ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ! 

 

Η Icap παρουσίασε την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών στο τουρισμό, χρησιμοποιώντας ως βάση τους πρώτους δημοσιευμένους ισολογισμούς 4.000 ελληνικών επιχειρήσεων για το 2008 σε σύγκριση με το 2007.

 

 Οι τουριστικές επιχειρήσεις αύξησαν τις πωλήσεις τους για το 2008 σε σχέση με το 2007 κατά 9,1 % ( κατά 88 εκατ. Ευρώ),αλλά δεν πέτυχαν  να συγκρατήσουν το κόστος πωλήσεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 11,4 % ( κατά 89 εκατ. Ευρώ)

 

Αυτό σημαίνει μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους Επιπλέον:α) Ενώ αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός κατά 7%, μειώθηκε ο βραχυπρόθεσμος κατά 6,5 %.(Η ερμηνεία του φαινομένου θα πρέπει να αποδοθεί στην αυξημένη αβεβαιότητα για επαρκή ρευστότητα)

 

Β) Μειώθηκαν σημαντικά οι μέρες είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες και αποπληρωμής από τους προμηθευτές τους, γεγονός που φανερώνει την πίεση που νιώθουν οι επιχειρήσεις από ην επερχόμενη κρίση και την σημασία που  δίνουν στην αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Το συμπέρασμα; Η διαχείριση του κόστους αλλά και η αύξηση των πωλήσεων με ρυθμό μεγαλύτερο της αύξησης των δαπανών μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για επάνοδο της ανταγωνιστικότητας

 

Όσον αφορά, τέλος, το 2009, που από το πρώτο τετράμηνο καταγράφεται δυσκολία αύξησης των εσόδων, πολλές επιχειρήσεις θέτουν πλέον ως προτεραιότητα τη μείωση του κόστους λειτουργίας.