ΠΕΡΙ ΞΕΝΑΓΩΝ 

ΠΕΡΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

 

 

 

Στην αρχή της τουριστικής περιόδου είδε το φως της δημοσιότητας εγκύκλιος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για το επάγγελμα του ξεναγού. Στην εν λόγω εγκύκλιο υπενθυμίζεται κατ αρχάς ότι με το Ν. 710/77 και τα Π.Δ. 273/ 93 και 340/96 καθορίζεται η έννοια του ξεναγού καθώς και ό,τι αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του και επισημαίνεται ότι «το πρόβλημα των παράνομων ξεναγήσεων σήμερα

 

είναι υπαρκτό» και γι αυτό η υπηρεσία κρίνει σκόπιμο να υπενθυμίσει τα βασικά σημεία της νομοθεσίας.

 

 

1.Δικαίωμα ξενάγησης  με αμοιβή στη χώρα μας έχουν μόνο οιεπαγγελματίες ξεναγοί, δηλαδή οι κατέχοντες άδεια του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης και αντίστοιχο θεωρημένο δελτίο ταυτότητας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Κατ΄ εξαίρεση, είναι νόμιμη με αμοιβή ξενάγηση, που

 

πραγματοποιείται από επαγγελματία ξεναγό, υπήκοο Κράτους μέλους της Ε.Ε. και κράτους Ε.Ζ.Ε.Σ.(πλην Ελβετίας) που συνοδεύει ομάδα τουριστών που πρέρχεται από την Ευρώπη σε ταξίδι ορισμένης χρονικής διάρκειας και καθορισμένης διαδρομής και σε χώρους εκτός μουσείων και ιστορικών μνημείων.

 

Ο ξεναγός υπήκοος που επιθυμεί να κάνει χρήση του παραπάνω αναφερόμενου δικαιώματος πρέπει να είναι εφοδιασμένος είτε με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είτε με βεβαίωση, η οποία του χορηγήθηκε από αρμόδια αρχήτου Κράτους Μέλους καταγωγής και με την οποία πιστοποιείται ότι αυτός άσκησε το επάγγελμα του ξεναγού με πλήρη απασχόληση για δυο χρόνια ή σε ισοδύναμη περίοδο με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων χρόνων και κατέχει έναν ή περισσότερους τίτλους σπουδών, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποδεικνύουν γνώσεις του ελληνικού πολιτισμού ή μεγάλων χρονικών περιόδων του. Οι εν λόγω ξεναγοί Κράτους μέλους της Ε.Ε. πρέπει να φέρουν επίσημη μετάφραση από τις αρμόδιες αρχές του  χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, των παραπάνω δικαιολογητικών, την οποία οφείλουν να παρουσιάζουν οποτεδήποτε τους ζητηθεί από εξουσιοδοτημένο όργανο προς το σκοπό αυτό.

 

2Δικαίωμα ξενάγησης χωρίς αμοιβή έχουμε στις εξής δύο περιπτώσεις : α)Μόνιμοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν άδειας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς μόνον ότανξεναγούν επίσημους προσκεκλημένους και β)  Εκπαιδευτικoί που συνοδεύουν τους φοιτητές ή σπουδαστές ή τους μαθητές του σχολείου τους.

 

3.Απαγορεύεται ρητά η ξενάγηση και επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, βάσει του άρθρου 10 του Ν. 710/77 σε τουριστικούς συνοδούς και οδηγούς τουριστικών λεωφορείων.

 

( Το ίδιο ισχύει και για οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί, λιμουζινών, ενοικιαζομένων , γενικώς, οχημάτων,τουριστικών πρακτορείων, εργαζομένων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά καταστήματα και γενικά για όποιον διενεργεί ξεναγήσεις χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και προσόντα.) Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις επιφυλάσσει η νομοθεσία και για τους ιδιοκτήτες ή Δ/ντές ή υπάλληλους τουριστικών γραφείων ή άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, όταν αναθέτουν ξεναγήσεις σε άτομα που στερούνται την άδεια ξεναγού.

 

4.Τα όργανα που είναι εντεταλμένα για τον έλεγχο και την τήρηση της νομοθεσίας των ξεναγών πρέπει ακόμα να γνωρίζουν τα εξής: α) Δεν είναι σκόπιμη η σύλληψη τουριστικού συνοδού, οδηγού τουριστικού λεωφορείου και γενικά οποιουδήποτε διενεργεί παράνομη ξενάγηση, μπροστά στους τουρίστες Αυτό μπορεί, να γίνεται με διακριτικό τρόπο σε καταλληλότερο χρόνο. β) Ο προγραμματισμός εκδρομών και περιηγήσεων ανά τη χώρα χωρίς να προβλέπεται ξενάγηση είναι νόμιμος. γ) Το πρόγραμμα εκδρομής, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και αναρτημένο ( εντός του τουριστικού λεωφορείου ή άλλου μέσου μεταφοράς), πρέπει οπωσδήποτε να τίθεται υπόψη του τουρίστα ώστε αυτός να έχει γνώση των τουριστικών υπηρεσιών που του παρέχονται. Ακόμη πρέπει να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, το κατά πόσο προβλέπεται ή όχι ξενάγηση και σε ποια γλώσσα. Το πρόγραμμα να μπορεί να τεθεί ανά πάσα στιγμή στη διάθεση τόσο των αστυνομικών οργάνων όσο και των λοιπών εξουσιοδοτημένων οργάνων για τον εκάστοτε απαραίτητο έλεγχο.  Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη μετάφρασης της αυτή πρέπει να γίνεται με τη μορφή της ακριβούς

 

5.  Απαγορεύεται, η ξενάγηση γκρούπ – τουριστών άνω των πενήντα ατόμων ( 50 ) από έναν ξεναγό. Αυτό δεν ισχύει μόνο κατά τη μεταφορά των ξεναγούμενων με μεταφορικά μέσα που παρέχουν την δυνατότητα επικοινωνίας του ξεναγού μέσω μικροφωνικών εγκαταστάσεων.