(ΥΑ Α4.1863.30.12.2005)-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ STOCK KAI OUTLET 

ΥΑ Α4/1863/30.12.2005  Καταστήματα STOCK και OUTLET.(ΦΕΚ Β/1985/30.12.2005)

 

1. Χαρακτηρίζουμε: α) Καταστήματα STOCK, τα καταστήματα τα οποία πωλούν λιανικά, αποθέματα προϊόντων παλαιών χρήσεων, ή εν γένει ελαττωματικά και τα οποία είτε είναι δικά τους, είτε τα έχουν προμηθευτεί από άλλες εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις, και έχουν χαρακτηρισθεί ειδικότερα ως: * αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν) * αποθέματα παλαιάς μόδας * αποθέματα καταργημένων ή παλαιών, ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών * αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών * παλαιά εν γένει αποθέματα * είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών * είδη ελαττωματικά. β) Καταστήματα OUTLET, τα καταστήματα ή τα πρατήρια λιανικής πώλησης που έχουν οι εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και από τα οποία διατίθενται λιανικά τα προϊόντα τους, τα οποία όμως είναι: * αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν) * αποθέματα παλαιάς μόδας * αποθέματα καταργημένων ή παλαιών, ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών * αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών * παλαιά εν γένει αποθέματα * είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών * είδη ελαττωματικά. 2. Τα χαρακτηριζόμενα καταστήματα ως STOCK ή OUTLET, για να λειτουργήσουν θα πρέπει να πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Να έχουν άδεια λειτουργίας και έναρξης εργασιών, ως καταστήματα STOCK, ή ως καταστήματα OUTLET, απαραίτητα από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. β) Να έχουν εγγραφεί στα κατά τόπους αρμόδια επιμελητήρια, ως ιδιαίτερες επιχειρήσεις STOCK ή OUTLET. 3. Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET δεν μπορούν να πραγματοποιούν εκπτώσεις και προσφορές, όπως προβλέπεται για τα καταστήματα των λοιπών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2, 3 και 4 του άρθρου 15 του ν. 802/1978, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 3377/2005. 4. Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET, για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα όπως, σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμιση τους, επισημαίνουν, ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά, κατά περίπτωση και στις πινακίδες, που προβλέπονται από την ΑΔ 14/1989 όπως ισχύει, αναγράφουν μόνο τη συγκεκριμένη τιμή πώλησης αυτών η οποία πρέπει υποχρεωτικά να είναι χαμηλότερη της κανονικής τιμής των. 5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του ν. 802/1978, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 3377/2005. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευση της στον ημερήσιο τύπο