ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ( Α.Π. 38072/2700/12.09.12) 

 

ygraerio

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ( Α.Π. 38072/2700/12.09.12)

 Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι η σχετική εγκύκλιός μας συμπληρώνεται ως εξής:

 

 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να ζητούνται από τις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών της χώρας, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ενός μικτού ή αμιγώς πρατηρίου υγραερίου αναφέρονται στο άρθρο 26 του υπ’ αριθμ. π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, ή εναλλακτικά, στην υπ’ αριθμ. οικ. 52424/8501 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), η οποία αναφέρεται στη διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτού ή αμιγώς πρατηρίου υγραερίου, από τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Πέραν των ανωτέρω για την έκδοση άδειας λειτουργίας μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, δεν θα πρέπει να υποβάλλεται άλλο πρόσθετο δικαιολογητικό. 

 

Πιο συγκεκριμένα, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, της παρ. 11 του άρθρου 22 του υπ’ αριθμ. π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, οπότε θα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης της σχετικής εκπαίδευσης και της απόκτησης του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Κατάρτισης, το ανωτέρω δικαιολογητικό δεν θα είναι απαιτητό για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ενός μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου. 

 

Επιπλέον, το αναφερόμενο στο β’ εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 22 του υπ’ αριθμ. π.δ. 595/1984, όπως ισχύει ότι, ως υπεύθυνος λειτουργίας ενός μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου μπορεί να είναι και εξουσιοδοτημένος τεχνίτης συσκευών υγραερίου του άρθρου 6 του π.δ. 219/1981 (Α’ 64), ή πτυχιούχος τεχνίτης συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων ή άλλως ο ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του πρατηρίου λειτουργούντος υπό την διεύθυνση του ιδίου για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) ετών, είναι δυνητικό (δηλαδή θα γίνεται δεκτό εφόσον υπάρχει) και δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.