ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝ Ι ΚΑΙ ΕΠΑΝ ΙΙ 

Στις 29/09/08, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Β.Ε.Κ.Ι , το Υπουργείο Ανάπτυξης(Ειδική Γραμματεία για το «Ανταγωνιστικότητα»), με την σύμπραξη του Επιμελητήριου, διοργάνωσε ημερίδα, κυρίως , για το ΕΠ.ΑΝ ΙΙ .Μίλησαν ο Ειδικός Γραμματέας κ.Σπυρόπυλος, η κ.Νάνου, ο κ.Σταυρίδης και εκ μέρους του ΕΒΕΚΙ, ο Αντιπρόεδρος κ. Σ. Ματιάτος

 

 

Η κ. Χ. Νάνου, στέλεχος του ΥΠ.ΑΝ., μίλησε για τα αποτελέσματα του ΕΠ.ΑΝ. Ι όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους  στην Περιφέρεια και τις καλές Πρακτικές .Οι Δράσεις ( ΑΞΟΝΑΣ 8) που αφορούν την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό σε τουρισμό(Μέτρο 8.1.), σε εμπόριο ,υπηρεσίες και μεταποίηση( 8.2) και σε έρευνα και τεχνολογία, έχουν ως βασικούς στόχους την αναβάθμιση της τουριστικής εκπάιδευσης, την κατάρτιση στελεχών ΜΜΕ και ΠΜΕ στην μεταποίηση και το εμπόριο και υπηρεσίες, στην αύξηση των ερευνητών κ.λ.π. Ο προϋπολογισμός του Άξονα 8 ανά τομέα ήταν : 49% σε Έρευνα και τεχνολογία, 28% σε Μεταποίηση ,εμπόριο και υπηρεσίες και 23% σε Τουρισμό. ( Παρατηρώντας τον Πίνακα 1 συμπεραίνουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ωφελουμένων είναι οι απασχολούμενοι

 

  σε βιομηχανία και εμπόριο και διαπιστώνουμε από τον Πίνακα 2 ότι στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων είχαμε 3.045 ωφελούμενους)

 

              ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ 1 *

 

 

 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

Τομέας

 

Ωφελούμενοι

 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

 

5.099

 

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

35.028

 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

18.871

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ

 

65.269

 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

3.169

 

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

5.129

 

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

3.823

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

105.426

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

6.601

 

 * Το 74% των ωφελουμένων ήταν άνδρεςΠραγματοποιήθηκαν και υλοποιούνται 118 έργα -345.000 ώρες κατάρτισης και ως άριστες πρακτικές θα πρέπει να αναφερθούν τα:

 

·          «Δικτυωθείτε» (8.2.5.)

 

·          Δίκτυο γυναικών ερευνητριών» Περικτιόνη» (8.3.4.2)

 

·          Πρόγραμμα Κατάρτισης εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ ( 8.1.5)

 

·          Κατάρτιση & Μεταφορά Τεχνογνωσίας σε Επιχειρήσεις ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ( 8.1.4.)

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

5.346

 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

 

3.045

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 

4.056

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

3.952

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

30.990

 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

4.084

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

5.445

 

ΚΡΗΤΗ

 

10.945

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

105.426

 

Όσον αφορά την Περιφέρεια Ιονίων νήσων  καταρτίστηκαν :

 

 943 εργαζόμενοι, άνεργοι, επιχειρηματίες, απόφοιτοι τουριστικής εκπαίδευσης, 18 νέοι επιχειρηματίες σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 714 στο «Δικτυωθείτε», 128 εργαζόμενοι σε ΜΜΕ & ΠΜΕ, 52 εργαζόμενοι σε ΜΜΕ & ΠΜΕ παραδοσιακών κλάδων, 54 θερμοϋδραυλικοί & τεχνικοί καυστήρων, 4 νέοι ερευνητές με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και  3 στελέχη των νέων δομών που δημιουργήθηκαν, για την απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικά θέματα αιχμής & ενδιαφέροντος ΜΜΕ.

 

Η κ.Νάνου, ακολούθως μίλησε για την εκπαίδευση των ανθρώπων και το ΕΠΑΝ ΙΙ

 

Εξήγησε ότι βασικός στόχος,είναι, η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων & του εργατικού δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του                      διεθνούς ανταγωνισμού και των τεχνολογικών & παραγωγικών εξελίξεων  και σημείωσε ότι το ΕΚΤ ( το ταμείο για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων), μπορεί να χρηματοδοτεί με ποσόν που αντιστοιχεί μέχρι το10% τις ενέργειες κατάρτισης κ.λ.π. που αφορούν τις ενισχύσεις των επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Αξόνων 1,2, και 3. Θα χρηματοδοτηθούν, επομένως, εκτός των άλλων,ενέργειες όπως:

 

·          Εκπαίδευσης, κατάρτισης στον τομέα της Έρευνας, Καινοτομίας & Νέων Τεχνολογιών

 

           Ειδικά προγράμματα κατάρτισης επιχειρηματιών και προσωπικού νέων επιχειρήσεων.

 

 

          Κατάρτιση Επαγγελματιών, Εργοδοτών & Εργαζομένων

 

 

          Κατάρτιση προσωπικού για ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού και σύνδεση με την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων

 

          Δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση νέας καταναλωτικής κουλτούρας, την προστασία του περιβάλλοντος

 

 

Στην ωριαία (!) ομιλία του ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα κ Ε.Σπυρόπουλος έκανε μια εκτεταμένη αναφορά στο ΕΠ.ΑΝ ΙΙ. Σημείωσε αρχικά, ότι στόχος είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας μέσω της βελτίωσης της καινοτομικότητας και της εξωστρέφειας..Το ΕΠ.ΑΝ ΙΙ καλύπτει οκτώ τομείς δράσης( τουρισμός,υγεία κ.λ.π.) και έχει τέσσαρους Άξονες Προτεραιότητας ( Πίνακας 3)

 

Το ΕΠΑΝ ΙΙ περιλαμβάνει 4 Αξονες Προτεραιότητας :

 

          ΑΞΟΝΑΣ 1 : Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

 

          ΑΞΟΝΑΣ 2 : Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας

 

          ΑΞΟΝΑΣ 3 : Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

 

          ΑΞΟΝΑΣ 4 : Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήματος της χώρας και ενίσχυση της Αειφορίας

 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

 

 Όσον αφορά τον ΑΞΟΝΑ 1 η έμφαση θα δοθεί στις συνεργασίες, στην εξωστρέφεια, στην αριστεία-Θα χρηματοδοτηθούν ερευνητικά έργα με στόχο την μύηση των επιχειρήσεων στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη-Θα δημιουργηθούν επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων-Θα δημιουργηθούν  δίκτυα ερευνητών και πόλων έρευνας και Ανάπτυξης-Θα απονεμηθούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αναφέρθηκε ότι ώριμες δράσεις-δράσεις που είναι έτοιμες για προώθηση είναι:α) η υποστήριξη συνεργασιών με ερευνητικές ομάδες άλλων χωρών β) οι μελέτες για νέους περιφερειακούς πόλους καινοτομίας γ)Η ανάπτυξη clusters μικροηλεκτρονικής δ) Η δημιουργία clusters και σε άλλους τομείς όπως: πολιτισμός ,ενέργεια κ.λ.π. Στις ώριμες δράσεις αναφέρονται και τα Κουπόνια καινοτομίας( Πίνακας 4)

 

Όσον αφορά τον ΑΞΟΝΑ 1Ι η έμφαση θα δοθεί στο να βελτιωθεί η επιχείρηση από απόψεως ποιότητας και εξωστρέφειας. Τα κριτήρια παρέμβασης είναι η προώθηση εξωστρέφειας και ποιότητας, η δημιουργία βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και η ενίσχυση των μικρομεσαίων. Βασικές κατηγορίες Δράσεων: Ενίσχυση μικρομεσαίων για εκσυγχρονισμό- Ενίσχυση «Πράσινης» επιχειρηματικότητας-Ανάπτυξη συνεργιών με στόχο να μετακινηθούν οι συνεργαζόμενοι σε νέους κλάδους της οικονομίας-Ενίσχυση εμπορικού τομέα και υπηρεσιών-Υποστήριξη Κ.Ε.Υ.Δ.( Κλωστουφαντουργεία, Ένδυση, Υπόδηση, Δέρμα)-Υποστήριξη τουριστικού τομέα( Ειδικές μορφές τουρισμού κ.λ.π.)-Απόκτηση επιχειρηματικής Αριστείας-Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον Πολιτισμό- Ενθάρρυνση για ίδρυση νέων(καινοτόμων) επιχειρήσεων.

 

Κουπόνια καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις

 

                Υποστήριξη επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο  που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους και καλύπτουν τους ειδικούς όρους της προκήρυξης (όροι   Κανονισμού de minimis,  ορισμό των ΜΜΕ της Επιτροπής κλπ)Το «κουπόνι» ύψους μέχρι 7.000 € θα δίδεται για την αγορά υπηρεσιών όπως μετρήσεις, ελέγχους, μικρής εμβέλειας έρευνα, συμβουλές κλπ από ερευνητικά εργαστήρια  Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κλαδικών Εταιριών κλπ

 

                Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των τεχνολογικών αναγκών των ΠΜΕ. Παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία «γνωριμίας» στις ΠΜΕ με τους φορείς παραγωγής γνώσης και να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων στην χώρα με ερευνητικές, τεχνολογικές δραστηριότητες (Πίνακας 4)          

 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)

 

Στην πρώτη φάση θα συμμετάσχουν δήμοι με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων οι οποίοι θα διαθέτουν Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας.

 

                Ο Δήμος θα υποβάλλει Σχέδιο Δράσης με τα επιμέρους αντικείμενα και δράσεις που επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

 

                Θα υπάρχει ανώτατο όριο ανά δήμο που θα προσδιορίζεται από κριτήρια πληθυσμού

 

                Το ΕΠΑΝ ΙΙ θα χρηματοδοτήσει το 70% ενώ το 30% θα είναι συμμετοχή του δήμου     (Πίνακας 5)   

 


Στον ΑΞΟΝΑ ΙΙΙ η έμφαση δίνεται στην βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος  και βασικών υποστηρικτικών δομών. Βασικές κατηγορίες Δράσεων:

 

Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος δομών στήριξης επιχειρήσεων( ONE SHOP STOP)-Σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία ( Πιστώσεις σημαντικού «ρίσκου»)-Δημιουργία επιχειρηματικών υποδομών ( Επιχειρηματικά πάρκα, Θερμοκοιτίδες κ.λ.π.)-Απλούστευση κανονιστικού πλαίσιου-Προστασία καταναλωτή-Ανάδειξη και Προβολή προϊόντων και υπηρεσιών. Στις Ώριμες Δράσεις του ΑΞΟΝΑ συγκαταλέγονται: α) Επιλέχτηκε, ήδη, η Κοινοπραξία Εταιρειών που θα βοηθήσει στην εποπτεία της Αγοράς και β)Ξεκίνησε από 15/09/08 η υποβολή αιτήσεων για τουριστικά αγκυροβόλια.

 

Στον ΑΞΟΝΑ IV εντάσσεται η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και η ένταξη της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Χρηματοδοτούνται: Η προώθηση χρήσης Φυσικού Αέριου-Η ολοκλήρωση ηλεκτρικού δίκτυου-Η ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων-Η προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας( Αιολικά-Φωτοβολταϊκά-Βιομάζα) -Η εξοικονόμηση ενέργειας: Αυτό το τελευταίο αφορά Δήμους και δημοτικά κτίρια, δημοτικό φωτισμό, παρεμβάσεις σε βαριά οχήματα, ενημέρωση των δημοτών για ορθολογική χρήση ενέργειας, παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια, βιολογικούς κ.λ.π.( Πίνακας 5)

 

Ο κ. Σταυρόπουλος εξήγησε τις διάφορες κατηγορίες Δράσεων σε όλους τους Άξονες, ανάφερε αρκετά παραδείγματα, μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται στο να γίνει η Ελλάδα ελκυστικότερος τόπος για προσέλκυση επενδύσεων, για τις βελτιώσεις στα της ίδρυσης των Ε.Π.Ε. κ.λ.π.

 

Ο κ. Σταυρίδης, εκπροσωπώντας την Ε.Ε.Δ.Ε. επαίνεσε την Ειδική Γραμματεία για τον «καλό αγώνα», υπογράμμισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτυχθεί και να «ελευθερωθεί» η δημιουργικότητα στις επιχειρήσεις και αναφερόμενος στα υπαρκτά εμπόδια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην γραφειοκρατία και τις «σπάταλες εμμονές»( Ολυμπιακή) του ελληνικού Κράτους.

 

Ο κ.Ματιάτος, τέλος, διατύπωσε μια σειρά από αιτήματα, τα οποία, στην συνέχεια, απαντήθηκαν από τον Ειδικό Γραμματέα, ο οποίος απάντησε, επίσης, σε ερωτήματα του Κοινού.

 

 

ΕΠΤΑ(7) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

 

Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, στις 29/9/08,στο Επιμελητήριο για το ΕΠΑΝ Ι και ΕΠ.ΑΝ ΙΙ ο Ειδικός Γραμματέας κ.Λ.Σταυρόπουλος, έδωσε τις απαντήσεις του στα ερωτήματα-θέματα που το Επιμελητήριό μας έθεσε ( μέσω της εισήγησης του ΑντιΠρόεδρου κ. Σ. Ματιάτου) 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

…Παρατηρήθηκε, επίσης, το φαινόμενο σε κάποια Προγράμματα οι υποψήφιοι επενδυτές να «μέναν εκτός» όχι διότι δεν συγκέντρωναν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αλλά διότι δεν επαρκούσαν τα χρήματα

 

 Ζητάμε , αυτοί οι υποψήφιοι επενδυτές να βρουν το «δίκιο» τους στο ΕΠ.ΑΝ ΙΙ, να μην υποχρεωθούν να «ξαναστηθούν στην ουρά»!

 

 

 

Δεν μπορούμε να εντάξουμε ως προτάσεις στο νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα αυτές που δεν εντάχθηκαν στο προηγούμενο, αν και είχαν «πιάσει» την βάση, διότι διαφέρει ο Περιφερειακός Χάρτης, αλλά διαφέρουν και τα κριτήρια αξιολόγησης. Κατά συνέπεια, πρέπει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να υποβάλλει ξανά το επενδυτικό του σχέδιο! Προς Θεού, δεν χρειάζεται, οπωσδήποτε, κάποιος να εμπιστευτεί αυτή την δουλειά σε έναν Σύμβουλο ιδιώτη και να ξοδέψει πολλά χρήματα. Έχουμε και τα Κέντρα Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για να σας βοηθήσουν στην προετοιμασία της πρότασής σας.

 

 

Η άποψή μας είναι, ότι η Αρχή της ίσης μεταχείρισης θα έπρεπε, να επιφυλάσσει για τα νησιά μας, για τα νησιά του Ιονίου- που, δυστυχώς ,όσο περνάει ο καιρός θεωρούνται όλο και λιγότερο νησιά και όλο και περισσότερο επέκταση της ηπειρωτικής χώρας-μια ιδιαίτερη μεταχείριση από το ΕΠ.ΑΝ, εξαιτίας της νησιωτικότητας που αποτελεί «φυσική μειονεξία».

 

(Θέλουμε π.χ.) μεγαλύτερα ποσοστά επιδοτήσεων από αυτά που προβλέπονται στο ΕΠ.ΑΝ ΙΙ)

 

 

Ιδιαίτερη μεταχείριση για τα νησιά; Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Ε.Ε.. Υπάρχει ο περίφημος περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων που η ΕυρωπαΊκή Επιτροπή ορίζει, ανά Περιφέρειες, τα περιθώρια ενισχύσεων… Ακόμη κι αν οι Περιφέρειες είναι νησιωτικές ,δεν μπορείς να δώσεις μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης από τα ορισθέντα! Αυτό που επεξεργαζόμαστε-και ακόμη δεν έχουμε καταλήξει-είναι την ώρα που θα αξιολογούμε μια επενδυτική πρόταση να δίνουμε ένα προβάδισμα στην αξιολόγηση της πρότασης που προέρχεται από νησιωτικό χώρο! Αυτό σκεφτόμαστε να το εφαρμόσουμε διότι θέλουμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε νησιά και ορεινές περιοχές, που βρίσκονται,  πράγματι. σε μια, κάπως, μειονεκτική θέση. σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα

 

 

Επιτρέψτε μας να αναφερθούμε για λίγο και στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης για ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. το οποίο είναι Πρόγραμμα του ΕΠΑΝ με διαχειριστή την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων( ΕΕΔΕ), σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Από την πρώτη στιγμή που το  συγκεκριμένο Πρόγραμμα περιέπεσε στην αντίληψή σας εκδηλώσαμε έντονο ενδιαφέρον:

 

1)       Ενημερώσαμε την τοπική κοινωνία με Δελτίο Τύπου ( Ημερομηνία αποστολής:13/08/08)

 

2)       Στείλαμε  στα σωματεία-μέλη μας ενημερωτική επιστολή ζητώντας να ερευνήσουν ανάμεσα στα μέλη τους αν υπάρχει ενδιαφέρον για κάποια αντικείμενα «συμπληρωματικής εκπαίδευσης» και να μας ενημερώσουν γι αυτό, ώστε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στη σύνταξη αιτήματος συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 

3)       Υπήρξε ικανοποιητική ανταπόκριση. Απάντησαν περίπου τα μισά από τα Σωματεία στα οποία απευθυνθήκαμε .

 

Συντάξαμε επιστολή-αίτημα προς την ΕΕΔΕ την οποία και αποστείλαμε.

 

Υιοθετουμε, φυσικά, τα αιτήματα όλων των Συλλόγων.

 

Μέχρι τώρα, όλοι μας, έχουμε μια  αρνητική εικόνα για την κατάρτιση: Θεωρούμε ότι είναι μια διαδικασία που διοχετεύεται χρήμα σε μια «μαύρη τρύπα», για να επιδοτηθούν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν εισοδήματα με κάποια Ευρώ για κάποιους μήνες… Εμείς, αυτή τη φορά, είπαμε να ακολουθήσουμε μια άλλη τακτική: Να απευθυνθούμε στους φορείς της επιχειρηματικότητας και να τους πούμε ότι έχουμε 12 εκατ. Ευρώ για κατάρτιση και θα τα διαθέσουμε με βάση τις ανάγκες των μελών τους, αρκεί να δημιουργήσουν ένα Πρόγραμμα  συνεργαζόμενοι με την ΕΕΔΕ. Δυστυχώς ή ευτυχώς παρουσιάστηκε μεγάλο ενδιαφέρον και οι πόροι έχουν ,σχεδόν, εξαντληθεί-και λέω «σχεδόν», διότι καταβάλλεται προσπάθεια να μεταφέρουμε Προγράμματα στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» και να εξοικονομήσουμε πρόσθετους πόρους. Συζητάμε, επίσης, με το Υπουργείο Απασχόλησης που έχει  τους περισσότερους πόρους, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, για Προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, να συνδράμει ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των Επιμελητήριων. Ζητάμε ,λοιπόν, κατανόηση, διότι η όλη διαδικασία θέλει τον χρόνο της, αλλά, θέλουμε τα Επιμελητήρια και οι Σύλλογοι να επιδείξουν υπευθυνότητα, πραγματοποιώντας σεμινάρια που θα «πιάσουν τόπο»!

 

 

Διαβάζουμε ότι τα χρήματα που θα δοθούν, τελικώς, στους έλληνες μικρομεσαίους μέσα από το ΕΣΠΑ 2007-13  δεν είναι όσα θα έπρεπε!

 

    

 

 Διαβάσαμε, λοιπόν, ανακοίνωση του Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών   στην οποία αναφέρεται ότι:

 

«…τα ποσοστά των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ 2007-2013 που κατευθύνονται στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι 10,6% στην Ευρώπη των 15 και 7,8% στην Ευρώπη των 27.Πάνω από αυτούς τους Μέσους Όρους κινούνται η Δανία(23,6%!) η Φινλανδία( 21,5%), η Βρετανία(19,2%), η Γερμανία( 14,4%)…ΕΝΏ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟ 6,7%, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τους προαναφερθέντες Μ.Ο!»

 

Αν αυτό είναι ακριβές , τότε οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε, και να ζητήσουμε ,άμεσα, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το ΕΣΠΑ για τους έλληνες μικρομεσαίους. Είναι φανερό ότι αν μείνουμε με το 6,8%  «καταδικάζουμε» την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση σε υποβιβασμό στην Γ΄ Εθνική της Ευρώπης υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την από καιρό τρωθείσα ανταγωνιστικότητά της!

 

 

 

Για το ποσοστό επιδότησης του εμπορίου στην χώρα μας: Να πούμε, κατ αρχάς , ότι το 6,8%, είναι σε επίπεδο ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί μια σειρά από Δράσεις: π.χ. λιμάνια, δρόμους , βιολογικούς καθαρισμούς…και ,δυστυχώς,δεν έχουμε καταφέρει, μετά από τρία Κ.Π.Σ. να ολοκληρώσουμε αυτές τις βασικές υποδομές-και πρέπει να το κάνουμε για να δημιουργηθεί ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον! Σε αντίθεση, λοιπόν, με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, χρειάζεται, και σε αυτή την Προγραμματική περίοδο να επενδύσουμε  ένα μεγάλο ποσοστό για να ολοκληρώσουμε αυτές τις υποδομές. Άλλες χώρες χρησιμοποίησαν με μεγαλύτερη σύνεση τους πόρους που είχαν στη διάθεσή τους, αξιοποίησαν πρακτικές όπως είναι η συγχρηματοδότηση ή και το ιδιωτικό Κεφάλαιο και ολοκλήρωσαν τις υποδομές τους. Κάποιες άλλες ευνοήθηκαν από την γεωγραφική τους θέση-όντας στο κέντρο της ευρωπαϊκής ηπείρου-ενώ, η δική μας χώρα, μόλις τώρα τελευταία, απέκτησε πρόσβαση στην ηπειρωτική Ευρώπη και από στεριά. Για όλους αυτούς τους λόγους το ποσοστό του εμπορίου είναι συγκριτικά χαμηλό, αλλά όσον αφορά το ΕΠ.ΑΝ το εμπόριο και οι υπηρεσίες καταλαμβάνουν, περίπου, το 40 % του προϋπολογισμού μας! Το ΕΠ.ΑΝ, επομένως, που αποτελεί το εργαλείο για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, διαθέτει μεγάλο μέρος των χρημάτων του για την υποστήριξη του εμπορίου και των υπηρεσιών!

 

 

…Χρειάζεται π.χ. οι Μμε να έχουν ικανοποιητική πρόσβαση στα «αγαθά» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το ΤΕΜΠΜΕ να επιδοτεί το επιτόκιο δανεισμού και να παρέχει τις εγγυήσεις του με πολύ λιγότερη γραφειοκρατία από αυτή που υπάρχει σήμερα!

 

 

Το ΤΕΜΠΜΕ είναι ένας θεσμός που δεν υπήρχε στην χώρα μας και θέλει τον χρόνο του για να ωριμάσει. Το ΤΕΜΠΜΕ λαμβάνοντας υπ όψιν το γεγονός ότι πολλές Τράπεζες δεν συνεργάζονται και δεν βοηθούν τους επιχειρηματίες σκέπτεται να προσφέρει στις Τράπεζες ένα αντίτιμο για να παρέχουν αυτό το προϊόν και να εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις.

 

Οι Τράπεζες δεν βλέπουν με πολύ φιλικό μάτι το ΤΕΜΠΜΕ διότι με την εγγυοδοσία που παρέχει δεν μπορούν να προσημειώσουν όπως επιθυμούν τα ακίνητά σας. Το Ταμείο, με τη σειρά του, δεν μπορεί να λειτουργήσει σε απευθείας σχέση με τον δανειζόμενο, διότι η Ε.Ε. όταν μας ενέκρινε τη σύστασή του, έθεσε ως όρο να «περνάει» ο επενδυτής πρώτα από την Τράπεζα!

 

Το ΤΕΜΠΜΕ, επιπλέον, σκοπεύει να εγγυηθεί και για Κεφάλαια κινήσεως.

 

 

 

….η γραφειοκρατία ήταν ένας σοβαρός ανασταλτικός παράγων!

 

 

Για την γραφειοκρατία:Από το ΤAXIS έχουμε στοιχεία ότι φέτος εξοικονομήθηκαν 200 εκατ. Ευρώ, επειδή αυξήθηκε ο αριθμός εκείνων που υπέβαλαν τα φορολογικά τους μέσω του Διαδίκτυου και  οι επιχειρήσεις ξόδεψαν λιγότερες ανθρωποώρες από ότι στο παρελθόν(10 εκατ λιγότερες ανθρωποώρες!) εξοικονομώντας κόστος και βελτιώνοντας ,έτσι, την ανταγωνιστικότητά τους. Πρέπει όλοι να υιοθετήσουμε  τις νέες τεχνολογίες αν θέλουμε να αποφεύγουμε το «στήσιμο στις ουρές»-άρα χρόνο και χρήμα!

 

 

 

Ελπίζουμε η Αρχή του νέου χρηματοδοτικού πρωτόκολλου να είναι πολύ κοντά! 

 

 

 Οι Δράσεις έχουν ξεκινήσει! Σας έχω πει για την πρόσκληση που ήδη «τρέχει» για τα τουριστικά αγκυροβόλια, αλλά οι περισσότερες Δράσεις θα ξεκινήσουν αναγκαστικά τον νέο χρόνο, διότι για να κλείσουμε το Γ΄ΚΠ.Σ. έχουμε, ακόμη, δρόμο!