ΑΡΙΘΜ. 913/26.1.2009 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΥΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2009 

Αριθμ. 913/26.1.2009  Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009.

 

 

Αποφασίζουμε

 

Α. Καθορίζουμε για το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009 τις ελάχιστες τιμές για τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση τουριστικά καταλύματα ως κατωτέρω:

 

1. Ελάχιστες τιμές ενοικιαζόμενων δωματίων

 

1α. Χαμηλής περιόδου

 

 

 

μονόκλινα

 

δίκλινα

 

τρίκλινα

 

ΚΛΕΙΔΙΑ

 

Απλά

 

Με λουτρό

 

Απλά

 

Με λουτρό

 

Απλά

 

Με λουτρό

 

4

 

7,99

 

9,88

 

10,28

 

14,40

 

15,24

 

17,52

 

3 & 2

 

6,48

 

8,73

 

9,12

 

12,60

 

12,60

 

13,68

 

1

 

5,70

 

7,20

 

7,99

 

11,04

 

11,04

 

12,24

 

1β. Μέσης περιόδου

 

 

 

μονόκλινα

 

δίκλινα

 

τρίκλινα

 

ΚΛΕΙΔΙΑ

 

Απλά

 

Με λουτρό

 

Απλά

 

Με λουτρό

 

Απλά

 

Με λουτρό

 

4

 

8,73

 

10,68

 

11,04

 

15,60

 

15,96

 

18,60

 

3 & 2

 

7,08

 

9,12

 

9,84

 

13,44

 

12,96

 

14,40

 

1

 

6,00

 

7,56

 

8,40

 

11,40

 

11,40

 

12,24

 

1γ. Υψηλής περιόδου

 

 

 

μονόκλινα

 

δίκλινα

 

τρίκλινα

 

ΚΛΕΙΔΙΑ

 

Απλά

 

Με λουτρό

 

Απλά

 

Με λουτρό

 

Απλά

 

Με λουτρό

 

4

 

12,60

 

15,60

 

16,32

 

22,44

 

23,19

 

27,00

 

3 & 2

 

9,80

 

12,90

 

14,07

 

19,44

 

19,44

 

21,30

 

1

 

8,40

 

11,04

 

11,04

 

16,38

 

16,32

 

17,88

 

2. Ελάχιστες τιμές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων

 

2α. Χαμηλής περιόδου

 

ΚΛΕΙΔΙΑ

 

μονόχωρα

 

δίχωρα

 

τρίχωρα

 

4

 

25,48

 

39,60

 

54,00

 

2 & 3

 

19,80

 

30,00

 

39,60

 

1

 

13,68

 

25,20

 

34,80

 

2β. Μέσης περιόδου

 

ΚΛΕΙΔΙΑ

 

μονόχωρα

 

δίχωρα

 

τρίχωρα

 

4

 

38,40

 

60,48

 

79,48

 

2 & 3

 

30,43

 

46,02

 

60,00

 

1

 

20,91

 

38,40

 

53,64

 

2γ. Υψηλής περιόδου

 

ΚΛΕΙΔΙΑ

 

μονόχωρα

 

δίχωρα

 

τρίχωρα

 

4

 

38,40

 

61,20

 

83,28

 

2 & 3

 

30,43

 

46,44

 

60,84

 

1

 

20,91

 

38,88

 

53,64

 

3. Ελάχιστες τιμές τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών & επαύλεων Οι τιμές των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων διαμορφώνονται ελεύθερα από τους επιχειρηματίες.

 

Β. Γενικές διατάξεις 1) Για όλα τα καταλύματα της παρούσας απόφασης οι χρονικές περίοδοι είναι τρεις, ήτοι χαμηλή – μέση – υψηλή, ενώ οι επιχειρηματίες έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν και να δηλώσουν οι ίδιοι ποια θεωρούν χαμηλή – μέση – υψηλή περίοδο. 2) Οι τιμές των ενοικιαζομένων δωματίων / διαμερισμάτων, των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και των επαύλεων είναι ενιαίες και δεν επιτρέπεται η μίσθωση τους ανά χώρο ή ανά κλίνη. 3) Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων να δηλώνουν διαφορετική τιμή στην ίδια χρονική περίοδο λόγω θέσεως π.χ. ισόγειο – όροφος – θέα, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 50% της δυναμικότητός τους. 4) Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να δηλώσουν τις τιμές για το έτος 2009 το αργότερο μέχρι 31.5.2009 και πάντα πριν την έναρξη λειτουργίας του καταλύματος, στα αντίστοιχα υποδείγματα αίτησης δήλωσης τιμών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. Εξαιρούνται οι επιχειρηματίες που λαμβάνουν το ειδικό σήμα λειτουργίας μετά την ανωτέρω προθεσμία. 

 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν από 1.1.2009 υποχρεούνται να δηλώσουν τις τιμές τους και να έχουν προμηθευτεί και θεωρήσει τους τιμοκαταλόγους τους για το 2009 εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης. Στις επιχειρήσεις που δεν θα δηλώσουν τιμές ή δεν θα θεωρήσουν τιμοκαταλόγους επιβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ πρόστιμο 293,47 ¤. 

 

5) Οι αιτήσεις δήλωσης των τιμών υπογράφονται από τον υπεύθυνο του καταλύματος εις πενταπλούν και υποβάλλονται για έγκριση στις τοπικές Ομοσπονδίες, μέλη της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (ΣΕΕΔΔΕ). Συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Αντίγραφο της δήλωσης τιμών διαβιβάζεται με συγκεντρωτική κατάσταση άμεσα από τις τοπικές Ομοσπονδίες στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ. 

 

6) Το θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης τιμών αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της υποδοχής του καταλύματος, κάτωθεν του εντύπου του ειδικού σήματος λειτουργίας. 

 

7) Επιχειρηματίες που δεν θα δηλώσουν τιμές εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στο στοιχείο 4 της παραγράφου αυτής, θεωρείται ότι έχουν επιλέξει τις τιμές του προηγούμενου έτους ανά χρονική περίοδο, αρκεί αυτές να μην είναι κατώτερες των ελαχίστων τιμών που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που είναι κατώτερες, θεωρείται ότι επιλέγουν τις ελάχιστες τιμές της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται όμως να σφραγίσουν στην τοπική Ομοσπονδία, μέλος της ΣΕΕΔΔΕ, νέες πινακίδες τιμών για το έτος 2009 προσκομίζοντας την εγκεκριμένη αίτηση-δήλωση τιμών 2008.

 

8) Όλοι οι επιχειρηματίες μηδέ εξαιρουμένων και αυτών που διατηρούν για το νέο έτος τις προηγούμενες εγκεκριμένες τιμές τους ή λαμβάνουν τις ελάχιστες καθορισθείσες δια της παρούσης απόφασης, υποχρεούνται προ της έναρξης λειτουργίας τους να προμηθευτούν και να αναρτήσουν στα καταλύματά τους τιμοκαταλόγους του έτους 2009 θεωρημένους από τις τοπικές Ομοσπονδίες, μέλη της ΣΕΕΔΔΕ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τους τιμοκαταλόγους είναι: α) φωτοαντίγραφο του Eιδικού Σήματος Λειτουργίας, β) θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης-δήλωσης τιμών του έτους 2009, γ) τιμοκαταλόγους υπογεγραμμένους και συμπληρωμένους από τον υπεύθυνο του καταλύματος σύμφωνα με τη θεωρημένη δήλωση τιμών, ένα για κάθε δωμάτιο σύμφωνα με την εγκεκριμένη δυναμικότητα του καταλύματος. 9) Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 37 του Ν.3498/2006 η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (ΣΕΕΔΔΕ) με ευθύνη της οφείλει να προμηθεύσει εγκαίρως τους επιχειρηματίες του κλάδου, ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένα μέλη των τοπικών Συλλόγων ή των Ομοσπονδιών της, με τιμοκαταλόγους, εγκεκριμένα έντυπα δήλωσης τιμών καθώς και κάθε άλλο ενημερωτικό έντυπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 10) Δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις των εγκεκριμένων τιμών πλην μόνο για όσες περιπτώσεις αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ΄ «περί εκπτώσεων», της παρούσας. 11) Δεν επιτρέπεται η άγρα πελατών σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν.2160/1993, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2636/1998 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.3498/2006. 12) Η χρήση κοινοχρήστων ντους που εξυπηρετούν τα απλά δωμάτια των καταλυμάτων ενοικιαζομένων δωματίων δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής αντιτίμου. 13) Εφόσον δίκλινο δωμάτιο διατεθεί σε μεμονωμένο άτομο θα εισπράττεται το 80% της τιμής του δίκλινου δωματίου και δεν θα υπολείπεται της τιμής του μονόκλινου της αντίστοιχης τάξης κατά την αυτή χρονική περίοδο. 14) Όταν σε μονόκλινο δωμάτιο υπάρχει ημίδιπλη κλίνη και διαμένουν σΆ αυτό δύο άτομα τότε θα εισπράττεται η τιμή του μονόκλινου προσαυξημένη κατά 20% χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του δίκλινου δωματίου. 15) Στις ελάχιστες τιμές της παρούσας καθώς και στις εγκεκριμένες συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι, ήτοι ΦΠΑ και ΔΦ. 16) Στις ελάχιστες τιμές της παρούσας καθώς και στις εγκεκριμένες συμπεριλαμβάνεται επίσης η παροχή των ακολούθων αγαθών και υπηρεσιών, ήτοι: α) Παροχή θερμού ύδατος υποχρεωτικά καθΆ όλο το 24ωρο. β) Παροχή θέρμανσης το χειμώνα σε όλους τους χώρους. γ) Παροχές εντός των δωματίων: Ψυγείο, θυρίδες φύλαξης τιμαλφών, τηλεόραση, κλιματισμός κ.λπ. δ) Καθημερινός καθαρισμός και αλλαγή του ιματισμού κάθε δύο μέρες στα καταλύματα τεσσάρων κλειδιών. ε) Καθαρισμός και αλλαγή του ιματισμού κάθε δύο μέρες στις υπόλοιπες κατηγορίες κλειδιών. 17) Παρέχεται η δυνατότητα παροχής πρωινού για τα καταλύματα της παρούσης, εφόσον διαθέτουν αίθουσα πρωινού με παρασκευαστήριο ή εστιατόριο. Στην περίπτωση αυτή κατά τη θεώρηση της δήλωσης τιμών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 18) Η τιμή πρωινού εισπράττεται πέραν της τιμής του δωματίου – διαμερίσματος καθορίζεται δε στα 7,00 ¤ ημερησίως. Η ελάχιστη σύνθεση του πρωινού (αγορανομική διάταξη 14/1989, ΦΕΚ 348/Β΄) έχει ως ακολούθως: – Φρούτο ή φυσικοί χυμοί ή κομπόστα κατΆ επιθυμία του πελάτη. – Καφές ή τσάι ή σοκολάτα με γάλα σε επαρκή ποσότητα κατά την επιθυμία του πελάτη (όσα σερβιρίσματα είναι επιθυμητά) – Μαρμελάδα σε επαρκή ποσότητα ή μέλι 40 γραμ. – Βούτυρο 20 γραμ. – Ζάχαρη σε επαρκή ποσότητα – ¶ρτος και αρτοσκευάσματα – Κέϊκ 50 γραμ. αρίστης ποιότητας ή κρουασάν. Το πρωινό μπορεί να προσφέρεται σε μπουφέ εφόσον υπερκαλύπτεται η πιο πάνω σύνθεση. 19) Για όλα τα καταλύματα της παρούσας απόφασης ισχύει ο «Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών» (άρθρο 8 του Ν.1652/1986) καθώς και οι αποφάσεις και οδηγίες του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα στις σχέσεις με τα Τουριστικά Γραφεία ή Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς μέχρι έκδοσης ειδικού Κανονισμού λειτουργίας για αυτά. 20) Ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και πελάτη οι οποίες μειώνουν τις υποχρεωτικές παροχές που απορρέουν από τη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται. 21) Πέραν όλων των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση επισημαίνουμε ότι οι επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων υποχρεούνται: α) Να τηρούν βιβλίο κινήσεως πελατών (πόρτας), θεωρημένο αρμοδίως, το οποίο θα περιλαμβάνει πέραν των άλλων και τα στοιχεία ταυτότητος – διαβατηρίου των πελατών. β) Να τηρούν «βιβλίο εντυπώσεων» σύμφωνα με την υπΆ αριθ. 523994/8.5.2000 εγκύκλιο Γ.Γ. ΕΟΤ.

 

Γ. Επιβαρύνσεις 1) Επιτρέπεται η προσαύξηση κατά 10% στις εγκεκριμένες τιμές των καταλυμάτων εφόσον ο ενοικιαστής παραμείνει στο κατάλυμα μέχρι και δύο διανυκτερεύσεις. 2) Εάν από τον πελάτη ζητηθεί προσθήκη κλίνης πέραν των εγκεκριμένων, τότε η τιμή προσαυξάνεται για όλα τα καταλύματα της παρούσης κατά 20%.

 

Δ. Εκπτώσεις 1) Σε ειδικές περιπτώσεις οι επιχειρηματίες όλων των καταλυμάτων της παρούσης απόφασης μπορούν για μεμονωμένους ενοικιαστές να προβαίνουν σε εκπτώσεις μέχρι 30% επί των εγκεκριμένων τιμών και μέχρι 50% για GROUPS και συμβάσεις ALLOTMENT, με την προϋπόθεση ότι η τιμή του δωματίου που θα προκύψει από την παραπάνω έκπτωση δεν θα είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιμή της κατηγορίας κλειδιών που ανήκει η μονάδα και αναγράφεται στους αντίστοιχους, κατά περίοδο, πίνακες της παρούσας απόφασης. 2) Ειδικά για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Κοινωνικού και Εσωτερικού Τουρισμού, οι επιχειρηματίες μπορούν, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ αυτών και των φορέων του Δημοσίου που εφαρμόζουν τα προγράμματα αυτά, να προβαίνουν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 50% επί των εγκεκριμένων τιμών. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που το Υπουργείο Παιδείας ή Κρατικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεσολαβούν για τη στέγαση φοιτητών και σπουδαστών καθώς επίσης και για μεμονωμένους φοιτητές και σπουδαστές.

 

Ε. Τυχόν παράβαση των διατάξεων της παρούσης επισύρει κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.2160/1993. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.