ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)-ΜΕΡΟΣ Β 

 ( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ Α΄ΜΕΡΟΣ)

 

3.2 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

 

Άρθρο 92: Σχετικά με χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων

 

Για τη διάθεση στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων, επιβάλλεται όπως στην συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεως τους, αναγράφεται σε εμφανές μέρος και με σαφήνεια ότι η χρήση των οργάνων αυτών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν αδείας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγρ. 8 του νόμου 2557/1997, το άρθρο 38, παρ. 2 και άρθρο 62 του νόμου 3028/2002(ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002), το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α/22-4-2008) και την Υπουργική Απόφαση ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥΝΣ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-7-2003 (ΦΕΚ 1124/Β/8-8-2003) και την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704/2-5-2012 (ΦΕΚ 1440/Β/2-5-2012), όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

3.3 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΔΕΡΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

 

Άρθρο 93: Σήμανση – Επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων

 

1.Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα επισημαίνονται και σημαίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, προκειμένου να παρέχουν ένδειξη της σύνθεσης των ινών τους.

 

H επισήμανση και σήμανση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος πρέπει να είναι ανθεκτική, ευανάγνωστη, ορατή και προσιτή, και, αν χρησιμοποιείται ετικέτα, πρέπει να είναι στέρεα επικολλημένη σε αυτό.

 

2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι επισημάνσεις ή σημάνσεις μπορούν να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν από συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, όταν τα προϊόντα παραδίδονται στους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού, ή όταν παραδίδονται κατ’ εκτέλεση παραγγελίας εκ μέρους οιασδήποτε συμβαλλομένης αρχής όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

 

3.Οι ονομασίες υφανσίμων ινών και οι περιγραφές της σύνθεσης των ινών που παρατίθενται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 πρέπει να αναφέρονται σαφώς στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση συντομογραφιών εκτός από ένα μηχανογραφικό κώδικα ή όπου οι συντομογραφίες ορίζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές επεξηγούνται στο ίδιο εμπορικό έγγραφο.

 

4.Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διατίθενται στην ελληνική αγορά εφόσον επισημαίνονται, σημαίνονται ή συνοδεύονται από εμπορικά έγγραφα σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό.

 

Υπεύθυνος για την εξασφάλιση των πληροφοριών για την ακρίβειά τους είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας. Υπεύθυνος για την επαλήθευση των ενδείξεων είναι ο «υπεύθυνος διάθεσης» του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. Επίσης συνυπεύθυνος για την επαλήθευση των ενδείξεων θεωρείται και οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην αλυσίδα διανομής.

 

5.Ειδικότερα κατά τη διάθεση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στον καταναλωτή η επισήμανση ή η σήμανση των προϊόντων, όπως προβλέπονται από τον ανωτέρω Κανονισμό, παρέχονται υποχρεωτικά τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. Υπόχρεος για την παροχή της παραπάνω γραπτής πληροφόρησης στον καταναλωτή, είναι o λιανοπωλητής.

 

Άρθρο 94: Σήμανση δερμάτων και προϊόντων τους

 

1.Βιομήχανοι και βιοτέχνες κατεργασίας δερμάτων, δηλαδή σολοδερμάτων, επανωδερμάτων και εσωδερμάτων, υποχρεούνται σε κάθε δέρμα να αναγράφουν στην ελληνική γλώσσα με σφραγίδα από ανεξίτηλη μελάνη τις παρακάτω ενδείξεις.

 

i.Την επωνυμία της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας και την διεύθυνσή της

 

ii.Την ποιότητα του δέρματος (π.χ. ΕΞΤΡΑ, ΣΠΕΣΙΑΛ, Α, Β, Γ κ.λ.π.).

 

iii.Προκειμένου για επανωδέρματα και εσωδέρματα επιπλέον και την επιφάνειά τους, με ακρίβεια σε τετραγωνικά μέτρα και υποπολλαπλάσια του τετραγωνικού μέτρου.

 

Με την ίδια μονάδα μέτρησης θα πωλούνται και τα εισαγόμενα κατεργασμένα επανωδέρματα και εσωδέρματα και θα σημειώνεται σε καθένα από αυτά κατά τον ίδιο, όπως παραπάνω, τρόπο, η επιφάνεια με ακρίβεια σε τετραγωνικά μέτρα και υποπολλαπλάσια του τετραγωνικού μέτρου.

 

2.Όλοι όσοι κατέχουν ή πωλούν κατεργασμένα δέρματα είναι συνυπεύθυνοι με τους παραπάνω, για την αναγραφή των ενδείξεων με ακρίβεια.

 

3.Συνυπεύθυνοι επίσης με τους παραπάνω βιομηχάνους, βιοτέχνες κ.λ.π., εφόσον αυτοί δεν έχουν δικές τους μετρικές μηχανές, είναι και αυτοί που μετρούν τα δέρματα, οι οποίοι για την ακρίβεια της μέτρησης υποχρεούνται σε κάθε δέρμα που έχουν μετρήσει να αναγράφουν με αυτόματη ή χειροκίνητη μηχανή:

 

i.Το ονοματεπώνυμο ή τον εμπορικό τους τίτλο

 

ii.Την διεύθυνση του εργοστασίου ή εργαστηρίου τους

 

4.Οι κατασκευαστές ειδών από δέρμα (π.χ. βαλίτσες, τσάντες, ζώνες κ.λ.π.) υποχρεούνται να επικολλούν σε αυτά ετικέτα στην οποία με ανεξίτηλη μελάνη θα αναγράφουν τις λέξεις «ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ» ή «ΠΛΑΣΤΙΚΟ», ανάλογα.

 

Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι βιβλιοδέτες.

 

Σε περίπτωση που για την κατασκευή κάποιου είδους ή για την βιβλιοδεσία χρησιμοποιείται και δέρμα και πλαστικό ή κάποια άλλη ύλη και δέρμα, στην ετικέτα πρέπει να σημειώνεται το μέρος στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το δέρμα ή το πλαστικό π.χ. σε βαλίτσα που έχει κατασκευαστεί από ύφασμα και η οποία έχει γωνιές από δέρμα ή πλαστικό θα αναγράφονται οι λέξεις «ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ» ή «ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ» ανάλογα.

 

Άρθρο 95: Επισήμανση υποδημάτων

 

1.Πεδίο εφαρμογής

 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στην επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων που προορίζονται για πώληση στον καταναλωτή.

 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοείται ως «υπόδημα» κάθε προϊόν εφοδιασμένο με σόλα που έχει σκοπό να προστατεύει ή να καλύπτει το πόδι, συμπεριλαμβανομένων των μερών που διατίθενται στην αγορά χωριστά, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

 

Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται μη περιοριστικός κατάλογος των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

 

Εξαιρούνται από το παρόν άρθρο:

 

·τα μεταχειρισμένα υποδήματα

·τα υποδήματα που καλύπτονται από την ΚΥΑ Β 4373/1205/1993 (Β.187)

·τα υποδήματα που καλύπτονται από το Π.Δ 445/1983 (Α 166) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

·τα υποδήματα που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού.

 

2.Διατάξεις επισήμανσης

 

2.1 Τα υποδήματα όταν διατίθενται στο εμπόριο πρέπει να φέρουν επισήμανση σύμφωνα με την παράγραφο Β του παρόντος άρθρου, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των τριών μερών τους, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι, ήτοι :

 

i.επάνω μέρος

 

ii.φόδρες και

 

iii.Σόλα

 

2.2 i.Η σύνθεση των μερών του υποδήματος πρέπει να δηλώνεται, κατά τον λεπτομερή τρόπο που περιγράφεται στην υποπαράγραφο 2.3 του παρόντος άρθρου, είτε βάσει εικονογραμμάτων είτε βάσει γραπτών ενδείξεων, σύμφωνα με το παράρτημα Ι. Στην περίπτωση των γραπτών ενδείξεων, η αναγραφή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα για τα συγκεκριμένα μέρη του υποδήματος και υλικά από τα οποία αποτελούνται, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι, απαγορευομένης της χρήσης συντμήσεων. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την πλέον της ελληνικής γλώσσας αναγραφή των γραπτών ενδείξεων και σε άλλες γλώσσες.

 

ii.Στην επισήμανση πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για το υλικό που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, το οποίο υλικό αποτελεί τουλάχιστον:

 

·το 80% της επιφάνειας του επάνω μέρους

·το 80% της επιφάνειας των φοδρών του υποδήματος

·το 80% του όγκου της σόλας.

 

Εάν κανένα από τα υλικά δεν αποτελεί τουλάχιστον το 80% του επισημανόμενου μέρους του υποδήματος, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται για τα δυο κυριότερα υλικά από τα οποία αυτό αποτελείται:

 

– Για το επάνω μέρος η ταξινόμηση των υλικών, βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο και στο παράρτημα Ι, γίνεται χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως τα προστατευτικά αστραγάλων, οι πιάντες, τα διακοσμητικά στοιχεία, οι πόρπες, τα γλωσσίδια, τα καψούλια ή άλλα παρόμοια προσαρτήματα.

 

– Για τη σόλα η ταξινόμηση βασίζεται στον όγκο των υλικών που την αποτελούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

 

2.3 i.Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις υποπαραγράφους 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να παρέχονται επί του υποδήματος και σε ένα τουλάχιστον υπόδημα ανά ζεύγος. Αυτό μπορεί να γίνεται με εκτύπωση, επικόλληση, ανάγλυφη αποτύπωση ή με την χρησιμοποίηση προσαρτημένης ετικέτας.

 

ii.Η επισήμανση πρέπει να είναι ορατή, στερεά συνδεδεμένη και σε εμφανές σημείο, οι δε διαστάσεις των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι μεγάλες, ώστε οι πληροφορίες να γίνονται εύκολα κατανοητές. Η επισήμανση δεν πρέπει να μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή.

 

iii.Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο είναι δυνατόν να συνοδεύονται από συμπληρωματικές γραπτές πληροφορίες, οι οποίες τίθενται, αν αυτό είναι αναγκαίο, στην επισήμανση. Εντούτοις οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες είναι προαιρετικές και δεν μπορεί να απαγορεύεται ή να εμποδίζεται η εμπορία υποδημάτων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

 

3. Διατάξεις σχετικά με τα σημεία λιανικής πώλησης υποδημάτων.

 

3.1 Στα σημεία λιανικής πώλησης υποδημάτων είναι υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας την οποία θα απεικονίζονται τα εικονογράμματα που ορίζονται στο παράρτημα Ι, και θα έχουν ως επεξήγηση τις αντίστοιχες γραπτές ενδείξεις, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, απαγορευομένης της χρήσης συντμήσεων, γραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και ενδεχομένως και σε άλλες γλώσσες κατά την επιλογή των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.

 

3.2 Η πινακίδα αυτή θα πρέπει να εκτίθεται σε ορατή θέση του καταστήματος, πολυκαταστήματος και εν γένει σημείου λιανικής πώλησης υποδημάτων και εντός του χώρου πώλησης των υποδημάτων. Οι διαστάσεις της πινακίδας δεν πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του εντύπου Α3 (420 mm x 297mm) και η διάταξη των πληροφοριών πρέπει να είναι όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ.

 

3.3 Την πινακίδα μπορεί να υποκαταστήσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέσο π.χ. βίντεο, ηλεκτρονικά μέσα κ.λ.π υπό τον όρο ότι τα μέσα αυτά παρέχουν εξίσου αποτελεσματικά στους τελικούς καταναλωτές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.1 του παρόντος άρθρου.

 

4.Υποχρεώσεις υπευθύνων

 

4.1 Ο κατασκευαστής υποδημάτων ή ο εγκατεστημένος στην Ε.Ε εντολοδόχος του υποχρεούται να παρέχει την επισήμανση που προβλέπεται από το παρόν άρθρο και είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που αναγράφονται σε αυτή. Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Ε.Ε η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον υπεύθυνο για την πρώτη διάθεση του προϊόντος στην αγορά της Ε.Ε.

 

4.2 Ο έμπορος λιανικής πώλησης υποχρεούται να φροντίζει ώστε τα υποδήματα που πωλεί να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση που προβλέπεται από το παρόν άρθρο καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου Γ του παρόντος άρθρου.

 

5.Κυρώσεις

 

Σε περίπτωση που υποδήματα κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο δεν φέρουν όλη την επισήμανση που επιβάλλεται από το παρόν άρθρο ή έχουν επισημανθεί κατά τρόπο ανακριβή ή παραπλανητικό για τον καταναλωτή δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους και μπορούν να επαναδιατεθούν στην κατανάλωση μόνο κατόπιν επισημάνσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

6.Ειδικές διατάξεις

 

Μόνον τα υποδήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη άλλων σχετικών κοινοτικών νομικών υποχρεώσεων, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο.

 

7.Παραρτήματα

 

Προσαρτώνται στο παρόν άρθρο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού τα κατωτέρω παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

 

 

Άρθρο 96: Αναγραφή κωδικών αριθμών

 

1.Βιομηχανίες και βιοτεχνίες, που κατασκευάζουν υποδήματα (με εξαίρεση τα ορθοπεδικά), έτοιμα ρούχα, πλεχτά, εσώρουχα, κάλτσες, καλσόν, υφάσματα, νήματα χειροπλεχτική, χαλιά, μοκέτες, φλοκάτες και λευκά είδη, υποχρεούνται να χαρακτηρίζουν με κωδικό αριθμό, όλα τους τα είδη.

 

Ο κωδικός αριθμός θα είναι διαφορετικός για κάθε είδος, τύπο, ποιότητα, σχέδιο μοντέλο. Ειδικά για τα υποδήματα, θα αναγράφεται στην σόλα με χτυπητή μεταλλική σφραγίδα, σε περίπτωση δε που αυτή είναι από ελαστικό (φυσικό ή συνθετικό), θα αναγράφεται καθαρά στο εσωτερικό του υποδήματος (σόλα) με ανεξίτηλη μελάνη.

 

2.Στα υπόλοιπα είδη, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο κωδικός αριθμός θα αναγράφεται σε πάνινη ή χάρτινη ετικέτα, ραμμένη σε κάθε είδος, με εξαίρεση τα νήματα χειροπλεχτικής και υφάσματα, όπου αυτός στα μεν νήματα θα αναγράφεται στην συσκευασία τους, στα δε υφάσματα σε χάρτινη ετικέτα δεμένη στο τόπι του κάθε υφάσματος. Ειδικότερα, στις γυναικείες κάλτσες και καλσόν, θα αναγράφεται σε αυτοκόλλητη ετικέτα σε κάθε είδος, καθώς επίσης και στο κουτί συσκευασίας τους.

 

3.Την παραπάνω υποχρέωση έχουν και οι εισαγωγείς των ειδών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός αν αυτά χαρακτηρίζονται με κωδικό αριθμό από τους οίκους του εξωτερικού.

 

4.Ο κωδικός αριθμός θα πρέπει να αναγράφεται στα τιμολόγια πώλησης και δελτία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, καθώς επίσης και οι ενδιάμεσοι χονδρέμποροι.

 

3.4 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

 

Άρθρο 97: Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και το χαρτί υγείας χαρτί κουζίνας και χαρτομάντιλα

 

1.Οι χαρτοπετσέτες, το χαρτί υγείας, το χαρτί κουζίνας και τα χαρτομάντιλα πρέπει στη συσκευασία τους να αναγράφουν με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, τις παρακάτω ενδείξεις:

 

α)Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

 

β) Το είδος του προϊόντος που περιέχεται

 

γ) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου

 

δ) Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του.

 

2.Επιπλέον κάθε προϊόν θα πρέπει να φέρει:

 

α) Χαρτοπετσέτες

·Ο αριθμός των χαρτοπετσετών που περιέχονται.

 

β) Χαρτί υγείας

·Το μήκος κάθε ρολού.

·Ο αριθμός των τεμαχίων (φύλλων) που περιλαμβάνει κάθε ρολό

·Ο αριθμός των στρώσεων από τα οποία αποτελείται κάθε τεμάχιο του χαρτιού υγείας

 

γ) Χαρτί κουζίνας

·Το καθαρό βάρος του κάθε ρολού

·Το μήκος κάθε ρολού

·Ο αριθμός των ρολών ανά συσκευασία

·Ο αριθμός των φύλλων κάθε ρολού

·Οι διαστάσεις κάθε φύλλου

·Ο αριθμός των στρώσεων από τα οποία αποτελείται κάθε φύλλο

 

δ) Χαρτομάντιλα

·Ο αριθμός των τεμαχίων

·Ο αριθμός των στρώσεων κάθε τεμαχίου

·Οι διαστάσεις του τεμαχίου

 

Άρθρο 98: Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων

 

 

Α. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

Α/Α

Κατηγορίες Προϊόντων

Σήμανση συμμόρφωσης με κοινοτική νομοθεσία

Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία

(όπως εκάστοτε ισχύει)

1

Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

CE

ΚΥΑ 4373/1205 (ΦΕΚ 187/Β/1993) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

Παιχνίδια

CE

ΚΥΑ 3669/194 (ΦΕΚ 549/Β/2011)

3

Προϊόντα δομικών κατασκευών

CE

ΠΔ 334/94 (ΦΕΚ 176/Α/1994),

Κανονισμός (ΕΕ)305/2011(ΕΕ L88/4.4.2011)

Με ειδικότερες διατάξεις (ΚΥΑ) και με αντίστοιχα ΕΛΟΤ ΕΝ πρότυπα ή ελλείψει εναρμονισμένων προτύπων με τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Γραμμές Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων έχουν καθορισθεί οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικές απαιτήσεις συμμόρφωσης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών

Καν. 1907/2006/ΕΚ, Καν. 1272/2008/ΕΚ

4

Απλά Δοχεία Πίεσης

CE

ΥΑ 12479/Φ.17/414/1991, (ΦΕΚ 431/Β/1991)

ΥΑ 20769/6285 /94, (ΦΕΚ 977/Β/1994

ΥΑ 14165/Φ17.4/ 373/1993, (ΦΕΚ 673/Β/1993)

5

Συσκευές αερίου

(π.χ. συσκευές αερίων καυσίμων που χρησιμοποιούνται για μαγειρική, Θέρμανση κλπ)

CE

ΚΥΑ 15233/1991/(ΦΕΚ 487/1991)

ΚΥΑ 3380/737/95(ΦΕΚ 134/Β/95)

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/

6

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

CE

ΚΥΑ 470/85, (ΦΕΚ 183/Β/1985

ΚΥΑ.Β6467/608, (ΦΕΚ 214/Β/1988)

ΚΥΑ 27356/91, (ΦΕΚ 78/Β/1992)

ΚΥΑ 16717/5052/94, (ΦΕΚ 992/Β/1994)

ΚΥΑ 6204 277Β/2001, (ΦΕΚ 1853/2007)

7

Μηχανές

CE

Π.Δ. 57/2010, (ΦΕΚ 97/Α/2010)

ΠΔ 81/2011, (ΦΕΚ 197/Α/2011)

8

Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)

Ανεστραμμένο έψιλον «3»

ΚΥΑ 20683/2134/ 1987, (ΦΕΚ 634/Β/1987)

ΚΥΑ 3312/705 /1995, (ΦΕΚ 130/ 1995)

ΚΥΑ 3608/370/2010, (ΦΕΚ 398/Β/2010)

Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002),

Καν. 1272/2008/ΕΚ

9

Εξοπλισμός υπό πίεση (π.χ. χύτρες ταχύτητος)

CE

ΚΥΑ 16289/330/99 (ΦΕΚ 987/Β/1999)

10

Πυροσβεστήρες

CE ή

ανεστραμμένο έψιλον «3» για πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ

Νομοθεσία εξοπλισμού υπό πίεση

και

Νομοθεσία συσκευών αερολυμάτων για τους πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ

11

Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση (π.χ. φιάλες για γκαζάκια, φιάλες υγραερίου)

π

ΚΥΑ 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/06.12.2001),

ΚΥΑ 27120/1290 (ΦΕΚ 652/2003) και ΚΥΑ ΟΙΚ.12436/706/2011 (ΦΕΚ 2039/Β/2011)

12

Ηλεκτρολογικό Υλικό Χαμηλής Τάσης

CE

ΚΥΑ 470/85, (ΦΕΚ 183/Β/1985)

ΚΥΑ.Β6467/608, (ΦΕΚ 214/Β/1988)

ΚΥΑ 27356/91, (ΦΕΚ 78/Β/1992)

ΚΥΑ 16717/5052/94, (ΦΕΚ 992/Β/1994)

ΚΥΑ 6204 277Β/2001, (ΦΕΚ 1853/2007)

13

Εκρηκτικά εμπορικής χρήσης

CE

ΠΔ 455/95 (ΦΕΚ 268/Α/1995)

ΠΔ 2/2006 (1/Α/2006)

ΠΔ 76/2010 (ΦΕΚ140/Α/2010)

ΠΔ 56/2012 (ΦΕΚ 108/Α/ 2012)

Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002),

Καν. 1272/2008/ΕΚ

14

Είδη πυροτεχνίας

CE

ΚΥΑ 9104/440/2010 (ΦΕΚ1159/Β/2010)

Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002),

Καν. 1272/2008/ΕΚ

15

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

(π.χ. ορθοπεδικά)

CE

ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009, (ΦΕΚ2198/Β/2009)

16

Οχήματα (εκτός δικύκλων)

Σήμα έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου και τεχνικής μονάδας οχήματος , σύμφωνα με το προσάρτημα του Παραρτήματος VII της ΚΥΑ (περιλαμβάνει το διεθνές σύμβολο «e»)

ΚΥΑ 29949/1841/2009 (ΦΕΚ 2112/Β/2009) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

17

Δίκυκλα

Σήμα έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου και τεχνικής μονάδας δικύκλου , σύμφωνα με το προσάρτημα του Παραρτήματος V της ΚΥΑ Π περιλαμβάνει το διεθνές σύμβολο «e»)

ΚΥΑ 48145/2327/2003 (ΦΕΚ 1207/Β/2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

18

Κράνη και προστατευτικά όρασης για οδηγούς και επιβάτες μτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων

Σήμα έγκρισης, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της ΚΥΑ (περιλαμβάνει το διεθνές σύμβολο «Ε»)

ΚΥΑ Ζ3-654/2006, (ΦΕΚ 1389/Β/2006)

19

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

CE

ΠΔ 44/200, 2 (ΦΕΚ 44/Α/2002)

20

Λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές

CE

ΚΥΑ 50268/5137/2007 (ΦΕΚ 1853/Β/2007)

21

Σκάφη αναψυχής

CE

ΚΥΑ 4841/Φ7Β/52/97 – (ΦΕΚ 111/Β/97)

ΥΑ 4113.183/01 /2004 (ΦΕΚ 1613/Β/29-10-2004)

22

Καθαριστικά & απορρυπαντικά

Δεν προβλέπεται

Κανονισμός ΕΚ 648 /2004 (ΕΕ L 104/8.4.2004)

23

Βιοκτόνα & απολυμαντικά προϊόντα

Δεν προβλέπεται

1.ΕΟΦ

ΥΑ1β -7723-13.2.94 (ΦΕΚ 961/Β/23.12.94) & ΠΔ 205/9.7.2001 –ΦΕΚ Α 160/16.7.2001)

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-

(Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου & Συμβουλίου της 16/2/1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά)

Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002),

Καν. 1272/2008/ΕΚ

24

Χρώματα διακόσμησης, βερνίκια, προϊόντα διακόσμησης, βερνίκια προϊόντα επισκευαστικής βαφής αυτοκινήτων.

Δεν προβλέπεται

Απόφαση ΑΧΣ 1196/89/ 1990 (ΦΕΚ 51/Β/30.1.90)

ΚΥΑ 437/2006 (ΦΕΚ 1641/Β/8-11-2006)

25

Υποδήματα

Δεν προβλέπεται

Άρθρο 95 ΔΙΕΠΠΥ

26

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Δεν προβλέπεται

Άρθρο 93 ΔΙΕΠΠΥ

27

Χημικές ουσίες

Δεν προβλέπεται

Καν. 1272/2008/ΕΚ (CLP)– Καν. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα XVII

28

Χημικά μείγματα

Δεν προβλέπεται

Απόφαση ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002) – Καν. 1907/2006/ΕΚ, Παράρτημα XVII

29

Αντικείμενα που εμπίπτουν στον Κανονισμό REACH

Δεν προβλέπεται

Καν. 1272/2008/ΕΚ, Παράρτημα Ι, Μέρος 2, §2.1,- Καν. 1907/2006 Παράρτημα XVII

30

Χύμα χημικά προϊόντα

Δεν προβλέπεται

Καν. 1272/2008/ΕΚ – άρθρο 29 – §3

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

Α/Α

Κατηγορίες Προϊόντων

Σήμανση συμμόρφωσης με εθνική νομοθεσία

Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία

(όπως εκάστοτε ισχύει)

 

1

Έπιπλα και διακοσμητικά προϊόντα ξυλείας

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-5430/2009 (ΦΕΚ 746/Β/2009) και Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β/2011)

 

2

Είδη παιδικής φροντίδας

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-818/2009 (ΦΕΚ 1395/Β/2009)

 

3

Αναπτήρες ασφαλείας για τα παιδιά

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-4106/2006 (ΦΕΚ 1484/Β/2006) και Ζ3-922/2008 (ΦΕΚ 651/Β/2008)

 

4

Προϊόντα laser

Δεν προβλέπεται

ΥΑ Φ1-806/1998 (ΦΕΚ 921/Β/1998)

 

5

Διακοσμητικά είδη και κεριά

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β/2004) και Απόφαση Φ-3193/1989 (ΦΕΚ 609/Β/1989)

Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002),

Καν. 1272/2008/ΕΚ

 

6

Ηλεκτρονικό τσιγάρο (χωρίς νικοτίνη)

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β/2004) και Κανονισμός 1907/2006

Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002),

Καν. 1272/2008/ΕΚ

 

7

Είδη ατομική υγιεινής

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β/2004)

 

8

Μπαταρίες (ξηρά στοιχεία)

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β/2004)

 

9

Ποδήλατα και μηχανοκίνητα δίκυκλα έως 50cc

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β/2004)

 

10

Ρευματοδότες και ρευματολήπτες

Προβλέπεται σήμα συμμόρφωσης σύμφωνα με πρότυπα

ΥΑ 529/2000 (ΦΕΚ 67/Β/2000) και ΥΑ 8991/2003 (ΦΕΚ 643/Β/2003), πρότυπα ΕΛΟΤ 294 &ΕΛΟΤ 1413-1 ή τα διεθνή ισοδύναμα CEE7 & IEC 884-1

 

11

Πυροσβεστήρες

Πινακίδα περιοδικού ελέγχου

ΚΥΑ 618/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και ΚΥΑ 17230/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005)

 

 

12

Χαρτικά

Δεν προβλέπεται

Ενότητα Γενικές Διατάξεις ΔΙΕΠΠΥ

 

13

Εξοπλισμός για αναψυχή και άθληση

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β/2004)

 

14

Απλά εργαλεία χειρός

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004, (ΦΕΚ 1885/Β/2004)

 

15

Αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα

Σήμανση τίτλου, ταυτότητας κατασκευαστή και επιμελητηρίου στο οποίο δραστηριοποιείται σύμφωνα με ΑΔ

Ενότητα 3.1. άρθρα 95-96 ΔΙΕΠΠΥ

 

16

Ψευδοκοσμήματα

Απαγορεύεται κάθε είδους σήμανση

Άρθρο 89 ΔΙΕΠΠΥ

 

17

Επίχρυσα, επάργυρα αντικείμενα

Αναγραφή σε πινακίδα (ετικέτα), του όρου «επίχρυσο» ή «επάργυρο».

Άρθρο 89 ΔΙΕΠΠΥ

18

Αντικείμενα επικαλυμμένα ή επιστρωμένο με φύλλο πολύτιμου μέταλλου

Αναγραφή σε πινακίδα (ετικέτα), του όρου «επικαλυμμένο», του χημικού συμβόλου και του βάρους (σε «g») του πολύτιμου μετάλλου

Άρθρο 89 ΔΙΕΠΠΥ

 

19

Ορυκτέλαια & λιπαντικά

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 526/2004

ΦΕΚ 630/Β/12-5-2005

Απ. ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002),

Καν. 1272/2008/ΕΚ

 

20

 

Βαλβολίνες

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 265/2002 – ΦΕΚ 1214/Β/2002

ΚΥΑ 12/95 (ΦΕΚ 471/Β/29-5-1995)

 

21

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC

Δεν προβλέπεται

ΚΥΑ 14013/Φ.32/327/1993 (ΦΕΚ 597/Β/1993)

ΚΥΑ 10347/Φ.32/176/93 (ΦΕΚ 432/Β/93)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Επιπλέον, όσον αφορά τα απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού εν γένει, πέραν των γενικών απαιτήσεων επισήμανσης που περιγράφονται στο Άρθρο 7 και στον Πίνακα Α του παρόντος άρθρου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104/8.4.2004), ως ισχύει, προβλέπονται πρόσθετες διατάξεις επισήμανσης όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β/2.5.2006) και στην ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρισης των καθαριστικών προϊόντων (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), ως ισχύουν. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση επικίνδυνων ουσιών και μιγμάτων, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες στις συσκευασίες εντός των οποίων τα απορρυπαντικά διατίθενται προς πώληση στους καταναλωτές:

i.Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου από όπου μπορεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος σύμφωνα με το αρ. 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει.

ii.Η σύνθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παρατήματος VII μέρος Α του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει, οδηγίες χρήσης και ειδικές προφυλάξεις, εφόσον απαιτείται.

iii.Η διεύθυνση του ιστότοπου, όπου δημοσιεύεται ο κατάλογος των συστατικών στοιχείων σύμφωνα με το Παράρτημα VII μέρος Δ του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει.

iv.Η φράση «Μακριά από παιδιά».

v.Η φράση «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777»

 

vi.Ο αριθμός καταχώρισης του προϊόντος στο Μητρώο απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων του ΓΧΚ ή ο κωδικός παραγωγής, που αντιστοιχεί αποκλειστικά στον αριθμό καταχώρισης του προϊόντος και μόνον εφόσον τα στοιχεία πλήρους και σαφούς αποκωδικοποίησης του γνωστοποιούνται κατά την υποβολή του φακέλου καταχώρισης προϊόντος στο ΓΧΚ. Επιπλέον των ανωτέρω, η συσκευασία των απορρυπαντικών που πωλούνται στο ευρύ κοινό και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων πρέπει να αναγράφει τις πληροφορίες δοσολογίας, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 20 της παρούσας.

2.Απαγορεύεται η πώληση χύμα απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού εν γένει, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104/8.4.2004), ως ισχύει καθώς και η αποσυσκευασία από την αρχική συσκευασία τους.

3.Η διάθεση απορρυπαντικών στην αγορά υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΥΣΙΜΑ

4.1 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Άρθρο 99: Τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

1.Υποχρέωση τήρησης πινακίδων

i.Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, υγραερίου αποκλειστικά για την κίνηση οχημάτων και μικτού πρατηρίου,υποχρεούνται να αναγράφουν την τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους πωλούμενου καυσίμου, κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και στην αναρτημένη πινακίδα.

Τα είδη των καυσίμων που θα εμφανίζονται στην προαναφερόμενη πινακίδα μπορούν να αναγράφονται, κατά επιλογή του πρατηριούχου, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Ο πρατηριούχος επιλέγει ελεύθερα σε ποια γλώσσα, μόνο ελληνική ή μόνο αγγλική, θα αναγράφει τα είδη των καυσίμων στην πινακίδα.

Η αναγραφή των ειδών των καυσίμων στην αναρτημένη πινακίδα, ακολουθεί υποχρεωτικά μία εκ των παρακάτω οριζόμενων σειρών, απαγορευμένης της διαφοροποίησής της για οποιονδήποτε λόγο.

1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95

2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή SuperLRP

3. S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S. Unleaded 100

4. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel

5. Υγραέριο κίνησης ή AUTOGAS

6. Πετρέλαιο για θέρμανση

ή εναλλακτικά

1.Βενζίνες με αύξουσα σειρά βάσει του αριθμού οκτανίου, ο οποίος και θα αναγράφεται

2.Πετρέλαιο κίνησης

3.Υγραέριο Κίνησης ή AUTOGAS

4.Πετρέλαιο για θέρμανση

Σε περίπτωση που η εταιρεία εμπορίας υγραερίου κίνησης είναι διαφορετική από την εταιρεία εμπορίας υγρών καυσίμων, στο σημείο αναφοράς του υγραερίου κίνησης, αναφέρεται και η εταιρεία εμπορίας του υγραερίου κίνησης.

Εφόσον τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο για θέρμανση μέσω αντλίας εντός του πρατηρίου, θα πρέπει να αναγράφουν την τιμή πώλησής του και στην αναρτημένη πινακίδα, ανεξάρτητα από την αναγραφή της τιμής επί της αντλίας.

Η τιμή αυτή αφορά τιμή πώλησης του πετρελαίου για θέρμανση, αποκλειστικά και μόνο από το πρατήριο.

Πρατήρια που δεν διαθέτουν όλα τα παραπάνω είδη καυσίμων θα αναγράφουν υποχρεωτικά στην αναρτημένη πινακίδα, μόνο τα είδη που διαθέτουν με την παραπάνω σειρά, χωρίς τη μεσολάβηση κενών.

ii.Σε περίπτωση που κάποιο είδος καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική τιμή λιανικής πώλησης για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, θα πρέπει να διατίθεται από ανεξάρτητη προς τούτο αντλία και η αντίστοιχη τιμή λιανικής πώλησης αναγράφεται πέραν της αντλίας και στην αναρτημένη πινακίδα, αναφέροντας παράλληλα και την επαγγελματική κατηγορία προς την οποία απευθύνεται.

2.Τοποθέτηση πινακίδων

Η αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων, πρέπει να είναι άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς τουλάχιστον από απόσταση 50 μέτρων, τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, ακριβώς κάτω ή παράπλευρα του Εταιρικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορίας ή του ειδικού σήματος με την ένδειξη “Α.Π.” και να είναι φωτιζόμενη κατά τις νυκτερινές ώρες.

Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου.

3.Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης

i.Η αναγραφή των τιμών λιανικής πώλησης των ειδών υγρών καυσίμων έχει την μορφή δεκαδικού αριθμού με ακέραιο μέρος και τρία (3) δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή (π.χ. 0,795 ή 1,032), αποκλειόμενης της αναγραφής μόνο σε λεπτά (π.χ. 79,5 λεπτά ή 97,8 λεπτά).

ii.Απαγορεύεται η ύπαρξη άλλης/ων πινακίδας/ων στην/ις οποία/ες θα αναγράφονται για οποιοδήποτε λόγο διαφορετικές τιμές λιανικής πώλησης των ειδών υγρών καυσίμων. Οποιανδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πινακίδα με περιγραφή της παροχής.

iii.Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων που διαθέτουν συμβατά καύσιμα αναμεμειγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ` όγκο, υποχρεούνται όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής τα εξής: 

α) Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμένου με βιοντίζελ, την ένδειξη `Β`, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ` όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα 20% κατ` όγκο.

β) Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμειγμένης με βιοαιθανόλη, την ένδειξη `Ε`, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ` όγκο του καυσίμου σε βιοαιθανόλη, π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κατ` όγκο.

iv.Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που διαθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς καταναλωτές υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής, την ένδειξη `Β100`, στην περίπτωση πώλησης αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη `Ε100`, σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.”

4.2 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

4.2.1 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 100: Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων και πετρελαίου για θέρμανση

1.Οι Προμηθευτές των υγρών καυσίμων των άρθρων 5 και 6 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, υποχρεούνται να παραδίδουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στην αποθήκη των αγοραστών (κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση).

2.Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που προμηθεύονται οι ως άνω αγοραστές, πραγματοποιείται αποκλειστικά από τις εγκαταστάσεις των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή των διυλιστηρίων προς τις αποθήκες των αγοραστών, με βυτιοφόρα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

3.Πωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, που δε διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, δύνανται να παραλαμβάνουν το προϊόν βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.3054/2002.

4.Η παράδοση των πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση στους αποθηκευτικούς χώρους των τελικών καταναλωτών και μόνο για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, γίνεται με ευθύνη του μεταφορέα και παράλληλη ευθύνη των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, των Προμηθευτικών Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών των οποίων είναι μέλη ή κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, αντίστοιχα, για την ποιότητα και την ποσότητα.

5.Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων πετρελαιοειδών προϊόντων, ευθύνονται από κοινού με την προμηθεύτρια εταιρεία για την ποιότητα και την ποσότητα των πωλουμένων πετρελαιοειδών προϊόντων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

6.Στις περιπτώσεις που έχουν συσταθεί Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή Κοινοπραξίες πρατηρίων λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων, η ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των διακινουμένων προϊόντων ανήκει από κοινού αφενός μεν στον προμηθευτή τους (διυληστήρια ή εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών), αφετέρου δε τόσο στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό ή Κοινοπραξία όσο και στο μέλος για το οποίο διαπιστώνεται ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις.

7.Οι Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών δεν επιτρέπεται να διαθέτουν σε κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση άλλα είδη καυσίμων εκτός από πετρέλαιο για θέρμανση και φωτιστικό πετρέλαιο.

8.Οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση δεν επιτρέπεται να διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές άλλα είδη καυσίμων, εκτός του πετρελαίου για θέρμανση και του φωτιστικού πετρελαίου.

9.Δεν επιτρέπεται η διάθεση υγρών καυσίμων από:

i.κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλο κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

ii.κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, με ή χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

iii.κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, ανεξάρτητα αν διαθέτει ή όχι αποθηκευτικούς χώρους, σε κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

10.Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που έχει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών με βυτιοφόρο αυτοκίνητο που φέρει το σήμα της εν λόγω εταιρείας, στις περιπτώσεις που αυτός ενεργεί και ως κάτοχος άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, κατόπιν σχετικής άδειας που έχει λάβει.

11.Δεν επιτρέπεται η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων (που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης), από κάτοχο άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή από κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση.

12.Δεν επιτρέπεται η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων (που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης) τα οποία βρίσκονται σε χώρους σε κατάσταση ΤΡΑΝΖΙΤ, από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή από κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση.

13.Πρατήρια υγρών καυσίμων, που διαθέτουν στην κατανάλωση υγρά καύσιμα με τροποποιημένες, σε σχέση με τις ελάχιστες επιβαλλόμενες, βάσει νομοθεσίας, προδιαγραφές, υποχρεούνται να διαθέτουν παράλληλα οπωσδήποτε και το αντίστοιχο καύσιμο με τις ελάχιστες προδιαγραφές.

Άρθρο 101: Παράδοση υγρών καυσίμων από εταιρείες προς πρατήρια

1.Η παράδοση των υγρών καυσίμων από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προς κάθε πρατήριο, γίνεται υποχρεωτικά από σφραγισμένα διαμερίσματα των βυτιοφόρων, με τα οποία γίνεται η διακίνηση αυτών.

2.Η σφράγιση των παραπάνω διαμερισμάτων θα γίνεται κατά τη φόρτωση του βυτιοφόρου, με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και με ειδική σφραγίδα που θα εξασφαλίζει το απαραβίαστο του διαμερίσματος του βυτίου. Τα σημεία σφράγισης είναι τα στόμια πλήρωσης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, οι ανθρωποθυρίδες και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.

3.Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας χρήσεως, εντελώς διακριτές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των δειγμάτων καυσίμων, με τα εξής χαρακτηριστικά:

i.Υλικό κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων

ii.Έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή της εταιρείας

iii.Κωδικό: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη με έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθμό

iv.Λειτουργία: κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη ώστε η αποσφράγισή της να γίνεται μόνο με καταστροφή της (μίας χρήσεως) ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο.

4.Για τις παραπάνω σφραγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και διατάξεις σφράγισης άλλης τεχνολογίας, που εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.

5.Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται, προ της παραλαβής των υγρών καυσίμων, να ελέγχουν το απαραβίαστο και τους αριθμούς των σφραγίδων των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, που αντιστοιχεί στην παραγγελία τους, ως και την ποσότητα του καυσίμου που περιέχεται στα διαμερίσματα αυτά, δια του μετρικού κανόνα (βέργας) του βυτιοφόρου.

6.Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να παραδίδουν στα πρατήρια πώλησης υγρά καύσιμα σε όγκο (λίτρα) θερμοκρασίας περιβάλλοντος, να χρεώνουν δε αυτά με αναγωγή του όγκου τους σε θερμοκρασία 15 οC.

7.Η παραπάνω αναγωγή θα γίνεται με βάση τη θερμοκρασία φόρτωσης του καυσίμου στα διυλιστήρια ή στις εγκαταστάσεις των εταιρειών.

8.Στα παραστατικά στοιχεία (δελτία αποστολής, τιμολόγια), που συνοδεύουν το καύσιμο, πρέπει να αναγράφονται:

i.Η ώρα φόρτωσης.

ii.Η θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση, σε βαθμούς οC.

iii.Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα στη θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση.

iv.Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα που έχουν αναχθεί σε θερμοκρασία 15 οC.

v.Η πυκνότητα του καυσίμου σε θερμοκρασία 15 οC.

vi.Οι αριθμοί των σφραγίδων που χρησιμοποιήθηκαν στο βυτίο.

Άρθρο 102: Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων

1.Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων υποχρεούνται να τηρούν καθημερινά δελτίο διαδρομής που υπογράφεται από την εταιρεία και τον οδηγό του βυτιοφόρου πριν από την αναχώρησή του από το σημείο φόρτωσης. Στο δελτίο διαδρομής αναγράφονται λεπτομερώς τα ονοματεπώνυμα ή οι επωνυμίες των πελατών για τους οποίους προορίζονται τα καύσιμα, κατά σειρά προτεραιότητας, με τις ακριβείς διευθύνσεις τους, το είδος του καυσίμου και οι ποσότητες που πρόκειται να παραδοθούν. Αλλαγή σειράς προτεραιότητας επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον αυτό αιτιολογείται εγγράφως στο δελτίο διαδρομής.

2.Μετά από κάθε παράδοση, αναγράφεται στο δελτίο διαδρομής η ώρα αναχώρησης του βυτιοφόρου και η ποσότητα που παραδόθηκε. Τα στοιχεία αυτά υπογράφονται από τον πελάτη.

3.Τα στοιχεία του δελτίου διαδρομής πρέπει να αντιστοιχούν με εκείνα που αναγράφονται στα υπάρχοντα στα χέρια του βυτιοφορέα νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Τα βυτιοφόρα Δ.Χ. δεν υποχρεούνται να αναγράφουν στο δελτίο διαδρομής τα στοιχεία που εμφαίνονται στη φορτωτική.

4.Απαγορεύεται η παράδοση σε πελάτη φορτίου που δεν αναγράφεται στο δελτίο διαδρομής.

Παράδοση φορτίου από τον βυτιοφορέα σε πελάτη που δεν αναγράφεται εξ αρχής στο δελτίο διαδρομής επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον ανήκει στο δίκτυο διακίνησης της ίδιας της εταιρείας στην οποία ανήκει το καύσιμο και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει περίπτωση δηλουμένης αιτιολογημένης αδυναμίας παραλαβής από τον αρχικό παραλήπτη και εφ’ όσον πρόκειται για σφραγισμένα και μόνον διαμερίσματα, άλλως θα πρέπει το φορτίο να επιστρέφεται στο αρχικό σημείο φόρτωσης.

Τα σχετικά στοιχεία του νέου παραλήπτη συμπληρώνονται από τον οδηγό του βυτιοφόρου στο δελτίο διαδρομής, με έγγραφη αιτιολόγηση του λόγου που επέβαλε την αλλαγή, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του Κ.Β.Σ. όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 103: Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων

1.Όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, για τη μέτρηση του όγκου των μεταφερόμενων καυσίμων, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μετρικούς κανόνες (βέργες), με ευθύνη του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.

2.Οι μετρικοί κανόνες βαθμονομούνται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή ογκομέτρησης της Τελωνειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και φέρουν:

i.μία ή περισσότερες βαθμονομημένες κλίμακες, για κάθε ένα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου αυτοκινήτου και τον αριθμό του διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί η κάθε κλίμακα και

ii.στα δύο άκρα τους εγχάρακτη σφράγιση της Τελωνειακής Υπηρεσίας πού διενήργησε τη βαθμονόμηση και ογκομέτρηση.

3.Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα της παρ. 1 δύναται να είναι εξοπλισμένα και με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης, πιστοποιημένο από κοινοποιημένο φορέα και εγκεκριμένο από τη Δ/ση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4.Σε περίπτωση διαφοράς στις ενδείξεις μεταξύ των ως άνω δύο συστημάτων (μετρικού κανόνα και ηλεκτρονικού) επικρατεί η ένδειξη του μετρικού κανόνα (βέργας).

5.Μη ύπαρξη των μετρικών κανόνων επί του βυτιοφόρου, των πρωτοκόλλων ογκομέτρησης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου και των πινάκων βαθμονόμησης που έχουν εκδοθεί από την Τελωνειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ή η μη επίδειξή τους κατά τον έλεγχο, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει και οι κυρώσεις βαρύνουν το διακινητή.

4.2.2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

Άρθρο 104: Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

1.Κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων από τα διυλιστήρια μέχρι και τον τελικό παραλήπτη σε κάθε παράδοση και παραλαβή(συμπεριλαμβανομένης και της φόρτωσης των καυσίμων από τις δεξαμενές των εταιρειών εμπορίας στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα με προορισμό τα πρατήρια), εφ’ όσον ο ένας από τους συναλλασσόμενους το απαιτήσει, σχηματίζεται υποχρεωτικά δείγμα εις διπλούν, ποσότητας τουλάχιστον ενός (1) λίτρου, κατά τον τρόπο που η νομοθεσία ορίζει.

Τα δείγματα αυτά λαμβάνονται από την ποσότητα που παραδίδεται, σφραγίζονται με σφραγίδες των ενδιαφερομένων μερών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα το περιεχόμενο τους και φυλάσσονται από τους συναλλασσόμενους.

2.Τα σχηματιζόμενα δείγματα πρέπει να έχουν τις παρακάτω ενδείξεις:

i.Τα στοιχεία των συναλλασσόμενων.

ii.Το είδος καυσίμου.

iii.Την ποσότητα του καυσίμου.

iv.Τον αριθμό τιμολογίου πώλησης του καυσίμου, εφ’ όσον έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά τον αριθμό του δελτίου αποστολής.

v.Την ονομασία ή τον τίτλο της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών από την οποία προέρχεται το καύσιμο.

vi.Την ημερομηνία δειγματοληψίας.

vii.Κάθε άλλη ένδειξη που οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν σκόπιμο να προσθέσουν.

3.Τα αμοιβαία παραδεκτά δείγματα μπορούν να υποβάλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση μαζί με την αίτηση επανεξέτασης στις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων. Η εξέταση τους γίνεται υποχρεωτικά παράλληλα με την εξέταση των κατά έφεση δειγμάτων και των δειγμάτων του βυτιοφόρου.

Άρθρο 105: Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων

1.Σε κάθε πλήρωση δεξαμενής καυσίμων που τελεί υπό καθεστώς ειδικού κρατικού ελέγχου και βρίσκεται σε εγκαταστάσεις χρήσης εταιρειών εμπορίας υγρών καυσίμων, πριν από τη σφράγιση της δεξαμενής από τα εντεταλμένα κρατικά όργανα, λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα του καυσίμου της δεξαμενής κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες περί δειγματοληψίας υγρών καυσίμων διατάξεις του Α.Χ.Σ παρουσία των εντεταλμένων κρατικών οργάνων. Η δειγματοληψία είναι υποχρεωτική για τις βενζίνες και το πετρέλαιο (κίνησης και για θέρμανση).

2.Κάθε δείγμα τοποθετείται σε δοχείο που σφραγίζεται με ειδική σφραγίδα του άρθρου 101 και αριθμείται με ειδικό αριθμό. Η σφραγίδα φέρει το σήμα της εταιρείας. Το δείγμα φυλάσσεται με μέριμνα και ευθύνη των εταιρειών επί τρίμηνο τουλάχιστον σε ειδικό προς τούτο διατιθέμενο χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

3.Στο δοχείο του δείγματος προσαρτάται σταθερή πινακίδα ασφαλισμένη ομοίως με την παραπάνω σφραγίδα στην οποία αναγράφονται:

i.Ο κωδικός αριθμός της δεξαμενής από όπου λήφθηκε και ο ειδικός αριθμός του αντίστοιχου δείγματος.

ii.Η ημερομηνία και η ακριβής ώρα πλήρωσης της δεξαμενής και λήψης του δείγματος.

iii.Το είδος του καυσίμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα.

iv.Η ποσότητα του φορτίου της δεξαμενής.

Σε κάθε φόρτωση βυτιοφόρου από τις δεξαμενές καυσίμων, στα κατά νόμο εκδιδόμενα παραστατικά στοιχεία, αναγράφεται απαραιτήτως και ο κωδικός ταυτοποίησης του δείγματος του φορτίου, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τον κωδικό της δεξαμενής.

4.Η υποχρέωση λήψης δείγματος και διατήρησής του κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1, ισχύει και στην περίπτωση δεξαμενών των διυλιστηρίων, από τις οποίες γίνεται φόρτωση απευθείας σε βυτιοφόρα σε σημείο φόρτωσης εντός των διυλιστηρίων. Ο κωδικός του αντίστοιχου δείγματος του φορτίου της δεξαμενής των διυλιστηρίων, από όπου φορτώθηκε το βυτιοφόρο, γνωστοποιείται στην εταιρεία η οποία υποχρεούται να τον αναγράφει στα εκδιδόμενα απ’ αυτήν παραστατικά στοιχεία.

5.Στη σταθερή πινακίδα του δοχείου κάθε δείγματος συνυπογράφουν οι κρατικοί υπάλληλοι και ο εκπρόσωπος της εταιρείας ή του διυλιστηρίου που παρέστησαν στη δειγματοληψία.

6.Εφόσον δείγμα καυσίμου βρεθεί μη κανονικό, η εταιρεία εμπορίας μπορεί να προσκομίσει το δείγμα αυτό προς συνεξέταση με το κατά έφεση δείγμα σε συνδυασμό με το δείγμα του βυτιοφόρου. Εάν το δείγμα προέρχεται από φορτίο που λήφθηκε με απευθείας φόρτωση από τα διυλιστήρια, ενημερώνονται αμελλητί από την εταιρεία τα διυλιστήρια.

Άρθρο 106: Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων σε πρατηριούχους

1.Οι εταιρείες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών, στην περίπτωση παράδοσης υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα που ανήκουν σε αυτές, υποχρεούνται να παραδίδουν στους πρατηριούχους λιανοπωλητές σε κάθε παράδοση δείγμα από αυτά. Σε περίπτωση που η μεταφορά και η παράδοση γίνεται από εταιρείες μεταφορών υγρών καυσίμων την παραπάνω υποχρέωση έχουν οι μεταφορείς.

2.Το δείγμα αυτό, ποσότητας ενός (1) λίτρου τουλάχιστον, λαμβάνεται κατά την εκφόρτωση του καυσίμου στις δεξαμενές του πρατηρίου από το σωλήνα εκροής του βυτιοφόρου, οπωσδήποτε μετά τη δίοδο των πρώτων είκοσι (20) λίτρων και τοποθετείται σε δοχείο ανάλογης χωρητικότητας (από λευκοσίδηρο ή από άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα) το οποίο σφραγίζεται με σφραγίδα του τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 101 της παρούσας. Σε κάθε δείγμα τοποθετείται πινακίδα που ασφαλίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με την παραπάνω σφραγίδα, η οποία υπογράφεται από τον μεταφορέα που παραδίδει το καύσιμο και τον πρατηριούχο που το παραλαμβάνει και έχει τις εξής ενδείξεις :

i.Δείγμα βυτιοφόρου καυσίμου

ii.Είδος καυσίμου

iii.Παραληφθείσα ποσότητα

iv.Ονομασία ή τίτλος της εταιρείας εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών από την οποία προέρχεται το καύσιμο.

v.Όνομα του παραλήπτη πρατηριούχου και διεύθυνσή του.

vi.Ονομασία ή τίτλος της επιχείρησης στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο μεταφοράς του καυσίμου.

vii.Αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου και όνομα του οδηγού.

viii.Αριθμός τιμολογίου πώλησης, εάν έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά του δελτίου αποστολής.

ix.Ημερομηνία δειγματοληψίας.

x.Ο αριθμός της σφραγίδας.

3.Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων υποχρεούνται να παραλαμβάνουν το παραπάνω δείγμα και να το φυλάσσουν μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα του καυσίμου από το οποίο έχει ληφθεί.

4.Στα παραστατικά στοιχεία πώλησης του καυσίμου (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο αποστολής) από τις εταιρείες εμπορίας πρέπει να αναγράφονται:

i.οι αριθμοί των παραδιδόμενων σφραγίδων για τη σφράγιση των δειγμάτων βυτιοφόρου.

ii.ο αριθμός άδειας λειτουργίας των δικαιούχων παραληπτών.

iii.η πυκνότητα του παραδιδόμενου καυσίμου.

Η παράδοση των δειγμάτων πιστοποιείται ενυπογράφως επί του παραστατικού στοιχείου και από τα δύο μέρη.

Άρθρο 107: Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

1.Κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούν οι Ελεγκτικές Αρχές σε υγρά καύσιμα στα πρατήρια λιανικής πώλησης ο πρατηριούχος πρέπει να παραδίδει στην Αρχή που διενεργεί τη δειγματοληψία το δείγμα του βυτιοφόρου που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καυσίμου που δειγματίζεται.

2.Η Αρχή που διεξάγει την δειγματοληψία αναρτά στο δείγμα που της παραδόθηκε από το πρατήριο πινακίδα με την ένδειξη «Δείγμα βυτιοφόρου καυσίμου αντίστοιχο προς τον αριθμό… δείγμα…» (αναγράφεται ο αριθμός του δείγματος και το είδος του καυσίμου που δειγματίσθηκε από την Αρχή).

3.Το δείγμα αυτό διαβιβάζεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους μαζί με το δείγμα καυσίμου που λαμβάνεται από την Ελεγκτική Αρχή και προς το οποίο αντιστοιχεί και θα εξετάζεται παράλληλα με το δείγμα που προορίζεται για την κατά έφεση εξέταση.

4.Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν στην Αρχή τα δείγματα της παραγράφου 1 γίνεται ειδική μνεία για αυτό στο Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας.

Άρθρο 108: Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

1.Κατά τις δειγματοληψίες των υγρών καυσίμων, λαμβάνονται κατά τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα δύο δείγματα, ένα για την Α΄ εξέταση και ένα για τη Β΄ εξέταση καθώς επίσης παραλαμβάνεται το δείγμα βυτιοφόρου σύμφωνα με το άρθρο 107 της παρούσας, τα οποία αποστέλλονται μετά των σχετικών πρωτοκόλλων στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

2.Ο τύπος (π.χ. πλαστική, μεταλλική κ.λ.π.) το χρώμα και τα νούμερα των σφραγίδων των δειγμάτων καθώς και το νούμερο της σφραγίδας του δείγματος βυτιοφόρου σημειώνονται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, δίδεται στον κάτοχο του δείγματος.

3.Κατά τις δειγματοληψίες των υγρών καυσίμων ο κάτοχος του δείγματος θα δηλώνει εγγράφως στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας αν επιθυμεί ή όχι την κατ’ έφεση εξέταση του δεύτερου δείγματος, σε καταφατική δε περίπτωση να αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο ή το fax του ιδιώτη χημικού, που επιθυμεί να παρίσταται κατά την επανεξέταση ή ότι δεν επιθυμεί την παρουσία ιδιώτη χημικού.

4.Οι προμηθεύτριες εταιρείες και οι μεταφορείς υγρών καυσίμων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αναγραφούν στα τιμολόγια πωλήσεως, ότι σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος, επιθυμούν την κατ’ έφεση εξέταση του εν λόγω δείγματος παρουσία ή μη ιδιώτη χημικού εκπροσώπου των, του οποίου θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο ή το fax.

5.Oι δειγματίζουσες Αρχές θα παραδίδουν εντός τριών εργάσιμων ημερών το αργότερο τα λαμβανόμενα υπ’ αυτών δείγματα στις πλησιέστερες Χημικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα.

6.Αν από την εξέταση προκύψει ότι το δείγμα είναι κανονικό, κοινοποιούνται αμέσως από τη Χημική Υπηρεσία τα αποτελέσματα στη Δειγματίσασα Αρχή. Αν το δείγμα είναι μη κανονικό ειδοποιούνται αμέσως από τη Χημική Υπηρεσία οι ιδιώτες χημικοί των ενδιαφερομένων, ήτοι: του Πρατηριούχου, του μεταφορέως και της Εταιρείας, προκειμένου να ορίζεται ημερομηνία επανεξέτασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και προβαίνει η Χημική Υπηρεσία παρουσία τους στην αποσφράγιση και την κατ’ έφεση εξέταση του δεύτερου δείγματος, καθώς και του δείγματος του βυτιοφορέα της Εταιρείας.

Αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή στο Τιμολόγιο ζητείται έφεση χωρίς να ορίζεται ιδιώτης χημικός, η επανεξέταση γίνεται αμέσως χωρίς να παρίστανται ιδιώτες χημικοί, ενώ αν οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ρητά, ότι δεν επιθυμούν την κατ’ έφεση εξέταση ή αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή το τιμολόγιο δε γίνεται κανένας λόγος εκ μέρους των ενδιαφερόμενων για επανεξέταση, η Χημική Υπηρεσίας προβαίνει αυτεπαγγέλτως, στην επανεξέταση του Β΄ δείγματος και του δείγματος του βυτιοφόρου ή της εταιρείας.

7.Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η διάθεση πετρελαίου θερμάνσεως ή και πετρελαίου ναυτιλίας (αυτούσιο ή σε ανάμειξη) ως πετρέλαιο κινήσεως.

8.Για τη διαπίστωση της τυχόν νοθείας του πετρελαίου κινήσεως με πετρέλαιο θερμάνσεως ή και πετρέλαιο ναυτιλίας, ή νοθείας βενζίνης υψηλού αριθμού οκτανίων με άλλη χαμηλότερου αριθμού οκτανίων, όταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια ότι το καύσιμο είναι νοθευμένο, ακολουθείται από τα ελεγκτικά ή άλλα αρμόδια όργανα η εξής διαδικασία:

i.Λαμβάνεται δείγμα εις απλούν, το οποίο εξετάζεται επί τόπου για τη συμφωνία των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του πετρελαίου κίνησης του δείγματος με αυτά που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις Α.Χ.Σ.

ii.Στην περίπτωση θετικής ενδείξεως νοθείας, η δεξαμενή στην οποία ευρίσκεται το προϊόν σφραγίζεται – ώστε να εξασφαλιστεί η μη διάθεσή του στην κατανάλωση και η επίμαχη ποσότητα δεσμεύεται. Πριν τη σφράγιση, λαμβάνεται δείγμα εις διπλούν από την δεσμευθείσα ποσότητα καυσίμου σύμφωνα με την ανωτέρω α’ παράγραφο, και διαβιβάζεται άμεσα, ταυτόχρονα με το δείγμα βυτιοφόρου, εφόσον η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προς εξέταση με την παρατήρηση στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας για την κατεπείγουσα εξέτασή του.

Το καύσιμο, εφόσον βρεθεί μη κανονικό, ύστερα από την εξέταση που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, προωθείται, με μέριμνα και δαπάνη είτε του κατόχου του είτε της Εταιρείας Εμπορίας από την οποία το προμηθεύτηκε και υπό έλεγχο, για επανεπεξεργασία στο Διυλιστήριο ή για καταστροφή ως επικίνδυνο απόβλητο.

4.2.3 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ –ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο 109: Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση

1.Κάθε ποσότητα πετρελαίου για θέρμανση που διακινείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (διακινητές) για εμπορία, με οποιοδήποτε τρόπο, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα φορολογικά/τελωνειακά παραστατικά στοιχεία.

2.Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του πετρελαίου για θέρμανση, δεν έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε εκδίδεται, από το διακινητή, υποχρεωτικά κατά την έναρξη του δρομολογίου, «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» στο οποίο αναγράφονται:

i.Τα στοιχεία του διακινητή (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ)

ii.Η ημ/νία και η ώρα έναρξης του δρομολογίου

iii.Ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου

iv.Το όνομα του οδηγού

v.Η συνολική φορτωθείσα ποσότητα

vi.Οι αριθμοί καθεμίας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή «Τιμολογόγια/Δελτία Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Το άθροισμα των ποσοτήτων που αναγράφονται στις εκδοθείσες Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής” ή στα “Τιμολόγια/Δελτία αποστολής” πρέπει να ισούται με τη φορτωθείσα, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ποσότητα Πετρελαίου για Θέρμανση.

3.Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 2 συμπληρώνονται κατά την έναρξη του δρομολογίου. Την πρωτότυπη σελίδα του Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση έχει μαζί του ο οδηγός και συνοδεύει τη διακίνηση των συγκεκριμένων παραγγελιών που αναγράφονται σ’ αυτό, ενώ το στέλεχος παραμένει στο χώρο έκδοσης των τιμολογίων, με ευθύνη του διακινητή.

4.Μετά το τέλος κάθε διανομής, ο οδηγός παραδίδει το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, στο διακινητή, ο οποίος το φυλάει για δύο έτη.

5.Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του Πετρελαίου για Θέρμανση, έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση.

6.Το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση είναι τουλάχιστον διπλότυπο και αριθμημένο με συνεχή αρίθμηση, ανά διετία και δεν απαιτείται θεώρησή του.

7.Η μη έκδοση του Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, ή η μη επίδειξή του κατά τον έλεγχο, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.

8.Η ποσότητα του πετρελαίου για θέρμανση, που υπάρχει κάθε φορά στις δεξαμενές των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής, πρέπει να είναι ίση με την ποσότητα που είχε φορτωθεί και αναγράφεται στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής ή που προκύπτει από το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, μειωμένη κατά τις ποσότητες που παραδόθηκαν μέχρι τη στιγμή του ελέγχου. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα παραστατικά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το πετρέλαιο για θέρμανση κατά τη διακίνησή του.

Άρθρο 110: Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση

1.Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, ή όποιο άλλο έγκυρο φορολογικό παραστατικό συνοδεύει την παράδοση πετρελαίου για θέρμανση με βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε τελικούς καταναλωτές, πρέπει να περιέχουν ευκρινώς τα κάτωθι:

i.Στοιχεία διακινητή

ii.Ημερομηνία

iii.Αριθμό κυκλοφορίας βυτιοφόρου

iv.Ονοματεπώνυμο οδηγού

v.Ονοματεπώνυμο του παραλήπτη

vi.Ποσότητα καυσίμου

vii.Ώρα παράδοσης

viii.Ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου για θέρμανση, ανεξαρτήτως του σχήματος της δεξαμενής.

ix.Υπογραφή του οδηγού και του παραλήπτη

2.Τα στοιχεία vii έως ix συμπληρώνονται με την ολοκλήρωση της παράδοσης του πετρελαίου για θέρμανση.

Άρθρο 111: Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση

1. ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Οι σωληνώσεις όδευσης του πετρελαίου για θέρμανση επί των βυτιοφόρων αυτοκινήτων διανομής πετρελαίου για θέρμανση, πλέον των βυτιοφόρων εισαγωγής με ένα διαμέρισμα και πλέον των βυτιοφόρων με βενζινοκίνητες αντλίες, κατασκευάζονται σύμφωνα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

i.ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Σχ.1)

Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, συνδέεται μέσω μοναδιαίου αποκλειστικού σωλήνα φέροντος διακόπτη Δ(χ), με το συλλέκτη (κλαρίνο) (Σ).

Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται απευθείας με την αντλία. Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη (Γ).

Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο από το συλλέκτη και στην έξοδό της με την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Β).

Η τρίοδος (Β) συνδέεται στην είσοδο της (1) με την έξοδο της αντλίας, στην έξοδο (2) με την είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο (3) με τον παρακαμπτήριο σωλήνα.

Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα 1,5 ιντσών, συνδέεται ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή διακλάδωση.

Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος, έχει ως ακολούθως:

iα. Παράδοση μέσω μετρητή

·Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ των διαμερισμάτων) ανοικτός.

·Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός.

·Η τρίοδος βαλβίδα Β στη θέση 1-2.

iβ. Άδειασμα σωληνώσεως

·Όλοι οι διακόπτες των διαμερισμάτων Δχ, κλειστοί.

·Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) ανοικτός.

·Η τρίοδος βαλβίδα Β στη θέση 1-3.

Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου βαλβίδας Β, οδεύει στην έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστή-μετρητή και αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωλήνωσης, στον πελάτη.

ii.ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (Σχ. 2)

Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, συνδέεται μέσω μοναδιαίου αποκλειστικού σωλήνα φέροντος διακόπτη Δ(χ), με το συλλέκτη (κλαρίνο) (Σ).

Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται με την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Α). Στο τμήμα σύνδεσης μεταξύ συλλέκτη και τριόδου (Α), συνδέεται με διακλάδωση το δεύτερο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης. Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη (Γ).

Η τρίοδος βαλβίδα (Α) συνδέεται στην είσοδο (1) με τον συλλέκτη, στην είσοδο (3) με το πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (2) με την αντλία.

Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο (2) της τριόδου (Α) και στην έξοδό της με την είσοδο (1) της τριόδου (Βα).

Η τρίοδος (Βα) συνδέεται στην είσοδό της (1) με την έξοδο της αντλίας, στην έξοδο (2) με το δεύτερο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (3) με την είσοδο (1) της τριόδου (Ββ).

Η τρίοδος (Ββ) συνδέεται στην είσοδο (1) με την έξοδο (3) της τριόδου (Βα), στην έξοδο (2) με την είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο (3) με τον παρακαμπτήριο σωλήνα αδειάσματος.

Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα 1,5 ιντσών, συνδέεται ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή διακλάδωση.

Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος, έχει ως ακολούθως:

iiα. Παράδοση μέσω μετρητή

·Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ των διαμερισμάτων) ανοικτός

·Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός

·Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 1-2

·Η τρίοδος βαλβίδα Βα στη θέση 1-3

·Η τρίοδος βαλβίδα Ββ στη θέση 1-2

Το καύσιμο από το διαμέρισμα(τα) οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί μέσω της τριόδου Α, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και Ββ, οδεύει στον αεροδιαχωριστή-μετρητή και από εκεί, στην έξοδο προς τον πελάτη.

iiβ. Άδειασμα σωληνώσεως

·Όλοι οι διακόπτες των διαμερισμάτων Δχ, κλειστοί.

·Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) ανοικτός.

·Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 1-2

·Η τρίοδος βαλβίδα Βα στη θέση 1-3

·Η τρίοδος βαλβίδα Ββ στη θέση 1-3.

Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί μέσω της τριόδου Α, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και Ββ, οδεύει στην έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστή-μετρητή και αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωλήνωσης, στον πελάτη.

iiγ. Αναρρόφηση από δεξαμενή του πελάτη

·Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ των διαμερισμάτων) ανοικτός.

·Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός

·Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 2-3

·Η τρίοδος βαλβίδα Βα, στη θέση 1-2

·Η τρίοδος βαλβίδα Ββ σε αδιάφορη θέση.

Το καύσιμο αναρροφάται από το σωλήνα αναρρόφησης και μέσω της τριόδου βαλβίδας Α εισέρχεται στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου βαλβίδας Βα, αποστέλλεται πίσω στο συλλέκτη και από εκεί σε κάποιο(α) διαμέρισμα(τα). Κατά τη λειτουργία αυτή, όλες οι οδεύσεις προς αεροδιαχωριστή-μετρητή ή σωλήνα αδειάσματος, είναι κλειστές.

2.ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Kαι για τα δύο Συστήματα Σωληνώσεων i και ii της παρ. 1, εφόσον η φόρτωση γίνεται από τον πυθμένα, οι αντίστοιχες βαλβίδες φόρτωσης (ΑPJCouplings) τοποθετούνται είτε στο συλλέκτη, είτε στην είσοδο του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά.

3.ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Στην έξοδο από το μετρητή και μετά τη διακλάδωση με τον παρακαμπτήριο σωλήνα αδειάσματος, θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα παράδοσης προς τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής 1,5 ιντσών υποχρεωτικά.

Στο πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης, που συνδέεται στην είσοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Α), θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης από τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής 2,5 ιντσών υποχρεωτικά.

Όλα τα υπόλοιπα τμήματα των σωληνώσεων, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε κατάλληλη διατομή.

4.ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τα μέρη των σωληνώσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν το χρωματισμό που σημειώνεται στα υπομνήματα των Σχ.1 και Σχ.2, ήτοι:

4.1. (Σχ.1):

4.1.α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα του συλλέκτη (Σ) και ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο της αντλίας, θα είναι χρώματος μπλε ανοικτού.

4.1.β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Β) και από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστή-μετρητή και μέχρι την αναμονή (διατομής 1,5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος, μπορούν να είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.

4.1.γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που συνδέει την έξοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Β) με τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά την έξοδο από τον μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου έντονου.

4.2.(Σχ.2):

4.2.α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα του συλλέκτη (Σ) και ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Α) και από την έξοδο (2) της τριόδου (Α) μέχρι την είσοδο της αντλίας, θα είναι χρώματος μπλε ανοικτού.

4.2.β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Βα), από την έξοδο (3) της τριόδου (Βα) μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Ββ) και από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστή-μετρητή και μέχρι την αναμονή (διατομής 1, 5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος, μπορούν να είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.

4.2.γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που συνδέει την έξοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Ββ) με τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά την έξοδο από το μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου έντονου.

4.2.δ. Ο σωλήνας αναρρόφησης (1ο τμήμα), από το ελεύθερο άκρο αυτού (αναμονή 2, 5 ιντσών) μέχρι την είσοδο (3) της τριόδου (Α) καθώς επίσης και το τμήμα αυτού (2ο τμήμα) από την έξοδο (2) της τριόδου βαλβίδας (Βα) μέχρι τη διακλάδωση με το τμήμα της σωλήνωσης μετά το συλλέκτη (Σ), θα είναι χρώματος πράσινου.

Σημειώνεται, ότι όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι εμφανείς και ευκόλως ορατές από τα πλευρικά τμήματα του βυτιοφόρου οχήματος, ώστε ο έλεγχός τους να είναι ευχερής και απρόσκοπτος.

5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευή των σωληνώσεων σύμφωνα με την παραπάνω αναλυτική περιγραφή, θα πρέπει για κάθε μεμονωμένο βυτιοφόρο όχημα, να πιστοποιηθεί από διπλωματούχο/πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, με την έκδοση «Πιστοποιητικού Σωληνώσεων». Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιάγραμμα και έγχρωμες φωτογραφίες των σωληνώσεων για την ταυτοποίηση της εκάστοτε κατασκευής, καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης με την παρούσα διάταξη. Το «Πιστοποιητικό Σωληνώσεων» θα βρίσκεται επί του βυτιοφόρου και θα επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές, σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο. Οποιαδήποτε μεταβολή της κατασκευής θα συνοδεύεται από ανάλογα επικαιροποιημένο πιστοποιητικό.

6.ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Επισυνάπτονται στο παρόν άρθρο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιαγράμματα υποχρεωτικών σωληνώσεων:

Σχ.1 «κύκλωμα καυσίμου σε βυτιοφόρα πετρελαίου για θέρμανση χωρίς σύστημα αναρρόφησης».

Σχ.2 «κύκλωμα καυσίμου σε βυτιοφόρα πετρελαίου για θέρμανση με σύστημα αναρρόφησης».

 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι & ΙΙ

4.3 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Άρθρο 112: Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου

1.Η πώληση χύμα υγραερίου επιτρέπεται με την προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο από τους κατόχους αδείας εμπορίας υγραερίου που έχουν λάβει την άδεια εμπορίας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6, 7 του Ν. 3054/2002, είτε απευθείας, ή μέσω τρίτων (της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 3054/2002), ή από τους πρατηριούχους υγραερίου.

2.Απαγορεύεται στους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου να πωλούν υγραέριο χύμα σε εμφιαλωτήρια.

3.Οι πρατηριούχοι υγραερίου επιτρέπεται να πωλούν υγραέριο κίνησης μέσω αντλιών αποκλειστικά σε οχήματα, τα οποία το χρησιμοποιούν νόμιμα ως καύσιμο.

4.Απαγορεύεται η εμφιάλωση υγραερίου για οικιακή ή εμπορική (βιομηχανική χρήση) από τα πρατήρια υγραερίου.

5.Η πώληση εμφιαλωμένου υγραερίου σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3054/2002, επιτρέπεται να διενεργείται:

i.από κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων (Χονδρική Πώληση),

ii.από κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων (υγρών καυσίμων – υγραερίων) (Λιανική Πώληση),

iii.από κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Χονδρική και Λιανική Πώληση),

iv.από καταστήματα λιανικής πώλησης, τα οποία στο πλαίσιο της άδειας λειτουργίας που κατέχουν, μπορούν να διαθέτουν εμφιαλωμένο υγραέριο στους καταναλωτές, το οποίο προμηθεύονται είτε από τις εταιρείες που κατέχουν την ειδική άδεια εμπορίας κατηγορίας Γ ή τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό των εταιρειών, είτε από τους κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

6.Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίου της παραγράφου 6 υποχρεούνται να εφοδιάζουν ανελλιπώς και επαρκώς τους καταναλωτές υγραερίου ολόκληρης της χώρας με υγραέριο, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων.

7.Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίου της παραγράφου 6 υποχρεούνται να εφοδιάζουν τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες με χύμα ή εμφιαλωμένο υγραέριο ανάλογα με τις ανάγκες τους.

8.Η εμφιάλωση υγραερίων επιτρέπεται μόνο από κατόχους άδειας εμφιάλωσης, οι οποίοι επιτρέπεται να διενεργούν εμφιαλώσεις μόνο για τους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίων και να γεμίζουν επαναπληρούμενες φιάλες αποκλειστικά και μόνο ιδιοκτησίας των κατόχων άδειας εμπορίας υγραερίων, με τους οποίους συμβάλλονται. Για το σκοπό της εμφιάλωσης οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων εφοδιάζουν με υγραέρια και φιάλες ιδιοκτησίας τους, τους κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων με τους οποίους συμβάλλονται και έχουν αποκλειστικά το δικαίωμα και την ευθύνη της ασφαλούς διακίνησης προς τους τελικούς πωλητές.

9.Απαγορεύεται στους κατόχους Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων να κατέχουν στο χώρο του εμφιαλωτηρίου τους, φιάλες υγραερίου κενές ή πλήρεις, που δεν ανήκουν σε κατόχους Άδειας Εμπορίας Υγραερίων, με τους οποίους έχουν συμβληθεί για την εμφιάλωση του προϊόντος τους.

10.Οι περιέκτες αερίου που προορίζονται για υγραέριο πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της απόφασης ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002), και του Καν. 1272/2008/ΕΚ – Παράρτημα I– παράγραφος 1.3.2.

11.Αναφορικά με την τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγραερίου, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στο Άρθρο 102.

Άρθρο 113: Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου

1.Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων διασφαλίζουν, για κάθε επαναπληρούμενη φιάλη υγραερίου, ότι:

1.1 αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, ανεξίτηλο και ανεπίδεκτο επέμβασης οι παρακάτω ενδείξεις:

i.το ονομαστικό βάρος του περιεχομένου

ii.το αρχικό απόβαρο της φιάλης, στο οποίο περιλαμβάνεται και το βάρος των εξαρτημάτων που βρίσκονται πάνω σ’ αυτήν

iii.Η εμπορική επωνυμία και το εμπορικό σήμα του κατόχου Άδειας Εμπορίας υγραερίων, που τις διακινεί.

iv.Η ημερομηνία κατασκευής της

v.Η ένδειξη επαναπιστοποίησης της φιάλης

vi.Μοναδικός σειριακός αριθμός

1.2 διασφαλίζεται με κατάλληλο τρόπο (π.χ. συρρικνωτικό ασφαλείας, σφραγίδα μιας χρήσης) το απαραβίαστο της φιάλης.

2.Φιάλες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρ. 1, δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές στα χέρια του κατόχου τους και αποσύρονται από την κυκλοφορία»

Άρθρο 114: Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου

Το μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα του καθαρού βάρους περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου, καθορίζεται ως εξής:

 

Ονομαστικό βάρος (Qn) σε χιλιόγραμμα (kg)

Μέγιστo ανεκτό αρνητικό σφάλμα

Qn

15

1,0 %

Qn

15

0,5 %

 

 

 

Άρθρο 115: Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου

1.Οι καταναλωτές που για πρώτη φορά χρησιμοποιούν επαναπληρούμενη φιάλη υγραερίου, δηλαδή δεν έχουν άδεια φιάλη για ανταλλαγή, καταβάλλουν υποχρεωτικά στις εταιρείες εμπορίας υγραερίου, απ’ ευθείας ή μέσω των κατόχων άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με τις οποίες αυτές συνεργάζονται, χρηματικό ποσό που αντιπροσωπεύει το 90% της αξίας κτήσης της επαναπληρούμενης φιάλης, ως εγγύηση.

2.Κατά την είσπραξη της εγγύησης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, αποδίδεται στον καταναλωτή ειδικό αποδεικτικό έντυπο που εκδίδεται από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου, επί του οποίου απαραίτητα αναγράφεται η αιτία της είσπραξης και το εισπραττόμενο ποσό.

3.Οι Εταιρείες Εμπορίας Υγραερίου ή/και οι κάτοχοι Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου, που συνεργάζονται με αυτές, υποχρεούνται να προμηθεύουν με εμφιαλωμένο υγραέριο, χωρίς να εισπράττουν διαφορά εγγύησης για τη φιάλη, τους καταναλωτές που για την προμήθεια πλήρους φιάλης επιστρέφουν άδεια, για την οποία έχουν καταβάλει ήδη εγγύηση, σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας.

4.Ο καταναλωτής που επιστρέφει άδεια φιάλη υγραερίου χωρίς να επιθυμεί να προμηθευτεί νέα, προκειμένου να εισπράξει την εγγύηση που έχει καταβάλει, πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει το αποδεικτικό στοιχείο καταβολής της εγγύησης.

4.4 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Άρθρο 116: Λιανική πώληση καυσόξυλων

Επιπλέον των γενικών απαιτήσεων για τη λιανική πώληση προϊόντων, για τη χύδην πώληση καυσόξυλων προβλέπονται τα εξής:

1.Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ’ όγκον και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού (m3στοιβαχτού) ή το χωρικό κυβικό μέτρο χύδην (m3χύδην).

2.Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.

3.Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.

4.Τα καυσόξυλα μπορούν να διατίθενται σε περιέκτες κανονικού γεωμετρικού σχήματος (κλωβούς, παλέτες, μεγασάκους).

5.Οι λιανοπωλητές δηλώνουν σε εμφανές σημείο στο χώρο της επιχείρησης, ανά είδος ξύλου, την τιμή είτε σε €/m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην καθώς και τον όγκο των περιεκτών που, ενδεχομένως, χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων.

6.Οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους, για τον υπολογισμό του όγκου.

7.Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής.

8.Δεν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα-πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.) προς καύση.

Άρθρο 117: Στερεά βιοκαύσιμα

1.Επί των προσυσκευασιών στερεών βιοκαυσίμων, που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από βιομάζα, δηλαδή από υλικά βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των υλικών που είναι ενσωματωμένα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και/ή μετατρέπονται με τα ορυκτά (pellets, μπριγκέτες ξύλου,woodchips, κούτσουρα κλπ, ΕΛΟΤ CEN/TS 14588), αναγράφεται, η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση, η πηγή τους, η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου σε χιλιόγραμμα (kg), η μέγιστη υγρασία (%), καθώς επίσης και η εμπορική ονομασία, ο αριθμός παρτίδας, τα στοιχεία παραγωγού / συσκευαστή / εισαγωγέα και ο τόπος παραγωγής.

Οι εμπορεύσιμες μορφές, η προέλευση και η πηγή, τα χαρακτηριστικά, και οι ιδιότητές τους περιγράφονται στο εναρμονισμένο Πρότυπο EN 14961, όπως ισχύει.

2.Για τα προσυσκευασμένα καυσόξυλα, κατ’ εξαίρεση της ως άνω παρ. 1, η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου αναγράφεται κατ’ όγκον (cm3,dm3) και η μέγιστη υγρασία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 25%. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις της ως άνω παρ. 1.

3.Η πώληση στερεών βιοκαυσίμων (εκτός των καυσόξυλων) σε χύμα μορφή γίνεται κατά βάρος και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης είναι το χιλιόγραμμο (kg). Πέραν των γενικών απαιτήσεων για τη σήμανση των πωλούμενων ειδών, αναγράφεται εμφανώς σε παρακείμενη πινακίδα στο χώρο πώλησης η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση και η πηγή κάθε είδους.

4.Κατά τη διακίνηση στερεών βιοκαυσίμων (εκτός των καυσόξυλων), στο δελτίο αποστολής αναγράφεται, πλέον των υπόλοιπων υποχρεωτικών φορολογικών στοιχείων, η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση και η πηγή τους.

Άρθρο 118: Λιγνίτης

1.Λιγνίτης ψιλός θεωρείται αυτός πού αποτελείται από τεμάχια διαστάσεων 10-30 χιλιοστομέτρων, χονδρός αυτός πού αποτελείται από τεμάχια διαστάσεων 31 και πάνω χιλιοστομέτρων και λιγνίτης ειδικής διαλογής αυτός πού αποτελείται από τεμάχια διαστάσεων 50 και πάνω χιλιοστομέτρων σε φυσική κατάσταση και είναι απαλλαγμένος τελείως από ξένες ύλες. Σκόνη θεωρείται ο λιγνίτης, του οποίου η κοκκομετρική σύσταση ποικίλει από 0-10 χιλιοστά.

2.Απαγορεύεται η εμπορία λιγνιτών χωρίς προηγούμενη διαλογή και απαλλαγή τους από γαιώδεις προσμίξεις.

Άρθρο 119: Τρόπος δειγματοληψίας στερεών καυσίμων

Ο τρόπος δειγματοληψίας στερεών καυσίμων (γαιανθράκων, κώκ λιγνιτών, κ.λ.π.) καθορίζεται ως εξής:

Από τον προς δειγματισμό σωρό των λιγνιτών και γενικά των στερεών καυσίμων λαμβάνεται με φτυάρι από τέσσερα ή πέντε τουλάχιστον σημεία (θέσεις) κατά το δυνατόν, συμμετρικά, ανά 20 έως 25 χιλιόγραμμα χωρίς καμιά διαλογή. Όλη η ποσότητα που λαμβάνεται μεταφέρεται σε μια επίπεδη καθαρή επιφάνεια κατά προτίμηση φύλλο λαμαρίνας.

Γίνεται θραύση όλων των μεγάλων τεμαχίων σε μέγεθος γροθιάς και με φτυάρι αναμιγνύονται τα τεμάχια αυτά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφού αναμιχθεί, η ποσότητα του δείγματος απλώνεται σε σχήμα τετραγώνου του αυτού πάχους. Στη συνέχεια χωρίζεται με φτυάρι χιαστί το τετράγωνο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, απορρίπτονται οι τομείς Α και Β και κρατούνται οι τομείς Γ και Δ.

ΣΧΗΜΑ

 

 

Γίνεται και νέα θραύση των τεμαχίων των τομέων Γ και Δ που κρατήθηκαν μέχρι το μέγεθος καρυδιού και επακολουθεί νέα ανάμειξη όπως και προηγουμένως. Έπειτα χωρίζεται και πάλι με φτυάρι χιαστί το τετράγωνο στους τομείς Α, Β, Γ, και Δ, απορρίπτονται οι τομείς Γ και Δ και κρατούνται οι τομείς Α και Β.

Επακολουθεί και νέα θραύση των τεμαχίων των τομέων που κρατήθηκαν μέχρι το μέγεθος του φουντουκιού ή και μικρότερο και επαναλαμβάνεται η ανάμειξη, το άπλωμα σε ισόπαχο στρώμα και ο διαχωρισμός του νέου τετραγώνου χιαστί με το φτυάρι σε τομείς Α, Β, Γ και Δ, απορρίπτονται οι τομείς Α και Β και κρατούνται οι τομείς Γ και Δ.

Τα τεμάχια των τομέων Γ και Δ που κρατήθηκαν τελικά, αφού ομογενοποιηθούν πλήρως, τίθενται σε τρία (3) λευκοσιδηρά δοχεία χωρητικότητας 5 έως 6 χιλιόγραμμων που κλείνονται στεγανά.

Από τα δοχεία αυτά τα (2) σφραγίζονται, όπως όλα τα δείγματα και αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση.

Το τρίτο δοχείο καλά σφραγισμένο παραδίδεται στον κάτοχο του είδους που δειγματίσθηκε, εφόσον το ζητήσει.

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ/ΑΝΑΨΥΧΗ

5.1 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 120: Πεδίο Εφαρμογής και σκοπός

1.Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η τήρηση της γενικής αρχής ότι ο καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να καταναλώσει και τη τιμή στην οποία διατίθενται.

 

2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν καταστήματα εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, καταστήματα γρήγορης εστίασης, εστιατόρια ξενοδοχείων, ταβέρνες, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και λοιπά παρόμοια καταστήματα) καθώς και τα κέντρα και καταστήματα που λειτουργούν σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εντός επιβατικών πλοίων και εντός αμαξοστοιχιών του ΟΣΕ. Επιπλέον, αφορούν και τα παραδοσιακά καφενεία, υπό την έννοια του ΚΒΣ, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται παρακάτω.

 

Άρθρο 121: Τήρηση Τιμοκαταλόγων

 

1.Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων του άρθρου 120 οφείλουν να τηρούν τιμοκατάλογο. Οι τιμοκατάλογοι συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες.

 

2.Τα παραπάνω καταστήματα υποχρεούνται να αναρτούν τον τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο, στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου του καταστήματος. Για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ο τιμοκατάλογος πρέπει να αναρτάται στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου της αίθουσας όπου προσφέρονται τα είδη του τιμοκαταλόγου. Οφείλουν επίσης πριν από την παραγγελία να διαθέτουν τον τιμοκατάλογο σε κάθε πελάτη, ενημερώνοντας αναλυτικά για τα προσφερόμενα εδέσματα και τις τιμές τους.

 

Από τις παραπάνω υποχρεώσεις εξαιρούνται τα παραδοσιακά καφενεία κατά την έννοια του Κ.Β.Σ. όπως κάθε φορά ισχύει, για τα οποία όμως ισχύει υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγων σε εμφανές σημείο του καταστήματος, αναγράφοντας μόνο τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές προσφοράς τους με Φ.Π.Α.

Άρθρο 122: Ενδείξεις τιμοκαταλόγων

 

1.Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται όλα τα προσφερόμενα είδη “αλά-κάρτ” με τις αντίστοιχες τιμές τους ως εξής: α) καθαρή τιμή, β) Φ.Π.Α. και λοιπές νόμιμες επιβαρύνσεις και γ) τελική τιμή. Απαγορεύεται η προσαύξηση της τελικής τιμής γ) για οποιονδήποτε λόγο.

 

2.Τα αναγραφόμενα στους τιμοκαταλόγους φαγητά και σαλάτες προσφέρονται στους πελάτες με τη μερίδα. Στην περίπτωση που πέραν της μερίδας προσφέρονται και με το κιλό, τότε στον τιμοκατάλογο σημειώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη “με το κιλό” δίπλα στο αντίστοιχο είδος.

 

3.Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών – ποτών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον καταναλωτή:

 

i.Το είδος των ελαίων, και η χρήση τους,

 

ii.«Κατεψυγμένο» κατά περίπτωση,

 

iii.«Προμαγειρευμένο» ή «Προτηγανισμένο», κατά περίπτωση,

 

iv.«Προϊόν Π.Ο.Π.» (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή «προϊόν Π.Γ.Ε.» (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν επισήμως σε αυτές τις κατηγορίες. Απαγορεύεται η χρήση του όρου «Π.Ο.Π.», «Π.Γ.Ε» αν τα προϊόντα που διατίθενται δεν είναι τέτοια.

 

v.Προκειμένου για συσκευασμένα ποτά (μπύρα, οίνος, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί, οινοπνευματώδη ποτά, σόδες) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονομασία του είδους με την οποία προσφέρεται στο εμπόριο (ετικέτα) και ο όγκος του περιεχομένου κάθε συσκευασίας σε ml.

 

vi.Ειδικότερα για τους οίνους, που προσφέρονται στους καταναλωτές χωρίς να είναι εμφανής η συσκευασία τους, αναγράφεται υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εμφιαλωτής τους όπως αυτά αναφέρονται στην επισήμανση(ετικέτα) των εν λόγω οίνων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1234/2007(άρθρο 118κε) και 607/2009 (άρθρα 55 και 56).

 

vii.Προκειμένου για σαλάτες πάσης φύσεως, αναγράφονται η ονομασία κάθε σαλάτας όπως την ορίζει το κατάστημα και τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν.

 

Άρθρο 123: Ειδικές ρυθμίσεις

(ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟ, ΚΟΥΒΕΡ)

1.ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

 

Εφόσον τα καταστήματα του άρθρου 120 ορίζουν ελάχιστη κατανάλωση εντός του καταστήματος ή με σύστημα διανομής κατ’ οίκον, οφείλουν στον τιμοκατάλογο που προορίζεται για τον καταναλωτή, να αναγράφουν σε εμφανές σημείο την ένδειξη «Ελάχιστη κατανάλωση ειδών ___ Ευρώ».

 

2.ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ

 

Εφόσον τα καταστήματα του άρθρου 120 διαθέτουν για τους πελάτες τους σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ), οφείλουν στο χώρο αυτοεξυπηρέτησης να τοποθετούν, σε ορατό σημείο για τον πελάτη, είτε αναρτημένο τιμοκατάλογο με τα είδη προσφοράς του ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ και τις αντίστοιχες τελικές τιμές διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 1.

 

3.ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Εφόσον τα καταστήματα του άρθρου 120 πωλούν στους πελάτες τους τα είδη σε πακέτο εκτός καταστήματος οφείλουν στο χώρο εκτέλεσης της παραγγελίας, είτε να τοποθετούν σε ορατό σημείο για τον πελάτη, αναρτημένο τιμοκατάλογο είτε να διαθέτουν ικανό αριθμό τιμοκαταλόγων προς χρήση για τον πελάτη με τα είδη προσφοράς σε πακέτο με τις αντίστοιχες τελικές τιμές διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 1.

 

4.ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ (TABLE D’HΟTE) – Μενού (Menu)

 

Οποιαδήποτε χρήση συστήματος ταμπλ ντοτ ή μενού πρέπει να γίνεται γνωστή στον πελάτη με την αντίστοιχη τελική τιμή ανεξάρτητα με το πώς αυτή ορίζεται (κατά άτομο/κατά μενού κλπ.). Η πολιτική αυτή πρέπει να καθίσταται γνωστή στον πελάτη με τρόπο τέτοιο ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση, όταν λαμβάνει γνώση του τιμοκαταλόγου, να λαμβάνει γνώση και της πολιτικής αυτής (π.χ. αναρτημένη καρτέλα, ενσωματωμένη στον τιμοκατάλογο, ανεξάρτητα ή μη, στην εξωτερική όψη του καταστήματος κλπ).

 

5.ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΥΒΕΡ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ.

 

Τα καταστήματα εστίασης του άρθρου 120, δεν επιτρέπεται να χρεώνουν στην πελατεία τους αξία που αφορά σε “ΚΟΥΒΕΡ” (π.χ. σερβίτσια, μαχαιροπήρουνα, πετσέτες κλπ.).Κανένα προϊόν (όπως π.χ. εμφιαλωμένο νερό, ψωμί) δεν προσφέρεται και χρεώνεται χωρίς προηγούμενη συναίνεση του καταναλωτή.

 

Άρθρο 124: Παρασκευάσματα κρέατος από καταστήματα μαζικής εστίασης

 

1.Επιτρέπεται στα καταστήματα μαζικής εστίασης (εστιατόρια ,ταβέρνες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια και λοιπά παρόμοια), εφόσον διαθέτουν παρασκευαστήριο για ιδία χρήση, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, να παρασκευάζουν και να διαθέτουν ψημένα στην κατανάλωση (καθήμενους ή μη πελάτες ) :

 

i.Σουβλάκια (καλαμάκια) από αυτοτελή τεμάχια κρέατος ,

 

ii.Παρασκευάσματα κρέατος εκτός από ντονέρ (γύρο από κιμά).

 

2.Επιτρέπεται στα καταστήματα της παραγράφου 1 να διαθέτουν ψημένα στους πελάτες τους σουβλάκια (καλαμάκια), γύρο, ντονέρ (γύρο από κιμά), μπιφτέκια, καθώς και άλλα παρασκευάσματα κρέατος ,εφόσον προμηθεύονται τα είδη αυτά από επιχειρήσεις με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος ,οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών 852/2004 και 853/2004 της Ε.Ε.

 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για παρασκευάσματα κρέατος των παραγράφων 1 και 2 ,πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο τμήμα V του Παραρτήματος Ι Ι του Κανονισμού 853/2004 και του Κανονισμού 852/2004.

3.Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις και καταστήματα των παραγράφων 1 και 2 να κατέχουν τεμαχίδια κρέατος προερχόμενα ,είτε από τα καταστήματα της επεξεργασίας και τυποποίησης μεγάλων μυϊκών μαζών ,είτε από την απόξεση των οστών μετά από προηγούμενη αφαίρεσή τους .

 

Άρθρο 125: Προσφορά ειδών με το κιλό

 

1.Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση, προτού καταναλώσει το είδος ψαριού, κρέατος ή πουλερικών, που επέλεξε και διατίθεται με το κιλό, να γνωρίζει το βάρος του συγκεκριμένου είδους σε βρώσιμη μορφή και την τελική τιμή που θα κληθεί να πληρώσει.

 

2.Τα καταστήματα του άρθρου 120 θα πρέπει να εξασφαλίζουν την τήρηση της παραπάνω παραγράφου με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά να ζυγίζουν το είδος παρουσία του πελάτη και να καταγράφουν τη τελική τιμή πώλησης, να συνοδεύουν το είδος κατά το σερβίρισμα με σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται το βάρος του είδους και η τελική τιμή του κλπ.

 

Άρθρο 126: Διάθεση ποτών, οινών, ζύθου και εμφιαλωμένων νερών στις μονάδες ομαδικής εστίασης

 

1. Οι προσυσκευασίες των ποτών, οινών, ζύθου και των εμφιαλωμένων νερών που διατίθενται ακέραιες στον πελάτη εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης πρέπει να αποσφραγίζονται παρουσία του.

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης παραγράφου 3, τα ποτά με αλκοόλη μπορούν να διατίθενται χύμα στον τελικό καταναλωτή εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή προσφέρονται αποκλειστικά από την αρχική προσυσκευασία, που μπορεί να έχει ήδη ανοιχθεί για την εξυπηρέτηση προηγούμενης παραγγελίας. Απαγορεύεται η μετάγγισή του περιεχομένου εν όλω ή εν μέρει σε άλλον περιέκτη προκειμένου να προσφερθεί στον πελάτη. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, εφόσον το ζητήσει ο πελάτης, η μετάγγιση της ανάλογης ποσότητας του ποτού από την αρχική προσυσκευασία στο ποτήρι πρέπει να γίνεται παρουσία του και να του δίνεται η δυνατότητα να διαβάσει την επισήμανση της συγκεκριμένης προσυσκευασίας.

 

3.α.Οι οίνοι μπορούν, επιπλέον, να διατίθενται χύμα στον τελικό καταναλωτή εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης, προσφερόμενοι από οίνο που έχει παραληφθεί σε περιέκτη χωρητικότητας άνω των 60 λίτρων ως μη προσυσκευασμένος.

 

β. Επιτρέπεται η διάθεση χύμα ζύθου από επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης που, νομίμως, παράγουν ζύθο για επιτόπια κατανάλωση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.

 

4.Το προϊόν απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) παραλαμβάνεται από τις μονάδες ομαδικής εστίασης και προσφέρεται από αυτές στον τελικό καταναλωτή, αποκλειστικά και μόνο χύμα, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.

 

Άρθρο 127: Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης

 

1.Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης υποχρεούνται να διαθέτουν προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο “ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ”. Το έντυπο αυτό διατίθεται, μέσω ειδικής θήκης, τοποθετημένης σε εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος.

 

2.Το έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» είναι αριθμημένο τριπλότυπο με τρία φύλλα διαφορετικού χρώματος το καθένα, ήτοι λευκό, ανοικτό πράσινο και ανοικτό ερυθρό και είναι τύπου καρμπονιζέ.

 

3.Η διάθεση στον πελάτη του παραπάνω εντύπου είναι ανελλιπής, γι’αυτό στην ειδική ως άνω θήκη τοποθετείται ικανός αριθμός του φύλλου αυτού (τουλάχιστον τριάντα τριπλότυπα φύλλα).

 

Επίσης στους τιμοκαταλόγους των παραπάνω κέντρων και καταστημάτων και σε εμφανές σημείο αυτών αναγράφεται με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, στην ελληνική – αγγλική – γαλλική – γερμανική γλώσσα η ένδειξη “ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ”

 

4.Ειδικές υποχρεώσεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων της ως άνω παραγράφου 1, ορίζονται κατωτέρω και αφορούν τον τρόπο συμπλήρωσης του φύλλου διαμαρτυρίας:

 

i.Με σφραγίδα μελάνης που τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα στοιχεία του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου κάθε Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας όπου υφίσταται), υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επιχείρηση (π.χ Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά αν η επιχείρηση π.χ. λειτουργεί στον Πειραιά). Η σφραγίδα τίθεται επί του φύλλου δίπλα ακριβώς από την λέξη “ΠΡΟΣ”, φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερις ως άνω γλώσσες.

 

ii.Με σφραγίδα μελάνης πού τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τά πλήρη στοιχεία της πραπάνω επιχείρησης (επώνυμο ή επωνυμία, δ/νση, οδός αριθμός, πόλη, όνομα αγορανομικού υπευθύνου, κ.λ.π). Η σφραγίδα αυτή τίθεται επί του φύλλου κάτω ακριβώς από το πλαίσιο “Στοιχεία επιχείρησης” φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερις ως άνω γλώσσες.

 

5.Τα υπόλοιπα σημεία του φύλλου διαμαρτυρίας, όπως η ημερομηνία,το ονοματεπώνυμο του διαμαρτυρόμενου, η δ/νση αυτού, η χώρα, η υπηκοότητα, η ταυτότητα και η διαμαρτυρία συμπληρώνονται μόνο από τον καταναλωτή, ο οποίος και υπογράφει. Σημειωτέον ότι οι τίτλοι των υπολοίπων αυτών σημείων, πέραν της ελληνικής γλώσσας, αναφέρονται με ευθύνη της επιχείρησης και στις υπόλοιπες τρεις ως άνω ξένες γλώσσες.

 

6.Μετά την ολοκληρωμένη ως άνω συμπλήρωση του φύλλου διαμαρτυρίας, το φύλλο χρώματος ανοικτού ερυθρού, παραμένει στην επιχείρηση, τα δε άλλα δύο φύλλα χρώματος λευκού και ανοικτού πρασίνου, κρατεί με ευθύνη της επιχείρησης ο καταναλωτής.

 

7.Ο καταναλωτής εφόσον ενδιαφέρεται για την παραπέρα πορεία της υπόθεσης για την οποία διαμαρτυρηθηκε, μεριμνά ώστε το φύλλο διαμαρτυρίας χρώματος λευκού, να περιέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία που αναφέρεται στο φύλλο αυτό, κρατώντας ο ίδιος προσωπικά το άλλο φύλλο χρώματος ανοικτού πρασίνου.

 

8.Η παραλαμβάνουσα το φύλλο διαμαρτυρίας παραπάνω Υπηρεσία, επιλαμβάνεται αρμοδίως επί των παραπόνων εφόσον πρόκειται για τον τομέα αρμοδιότητάς της, διαφορετικά μεριμνά ώστε η διαμαρτυρία να διαβιβαστεί στην κατά περίπτωση Κρατική Αρχή (υγειονομική, αστυνομική, εφοριακή κ.λπ.)

 

9.Οι παραλήπτριες του φύλλου διαμαρτυρίας Υπηρεσίες, πρωτοκολλούν το φύλλο αυτό και ενημερώνουν τον καταναλωτή για την πορεία του θέματός του.

 

10.Κατωτέρω παρατίθεται υπόδειγμα του φύλλου διαμαρτυρίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου:

 

Αριθμός …………………….

ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ ………………………………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ………………………………………………………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥ ………………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ ……………………….. ΧΩΡΑ …………………………….

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ……………………..

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ …………………….

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ …………………………………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

5.2 ΕΝΟΤΗΤΑ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Άρθρο 128: Ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών. Τιμοκατάλογοι – Υπηρεσίες εκτίμησης

 

1.Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής και τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, είναι υποχρεωμένα να έχουν συνταγμένους τιμοκαταλόγους, που θα διατηρούν στο κατάστημα τους, τους οποίους θα θέτουν στην διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και σπουδαστών, εφόσον οι τελευταίοι το ζητήσουν. Στους τιμοκαταλόγους αυτούς θα αναγράφονται οι τιμές των πάσης φύσεως παρεχομένων υπηρεσιών (δίδακτρα, μεταφορικά, προαιρετικές υπηρεσίες κλπ.) που ισχύουν για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

 

2.Ειδικά οι επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται στεγασμένους και ακάλυπτους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, απαγορεύεται να αρνηθούν την υποδοχή αυτοκινήτων για στάθμευση, εφόσον κατά την στιγμή της άφιξης του οχήματος υπάρχει κενός χώρος.

 

3.Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 3, υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα, τουλάχιστον διαστάσεων 1, 00 Χ 0, 50 μ. ή τιμοκατάλογο, σε ορατό για τον πελάτη σημείο, όπου με μεγάλα και καθαρά γράμματα και αριθμούς θα αναγράφονται τα δικαιώματα που εισπράττονται για την στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων και λοιπών τροχοφόρων (π.χ. τιμές στάθμευσης ανά μία ή περισσότερες ώρες, τιμές στάθμευσης ανά 24ωρο, ανά βδομάδα, ανά μήνα κλπ.).

 

4.Σε περίπτωση που πριν την παροχή της κύριας υπηρεσίας παρέχεται υπηρεσία εκτίμησης, τότε η παροχή της εκτίμησης αποτελεί διακριτή υπηρεσία και υπάγεται στις γενικές διατάξεις. Η παροχή της υπηρεσίας εκτίμησης τελεί σε ανεξάρτητη σχέση με την εκπλήρωση ή μη της κύρια παροχής και ο παρέχων την κύρια υπηρεσία πρέπει αφού να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του καταναλωτή/πελάτη πριν προβεί σε αυτήν.

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

6.1 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Άρθρο 129: Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο

 

1.Ως όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας νοούνται τα όργανα ζύγισης που χρειάζονται την παρέμβαση χειριστή για την εκτέλεση της ζύγισης.

 

2.Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο νοούνται είναι εκείνα που πωλούνται ή χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους τομείς:

-προσδιορισμό της μάζας για εμπορικές συναλλαγές

-προσδιορισμό της μάζας για τον υπολογισμό διοδίων, φόρων, τελών, επιδοτήσεων, προστίμων, αμοιβών, αποζημιώσεων ή ανάλογων πληρωτέων ποσών

-προσδιορισμό της μάζας για την εφαρμογή νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή για δικαστικές πραγματογνωμοσύνες

-προσδιορισμό της μάζας στην ιατρική πρακτική, όσον αφορά τη ζύγιση των ασθενών για λόγους παρακολούθησης, διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής

-προσδιορισμό της μάζας για την παρασκευή φαρμάκων σε φαρμακείο κατόπιν συνταγής και ο καθορισμός των μαζών κατά τις αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε ιατρικά και φαρμακευτικά εργαστήρια.

-καθορισμό της τιμής συναρτήσει της μάζας για την απευθείας πώληση στο κοινό και την κατασκευή προσυσκευασιών.

 

3.Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών/εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) των οργάνων της παρ. 2, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε μετά το 1993, προβλέπεται από την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ και ενσωματώθηκε με τηνΥ.Α. Φ2-376/93 (ΦΕΚ 284/Β/1993), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ2-1041/94 (ΦΕΚ 692/Β/1994), όπως ισχύουν.

 

4.Η συμμόρφωση των οργάνων της παρ. 2, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε πριν το 1993, αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα ζυγιστικά αυτά όργανα απαγορεύεται πλέον να διατίθενται στην αγορά, προς πώληση, ενώ εκείνα που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των μέγιστων ανεκτών ορίων σφάλματος που προβλέπονται και για τα αντίστοιχα όργανα που εγκρίθηκαν μετά το 1993.

 

5.Μη συμμορφούμενα όργανα ζύγισης της ως άνω παρ. 2 δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά. Τυχόν ευρισκόμενα προς πώληση αποσύρονται.

 

6.Όργανα ζύγισης των σημείων i,ii και vi της ως άνω παραγράφου 2 που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, για την πώληση τροφίμων ή άλλων αγαθών, τοποθετούνται από τους πωλητές σε εμφανές σημείο, σε θέση τέτοια, ώστε ο αγοραστής να μπορεί να παρακολουθεί τη ζύγιση και να έχει οπτική επαφή, για αρκετό χρόνο, με την ένδειξη του βάρους, την ένδειξη της τιμής ανά χιλιόγραμμο και την τελική τιμή ζυγιζόμενου προϊόντος.

 

6.2 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ)

 

6.2.1 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ)

 

Άρθρο 130: Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός μη αυτόματων οργάνων ζύγισης)

 

1.Ως όργανα μέτρησης νοούνται τα αυτόματα όργανα ζύγισης, τα συστήματα μέτρησης υγρών εκτός ύδατος, οι συσκευές μέτρησης επιφάνειας (εμβαδόμετρα), τα ταξίμετρα, οι υδρομετρητές, οι μετρητές αερίου και οι διατάξεις αναγωγής όγκου, οι μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας, τα θερμιδόμετρα, τα συστήματα μέτρησης για τη συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από το νερό, τα υλικά μέτρα, οι αναλυτές καυσαερίων.

 

2.Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών/εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) των οργάνων της παρ. 1, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε μετά το 2006, προβλέπονται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, που ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07, (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως ισχύει.

 

3.Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών/εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) των οργάνων της παρ. 1, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε πριν το 2006, αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα όργανα αυτά επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση μέχρι τη λήξη της Έγκρισης Κυκλοφορίας τους και το αργότερο μέχρι 31/10/2016. Τα όργανα αυτά που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των μέγιστων ανεκτών ορίων σφάλματος που προβλέπονται και για τα αντίστοιχα όργανα που εγκρίθηκαν μετά το 2006.

 

4.Μη συμμορφούμενα όργανα μέτρησης της ως άνω παρ. 1 δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά. Τυχόν ευρισκόμενα προς πώληση αποσύρονται.

 

6.2.2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 131: Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

 

1.Ως συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης νοούνται εκείνα που βρίσκονται επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές.

 

2.Τα συστήματα της ως άνω παρ. 1 πρέπει να φέρουν επ’ αυτών, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 130.

 

3.Τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων πρέπει να αποτελούνται απαραιτήτως από:

 

i.Ογκομετρητή

 

ii.Ενδείκτη- Καταγραφικό

 

iii.Αεροδιαχωριστή (σε κατάσταση ορθής λειτουργίας)

 

4.Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται για τη διανομή Πετρελαίου για Θέρμανση σε τελικούς καταναλωτές, φέρουν υποχρεωτικά σύστημα μέτρησης του παρεχόμενου όγκου, με τις απαιτήσεις της ως άνω παρ. 3

 

5.Το ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων) καθορίζεται σε ± 0,5%, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

6.Το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα, του οποίου η διάθεση γίνεται από πρατήρια, καθορίζεται σε ± 1,0 %, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) και κάθε φορά ισχύει.

 

6.2.3 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

Άρθρο 132: Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα

 

1.Κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτό πρατήριο, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, είναι εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, ή/και διανομείς (dispensers) υγραερίου, οι οποίες έχουν σφραγισμένες διατάξεις ρύθμισης του όγκου τους (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές), με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 136 της παρούσας.

 

2.Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου Συνεργείου του άρθρου 136 της παρούσας.

 

3.Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, με ευθύνη από κοινού του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και του εξουσιοδοτημένου Συνεργείου του άρθρου 136 της παρούσας.

 

4.Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των διανομέων (dispensers) όλων των πρατηρίων των παρ. 1 και 2, τόσο εκείνων με σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, όσο και των Ανεξάρτητων, καθώς και των ογκομετρητών βυτιοφόρων, γίνεται αποκλειστικά στο 0,0 %, από εξουσιοδοτημένα «Συνεργεία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης».

 

5.Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται από τα ως άνω συνεργεία είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) του συνεργείου, μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τον αριθμό εξουσιοδότησης από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Δείγματα των σφραγίδων, έγχρωμη φωτογραφία, σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή, καθώς και κατάλογος με τους διατεθέντες αριθμούς σειράς κατατίθενται στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι σφραγίδες αυτές πρέπει να είναι εντελώς διακριτές από τις σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διαμερισμάτων των βυτιοφόρων και των δειγμάτων καυσίμου που παραδίδονται στα πρατήρια.

 

6.Κάθε αντλία υγρών καυσίμων, διανομέας (dispenser) υγραερίου ή ογκομετρητής βυτιοφόρου, όπου οι διατάξεις ρύθμισης του όγκου (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές) είναι ασφράγιστες, ή έχουν σφραγιστεί με σφραγίδες διαφορετικές από τα κατατεθέντα στο Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δείγματα, ή οι σφραγίδες έχουν καταστραφεί ή παραβιαστεί, ή έχουν σφραγιστεί ανεπαρκώς κατά τρόπο που επιτρέπει στη σφραγίδα να αφαιρείται και να επανατοποθετείται, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 11.α.ii του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.

 

7.Τα εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης, κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης όγκου αντλιών υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων, υποχρεούνται να παραδίδουν, στον πρατηριούχο ή στον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου, «Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης». Τα Συνεργεία διατηρούν αντίγραφο του Δελτίου στο αρχείο τους τουλάχιστον για 2 χρόνια.

 

8.Οι πρατηριούχοι και οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων υποχρεούνται να φυλάσσουν στο πρατήριό τους ή στο βυτιοφόρο τους, αντίστοιχα, τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης τουλάχιστον για 2 χρόνια και να τα επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Έλλειψη ή μη επίδειξή τους εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.

 

Άρθρο 133: Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου

 

1.Τα λοιπά σημεία σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, που δεν σχετίζονται με τη ρύθμιση του παρεχόμενου όγκου, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή και την έγκριση του οργάνου, σφραγίζονται από τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα.

 

Την ευθύνη για τη σφράγιση αυτή φέρουν οι κάτωθι:

 

i.για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, ή πρατήρια υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτά πρατήρια, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών καθώς για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου από κοινού με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 135 της παρούσας και τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση.

 

ii.για τα βυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου από κοινού με το εξουσιοδοτημένο Συνεργείου του άρθρου 135 της παρούσας και τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση.

 

2.Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τα σημεία της παρ. 1, είναι μιας χρήσης από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) της εταιρείας που διενήργησε τη σφράγιση.

 

3.Οι κατασκευαστές/εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι/εισαγωγείς/διανομείς αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων υποχρεώνονται να καταθέτουν στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δείγματα των σφραγίδων αυτών, έγχρωμη φωτογραφία τους σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς και τους διατεθέντες αριθμούς σειράς.

 

4.Οι απαιτήσεις της παρ. 1 τίθενται σε ισχύ δύο (2) μήνες, μετά την έκδοση της παρούσας, για τις νέες εγκαταστάσεις και δώδεκα (12) μήνες, μετά την έκδοση της παρούσας, για τα ήδη εγκατεστημένα όργανα.

 

5.Με την παρέλευση των προθεσμιών της ως άνω παρ. 4, αντλίες υγρών καυσίμων, διανομείς (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητές βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων που δεν συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ως άνω παρ. 1, θεωρούνται ασφράγιστοι και εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11αii του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.

 

Άρθρο 134: Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων

 

1.Απαγορεύεται η οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο τροποποίηση σε κατασκευαστικό μέρος (μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και λογισμικό) των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των αεροδιαχωριστών, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση από την αρχική κατασκευή, όπως αυτή κατασκευάστηκε και εγκρίθηκε.

 

2.Τυχόν τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους της αντλίας, του διανομέα (dispenser), ή του ογκομετρητή του βυτιοφόρου από τον κατασκευαστή, προϋποθέτει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη από το φορέα που εξέδωσε την έγκριση, τούτου αποδεικνυόμενου από την ανάλογη γραπτή τεκμηρίωση.

 

3.Η μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στις ως άνω παρ. 1 και 2, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 11αi του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.

 

4.Σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου ή μικτό πρατήριο και με ευθύνη του πρατηριούχου, πρέπει να υπάρχει για κάθε τύπο/μοντέλο εγκατεστημένης αντλίας/διανομέα (dispenser) φάκελος που θα περιέχει:

 

i.Για τις αντλίες/διανομείς που εγκρίθηκαν πριν το 2006, την εθνική έγκριση ή την Έγκριση Τύπου ΕΟΚ, συνοδευόμενα από το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης.

 

ii.Για τις αντλίες/διανομείς που εγκρίθηκαν μετά το 2006, σύμφωνα με την οδηγία 2004/22/ΕΚ (Φ2-1393/07, ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως ισχύει, το Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ της αντλίας, στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης της αντλίας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της αντλίας.

 

iii.Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου /εισαγωγέα/διανομέα αντλιών υγρών καυσίμων/διανομέων (dispensers) υγραερίου, ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ως άνω άρθρου 133 και

 

iv.Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου /εισαγωγέα/διανομέα αντλιών υγρών καυσίμων/διανομέων (dispensers) υγραερίου, με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν σφραγιστεί τα κρίσιμα σημεία, πέραν των σημείων ρύθμισης του όγκου, με τις προβλεπόμενες σφραγίδες, το πλήθος των σφραγίδων και τον αριθμό σειράς κάθε σφραγίδας. Σε περίπτωση αντικατάστασης των σφραγίδων, για οποιοδήποτε λόγο, ο φάκελος θα ενημερώνεται αναλόγως, με νέα υπεύθυνη δήλωση.

 

5.Αντίγραφα των εγγράφων των σημείων i και ii της ως άνω παρ. 4 κατατίθενται από τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα στη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

 

6.Ο φάκελος της ως άνω παρ. 4 είναι στη διάθεση των ελεγκτών, όποτε ζητηθεί. Η μη ύπαρξή του στο πρατήριο ή μη επίδειξή του εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.

 

Άρθρο 135: Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων/διανομέων (dispensers) υγραερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας»

 

1.Κάθε φορά που οποιοσδήποτε πρατηριούχος διαπιστώνει ότι το σφάλμα μέτρησης του ογκομετρητή κάποιας αντλίας/διανομέα (dispenser) του πρατηρίου του βρίσκεται έξω από τα ανεκτά όρια σφάλματος, υποχρεούται να θέσει την αντλία/διανομέα αμέσως εκτός λειτουργίας, αναρτώντας πάνω σε αυτήν πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» μέχρις ότου η αντλία/διανομέας επισκευαστεί, ρυθμιστεί και σφραγιστεί.

 

2.Εφόσον κατά τους ελέγχους για την ακρίβεια των ογκομετρητών υγρών καυσίμων/ υγραερίου,που διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί ελλιπής μέτρηση από ­0,5% έως ­1,0% η αντλία/διανομέας τίθεται από τον πρατηριούχο αμέσως εκτός λειτουργίας, ο οποίος και αναρτά πάνω σε αυτήν πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ», μέχρις ότου η αντλία/διανομέας επισκευαστεί, ρυθμιστεί και σφραγιστεί και σε κάθε υπεύθυνο επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

 

3.Εφόσον κατά τον έλεγχο των ογκομετρητών υγρών καυσίμων/ υγραερίου, που διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, διαπιστωθεί ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από -1,0%, ή ύπαρξη παράνομων παρεμβάσεων, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας/διανομέα σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας και τίθεται εκτός λειτουργίας, από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο, με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

 

4.Εφόσον διαπιστωθεί από τους ελεγκτές ότι οι διατάξεις ρύθμισης του όγκου (μηχανικές ή ηλεκτρονικές) των αντλιών/διανομέων υγρών καυσίμων/ υγραερίου δεν έχουν σφραγιστεί με τον προβλεπόμενο τρόπο ή δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 134 της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας/διανομέα σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας και τίθεται εκτός λειτουργίας, από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο, με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

 

5.Σε περίπτωση που, ο έλεγχος παρεμποδιστεί ή/και διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, παρά τη θέληση του ελεγκτή, το σύστημα της αντλίας/διανομέα σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας και τίθεται εκτός λειτουργίας, από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο, με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια/συνέχιση του ελέγχου.

 

6.Για την αποσφράγιση του συστήματος της αντλίας/διανομέα απαιτείται η παρουσία τόσο του υπαλλήλου αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, όσο και του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, ο οποίος και θα επαναρυθμίσει τον ογκομετρητή ή θα απομακρύνει τυχόν παρεμβάσεις, θα τοποθετήσει τις προβλεπόμενες σφραγίδες καθώς και θα συνυπογράψει το πρωτόκολλο αποσφράγισης.

6.2.4 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ –ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

 

Άρθρο 136: Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

 

1.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως συνεργείο ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων.

 

2.Όλα τα συνεργεία που αναλαμβάνουν τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου,τόσο για τα πρατήρια που φέρουν το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών όσο και για τα ανεξάρτητα πρατήρια, ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, λαμβάνουν εξουσιοδότηση από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

i.Αίτηση.

 

ii.Πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 στο εν λόγω πεδίο, ή εφόσον δε διατίθεται το παραπάνω πιστοποιητικό, στοιχεία που να αποδεικνύουν την κατ’ ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία του, στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

 

iii.Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού, αποδεικτικά στοιχεία της επάρκειάς του (τίτλοι σπουδών ή/και αποδεδειγμένη εμπειρία από προηγούμενες συμβάσεις) συνοδευόμενο από βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών.

 

iv.Εγχειρίδια διαδικασιών ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οποία η σφράγιση θα γίνεται στο 0,0 %.

 

v.Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού ογκομέτρησης (λιτρόμετρα των 20 L για τις αντλίες υγρών καυσίμων, λιτρόμετρα τουλάχιστον των 100 L για τους ογκομετρητές βυτιοφόρων, λιτρόμετρα ή μετρητές ροής υγραερίου, διακριβωμένα, από διαπιστευμένο εργαστήριο, κ.λ.π.) και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτού. Για τα χρησιμοποιούμενα λιτρόμετρα προβλέπεται επαναδιακρίβωσή τους κάθε 5 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι το γεωμετρικό τους σχήμα παραμένει αναλλοίωτο και δεν έχει συμβεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, άλλως τίθενται εκτός χρήσης μέχρι την επαναδιακρίβωσή τους.

 

vi.Δείγμα και έγχρωμη φωτογραφία σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή της ειδικής σφραγίδας που θα χρησιμοποιείται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 132, καθώς και οι αριθμοί σειράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν .

 

vii.Το λογότυπο που θα φέρει η ειδική σφραγίδα.

 

viii.Δήλωση ύπαρξης τυχόν δικτύου συνεργατών στην επικράτεια (π.χ. υπεργολάβοι), συνοδευόμενη από τα στοιχεία των ως άνω εδαφίων iii. και v. για τον κάθε συνεργάτη.

 

ix.Υπεύθυνη δήλωση ότι το συνεργείο γνωρίζει τα σημεία ρύθμισης του όγκου (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) για τις αντλίες υγρών καυσίμων ή τους ογκομετρητές βυτιοφόρων που αναλαμβάνει, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ ή τις εγκρίσεις κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.

 

3.Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, χορηγεί αριθμό εξουσιοδότησης, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται τόσο στη σφραγίδα του συνεργείου όσο και στο Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης.

 

4.Το Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης αναγράφει στο επάνω μέρος του την επωνυμία, το λογότυπο ή/και το σήμα του συνεργείου καθώς και τον αριθμό εξουσιοδότησης που έχει δοθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και περιέχει τα κάτωθι στοιχεία:

 

i.Η ημερομηνία

 

ii.Ο σειριακός αριθμός της αντλίας/ογκομετρητή που ελέγχθηκε.

 

iii.Ο αριθμός σφραγίδας που τοποθετήθηκε στη μηχανική ή/και στην ηλεκτρονική διάταξη ρύθμισης καθώς και ο αριθμός της σφραγίδας που απομακρύνθηκε.

 

iv.Ότι η σφράγιση έγινε στο 0,0%.

 

v.Ότι ελέγχθηκε η ακεραιότητα και το απαραβίαστο του συνόλου της κατασκευής της αντλίας/ογκομετρητή.

 

vi.Το ονοματεπώνυμο του τεχνικού.

 

5.Τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης, έχουν υποχρεωτικά το μορφότυπο που προβλέπεται και διατίθεται από τη Δ/νση Μετρολογίας, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η οποιαδήποτε, διαπιστούμενη από τα ελεγκτικά όργανα μη συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, πέραν της επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, κοινοποιείται και στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τις δικές της ενέργειες.

 

6.2.5 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

 

Άρθρο 137: Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

 

1.Οι ογκομετρητές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου των υποκείμενων σε δασμούς και λοιπούς φόρους υγρών καυσίμων, καθώς και των υγραερίων κ.λ.π., οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, που εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, υπόκεινται σε ελέγχους που πραγματοποιούνται από συνεργεία ή επιτροπές, που συγκροτούνται από το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό τη διαπίστωση της ακρίβειας της μέτρησης, της καλής λειτουργίας τους και των λοιπών νόμιμων απαιτήσεων.

 

2.Στην περίπτωση υγραερίων, όπου η τιμολόγηση γίνεται κατά μάζα (βάρος), για τον έμμεσο προσδιορισμό του βάρους χρησιμοποιείται η σχέση: βάρος=όγκος x πυκνότητα. Σε όλα τα παραστατικά στοιχεία αποστολής, παράδοσης και πληρωμής του εμπορεύματος αναγράφεται η πυκνότητα καθώς και η θερμοκρασία που αντιστοιχεί σε αυτή την πυκνότητα.

 

3.Τα ανεκτά όρια σφάλματος των ογκομετρητών της παρ. 1 προβλέπονται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

6.3ΕΝΟΤΗΤΑ –ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟ

 

Άρθρο 138: Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές

 

1.Σύμφωνα με τη Σύσταση R111 του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML), για τα κυλινδρικά σταθμά που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές (κλάσης ακριβείας Μ1, Μ2 και Μ3), τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα καθορίζονται ως εξής:

 

Ονομαστικό βάρος

Μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα (mg)

M1

M2

M3

50

kg

 

2500

8000

25000

20

kg

 

1 000

3000

10000

10

kg

 

500

1600

5000

5

kg

 

250

800

2500

2

kg

 

100

300

1000

1

kg

 

50

160

500

500

g

 

25

80

250

200

g

 

10

30

100

100

g

 

5

16

50

50

g

 

3

10

30

20

g

 

2,5

8

25

10

g

 

2

6

20

5

g

 

1,6

5

16

2

g

 

1,2

4

12

1

g

 

1

3

10

500

mg

 

0,8

2,5

 

200

mg

 

0,6

2

 

100

mg

 

0,5

1,6

 

50

mg

 

0,4

 

 

20

mg

 

0,3

 

 

10

mg

 

0,25

 

 

5

mg

 

0,2

 

 

2

mg

 

0,2

 

 

1

mg

 

0,2

 

 

 

 

2.Σύμφωνα με τη Σύσταση R52 του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML), για ταεξάγωνα σταθμά που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές (κλάσης ακριβείας Μ), τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα καθορίζονται ως εξής:

 

Ονομαστικό βάρος

Μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα(g)

50

Kg

 

25

20

Kg

 

10

10

Kg

 

5

5

Kg

 

2,5

2

Kg

 

1

1

Kg

 

0

,

5

500

G

 

0

,

25

200

G

 

0

,

10

100

G

 

0

,

05

 

 

Άρθρο 139: Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών

 

Η συμμόρφωση των συσκευών άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών, που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα επί του αποτελέσματος κάθε μέτρησης καθορίζεται στην Υ.Α. Φ3-2587/78 (ΦΕΚ 70/Β/1979), όπως ισχύει.

 

Άρθρο 140: Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων

 

Η συμμόρφωση των πιεσόμετρων για ελαστικά αυτοκινήτων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για το φούσκωμα των ελαστικών προβλέπεται από την οδηγία 86/217/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε με την Κ.Υ.Α. Φ3-1325/87 (ΦΕΚ 596/Β/87), όπως ισχύουν.

 

6.4 ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

Άρθρο 141: Περιοδικός και Έκτακτος Έλεγχος οργάνων μέτρησης

 

1.Όργανα μέτρησης των άρθρων 129, 130, 138 &139 της παρούσης υπόκεινται έλεγχο της συμμόρφωσης και της νόμιμης και καλής λειτουργίας τους:

 

i.ετησίως (Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών), από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 524/78 (ΦΕΚ 112/Α/78) όπως ισχύει, συνοδευομένης από της επικόλλησης του σχετικού σήματος και

 

ii.εκτάκτως, τόσο από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου, όσο και από υπαλλήλους της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά την κρίση των αρμόδιων υπηρεσιών.

 

2.Τα προβλεπόμενα τέλη για τον Περιοδικό Έλεγχο Μέτρων και Σταθμών (ΚΥΑ Φ2-670/2007, ΦΕΚ 295/Β/07, όπως ισχύει) βαρύνουν τους εκμεταλλευτές των οργάνων.

 

3.Μη συμμορφούμενα όργανα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται. Σε περίπτωση που, κατά τη διενέργεια των ελέγχων (περιοδικού και εκτάκτων) αυτά εντοπιστούν, πέραν από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αποσύρονται.

 

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

7.1 ΕΝΟΤΗΤΑ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

Άρθρο 142: Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου για θέρμανση

 

Οι κάτοχοι άδειας:

·λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων,

·λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών και

·πωλητή πετρελαίου για θέρμανση (για κατ` οίκον παραδόσεις) προς καταναλωτές, υποχρεούνται:

 

1.Να γνωστοποιούν χωριστά, κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), την τιμή λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν βάσει της άδειας τους, στη Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Ειδικά για τις κατ’ οίκον πωλήσεις του πετρελαίου για θέρμανση, οι κάτοχοι άδειας των περιπτώσεων α και γ, υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωριστά τις τιμές λιανικής πώλησης:

-για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα

-για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα

-για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω.

 

2.Να γνωστοποιούν κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν, ταυτόχρονα με την ισχύ τους.

 

3.Να επαναγνωστοποιούν εντός επτά (7) ημερών, από την τελευταία ενημέρωση, τις τιμές τους ακόμη κι αν αυτές δεν έχουν αλλάξει.

 

4.Να γνωστοποιούν τις λιανικές τιμές πώλησης, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr επιλέγοντας εναλλακτικά μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

 

4.1 Μέσω διαδικτύου

 

Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψίων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

i.Ο υπόχρεος χωρίς κωδικό πρόσβασης, υποβάλλει αίτημα «δημιουργίας κωδικού πρόσβασης», επιλέγοντας τη φράση «αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού», στο παράθυρο που ανοίγεται και συμπληρώνει όλα τα πεδία της σχετικής φόρμας και συγκεκριμένα το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (φορέα), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΦΜ, E-mail, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ -FAX, ΕΤΑΙΡΕΙΑ και κατόπιν επιλέγει «καταχώρηση αιτήματος».

 

Το αίτημα καταχωρείται στο σύστημα και εντός δύο εργάσιμων ημερών γνωστοποιείται προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στο e-mail που έχει δηλώσει ο υπόχρεος στη φόρμα. Εναλλακτικά αν στο αίτημα δεν δηλώθηκε e-mail, ο προσωρινός Κωδικός πρόσβασης μπορεί να αποσταλεί μέσω δηλωθέντος στο αίτημα αριθμού κινητού τηλεφώνου. Ο υπόχρεος υποβάλει φωτοαντίγραφο της άδειας, στο οποίο σημειώνεται και ο χορηγηθείς προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στη Δ/νση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ – ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ με fax στο 210 3815317 ή με συστημένη επιστολή στο τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας με τις ενδείξεις «ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ – ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ταχ. Δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΤΚ 101 81 ΑΘΗΝΑ».

 

Ο κωδικός πρόσβασης οριστικοποιείται εντός 10 Δέκα εργάσιμων ημερών, μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτήματος με τα αντίστοιχα στοιχεία της άδειας λειτουργίας.

 

ii.Ο υπόχρεος, με κωδικό πρόσβασης, συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό, που ήδη του έχει χορηγηθεί στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα.

 

Με βάση τις οδηγίες που εμφανίζονται στην επιλογή «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» ο χρήστης:

– Ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και διορθώνει τυχόν λάθη.

– Καταχωρεί τις τιμές, για κάθε προϊόν.

– Ελέγχει την ορθή καταχώρηση των τιμών

 

4.2 Μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (SMS)

 

α) Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψίων του του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

β) Ελέγχει αν ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του είναι ορθά καταχωρημένος στην προσωπική του σελίδα και διορθώνει τυχόν λάθη.

 

γ) Αποστέλλει SMS στον αριθμό 54546, του οποίου το περιεχόμενο περιγράφεται στις οδηγίες που εμφανίζονται με χρήση της επιλογής «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ».

 

δ) Αναμένει, εντός μιας ώρας, τη λήψη απαντητικού SMS, στο οποίο αναφέρει ότι οι τιμές καταχωρήθηκαν επιτυχώς ή περιέχει μήνυμα λάθους αν οι τιμές δεν καταχωρήθηκαν. Στην τελευταία περίπτωση ο υπόχρεος επαναλαμβάνει τη παραπάνω διαδικασία ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος.

 

4.3 Μέσω των Υπηρεσιών της κατά τόπο Περιφέρειας

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, η σύνδεση με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η γνωστοποίηση για τα προϊόντα που διαθέτουν βάση της άδειας τους, είναι δυνατή μέσω της οικείας Περιφέρειας.

 

Ο υπόχρεος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία δηλώνει «ότι δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ότι εξουσιοδοτεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, τον ορισθέντα ειδικά για αυτό το σκοπό υπάλληλο της ή υπαλλήλους της, να προβαίνει/νουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γνωστοποίησης, για τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της αδείας τους, στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr και ότι δεσμεύεται κάθε φορά, να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία για τις μεταβολές αυτών, ταυτόχρονα με την ισχύ τους».

 

Οι Αρμόδιοι υπάλληλοι, που λαμβάνουν γνώση, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, στοιχείων ή πληροφοριών των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών και πωλητή πετρελαίου για θέρμανση υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου αυτών, έναντι παντός τρίτου, ακόμη και μετά την αποχώρηση τους από την Υπηρεσία.

 

Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία της Επωνυμίας, της περιοχής (Πόλη Διεύθυνση, οδός, αριθμός), του σήματος της Εταιρείας με την οποία συνεργάζεται ή του ειδικού σήματος με την ένδειξη «Α.Π.» και των τιμών λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου.

 

7.2 ΕΝΟΤΗΤΑ -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

 

Άρθρο 143: Υποβολή τιμοκατάλογων εκπαιδευτήριων

 

Τα κάθε είδους Φροντιστήρια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί υποχρεούνται να καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (email: ftsirog@e-prices.gr) το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου εκάστου έτους τιμοκατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους για το επόμενο έτος. Υπόδειγμα φόρμας υποβολής τιμοκαταλόγων θα υπάρχει στην ιστοσελίδα e-prices.gr.

 

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

Άρθρο 144: Διάθεση σε ειδικά σημεία πώλησης

 

1.Κατατάσσονται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών τα είδη που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και τα οποία που διατίθενται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων – σημείων που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1

1) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 mL, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου

2) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 mL, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου

3) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί , ψημένο ή άψητο

4) Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο

5) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός

6) Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου μονός

7) Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος (φρέντο)

8) Καφές ρόφημα στιγμιαίος (νεσκαφέ φραπέ κ.λπ.) μονός

9) Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο).

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Χώροι – σημεία στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 1

 

α) Ζώνη δικαιοδοσίας Αεροδρομίων της Χώρας

β) Ζώνη δικαιοδοσίας αθλητικών χώρων (στάδια, γήπεδα κλπ.), έστω και αν οι χώροι αυτοί παραχωρούνται και για άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγόμενων αθλητικών οργανώσεων

γ) Ζώνη δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, ανεξαρτήτως αν στους χώρους αυτούς, λειτουργεί ή όχι μουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι περιφραγμένοι, εντός των οποίων λειτουργεί μουσείο αρχαιοτήτων, κείμενοι εκτός ζώνης δικαιοδοσίας αρχαιολογικών χώρων, θεωρούνται ως τέτοιοι χώροι,

δ) Εντός των επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως (οχηματαγωγών ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών (όχι των κρουαζιερόπλοιων)

ε) Εντός των επιβατικών αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε και εντός των σιδηροδρομικών σταθμών του Ο.Σ.Ε

στ) Χώρος δικαιοδοσίας κινηματογράφων και θεάτρων

ζ) Χώρος δικαιοδοσίας Δικαστηρίων, Νοσοκομείων, Κλινικών και Ευαγών Ιδρυμάτων

η) Χώρος δικαιοδοσίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων

θ) Χώρος δικαιοδοσίας Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών και λοιπών Σχολών, μη κατονομαζομένων.

 

 

 

2.Ανώτατες τιμές των ως άνω ειδών

 

Προκειμένου για τα είδη, που κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 1, καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές πώλησης αυτών, όταν προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα) και λοιπούς πωλητές, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων – σημείων, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 1.

 

ΕΙΔΗ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

1) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 mL, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου

0,35

2) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 mL, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου

0,50

3) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί , ψημένο ή άψητο

1,35

4) Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο

1,15

5) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός

1,20

6) Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου μονός

1,20

7) Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος (φρέντο)

1,35

8) Καφές ρόφημα στιγμιαίος (νεσκαφέ φραπέ κ.λπ.) μονός

1,20

9) Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο)

1,20

 

 

Για τον καθορισμό των πιο πάνω ανωτάτων τιμών πώλησης ελήφθησαν υπόψη από την Υπηρεσία, μετά από έρευνα, τα κόστη κτήσης των εν λόγω ειδών, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων καθώς και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές.

 

3.Επί των ρυθμίσεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:

 

α) Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους).

 

β) Προκειμένου για τα επιβατικά πλοία πάσης φύσεως (οχηματαγωγά ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών, στα οποία, κατά τις διατάξεις των π.δ. 101/1995 και 381/1996 διαθέτονται μέχρι δύο (2) θέσεις επιβατών ήτοι “Η Διακεκριμένη” και “Η Οικονομική”, οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1, εφαρμόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.

 

γ) Καθ` όλη την διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων της ως άνω παραγράφου 1, και ειδικότερα καθ` όλη την διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και Αεροδρόμια, είναι υποχρεωτική:

 

i) Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία των 500 ML και 750 ML

 

ii) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ με τυρί, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, σάντουιτς με τυρί. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς

με ζαμπόν και τυρί ή και των δύο αυτών ειδών καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί) ή και των δύο αυτών ειδών.

 

iii) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των ροφημάτων καφέ “ελληνικός – γαλλικός φίλτρου – στιγμιαίος (νεσκαφέ, φραπέ κλπ) και του ροφήματος τσάι.

 

iv) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή του ροφήματος καφέ “εσπρέσσο”. Η υποχρέωση αυτή ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό με την παρασκευή του εν λόγω καφέ μηχάνημα.

 

v) Η τοποθέτηση σε όλους τους χώρους διάθεσης των ειδών της ως άνω παραγράφου 1, τιμοκαταλόγου, ορατού από τους πελάτες, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα εξής:

 

-Η ένδειξη “ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 

– FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED BOTTLED WATER, SANDWICHES,TOASTS,COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES”

 

-Τα είδη της ως άνω παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης τους.

 

4.Κατατάσσονται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών, τα είδη που περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3 και τα οποία διατίθενται από τους πωλητές (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κλπ.), που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών).

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Είδη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4

α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)

β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)

γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία τουλάχιστον 50 γραμμαρίων,

δ) Τυρόπιτα – σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους τουλάχιστον 130 γραμμάρια ανά τεμάχιο,

ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 mL

στ) Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία τουλάχιστον 250 mL

 

 

 

5.Ανώτατες τιμές των ως άνω ειδών.

 

Προκειμένου για τα είδη που κατονομάζονται στον Πίνακα 3 της παραγράφου 4 καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές πώλησης αυτών όταν αυτά διατίθενται από τις επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών).

 

 

ΕΙΔΗ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

α)Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)

1,00

β)Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)

1,25

γ)Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία 50 γραμμαρίων τουλάχιστον.

0,40

δ)Τυρόπιτα—σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 130 γραμμαρίων τουλάχιστον, ανά τεμάχιο

1,00

ε)Εμφιαλωμένο νερό των 500 mL, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου

0,35

στ)Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 250 mL τουλάχιστον.

0,85

 

 

6. Επί των ρυθμίσεων της παραγράφου 4, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:

 

α) Απαγορεύεται η διάθεση στους μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ροφημάτων καφέδων. Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το διδακτικό προσωπικό του σχολείου.

 

β) Στους χώρους όπου διατίθενται τα είδη της ως άνω παραγράφου 4 τοποθετείται υποχρεωτικά τιμοκατάλογος, ορατός από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα τα εξής:

 

– Η ένδειξη “ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ”

 

– Τα είδη της ως άνω παραγράφου 4 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης τους.

 

γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών της ως άνω παραγράφου 4 είναι υποχρεωτική όλες τις ώρες λειτουργίας των πωλητών, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

 

Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα στα είδη “τοστ με τυρί – σάντουιτς με τυρί” την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο και ανάμεσα στα είδη “τοστ με τυρί και γαλοπούλα – σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα” την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο.

 

δ) Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.

 

ε) Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ` αριθ. ΔΥ1γ/ΓΠ/οικ.93828/31.7.2006 (ΦΕΚ 1183/Β/31.8.2006) Υγειονομική Διάταξη.

 

7.Προκειμένου για χώρους που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της παραγράφου 1, και σε χώρους, όπου στεγάζονται και λειτουργούν Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία, εφόσον κατά τις επιταγές του άρθρου 16 του ν. 3377/2005, την κυριότητα ή την εκμετάλλευση των χώρων αυτών έχουν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού, και οι Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις, θεσπίζονται τα ακόλουθα:

 

– Οι επιχειρήσεις και οι λοιποί πωλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 και του παρόντος άρθρου, έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων αυτών και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της υπ` αριθ. Α2-96/9.1.2007 (ΦΕΚ 55/Β/24.1.2007) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

 

8.α) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν περιοριστικά και μόνο για τα καταστήματα και λοιπούς πωλητές, που ευρίσκονται και λειτουργούν εντός των χώρων δικαιοδοσίας των Αεροδρομίων της Χώρας.

 

β) Κατατάσσεται στην αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους το είδος “Διαφανείς πλαστικές σακούλες ειδικής χρήσης, με δυνατότητα επανεσφράγισης, μεγίστης χωρητικότητας 1LT.”, στα πλαίσια εφαρμογής των νέων μέτρων περιορισμών και απαγορεύσεων στην μεταφορά αντικειμένων κατά τις πτήσεις.

 

γ) Καθορίζουμε ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης, για το είδος της ως άνω περίπτωσης β) που διατίθεται εντός των χώρων δικαιοδοσίας των Αεροδρομίων της Χώρας, ως εξής:

“Διαφανείς πλαστικές σακούλες ειδικής χρήσης με δυνατότητα επισφράγισης, μέγιστης χωρητικότητας 1 LT μέχρι 0,10 ευρώ ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α”.