Υπουργείο Ανάπτυξης

Αριθμ.Πρωτ. Α2- 8092/31.12.2008 Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τις επιταγές της παραγράφου 10 άρθρου 26του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 

Αριθμ.Πρωτ. Α2- 8092/31.12.2008  Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης