιμοποιείται μόνο το γάλα αυτό. β) «από γάλα …….% ελληνικό και από γάλα…….% Ε.Ε.», σε περίπτωση που για την παραγωγή των προϊόντων γίνεται πρόσμιξη Ελληνικού γάλακτος και γάλακτος Ε.Ε. Στις περιπτώσεις που η εκατοστιαία σύνθεση της πρόσμιξης του χρησιμοποιημένου γάλακτος δεν διατηρείται σταθερή, από παρτίδα σε παρτίδα παραγωγής ορισμένων προϊόντων (π.χ. γιαούρτι) και επειδή αντικειμενικά δεν είναι εφικτή η άμεση προσαρμογή και των αντιστοίχων ενδείξεων επί των συσκευασιών, ο παραγωγός των προϊόντων αυτών μπορεί να αναγράφει επί της συσκευασίας το ποσοστό (%) του ελληνικού γάλακτος που κατ’ ελάχιστο όριο εμπεριέχεται στα προϊόντα του, οπότε η διαφορά σε ποσοστό (%) θα αποτελεί το χρησιμοποιούμενο γάλα άλλης προέλευσης.

 

 Σε περίπτωση που τα  γαλακτοκομικά προϊόντα προέρχο­νται από χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή εισάγονται από τρίτες χώρες, τότε επί της κλειστής συσκευασίας τους αναγράφεται υποχρε­ωτικά, πέραν των  άλλων και η ένδειξη που να υποδηλώνει τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χώρα παραγωγής τους Τα γιαούρτια που προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή υπό μορφή χύμα από ανοικτές συ­σκευασίες (δοχεία, βαρέλια κ.λπ.)οι ενδείξεις που αναφέραμε αναγράφονται υποχρεωτικά στις συσκευασίες τους.   Οι ενδείξεις α και β ανα­γράφονται υποχρεωτικά: α) Σε όλα τα παραστατικά στοιχεία εμπορίας και διακίνησης (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λπ.Στα παραστατικά στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται οι ταμειακές αποδείξεις ή οι λοιπές τυχόν εκδιδόμενες αποδείξεις λιανικής πώλησης ούτε και τα παραστατικά που εκδίδονται κατά την εσωτερική διακίνηση των προϊόντων εντός της ίδιας εταιρείας) και β) Στην περίπτωση των  χύμα προϊόντων επί της πινακίδας που είναι υποχρεωμέ­νοι οι λιανοπωλητές να αναρτούν

 

 

Επιπλέον: 1. Οι ενδείξεις που αναφέρθηκαν ανα­γράφονται στις συσκευασίες με ευδιάκριτα ευανάγνω­στα και ανεξίτηλα γράμματα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και στο ίδιο οπτικό πεδίο όπου αναγράφεται και η ονομασία του προϊόντος.  2. Η ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων επί της συσκευασίας των προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα βαρύνει τους παραγωγούς αυτών και των ενδείξεων των προϊόντων που προέρχονται από το εξωτερικό βαρύνει τους εισαγωγείς. 3.Οι λοιποί μεσολαβητές (χονδρέμποροι, λιανοπωλητές) απαγορεύεται να προμηθεύονται και να διακινούν τα ως άνω προϊόντα εάν δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες ενδείξεις.  4. Ειδικά για τα πάσης φύσεως πωλούμενα γάλατα, οι λιανοπωλητές υποχρεούνται όπως κάθε επί μέρους κατηγορία αυτών (απλής παστερίωσης, υψηλής παστε­ρίωσης, μακράς διάρκειας, εβαπορέ, ζαχαρούχο ή μη) να την τοποθετούν σε ευδιάκριτα ξεχωριστά σημεία

 

5.Τα προϊόντα που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί πριν την παρούσα αγορανομική διάταξη και βρίσκονται   αδιάθετα στα χέρια των διακινητών, μπορούν να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή ως έχουν( χωρίς τις ενδείξεις που αναφέρθηκαν), το αργότερα μέχρι 31.7.2009, με εξαίρεση τα γάλατα εβα­πορέ, ζακχαρούχα ή μη, τα οποία μπορούν να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή μέχρι 31.10.2009. Οι παραγωγοί-αλλά και οι εισαγωγείς γαλακτοκομικών προϊόντων -που κατά την έναρξη ισχύος της ΑΔ. 5/2009 είχαν αποδεδειγμένα στην κατοχή τους υλικά συσκευασίας έτοιμα προς χρήση με εκτυπωμένες τις προηγούμενες ισχύουσες ενδείξεις επ΄ αυτών, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν μέχρι εξαντλήσεώς των για την συσκευασία των προϊόντων τους, όχι όμως πέραν των ημερομηνιών 31/7/2009 και 31/10/2009.