ΟΡΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (Αρ. Aπ. 20696/2012/28.9.2012/ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ)) 

928929913922932927929917921927

 

ΟΡΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (Αρ. Aπ.  20696/2012/28.9.2012)

 

Άρθρο 1

Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών

 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να προβεί στην ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

 

2. Για την ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Α. Δικαιολογητικά σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου:

 

Ι. Νομιμοποιητικά στοιχεία:

 

i. Όταν η δραστηριότητα θα ασκηθεί από φυσικό πρόσωπο ως ατομική επιχείρηση, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (διαβατηρίου κ.λπ.) και Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με τις τυχόν μεταβολές.

 

ii. Όταν η δραστηριότητα θα ασκηθεί από νομικό πρόσωπο απαιτούνται αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (διαβατηρίου κ.λπ.) του νομίμου εκπροσώπου, Έναρξη Επιτηδεύματος του νομικού προσώπου από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με τις τυχόν μεταβολές, καθώς και:

 

Εάν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.:

 

α. ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ τροποποιήσεων του καταστατικού.

 

β. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει).

 

γ. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

 

δ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας.

 

ε. Στοιχεία για τη μετοχική σύνθεση μέχρι φυσικού προσώπου αν πρόκειται για Α.Ε.

 

Εάν πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε ή άλλης μορφή προσωπική εταιρεία:

 

α. Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

 

β. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.

 

II. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

 

III. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

IV. Πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

 

Β. Δικαιολογητικά σχετικά με την επιχείρηση του ενδιαφερόμενου:

 

Ι. Οικονομοτεχνική έκθεση, στην οποία να περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Πρακτορείου και οργάνωσης του δικτύου διανομής και κυκλοφορίας των εντύπων.

 

II. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει τη νόμιμη χρήση του ακινήτου στο οποίο εδρεύει η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου.

 

3. Η Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης χορηγεί στον αναγγέλλοντα βεβαίωση υποβολής Αναγγελίας. Εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, η Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστώσει, εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών.

 

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης θα ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της Αναγγελίας και του πλήρους φακέλου των παραπάνω δικαιολογητικών ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση της δραστηριότητας της λειτουργίας του Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

 

5. Μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της Αναγγελίας, και εφόσον αυτή συνοδεύεται από πλήρη φάκελο με τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο αναγγέλλων ασκεί την δραστηριότητα, στην οποία αφορά η Αναγγελία, ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο.

 

6. Τα Πρακτορεία Εφημερίδων και Περιοδικών υποχρεούνται να αναγγέλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης κάθε μεταβολή των στοιχείων…

 

7. Το Πρακτορείο σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να πρακτορεύει εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων περί τύπου, όρων κυκλοφορίας ή τρόπου πώλησης.

 

8. Εφόσον μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας, η Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης δύναται ανά πάσα στιγμή και μετά την παρέλευση του τριμήνου από την Αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση της με πράξη της που κοινοποιείται στον αναγγέλλοντα.