ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ:Οδηγίες – διευκρινίσεις εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν. 3190/03 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.03) για την κατάταξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων.

 

 

ΣΧΕΤ:  α) Νόμος 3105/2003(ΦΕΚ 29/Α/10.2.03) άρθρο 52 «Τουριστική εκπαίδευση

 

                και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις»

 

             β) Π.Δ. 43/2002(ΦΕΚ 43/Α/7.3.02) «Κατάταξη κύριων ξενοδοχειακών

 

                 καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές

 

                 προδιαγραφές αυτών».

 

             γ) Νόμος 2919/01(ΦΕΚ 128/Α/25.7.01) «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας

 

                 με την παραγωγή και άλλες διατάξεις»

 

 δ) Απόφαση Τ/6563 (ΦΕΚ 977/Β/16.7.03) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων»

 

 ε)  Το έγγραφό μας Τ/8317/12.8.02 «Εφαρμογή του ΠΔ 43/2002»

 

στ) Την υπ’ αρ. Τ/9063/28.8.03(ΦΕΚ 1331/Β/17.9.03) «Καθορισμός

 

      ελαχίστων τιμών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα

 

     1.1.2004 μέχρι 31.12.2004».

 

 

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 3190/2003 και σε ότι αφορά στην κατάταξη – ανακατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα αστέρων και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών, θα πρέπει να ακολουθηθούν από τις Δ/νσεις Τουρισμού των Περιφερειών και τον ΕΟΤ  προκειμένου για τα ξενοδοχεία Αττικής, οι παρακάτω διαδικασίες με στόχο την ενιαία εφαρμογή του:

 

 

 

 

1.       Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΠΔ 43/2002 και μέχρι τις 30/4/2004, η πρόταση για κατάταξη σε κατηγορία αστέρων των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, γίνεται από τον επιχειρηματία ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σύμφωνα με το ΕΣΛ  και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αρχή. Τούτος υποβάλλει στη Δ/νση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας ή στον Ε.Ο.Τ. προκειμένου για την Αττική, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118Α) η οποία συνοδεύεται από πίνακες αξιολόγησης και στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά:

 

Ø       Οι λειτουργικές προδιαγραφές του ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με το παράρτημα Β του άρθρου 9 του παρόντος,

 

Ø       Τα βαθμολογούμενα κριτήρια του ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με το παράρτημα Γ του άρθρου 9 του παρόντος και

 

Ø       Η κατηγορία αστέρων στην οποία προτείνει να καταταγεί σύμφωνα με το παράρτημα Δ του άρθρου του παρόντος.

 

        Η Υπεύθυνη δήλωση και οι πίνακες που τη συνοδεύουν υπογράφονται και από έναν διπλωματούχο μηχανικό σύμφωνα με την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

        Αυτονόητο είναι ότι αν το ξενοδοχείο δεν πληροί τις λειτουργικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 43/02, δεν μπορεί να καταταγεί σε κατηγορία αστέρων και δεν χορηγείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. Ο ανωτέρω πίνακας υπογράφεται αυτούσιος.

 

        Συνημμένα αποστέλλονται πίνακες:

 

Þ      Λειτουργικών προδιαγραφών όλων των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σύμφωνα με το παράρτημα Β του άρθρου 9 του Π.Δ. 43/2002,

 

Þ      Βαθμολογούμενων κριτηρίων σύμφωνα με το παράρτημα Γ του άρθρου 9,

 

Þ      Βάσεις ανά κατηγορία αστέρων σύμφωνα με το παράρτημα Δ του άρθρου 9,

 

Þ      Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παράγρ. 2 του Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α΄), που θα έχει ως εξής και της οποία υπόδειγμα επισυνάπτεται:

 

 

«Ο υπογραφόμενος(επώνυμο)………(όνομα)………….του(πατρώνυμο)…………

 

κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας……………….που εκδόθηκε την……………..από το…………………..κάτοικος……………. ενεργώντας για λογαριασμό μου, ως επιχειρηματία τουριστικής επιχείρησης, ή ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος (διαχειριστής ή διευθύνων σύμβουλος) της εταιρείας με την επωνυμία…………………………………..που εδρεύει…………………………………

 

δηλώνω υπεύθυνα, έχοντας γνώση των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για ψευδή δήλωση, ότι εκμεταλλεύομαι ως επιχειρηματίας, ή η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ εκμεταλλεύεται μία τουριστική επιχείρηση (προσδιορισμός)…………………….ΜΕ ΤΙΤΛΟ………………….η οποία έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου(Α.Φ.Μ.)………………..αρμόδια για τη φορολογία είναι η Δ.Ο.Υ.……………………Το κατάλυμα που εκμεταλλεύομαι είναι ιδιοκτησίας του……………………….που έχει έδρα ή κατοικεί………………………………………..

 

Η επιχείρηση αυτή αποτελείται από…………………………………και όλα τα στοιχεία που αφορούν το ξενοδοχειακό κατάλυμα όπως περιλαμβάνονται στους συνημμένους τρεις πίνακες αξιολόγησης (συνολικός αριθμός σελίδων…….), είναι αληθή.

 

Τα μόρια που συμπληρώνονται είναι…………..

 

Και προτείνω να καταταγώ στην κατηγορία των………………….αστέρων.

 

Επίσης οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων αυτών, θα πραγματοποιείται μόνο μετά από προηγούμενη δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία από τα οριζόμενα κάθε φορά στον Νόμο».

 

 

Ο μηχανικός θα βεβαιώνει στην ίδια υπεύθυνη δήλωση την ακρίβεια των δηλωθέντων ως το συνημμένο υπόδειγμα, θέτοντας σφραγίδα και υπογραφή. Σε περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία υποβάλλεται νέα υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

        Στους πίνακες του παραρτήματος Γ΄ προστίθενται δύο ακόμα κάθετες στήλες στην  οποία πρώτη στήλη θα αναγράφεται αντίστοιχα σε κάθε κριτήριο και λειτουργική προδιαγραφή η ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και στη δεύτερη τα μόρια που αντιστοιχούν σε περίπτωση «ΝΑΙ». Αυτά τα μόρια θα αθροίζονται στο τέλος για την τελική κατάταξη. Κάθε σελίδα θα μονογράφεται και στο τέλος θα υπογράφεται από τους υπευθύνως δηλούντες.

 

2.       Οι Δ/νσεις Τουρισμού των Περιφερειών ή ο Ε.Ο.Τ. προκειμένου για την Περιφέρεια Αττικής, κατατάσσουν τα ξενοδοχειακά καταλύματα σε κατηγορίες αστέρων, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 7 του Π.Δ. 43/2002, με βάση του πίνακες αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου και χορηγούν τα νέα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/93 σε αντικατάσταση των παλαιών.

 

Οι Δ/νσεις Τουρισμού και ο Ε.Ο.Τ. για την Αττική, ελέγχουν οποτεδήποτε την ακρίβεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση και τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης οι Υπηρεσίες αυτές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ή και ελέγχους που να καλύπτουν το σύνολο ή μεγάλο ποσοστό των κατατασσόμενων κατά τα ανωτέρω κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την κατάταξη του ξενοδοχειακού καταλύματος σε ανώτερη κατηγορία αστέρων από αυτή που κατά νόμο δικαιούται, πλην των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται ως διοικητική ποινή η ανάκληση του σήματος λειτουργίας και πρόστιμο από 500 έως 1000 ευρώ ανά δωμάτιο. Στην περίπτωση αυτή το ειδικό σήμα λειτουργίας θα ανακαλείται και θα εκδίδεται νέο με την κατηγορία αστέρων όπως αυτή προκύπτει από τον έλεγχο.

 

 

3.  Δικαιολογητικά:

 

                           I.      ΄Οσοι επιχειρηματίες υπέβαλαν δικαιολογητικά μετά την  1.1.2003 για ανανέωση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, δεν τα επανυποβάλουν. Δεν επανυποβάλουν δηλαδή τα παράβολα γενικά, το πιστοποιητικό υγείας, το ποινικό μητρώο, τη βεβαίωση στατικής επάρκειας, την βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού για την ορθή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την βεβαίωση για την επάρκεια του αποχετευτικού συστήματος, τη βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχίας ή ΟΤΑ για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και για το πόσιμο του νερού, αν στο μεταξύ δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα στην αποχέτευση ή αν αυτή δεν ανακλήθηκε. Επίσης δικαιολογητικά που βρίσκονται στον φάκελο και είναι σε ισχύ, δεν επανυποβάλλονται. Αυτονόητο είναι ότι το πιστοποιητικό πυρασφάλειας πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ισχύ. Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά θα επανυποβληθούν μαζί με το αίτημα της κατάταξης ανά πενταετία.

 

                          II.      Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την υπ’ αρ. Τ/6563/26.6.03 (ΦΕΚ 977/Β/16.7.03) Υπουργική Απόφαση, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ακόμα.( δ΄σχετικό)

 

                        III.      Αν κατά τους  ελέγχους της παρ. 2 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι λείπουν ή έχουν λήξει δικαιολογητικά απαραίτητα για τη χορήγηση του ΕΣΛ, αυτό ανακαλείται άμεσα.

 

                       IV.      Στην αίτηση θα αναγράφονται αναλυτικά και με αύξοντα αριθμό τα συνημμένα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται.

 

                         V.      Είναι δυνατόν να υποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών (παρ. 3 άρθρου 11 Ν. 2690/99), εκτός του αντίγραφου Ποινικού Μητρώου και του Πιστοποιητικού υγείας. Eπικυρώσεις αντιγράφων θα γίνονται και από τις Υπηρεσίες μας.

 

 

4.        Ως προς τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας των οποίων η ισχύς των δικαιολογητικών τους έληξε στις 30.9.03, σύμφωνα με τον Ν. 3105/03 άρθρο 41 παρ. 2β, και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας , για όσα τουριστικά καταλύματα υπέβαλαν δικαιολογητικά για τη διατήρηση σε ισχύ του ειδικού σήματος λειτουργίας που έχει λήξει, αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα χορηγηθεί νέο εν όψει της κατάταξης των καταλυμάτων σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, θεωρείται ότι μπορούν να λειτουργούν μέχρι 30-4-2004 με το υπάρχον ειδικό σήμα λειτουργίας, με την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό πυρασφάλειας βρίσκεται σε ισχύ.

 

 

5.       Όσες εγκρίσεις αρχιτεκτονικών μελετών εκδόθηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων (υπ’ αρ. 530992/28.9.87-ΦΕΚ 557/Β/87 Απόφαση Γεν.Γραμμ.ΕΟΤ), και οι επιχειρηματίες αιτούνται για πρώτη φορά χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, αυτό θα εκδίδεται με το σύστημα τάξεων μέχρι 30.4.2004 και ακολούθως αντικαθίσταται με νέο με κατηγορία αστέρων σύμφωνα με την παρούσα. Κατά την διενέργεια της πρώτης επιθεώρησης από τις Υπηρεσίες Τουρισμού  για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας, τα παραρτήματα Β, Γ και Δ του άρθρου 9 του Π.Δ. 43/02, θα υπογράφονται και από τον επιχειρηματία.

 

 

6.       Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 43/02 «τα τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων του Π.Δ. 33/79 (ΦΕΚ Α /10), εξαιρούνται από την ανακατάταξη με στο σύστημα των αστέρων».

 

 

7.       Όλα τα επιμέρους τμήματα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων είτε μοριοδοτούνται είτε όχι, θα πρέπει να προβλέπονται στα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία αρχιτεκτονικά σχέδια, να υπάρχει η σχετική πολεοδομική άδεια και να έχουν εκδοθεί οι κατά νόμο άδειες ίδρυσης και λειτουργίας από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα.

 

 

8.       Κατά την πρώτη χορήγηση ΕΣΛ σε νέο κατάλυμα, θα μοριοδοτούνται τα επιμέρους τμήματά του, εφόσον αυτά προβλέπονται από τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια και θα τίθεται προθεσμία πέντε (5) μηνών στον επιχειρηματία προκειμένου να εφοδιασθεί με τις κατά νόμο άδειες των οποίων τα θεωρημένα φωτ/φα θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία  και δεν έχει τακτοποιηθεί η εν λόγω εκκρεμότητα, θα ανακαλείται το Σήμα, θα αφαιρούνται τα αντίστοιχα μόρια και θα εκδίδεται νέο ΕΣΛ με την νέα κατηγορία αστέρων που θα προκύπτει.

 

 

9.       Εάν ζητηθεί η προαγωγή  ξενοδοχειακού  καταλύματος επειδή πληροί τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της αμέσως ανώτερης κατηγορίας, θα πρέπει ο επιχειρηματίας να ζητήσει την εκ νέου έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού. Σε περίπτωση που τα υπάρχοντα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια πληρούν τις προδιαγραφές της αιτούμενης κατηγορίας, θα γίνεται μόνο έκδοση νέου πινακίου και έγκριση νέας  κατηγορίας αστέρων.

 

 

10.Για όσα ξεν/κά καταλύματα οι επιχ/τίες δεν υποβάλλουν αίτημα ανακατάταξης

 

     στο σύστημα αστέρων, τότε τα ΕΣΛ παύουν να ισχύουν στις 30/4/2004,

 

     αυτοδίκαια και τυχόν λειτουργία τους θα είναι παράνομη. Τα υφιστάμενα ΕΣΛ

 

     ισχύουν μέχρι εκδόσεως των νέων, εφόσον έχουν υποβληθεί τα κατά

 

     νόμο δικαιολογητικά.

 

 

11.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί πρακτικών θεμάτων που θα προκύψουν κατά την

 

      εφαρμογή των λειτουργικών προδιαγραφών των παραρτημάτων Β & Γ του

 

      άρθρου 9 του Π.Δ. 43/2002:

 

 

11.1.           Εάν ξενοδοχείο Α΄ τάξης δυναμικότητας 300 κλινών και άνω ή Β΄ τάξης δυναμικότητας έως 200 κλινών εκτός σχεδίου, κατά την ανακατάταξη δεν καλύπτει τα μόρια της κατηγορίας των 4* και 3* αντίστοιχα, τότε κατ’ εξαίρεση και παρά τη δυναμικότητά τους, δύνανται να λάβουν ΕΣΛ της αμέσως κατώτερης κατηγορίας. Η ίδια εξαίρεση θα ισχύει αντίστοιχα για ξενοδοχεία Γ΄ τάξης εντός σχεδίου, δυναμικότητας 100 κλινών και άνω.

 

 

11.2.           Το μικρό φαρμακείο πρέπει να περιέχει: 2 κουτιά ασπιρίνες, έξι (6) κουτιά αποστειρωμένες γάζες, δύο (2) πακέτα υδρόφιλου βάμβακος 100 γρ. έκαστο, έξι (6) ατομικούς επιδέσμους, δύο φιαλίδια των 50 γρ. έκαστο βάμματος ιωδίου, 500 γρ. καθαρού οινοπνεύματος, τρία (3) πηνία λευκοπλάστ, έξι (6) αιμοστατικούς επιδέσμους, μικροεπιδέσμους (χανζαπλάστ), δύο (2) φιαλίδια των 50 γρ. έκαστο μερκουρόχρωμ, δύο (2) κουτιά παρακεταμόλης, δύο (2) αλοιφές για την αντιμετώπιση τσιμπημάτων εντόμων, δύο θερμόμετρα.

 

 

11.3.           Σύμφωνα με το Π.Δ. 43/02, απαιτείται οπτικός συναγερμός για κωφούς. Επειδή όμως η απαίτηση αυτή επιβάλλεται για πρώτη φορά και δεν αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας (ΠΔ 71/88 ΦΕΚ 32/Α/19.2.88), για το λόγο αυτό η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής,  μοριοδοτείται. Η υποχρέωση του επιχειρηματία εξαντλείται στην εγκατάσταση οπτικού συναγερμού στους κοινόχρηστους χώρους και στους διαδρόμους του καταλύματος.

 

 

11.4.           Δεν είναι υποχρεωτική η χορήγηση σαμπουάν και αφρόλουτρου για τις κατηγορίες 3* και 2*, για το λόγο αυτό αποτελεί και βαθμολογούμενο κριτήριο.

 

 

 

 

 

11.5.           Ειδικά για την κατηγορία του 1* που δεν προβλέπονται υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές στο παράρτημα Β΄, αλλά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄ θα πρέπει να πληρούνται οι λειτουργικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β΄ των 2*. Κατ’ εξαίρεση δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν το κριτήριο του κλιματισμού στους κοινόχρηστους χώρους και τα δωμάτια, ραδιόφωνο ή τηλεόραση, πολυθρόνα στα δωμάτια, διαχωρισμό δωματίων σε καπνίζοντες και μη, μικρό τάπητα κοντά στο κρεβάτι, κουρτίνα μπανιέρας ή ντουσιέρας, χορήγηση σαμπουάν ή αφρόλουτρου, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δωματίων, θυρίδες για το 50% των δωματίων (απαιτείται όμως η εγκατάσταση κεντρικού χρηματοκιβωτίου). Η αλλαγή ιματισμού δωματίων-λουτρού θα πραγματοποιείται κάθε δεύτερη μέρα. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία στις λειτουργικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β΄ κατά την υπογραφή του θα αναφέρεται ότι πληρούνται όλες πλην των ανωτέρω εξαιρέσεων.

 

 

11.6.           Το προσωπικό των μισθωμένων τμημάτων της επιχείρησης δεν θα μοριοδοτείται..

 

 

11.7.           Τέλος σε ότι αφορά το παράρτημα Β και τα ξενοδοχεία τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων στο κριτήριο 2 «Υποδοχή», θα συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σε όλες τις λειτουργικές προδιαγραφές (σελ. 719 του ΦΕΚ 43/02).

 

 

 

 

11.8.           «ΚΤΙΡΙΟ»: 

 

 

11.8.1.            «Χώρος Α΄ βοηθειών» : Ο εξοπλισμός αυτού, θα βεβαιώνεται από τον γιατρό του ξενοδοχείου. Ο χώρος που προορίζεται για την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτει τρεχούμενο νερό, να εξυπηρετείται από ένα ή περισσότερα εντεταλμένα και ειδικά εκπαιδευμένα για την παροχή πρώτων βοηθειών άτομα και να επιτρέπει την άνετη είσοδο τραυματιοφορέων και φορείων. Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών είναι:

 

o               Ακετυλοσαλικιλικό οξύ

 

o               Παρακεταμόλη

 

o               Αντιϊσταμινικά δισκία

 

o               Αντιοξικά δισκία

 

o               Σπασμολυτικό (σταγόνες ή δισκία)

 

o               Αντιδιαροϊκό καολίνης/πηκτίνης

 

o               Αντισηπτικό κολλύριο

 

o               Αντιϊσταμινική αλοιφή

 

o               Επίδεσμο 2.50 Χ 0.05 μέτρα

 

o               Επίδεσμο 2.50 Χ 0.10 μέτρα

 

o               Βαμβάκι

 

 

o               Απορροφητική γάζα αποστειρωμένη

 

o               Λευκοπλάστη πλάτους 0.08 μέτρα

 

o               Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη

 

o               Τριγωνικό επίδεσμο

 

o               Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά)

 

o               Αιμοστατικό επίδεσμο

 

o               Διάλυμα αμμωνίας

 

o               Οξυζενέ

 

o               Οινόπνευμα καθαρό

 

o               Βάμμα ιωδίου

 

o               Μερκουρόχρωμ ή άλλο αντισηπτικό

 

o               Χάπια άνθρακα (καρβουνάκια)

 

                                    Οι ποσότητες των παραπάνω ειδών καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των πελατών που δύνανται να φιλοξενηθούν στο κατάλυμα. Η συμπλήρωσή τους με άλλα είδη καθορίζεται από τον γιατρό.  Οι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 67/Α).

 

11.8.2.             «Χώρος στάσης τουριστικών λεωφορείων» : Ο χώρος αυτός θα είναι χώρος εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου ή εγκεκριμένος από την αρμόδια γι’ αυτό υπηρεσία.

 

 

 

11.9.            «ΔΩΜΑΤΙΟ»:

 

 

11.9.1.            «INTERACTIVE T.V.» – Αμφίδρομη τηλεόραση: Σύστημα πολλαπλών δυνατοτήτων μέσω του οποίου ο πελάτης δύναται να χρησιμοποιεί τον δέκτη της τηλεόρασης ως προσωπικό υπολογιστή για σύνδεση με το διαδίκτυο και άλλες δραστηριότητες, καθώς και ως μέσο ψυχαγωγίας και ενημέρωσης (παιχνίδια, παρουσίαση του λογαριασμού, εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας κ.λ.π.).

 

11.9.2.             «VIDEOPAY T.V.» : Ο πελάτης μπορεί να επιλέγει από το πρόγραμμα της κεντρικής κονσόλας του ξενοδοχείου μια ή περισσότερες από τις ταινίες που αρχίζουν συγκεκριμένη ώρα, για να παρακολουθήσει. Η υπηρεσία αυτή χρεώνεται.

 

11.9.3.            «Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου»:Θερμοστάτης στα δωμάτια για ρύθμιση της θερμοκρασίας, είτε του κλιματιστικού, είτε του σώματος κεντρικής θέρμανσης.

 

 

11.10.       «ΛΟΥΤΡΟ»:

 

 

11.10.1.        «Αντιολισθητική μπανιέρα»: Θα μοριοδοτείται αντίστοιχα και η αντιολισθητική ντουσιέρα.

 

11.10.2.        «Σαμπουάν»: Η παροχή σαμπουάν μοριοδοτείται μόνο στα 2 και 3 αστέρια, στα 4 και 5, είναι υποχρεωτική παροχή.

 

11.10.3.        «Στεγνωτήρας μαλλιών»: Θα μοριοδοτείται και το πιστολάκι μαλλιών εφόσον έχει εγκατάσταση μόνιμης βάσης.

 

 

 

 

 

11.11.       «ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»:

 

 

11.11.1.«Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων»: η δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων εμβαδού 200.00 τμ, όπως αυτή περιγράφεται στις αντίστοιχες παραγράφους του Π.Δ. 43/02, είναι προαιρετική για όλους τους τύπους των ξενοδοχείων, εκτός των ξενοδοχείων 5* Περιοχής Ι (εντός σχεδίου). Στα υπόλοιπα ξενοδοχεία είναι δυνατόν να δημιουργούνται Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, τουλάχιστον 50.00 τμ, οι οποίες θα αποτελούν βαθμολογούμενο κριτήριο και θα κατασκευάζονται, προαιρετικά, ανεξάρτητα με την ύπαρξη ή όχι της Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων εμβαδού 200.00 τμ (η οποία είναι υποχρεωτική μόνο στα ξενοδοχεία 5* Περιοχής Ι).     

 

 

 

11.12.       «ΕΣΤΙΑΣΗ»:

 

 

11.12.1.        «Θεματικό εστιατόριο ή εστιατόριο αλά καρτ»: Θα αποτελεί      ξεχωριστό του κυρίως εστιατορίου χώρο.

 

11.12.2.        «R.S 24 ώρες για σάντουιτς και σνακς»: επιβάλλεται να παρέχεται  όλο το 24ωρο, τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων.

 

11.12.3.        «R.S 24 ώρες για πλήρες γεύμα»: Ισχύει ό,τι και για το παραπάνω.

 

11.12.4.         «Μενού για χορτοφάγους»: θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα επιλογής.

 

11.12.5.        «Εarly breakfast service»: Είναι δυνατόν να παρέχεται στο δωμάτιο του πελάτη ή σε πρόσφορο χώρο που θα καθορίζει ο ξενοδόχος. Η υπηρεσία αυτή δεν ταυτίζεται με πλήρη σύνθεση πρωϊνού.

 

 

 

11.13.   «ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – ΑΘΛΗΣΗ – ΑΝΑΨΥΧΗ»:

 

 

11.13.1.       «Αίθουσα ψυχαγωγίας – παιγνιδιών»: Επιβάλλεται άδεια λειτουργίας όπου απαιτείται.

 

11.13.2.       «Παιδική χαρά»: Οι εγκαταστάσεις παιδικής χαράς καθώς και τα όργανα που χρησιμοποιούνται θα ακολουθούν τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα όπως π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Εξυπακούεται ότι θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής υπέρ των χρηστών (σχετικό το στ).

 

11.13.3.       «Πισίνα»: Δεν μοριοδοτείται στα ξενοδοχεία 5* άνω των τριακοσίων κλινών και στα ξενοδοχεία 4* που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές. Απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. 

 

11.13.4.       «Παιδική πισίνα»: Δεν μοριοδοτείται στα ξενοδοχεία 5* και στα 4* που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές. Απαιτούνται οι ακριβείς διαστάσεις, εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα.  

 

11.13.5.       «Ιδιωτική πισίνα στα διαμερίσματα»: Να λειτουργεί σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. Επίσης να μην είναι εφικτή η πρόσβαση από άτομα που δεν διαμένουν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

 

11.13.6.       «Νεροτσουλήθρα»: Να υπάρχει η σχετική έγκριση στα αρχιτεκτονικά σχέδια και ο κατασκευαστής-προμηθευτής να εξασφαλίζει πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάσει των προτύπων που ισχύουν στις χώρες της Ε.Ε.

 

11.13.7.       «Γήπεδο Βόλεϋ»: Θα μοριοδοτείται και το γήπεδο μπητς βόλεϋ εάν αυτό βρίσκεται εντός του οικοπέδου του ξενοδοχείου και θα προβλέπεται από τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.

 

11.13.8.       «Κέντρο αναζωογόνησης»: απαιτείται έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων από τη  Υπηρεσία και η τήρηση των υγειονομικών και άλλων διατάξεων με βάση την κείμενη νομοθεσία.

 

11.13.9.       «Πλήρες γυμναστήριο»: ισχύει ό,τι και για το παραπάνω. Δεν μοριοδοτείται στα ξενοδοχεία 5* και 4* άνω των τριακοσίων κλινών.

 

11.13.10.          «Μαθήματα για διάφορα σπορ από ειδικευμένους εκπαιδευτές»: Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας, είτε δελτίο παροχής υπηρεσιών και φυσική παρουσία στο χώρο του ξενοδοχείου.

 

11.13.11.   «Σάουνα»: δεν μοριοδοτείται στα ξενοδοχεία 5* και απαιτείται η έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων. 

 

11.13.12.   «Αίθουσα τηλεόρασης»: να προβλέπεται στα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία αρχιτεκτονικά σχέδια.

 

11.13.13.    «Night Club (νυχτερινό κέντρο)Discotheque (ανοικτού ή κλειστού τύπου)Piano bar»: ισχύει ό,τι για το παραπάνω. Μοριοδοτείται ένα από τα τρία.

 

11.13.14.    «Bar επιπλέον του υποχρεωτικού, καφενείο κ.λ.π.»: Τα μπαρ που βρίσκονται στην παραλία και εκτός του οικοπέδου του ξενοδοχείου, δεν μοριοδοτούνται.

 

 

11.14.            «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ»

 

 

11.14.1.        «Κουρείο – Κομμωτήριο»: να προβλέπεται στα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια και να έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. Δεν μοριοδοτείται στα ξενοδοχεία 5*.

 

11.14.2.       «Καταστήματα εφημερίδων περιοδικών και βιβλίων»: Δεν μοριοδοτείται στα ξενοδοχεία 5*.

 

 

11.15.            «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

 

 

11.15.1.       «Σύστημα αναζήτησης – ειδοποίησης πελατών»: Μπορεί να πραγματοποιείται με πίνακα που περιφέρεται στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, ή ηλεκτρονικό πίνακα ή σύστημα ηχητικών ανακοινώσεων.

 

11.15.2.       «24ωρη προστασία (security)»: Ανά βάρδια τουλάχιστον ένα άτομο επιφορτισμένο αποκλειστικά με αυτή την αρμοδιότητα ή σύμβαση με εταιρεία security.

 

11.15.3.       «Έλεγχος χώρου στάθμευσης»: Θα πρέπει να επιτυγχάνεται με προσωπικό επιφορτισμένο με αυτήν την υπηρεσία ή με μηχανικά μέσα.

 

11.15.4.       «Έλεγχος με video τους διαδρόμους»:Δεν μοριοδοτείται γιατί ΔΕΝ επιτρέπεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 84/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

11.15.5.       «΄Ακαυτες χειρολαβές & κλειδαριές θυρ.»: Να επιδεικνύεται βεβαίωση του κατασκευαστή.

 

11.15.6.       «Οπτικό – ηχητικό σήμα»: Δεν είναι δυνατόν να δοθούν μέσω της συσκευής της interactive τηλεόρασης, αν είναι εκτός λειτουργίας η συσκευή της τηλεόρασης (π.χ. να μην είναι συνδεδεμένη με το ρευματολήπτη, ή να είναι κλειστή από το διακόπτη της). Είναι δυνατόν όμως να δοθούν μέσω απλού δικτύου τηλεόρασης, αλλά με ειδικό μηχανισμό (συσκευή διαφορετική της τηλεόρασης) ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος με αυτό το δίκτυο.

 

 

 

11.16.          «ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

 

 

11.16.1.       «Μεγάλο φαρμακείο»: θα βρίσκεται στο χώρο Πρώτων Βοηθειών με επίβλεψη του γιατρού του ξενοδοχείου (βλέπε 11.8.1.).

 

11.16.2.        «Γιατρός για ξενοδοχεία με πάνω από 50 εργαζόμενους»: Επειδή με το Π.Δ. 17/1996 άρθρο 4 με το οποίο ενσωματώθηκε κοινοτική οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο, έχει καθιερωθεί υποχρέωση των επιχειρήσεων που απασχολούν άνω των πενήντα (50) εργαζομένων, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, είναι προφανές ότι η μοριοδότηση δεν χορηγείται για την εκπλήρωση της ως άνω νόμιμης υποχρέωσης, αλλά για την πρόσθετη και μη υποχρεωτική από άλλες διατάξεις χρησιμοποίηση υπηρεσιών γιατρού αποκλειστικά για τους πελάτες του ξενοδοχείου.

 

11.16.3.        «Φύλαξη παιδιών (baby sitting)»: Η φύλαξη παιδιών μπορεί να ανατίθεται σε προσωπικό του ξενοδοχείου, ή σε εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα έχουν την σχετική ειδίκευση.

 

11.16.4.        «Check out από την τηλεόραση»: ισχύει το ίδιο με το interactive TV.

 

11.16.5.        «Μηνύματα από την τηλεόραση»: ισχύει το ίδιο με το interactive TV.

 

11.16.6.        «Speaker phone»: Ανοιχτή ακρόαση-συνομιλία από την τηλεφωνική συσκευή.

 

11.16.7.        «Voice mail»: Ηχητικό μήνυμα στο τηλέφωνο. Ειδοποιείται ο πελάτης από ένδειξη στην τηλεφωνική συσκευή ή στην τηλεόραση μέσω interactive TV, ότι έχει μήνυμα.

 

11.16.8.        «Data port»: Απαιτείται δομημένη καλωδίωση, δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο και μέσω τηλεφωνικού κέντρου.

 

11.16.9.        «EMAIL»: Σύνδεση με το διαδίκτυο μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Απαιτείται προσωπικός υπολογιστής του πελάτη.

 

 

 

11.17.          «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»

 

 

11.17.1.«Διαχείριση απορριμμάτων (διαλογή, ανακύκλωση κ.λ.π.)»: Οι κάδοι απορριμμάτων να είναι κλειστού τύπου, να αναγράφεται στον καθένα η ανάλογη ένδειξη (ανακύκλωση αλουμινίου, χαρτιού,

 

 

 

              πλαστικού, γυαλιού κ.λ.π.) και να έχουν τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου, στο office του κάθε ορόφου, στα επισιτιστικά τμήματα, καθώς και εκεί που καταλήγουν τα απορρίμματα συνολικά του ξενοδοχείου.

 

 

 

 

11.18.   «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»

 

 

11.18.1.        «Χρήση βομβητών (beepers) ειδοποίησης προσωπικού»: Είναι δυνατή η συνεννόηση του προσωπικού και μέσω κινητής τηλεφωνίας της οποίας το κόστος θα επιβαρύνει τον επιχειρηματία του καταλύματος, ή άλλων συναφών συστημάτων (walking talking κ.λ.π.)

 

11.18.2.        «Συμμετοχή του 10% τουλάχιστον του προσωπικού σε ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα (με σχετική πιστοποίηση)»: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα να είναι διάρκειας τουλάχιστον 75 ωρών από φορέα που διαθέτει και κατεύθυνση τουριστικής εκπαίδευσης (π.χ. Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΟΤΕΚ κ.λ.π.).

 

11.18.3.        «Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας»: Να αποδεικνύεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον με πτυχίο lower και με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών για τις άλλες διαδεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες. Επίσης εάν πρόκειται για αποφοίτους σχολών ΟΤΕΚ (πρώην ΣΤΕ), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουριστικής κατεύθυνσης, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) ή και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης, δεν απαιτείται η προσκόμιση τίτλου ξένης γλώσσας.

 

11.18.4.       «Απόφοιτοι Τουριστικών σχολών»: Τουλάχιστον μετεκπαίδευσης ΟΤΕΚ (πρώην ΣΤΕ) και οι κάτοχοι πτυχίου οποιασδήποτε βαθμίδας με κρατική ισοτιμία, τουριστικής κατεύθυνσης. 

 

11.18.5.        «Απόφοιτοι Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου του προσωπικού»: Οι απόφοιτοι τουριστικών σχολών  Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται στο ξενοδοχείο,  θα μοριοδοτούνται  και ως απόφοιτοι Τουριστικών Σχολών, και ως απόφοιτοι Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης.

 

11.18.6.        «Αποδεδειγμένη γνώση εφαρμογής νέων τεχνολογιών (Η/Υ) σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου του προσωπικού»: Να υπάρχει τουλάχιστον πιστοποίηση παρακολούθησης σεμιναρίων διάρκειας κατ΄ ελάχιστον 150 ωρών από φορέα που να διαθέτει αντίστοιχο κλάδο (π.χ. Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, ΚΕΚ, ΙΕΚ κ.λ.π.). Εάν υπάρχει πτυχίο οποιασδήποτε βαθμίδας με κρατική ισοτιμία στο οποίο αναγράφεται ότι έχει διδαχθεί το συγκεκριμένο μάθημα, θα γίνεται δεκτό.

 

 

 

12.                    Επιθυμητό είναι σε κάθε δωμάτιο να υπάρχει καλαίσθητο φυλλάδιο στο οποίο θα προβάλλονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες της μονάδας σύμφωνα με τα συνημμένα και υπογεγραμμένα παραρτήματα του επιχειρηματία και μηχανικού, αλλά και άλλες πέραν των ανωτέρω.

 

 

 

 

 

 

 

13.                    Ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και πελάτη οι οποίες μειώνουν τις υποχρεωτικές παροχές που απορρέουν από τη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται.(σχετικό στ΄)

 

 

 

Το ΞΕΕ, η ΠΟΞ και ο ΣΕΤΕ στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, καθώς και την πιστή εφαρμογή της παρούσας.